Amersfoort en Omstreken 1872. No. 19. Zaterdag" 4 Mei. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. GEEFT DEN KEIZER WAT DES KEI ZERS, EN G0DE WAT GODS IS. n. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/" 0.65. Franco door het geheele Rijk0.75. Afzonderlijke nummers7Vj Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.40. Iedere regel meer1^12 Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 9.17, 1.422.20, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 9.14, 2.5, 4.19,8.25. 's morgens 6.45namiddag 4.30. des av. 81/,, n. aank. d. laatsten tr. Indien de onfeilbaarverklaring een bloot kerkelijk dogma was gebleven, zou niemand, allerminst in bet vrije Nederland, bet recht hebben gehad er aanstoot aan te nemen. Onze voorouders hebben rust, welzijn, hui selijk geluk, goederen, leven, alles veil ge had om het kostelijkste aller kleinooden vrijheid van geweten te verwerven. Wij kunnen ons dus op geene waardiger wijze hunne onverbasterde nakomelingen toonen, dan door ieders overtuiging te eerbiedigen, en indien er zijn, die meenen op andersden kenden met minachting te mogen neerzien en het recht te hebben andersdenkenden te overheerschen zooals de Jezuieten en de met hen gelijkgezinde ultramontanen dan dwingt de natuurwet van het zelfbehoud tot tegenweer; dan is men verplicht naar de scherpste wapenen te grijpen, en die zijn tegenover de ultramontanen (zoo juist ge kenschetst met den naam van Zwarte In ternationale) eerlijkheid en waarheid. Het streven toch dier zwarte internationale is de menigte in onwetendheid te houden om haar des te gemakkelijker te kunnen be- heerschen, en, waar zij het noodig oordeelt, als dommekracht te kunnen gebruiken. Dit is ingezien door de uitstekendste Katholie ken van Frankrijk, Spanje, Italië, Beieren en zoovele andere landen. Gelukkig ook van Nederland! Of zou men onder de uitste kendste van ons land een Faber, een Hugen- poth, een Westerwoud niet mogen noemen? Zij allen bieden tegenstand aan het drijven der ultramontanen, omdat naar hunne over tuiging goed Katholiek evenzeer als goed Protestantgoed Israëliet samengaat met waarheidsliefde oprechtheid vaderlands liefde menschenliefdeverdraagzaamheid. Of er onder ons werkelijk gevaar bestaat voor het werken der zwarte internationale zal blijken" uit enkele stellingen van den syllabus, die in Nederland is afgekondigd blijkens de allocuties van Mgr. Schaepman aartsbisschop van Utrecht, en Mgr. Wilmer, bisschop van Haarlem. De syllabus bevat 80 stellingen, die als de voornaamste dwa lingen van onzen tijd veroordeeld worden. Bij het volgende gebruiken wij de vertaling van den abt Brouwers, met kerkelijke goed keuring uitgegeven. De XV stelling, die veroordeeld wordt, luidt: Aan ieder staat het vrij dien godsdienst te omhelzen en te belijden., weihen hij, door het licht der rede geleid, denkt waar te zijn Het veroordeelen dezer stelling werpt dus niet alleen een smet op het schoonste ge deelte van onze geschiedenisden strijd voor vrijheid van geweten, maar veroordeelt tevens het sieraad van onze dagen, kerke lijke verdraagzaamheid. Aan die verdraag zaamheid is de Katholieke kerk in Neder land hare volkomen vrijheid verschuldigd, en tot dank daarvoor beweren nu de ultramon tanen, dat zij het recht hebben over allen te heerschenen dat alle middelen, die tot dat doel leiden heilig zijnOnze Katho lieke landgenoot Hugenpoth zegt hiervan dat het de gapende doodkist is, waarin eigen verantwoordelijkheid, eigen willen, eigen geloof, eigene liefde, eigene zedelijkheid ja! het menschzijn levend begraven worden. Maar is er werkelijk gevaar in die stelling? Meent niet ieder kerkgenootschap de waar heid aan hare zijde te hebben Dit laatste is natuurlijk, anders hield het kerk genootschap op te bestaan. Maar te meenen, dat men in het bezit is der waarheid, is nog geheel iets anders dan anderen het recht te ontzeggen eene meening te hebben, die van de onze verschilt. Dit is geheel in strijd met het tegenwoordige begrip van vrijheid. En bestaat bovendien het onderscheid tusschen de verschillende kerkgenootschappen niet hoofdzakelijk in den vorm? Wordt niet het wezen van den godsdienst uitgedrukt in de woorden, waarmede allen het Opperwezen aanroepen: Onze Vader? Wat beteekent hier onze Soms alleenIk en die het met mij eens zijnof welal mijne medemen- schenenik? Verklaren nu geestelijken, dat het ongeoorloofd is eene andere meening te hebben, dan zij verkondigen, zoo zullen hunne volgelingen uit de hoogte neerzien op andersdenkenden, en die geestelijke hoog moed, zoo geheel in strijd met onze denk beelden van gelijkheid en de nederigheid door Christus in den tollenaar tot voorbeeld gesteld, verscheurt de band, die de zonen van een zelfde vaderland vereenigd moet hou den, en opent daardoor een onuitputtelijke bron van jammer en ellende. Niemand heeft het recht voor zich zeiven eene vrijheid te eischen, die hij niet in gelijke mate aan an deren toestaat. De XXXI veroordeelde stelling is: De kerkelijke rechtbank voor de tijdelijke rechts gedingen, hetzij in burgerlijke, hetzij in lijf straffelijke zakenmoet buiten allen twijfel afgeschaft worden, zonder den Heiligen Stoel daaromtrent zelfs te raadplegen, of zijn ver zet gehoor te geven. Het slot dezer stelling getuigt niet van beleefdheid en heuschheid, waarom wij het niet in verdediging nemen maar het eerste gedeelte zal zeker door ieder in wien het vrijheidsgevoel ontwaakt is, overeenkomstig de leer van Hem, die zeide, dat Zijn koninkrijk niet van deze aarde was, gehandhaafd worden. Wie, die goed onder wezen is, kan het woord kerkelijke rechtbank hooren, zonder te denken aan de vreeselijke Spaansche inquisitie! Men spreekt van het mishandelen en ombrengen der zoogenaam de Gorkumsche martelarenen terecht, als van eene afschuwelijke daad. Maar is het minder afschuwelijk, dat er in Spanje hon derd duizend en in ons vaderland tien dui zend menschen gemarteld en daarna ver brand, gehangen of onthoofd zijn, omdat de kerkelijke rechtbankbekend onder den naam van inquisitie, hen veroordeelde? Laten wij elkander niet hard vallen over al die verfoeilijkheden uit vroegere tijden, en ons liever verheugen in die voortreffelijke weldaad van onzen tijd: de onafhankelijke rechtbank, geheel ontrukt aan den dwang van tirannieke vorsten en dweepzieke geestelijken. Welk een achter uitgang zou het zijn deze geheel of gedeelte lijk te vervangen door rechtbanken van ker kelijke personen, die zich zeiven en hunne volgelingen voor beter houden dan anderen Zou bij hen onpartijdigheid mogelijk zijn Zou bij hen het geloof van den beschuldigde zonder invloed kunnen blijven op het von nis? Op ons, die in zooveel meer verlichte en daarom gelukkiger tijden leven, op ons rust de verplichting te waken, opdat wij niet weder vervallen tot misdaden, die in vorige eeuwen met een gerust geweten, ja, met een

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1