Overzicht cler week. BINNENLAND. Eunstnieuws, enz. ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN AMERSFOORT VAN 15 APRIL. Voorzitter de burgemeester, Mr. A. G. Wijers. Tegenwoordig zijn 12 leden; afwezig de beeren v. Walcbren en Herschel, met ken' nisgeving van verhindering, en verder de heer Methorst. De notulen der voorgaande vergadering worden na lezing goedgekeurd. Aan de orde is het kohier der hondenbe lasting over 1872, waartegen binnen den daartoe gestelden termijn geene bezwaren zijn ingebracht. Het wordt met algemeene stemmen vastgesteld tot een bedrag van f 583. Voordracht der regenten van het burger weeshuis om, door afschrijving van f 500 van den post „voeding" op de begrooting over 1871, den post „onderhoud van gebou wen" te verhoogen van f1200 tot f 1700, welke meerdere uitgaven veroorzaakt wor den door belangrijke herstellingen aan het dak van twee woonhuizen, het daarstellen van privaten, het invoegen van muren, enz, Op voorstel des voorzitters wordt met algemeene stemmen besloten, de voordracht goed te keuren. Twee voordrachten tot het doen van een aantal af- en overschrijvingen op de ge meente-begrooting over 1871 worden ach tereenvolgens met algemeene stemmen aan genomen tot een bedrag van f 326,701/2 en f2011,77. Voorstel van Burg. en Weth. tot verkoop van eene 4°/0 inschrijving ad 5800 op het grootboek N. W. S. en tot wijziging van de gemeentebegrooting over 1871, een en auder om te voorzien in het tekort, ont staande wegens den bouw der hoogere bur gerschool ad ƒ3650 en de inrichting dier school ad f 1350. Op voorstel van den heer v. Beek, ondersteund door den heer v. Burgsteeden, wordt z. h. o. besloten destuk ken naar de afdeelingen te verzenden, ter fine van onderzoek. De voorzitter dringt op eene spoedige behandeling der zaak aan, wijl er haast is bij de regeling. Verzoek van den hulponderwijzer aan de iusschenschool. H. W. de Vriendt, om eervol ontslag. De voorzitter, in 't midden brengen de dat ter bespoeding door B. en Weth. reed3 eene oproeping van sollicitanten is gedaan, stelt voor het gevraagd ontslag tegen 1 Mei a. s. te verleenen, waartoe z. h. o. wordt be slopen. Ontwerp-besluit om het wachtkantoor der l-o nmiezen aan de Gr. Koppelpoort voort te verhuren aan het rijk voor den tijd van zes jaren, tegen f36 per jaar. Aangenomen met algemeene stemmen. De Burgemeester geeft te kennen, dat hij zich in de noodzakelijkheid heeft bevonden op 3 April de bij art. 187 Gem. w. bedoelde veror dening uit te vaardigen, den raad bij brief meegedeeld; dat men gelukkig tot de gewone kalmte is teruggekeerd, althans geene over tredingen van die verordening gekonstateerd .zijn, en hij derhalve den gemeenteraad in overweging geeft, de onderwerpelijke voor schriften van politie niet te bekrachtigen, in welk geval ze van rechtswege zijn verval len. Zonder diskussie of hoofdelijke om vraag wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Ingekomen zijn: de goedkeuring van Gedep. Staten op het oorspronkelijk kohier van den hoofdelijken omslag over 1872; Voor informatie. Verslag van den toestand der gemeente (dat bereids der perse ligt) en verdere versla gen van instellingen over 1871; Ter Se- kretarie. Proces-verbaal van opname der kas bij den gemeente-ontvanger, waarin op 11 April is bevonden f 10,152,74. Ter Se- kretarie. De halfjaarlijksche raadsafdeelingen wor den bij loting volgenderwijs samengesteld: 1 afd. de heeren v. Sasse v. Ysselt, weth. v. Beek, v. Burgsteeden, Croockewit, Herschel, L. E. Lagerwey en v. Walchren; 2 afd. de heeren Scheerenberg, weth.v. Bel, J. F. Lagerwey, Methorst, Scheltus, Schluiter en I Visser. Ten slotte wijst de heer Visser op het on gerief, gevaar en de schade, ontstaande door het verbod om met voertuigen te komen op de kade buiten de Koppel, enjgeeft aan B. en W. in overweging, zulks door gepaste maat regelen te doen ophouden. De voorzitter ver klaart zich bereid hiertoe mede te werken. Gisteren morgen 19 April werd op den Cingel, achter het huis van Arrest uit de stadsgracht het lijk opgehaald van M. J. W. H. oud 42 j. die in den vroegen morgen hei melijk de woning had verlaten. Mej. S. M. Gretzer, als hulponderwijzeres op de school van Mej. Gutteling alhier werk zaam, is dezerdagen, na voldoend examen te Utrecht afgelegd te hebben, als hoofdonder wijzeres toegelaten. Wij vernemen dat de in het laatst der vo rige maand tot Paardenarts le klasse bevor derde Heer W. F. Schroder, van het 2e Reg. Hussaren, in dezen rang bij het Reg. Rij dende Artillerie alhier is overgeplaatst. Twee leerlingen van Mejufvrouw Hondius de jonge dames J. Kruijff en A. Schermer hebben met goed gevolg examen afgelegd als hulponderwijzeres. Z. M. heeft benoemd, bij het corps ingeneurs, mineurs en sappeurs, tot lsten luitenant (naar ouderdom van rang), de 2de luitenants A. F. Swaan en Jhr. A. W. Quar- les van Ufford, mede van het corps. Z. M. heeft aan den Heer A. D. C. Cla rion, op zijn verzoek, een eervol ontslag ver leend als Burgemeester der Gemeente Wou denberg, en als zoodanig benoemd den Heer J. B. de Beaufort. BURGERLIJKE STAND VAN AMERSFOORT, Bevallen: 10 April, Woutera Gijsbertse, geb. van Wijland, z. 11. Hendrika Mijer, geb. Heere, d. Alida Stern, geb. Goudsmit, d. 12. Margaretha van Dijk, geb. Tondcur, d. Wilkmina van Barncvcld, geb. Kaal, z. 14. Maria Sehouten, geb. van Spren kelaar, d. Maria Elisabeth Top, geb. van der Brug gen, z. 16. Aartje Brnininks, geb. van den Hooff, z. Clasina van der Pol, geb. Otto, z. Johanna Gijsberta Woudenberg, geb. van Donkelaar, d. Ondertrouwd: 17 April. Hendrik Hartman en Catharina Hendrika Stol. Overleden: 11 April. Susanna van Nimwegen, 10 m. Antonius Theodorus Hellevoort, 15 d. 12. Rijkje van Beek, 5 d. 14. Lambertus van Benne- kom, 27 j. 15. Johannes Antonius Rutgerus Jo- sephns van de Pavert, 85 j.wedr. van Cornelia Hen driks. In ons laatste overzicht van de werkzaam heden der Eerste Kamer der Staten-Generaal deelden wij mede, dat in de zitting van 9 April jl. eenige kleine wetten, na die tot af koop baarstelling der tienden, met algemeene stemmen werden aangenomen. Tot deze be hoorde ook het wetsontwerp tot bedreiging van straf tegen de vernieling en onbruikbaar- ■naking van schepen en andere vaartuigen door andere dan de in de artt. 434 en 435 van het Wetboek van strafrecht genoemde middelen reeds vroeger in n°. 12 van dit Weekblad ireeder omschreven). Tegelijkertijd bespra- cenwijde zitting van 12 April 11., en kun nen thans berichten dat het daarin behan delde ontwerp tot verstrekking van tijdelijke hulp aan de Arnsterdamsche Kanaal-Maat schappij (vgl. ook onsn0.14) mede met al gemeene stemmen werd aangenomen, waarna de vergadering tot nadere bijeenroeping werd gescheiden. Aanst. Maandag 22 dezer hervat de Tweede lamer, onder de werking van het gewijzigde Reglement van Orde (zie ons n°. 13), hare jeraadslagingen, en is, zooals wij weten, de jespreking der Inkomsten-belasting aan de leurt. De Regeering heeft het bij de Tweede Ka mer ingediende wetsontwerp tot aanleg van Spoorwegen in N. Indië aldus gewijzigd: Vervallen in art. 1 de woorden: »voor rekening van den Staat." In plaats van art. 3 te lezen: »de aanleg geschiedt bij voorkeur op daartoe te verleenen concessien, met of zonder ondersteuning van den Staat, ia het seerste geval behoudens bekrachtiging der voorwaarden door de wet. slntusschen worden voor rekening van »den Staat de noodige opnemingen gedaan ter voorbereiding van den aanleg der spoor wegen, en worden, totdat concessie voor ïden aanleg is verleend, de gronden ten „name van den Staat onteigend. „Ook met den aanleg wordt voor rekening „van den Staat een aanvang gemaakt, wan- „neer geen concessie is kunnen worden „verleend op het oogenblik dat, na voltooi- „jing der opneming van een der in art. 2 „genoemde lijnen, de onteigening zoo ver is „gevorderd, dat met den aanleg kan begon- „nen worden." Uit Grave wordt gemeld dat de eenige schuldige met betrekkingtot de ongeregeld heid op den avond van het feest aldaar is het hoofd der gemeente, de Burgemeester W. De feiten zijn daar om te bewijzen, dat er geen enkele politiemaatregel was genomen, om kwaadwilligheid tegen te gaan. Geluk kig was de Plaatselijke Kommandant aan wezig, om met voorbijgang van het hoofd der gemeente, zelf de geheele verantwoor delijkheid op zich te nemen. De Burgemees ter was niet ter plaatse, waar de rustversto ring voorviel, en waar zijn plicht als hoofd der gemeente-politie hem riep. De Burgemeester van Loosduinen, H. C. Waldeck, over wien na de aldaar op 1 April plaats gehad hebbende ongeregeld heden in den laatsten tijd zooveel, en niet altijd ten zijnen gunste, gesproken is, heeft op zijn verzoek bij Koninklijk Besluit van 15 dezer, n°. 3, eervol ontslag uit die be trekking gekregen. In de daaraan vooraf gaande Gemeenteraadszitting had hij mede gedeeld, van hoogere autoriteit uitgenoo- digd te zijn zijn ontslag als Burgemeester te vragen. Voorzeker een leerrijk voorbeeld om een niet eervol ontslag te voorkomen Te rekenen van den 20n April a.s. worden briefkaarten met betaald antwoord in gebruik gesteld. Zij bestaan uit twee aan elkander verbonden afzonderlijke kaarten, waarvan de eene voor het geven van ant woord bestemd is. Dit gedeelte wordt door de geadresseerden van het in dubbel gevou wen formulier afgescheiden, en afzonderlijk verzonden. Zij zijn echter geheel vrij het te gebruiken tot zoodanig einde en op het tijd stip als zij verkiezen. De briefkaarten met betaald antwoord zijn met ingang van 20 April op 's Rijks postkantoren en op de hulpkantoren der posteryen tegen zes cent per stuk verkrijg baar. (St. Ct.) Het Luthersche weeshuis te Gronin gen herdacht dezer dagen zijn 150-jarig be staan. Een ander weeshuis, te Genemuiden, zal zijn bestaan van den ln April jl. dagtee- kenen. Op dien gedenkwaardigen dag heeft het bestuur dier gemeente besloten tot het stichten van een burger-weesbuis. Ook te Rotterdam wil men een blijvend aandenken aan den ln April stichten. Met ingang van den lsten Mei aanst. wordt te Nijkerk een Rijkstelegraafkantoor met beperkten dagdienst geopend. De diensttijd is vastgesteld als volgt: op werkdagen, van 8 ure voor- tot 2 ure namid dags en van 61/, tot 8J/2 ure namiddagsop Zon- en feestdagen van 8 tot 12 ure voorm. Op het verkeer van dit kantoor met alle overige kantoren in Nederland is het uni forme tarief van 0.30 gl. per enkelvoudig telegram van toepassing. Omtrent de tarie ven voor het verkeer met het buitenland zullen nadere inlichtingen aan het genoemde kantoor te bekomen zijn. DIngsdag a.s.25 April, zal in Amicitia alhier een conGert gegeven worden door het symphonie-orchest uit Utrecht, onder lei ding van den Heer C. Coenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 3