Eene ruime keuze van IIOEDENVORMENBLOE MEN, VEEREN, LINTEN, GLACÉ- en GAREN HAND SCHOENEN, GARNITUURS, GALONS, KNOOPEN voor Japonnen, Mantels en Heeren Kleedingstukken. Langestraat. C. MAAS. DAGBLAD MACHINALE PEPERMUNT, ADEESBOEK VAS AMERSFOORT, 5 EXEMPLAREN BESTAAK VAK GOD. van Zuid-Holland en 's Cravenhage. TE HUUR een Bovenhuis, Neêrlands Vrijheid, Amersfoortsche Schrijf Almanak EENE GAVE GODS. LOCKE'S BEWIJS t© Amersfoort. FEESTWOORD, MET DE FIJNSTE PEPERMUNT OLIE BEREID, (dubbel sterk) nit de Fabriek van HOEK Co., te Amsterdam. HOEK Co., Fabrikanten. J. C. LEINWEBER, voor 1872. PRIJS 60 CENTS. Die dezelve nog verlangt haastte zich. ROTTERDAMSCHE VEER. MARKTBERICHTEN. Beursnoteeringen. 1207, Bovengenoemde Courant, waarinnogden eigen avond worden opgenomen de Ver slagen van de Zittingen der Staten- Generaal, de Officiëele berigten, de Beursnoteringen enz., IS TER LE ZING te bekomen bij den Boekbandelaar A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. Is verschenen: VOOR HET BOOR Dr. O. BURGER. Prijs 40 Cents. Uitgaaf van A. M. SLOTHOUWER. Door toeval in de nabijheid van bet Station der Centraal Spoorweg: van alle gemakken voorzienmet een riant uitzicht op bet stadsplantsoen enz., te aanvaarden met 1 Mei of 1 Aug. e.k. Adres franco onder Lett. W. bij den Boekbandelaar A. M. Slothouwer alhier. Ter perse: Uitgesproken den 1. April 1872, DOOR D. P. M. GRASWINCKEL, Predikant alhier. P r ij s 30 C e n t s. Uittegeven TEN VOORDEELE van het A s y 1 dat te Brie! Ie zal worden opgericht. Deze superfijne Pepermunt behaalde in 1868 op de Nijverheids Tentoonstelling te Arnhem den Eersten Prijs in Nederland en werd bekroond met de ZILVEREN MEDAILLE. De Jury gaf hiervan in haar uitgegeven verslag, op pag. 11, de vol gende verklaring: »Dit fabrikaat beveelt zich aan door zuiverheid van smaak, daar het van de Eerste Kwaliteit grondstoffen vervaardigd wordt, door sierlijkheid van vormvolkomen wit heid en matigen prijs." Bovengenoemde Pepermunt hebben wij verkrijgbaar gesteld in pakjes van 15 Cents bij de Heeren C. B. Rok Zoon te Amersfoort. In de volgende week verschijnt: DOOR Griffier ter Secretarie. Gewone Editie 50 CentsPracht Editie 90 Cents bij Inteekening. Buiten Inteekening 1.00 en ƒ1.50 Nog voorhanden: Vertrek van Amersfoort: Maandag avond 22 April over Haarlem Leiden 's HageDelftSchiedam naar Rotterdam. Vertrek van Rotterdam: Dingsdag 30 April over Gouda naar Amersfoort. BflF" De Commissaris van dit veer houdt zitting in het Wachtkantoor aan de Groote Koppel. De Veerschipper J. L. VAN OOTMARSUM. Amersfoort, 19 April. Tarwe 12,50 a 13,57. Rogge ƒ7,40 a 7,60. Boekweit 7,20 a ƒ7,50. Aard appelen 2,20 a 2,60. Boter 1,05 a 1,15 per kilogr. Eijeren 3 voor 10 cent. Barneveld, 18 April. Rogge 7,40 a 7,70. Boekweit 7, 7,50. Boter 1,00 a 1,03 per kilogr. Eijeren 4 a 10 ct, Aardappelen f 2,a 2,25. Biggen 9,— a 11,—. Nederl. Werkel. Schuld. Loten Rotterdam. Spanje, Obligatiën. Dito Buitenl. 1867. Portugal, Obligatiën 1853. Dito' 1856—1863. Dito 1867. Rusland, Obl. Hope 1798 en 1816 Dito Hope, 5de Serie. Dito dito 6de Serie. Obl.-leening 1864 a 1000. pCt. 2 V8 3 4 3 3 3 3 3 3 19 April. 567, 67 88>7ia 87 257a 30s/i. 387a 385/i# 39 Dito Dito Dito 1866 a 1000. 1860 2de leen. 1867/1869. 5 5 5 5 5 Aand. 1864 5 pet. Rs. 100. Dito dito 1866. Oostenr., Obl. pap. Mei-Nov. 5 Dito dito Febr.-Aug. 5 Dito in zilver, Jan.-Juli. 5 Dito dito. April-Oct. 5 Aand. 5 pet. fl. 500 1860. Dito fl 100 1864. Italië Cert. en insch. 5 Turkije, Oblig. Alg. Sch. 5 Egypte Obl. p.st. 1001.1868 7 N.-Amerika, Obl. V. St. 1882 6 Dito dito 1885 6 Brazilië Obl. 1865. 5 Gr. Russ. spoorw. 5 pet. aand. Russ. Spoorw. (Jelez). 5 Russ. Poti Tiflis a 1000. 5 Russ. spoorw. Jelez-Orel 1868 5 Dito Kursk Charkow. 5 Dito Charkow-Azow p st 100 5 Dito Moskou-Smolensk 1869 5 Aand. Oostenr. nat. bank. 3 Hlin., Centr. Spoorw. cert. Aand. dito constr. oblig. 7 Dito dito Debentures. Obl. St. Paul Pac. Ie sectie. 7 Dito dito 2e sectie. 7 Dito dito 1869. 7 Zuid-Ital. Spoorw. Oblig. 3 977a 7278 847, 967, 963/, 897a 747ia 252 246 567, 563/, 62 627i« 558 15574 623/a 517is 86 97 Ys 987a 9478 2313/, 22178 903/, 907a 90"/i. 903/, 907, 883 747a 747, 743/, 100 Gedrukt bij G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 4