Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 23. Zaterdag' 1 Juni. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. AFSCHAFFING VAN HET PENSIOEN FONDS VOOR BURGERLIJKE AMB TENAREN. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.65. ranoo door het geheele Rijk„0.75. Afzonderlijke nnmmers7Vg Cent. Bockhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0.40. Iedere regel meer71 /g Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneyeld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.37, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld: Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45 namiddag 6. des av. 8a/s n. aank. d. laatstentr. De woorden aan het hoofd van dit artikel zijn wellicht voldoende, om velen onzer le zers eene huivering door de leden te doen varen. «Afschaffing van het pensioenfonds! «En wat moet er dan worden van onze pen- «sioenen, van den eenigen steun, die ons «overblijftwanneer ons ouderdom of ziekte «ongeschikt hebben gemaakt voor de vervul- «ling onzer betrekking? Zou het geen «schreeuwende onbillijkheid zijnons, nadat «we gedurende een tal van jaren onze beste «krachten aan de vervulling onzer plichten «hebben gewijdzonder eenige hulp of tege- «muetkoruiïig als onbruikbare werktuigen «ter zijde te stellen Ongetwijfeld maar houdt ge het voor billijkdat we jaren lang een gedeelte van ons inkomen moeten afzonderen waarvoor we ons behoudens enkele zeldzame uitzon deringen een veel voordeeliger toestand zouden kunnen verzekerendan die welke het pensioenfonds ons aanbiedt? Is het billijkdat de Staat ons dwingt tot sparen en onze spaarpenningen administreert op eene wijzedie meestal voor ons zelf onvoor- deelig is, en waardoor ze hoogstens ten baste van enkele anderen komen Is het billijk datindien we gedurende onzen diensttijd komen te vallen, van die spaarpenningen geen cent zal besteed worden ten behoeve van onze nagelaten betrekkingen Neen voorzeker! maar welke weg moet dan ingeslagen worden? De schrijver der hoofdartikelen in de N. Rt. Ct. van 25 en 30 April en 1 en 4 Mei 11. wijst dien aan. Telken male als de Staats-Courant de mededeeling bevat, dat ten laste van clen Staat aan een burgerlijk ambtenaar pensioen wordt verleendwordt er een ofïïcieele leugen ver kondigd. Niet ten laste van den Staat, maar ten laste van de contribuanten aan het pensi oenfonds geschiedt de pensioneering. Wij bedoelen hiermede niet, dat het pensioen fonds nu reeds in staat is, zich zelf zooals men dat noemt te bedruipen. Maar binnen korteren of langeren tijd zal niet alleen dit het geval wezen, maar zullen de inkomsten van het fonds de uitgaven in steeds toene mende mate overtreffen. Eu hierin ligt de reden van de wijzigingendie tegenwoordig op de pensioenwet worden voorgesteld. In de aangehaalde artikelen wordt duide lijk aangetoond, dat de grondslag van de tegenwoordige wettelijke regeling onjuist is, en onvoordeelig voor verreweg de meesten die op de baten van het pensioenfonds aan spraak maken, terwijl het juist de kleinere ambtenaren zijn, d. i. de ambtenaren, die eene karige bezoldiging genietendie hier onder het meest te lijden hebben. Immers het kan als een doorloopende regel beschouwd worden, dat men zich voor het bedrag van de afloopende en doorloopende kortingen bij iedere soliede maatschappij van levensver zekering eene lijfrente kan koopen die het bedrag van het onder dezelfde omstandig heden uitgekeerde pensioen aanmerkelijk overtreft. Slechts in het geval, dat men ge durende de meeste jaren van zijn diensttijd op een laag tractemeut is blijven staanen eerst in de laatste jarendie voor het bedrag van het pensioen beslissend zijn eene snelle promotie heeft gemaaktkan de deelneming aan het pensioenfonds voordeeliger wezen. De voorgestelde wijzigingen der wet kun nen het kwaad slechts gedeeltelijk en voor eenigen tijd verhelpen. De uitbreiding van het aantal der rechthcbcsnden en de ver mindering van het bedrag der kortingen of verplichte bijdragen van de ambtenaren kan de toename van het fonds slechts vertragen. Waar de ambtenaar buiten zijne schuld, door ziekten in of door den dienst verkregen, voor zijne betrekking ongeschikt wordt, eischt de billijkheiddat de staat in zijn on derhoud voorzieen die zorg niet in naam maar inderdaad op zich neme. Hetzelfde geldt voor henwier gering in komen het hun onmogelijk maaktdaarvan iets ter zijde te leggenen die nu ook reeds geheel of ten deele van de kortingen zijn vrijgesteld. Maar de groote meerderheid moet de vrij heid hebben, om hare spaarpenningen te besteden tot haar eigen nut niet alleen, maar ook tot dat van hare kinderen en betrek kingen zij moet de zekerheid hebbendat het eens bespaarde in geen geval voor haal kan verloren gaan, «Is het nu waarschijnlijkdat die wijze «spaarzaamheid door allen zal worden in «acht genomendie thans het twijfelachtige «geluk van eene Staatsadininistratie hunner «overgelegde gelden bezitten?" Wij ineenendat er een groot onderscheid bestaat tusschen het stelsel van dwangdat nu heerscht, en een Staatstoezichtdat het voordeel der ambtenaren, en niet de stijving der Staatskas op den voorgrond stelt. «En indien het fonds opgeheven werd, «dat nu reeds volgens de wet eigendom van «den Staat iszullen dan niet de voordeelen «van al de tot nu toe gestorte contributiën «verloren gaan voor hen, die volgens de be- staande regeling op pensioen aanspraak «maken Men zou ieders inlegmet bij berekening van den verscliuldigden interest, kunnen terug geven. Zulk eene liquidatie zou zon der twijfel tot moeielijkheden aanleiding ge ven maar xoaar het de invoering geldt van een goed en eerlijk beginselmoet de vraag naar de moeielijkheden daaraan verbonden op den achtergrond treden. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den Provincialen Inspecteur executoir verklaarde kohieren Nos. 8 en 9 van de PERSONEELE BELASTING over het dienstjaar IS71/72 aan den Ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier zijn ter hand gesteld, aan v ien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aange plakt te Amersfoort, den 30. Mei 1872. De Burgemeester voornoemd, A. G. WIJERS. AMERSFOORT, 31 MEI 1872. De Zwem- en BadinrichtiDg alhier is thans des namiddags voor het mannelijk personeel geopend van 12 tot 5, en van 6 tot 8 uur. Dit is eene groote verbetering vooral met het oog op de leerlingen der Burger school, die daarvan vu tusschen 4 en 5 uur kunnen gebruik maken, op welk uur voor heen de inrichting was gesloten. De Heer Mr. J. B. Burger, thans te Lei den woonachtig, is op 30 Mei jl. door de Commissie uit het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland na afgelegd examen toege laten als Candidaat-notaris. Door het Kiescollegie van de Ned. Herv. Gemeente alhier zijn heden (31 Mei) be noemd tot ouderlingen: J. Borst, A. J. Siddré, P. Methorst Sr. en J. Zandijk Sr., en tot Diakenen: J. C. van Eijbergen en W. Smit. 7 Juni e.k. viert de heer van Benne- kom het zeldzame feest van zijn 50-jarig Burgemeesterschap der gemeente Doorn. Het muziekkorps van het reg. rijd. artill. zal op dien dag luister aan het feest bij zetten en een ware vreugdedag wordt den waardigen, en nog Hinken jubilaris bereid. Ter zitting van Donderdag 30 Mei sprak de Arrond.-Rechtbank te Amersfoort von nis uit tegen 1) P. G., smid te Spakenburg, die veroor deeld werd tot een maand cellulair en f25 boete (subs. 1 dag cell.) 2) J. van Minnen, wever te Amersfoort schuldig bevonden en veroordeeld tot 35 dagen cellulaire gevangenisstraf en f 25 boete (subs. 1 dag cell.) 3) De 6 vrouwen en meisjes uit Zeist, we gens enkele diefstal veroordeeld ieder tot eene gevangenisstraf van 3 dagen, over alle welke beklaagden wij in ons laat ste nominer breedvoeriger spraken. Voorts werd behandeld eene aanklacht tegen G. Langelaar, schaapherder onder Renswoudedie beschuldigd was op 15 April jl. moedwillig met zijn schaaps- of kluitschop zekeren R. Drost te hebben ge slagen waardoor deze verwond werd. Bekl.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1