Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 2ö. Zaterdag 22 Juni. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Zou van uitstel afstel komen? WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0.65. Franco door het gehecle Kijk 0.75. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertenticn van 15 regelsJ 0.40. Iedere regel meer71 /a Cent. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.542.37, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld: Zwolle 8.411.515.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 8'/3 n. aank. d. laatstentr. Onwillekeurig kwam deze vraag bij ons op, toen de Minister van Koloniën in de zitting der Tweede Kamer van Mei jl. ver klaarde, dat bet Ministerie ten gevolge van het ingediend ontslag alleen nog die zaken met de vertegenwoordiging zou afdoen, wel ker uitstel schadelijk zou kunnen zijn. Maar is dan bet uitstel van al de overige zaken niet schadelijk Kunnen wij nu gerust bet hoofd nederleggen, nadat een twintigtal kleinere wetten gedurende de crisus door Tweede en Eerste Kamer zijn afgedaan Zijn al die in de doos gelegde grootere wetsont werpen van zoo weinig beteekenis, dat zij zonder nadeel kunnen worden verschoven zoodat telkens en telkens weder de zoo zeer gewensclite verbeteringen worden uitgesteld, ja wie weet of er geen afstel op volgt? Let ten wij ten deze slechts op één van die uit stellen, nl. de werking der bestaande wet op de Taneven van in- uit- en doorvoer in Neder- landsch-Indiê. Geen wet is er bijna, die meer inbreuk maakt op den in Nederland zoo zeergeroem- den vrijen handel, omdat zij dagelijks die vrijheid in de Nederlandscbe Oost-Indische bezittingen met voeten treedt. Het is waar, wij mogen dankbaar zijn voor de trapsge wijze verbetering, welke te dien aanzien van lieverlede in de tarieven is aangebracht, en wij gelooven dat zulk een langzame overgang ten goede op dit punt zeer wenschelijk is te noemen. Maar wij blijven bet betreuren dat thans op eenmaal de band verslapt, die de kroon op bet werk wilde zetten, en dat al weder een jaar uitstel is gegeven. Wie waar borgt ons, dat aan bet eind van dat jaar, op 1 Januari 1874, eene nieuwe tariefwet in werking zal komen Reeds lang steekt de tijdgeest waarschu wend den vinger omhoog, vertrapt met den voet onzinnige differentieele in- en uitvoer rechten, die eiken vrijen handel belemmeren, en roept ons toegelijkstelling van rechten, ziedaar bet ideaal voor een tariefwet, waartoe verschil te maken tusschen Nederland en andere handeldrijvende natiën? Toch luis tert Nederland niet, maar gaat voort de ongehoorde inconsequentie tegenover zijne Koloniën jaar op jaar te verlangen, en pre dikt daar bandelsverdrukking, waar in bet Moederland op handelsvrijheid wordt ge roemd. En waarom? Omdat men denkt bet oude systeem van monopolie en protectie nog op de Koloniën te moeten toepassen ten einde daarvan te balen wat er van te balen is. Doch juist dit winstbejag is ons bederf. Wanneer bet tij verloopt, moet men de bakens verzetten, of men geraakt op bet drooge. Zoo ook bier. De vooruitgang van handel en nijverheid, de zoo zeer verbeterde en meer verspreide middelen van vervoer, de afschaffing der be lastingen op de eerste levensbehoeften en d brandstoffen, bet verbeterd technisch onder richt, dit alles fnuikt de differentieele rechten Waartoe ze dan langer behouden? Vreemde ling en Nederlander moeten vrijelijk met ge lijke rechten op de markt in Java kunnen concurreeren, of anders zou ons die schoon schijnende blinkende appel wel eens kunnen worden ontrukt. De tegenwoordige toestand kan niet an ders dan nadeelig zijn. Wanneer de rechten op de producten gelijk waren, onverschillig onder welke vlag ze werden in- of uitge voerd, de handel zou levendiger zijn, uit alle oorden der wereld zouden de handelsartikelen worden ontboden, concurrentie zou ont staan, en daardoor vertier en welvaart. Ter wijl thans bij de bestaande ongelijkheid de vreemde mogendheden van onze markt wor den geweerd, aan de voortbrengers zelve een gedwongen markt wordt voorgeschreven, en Java's invoer uitsluitend voor de Neder landscbe vlag wordt weggelegd. Zulk een monopolie moet worden opgeheven, boe eerder boe beter. Iedere dag verzuim is den Javaan in de eerste plaats bestolen, want deze is bet slachtoffer van dien dwang. Welke reden bestaat er voor dat bij zijn kabaai duurder betaalt, dan bij zou doen, als bij vrij was ter markte te gaan waar bij wilde? Geen enkele, tenzij de omgekeerde toepassing van den regel, dat de landen moeten worden be stuurd ten voordeele der geregeerden, en niet ten voordeele der regeerders. Het nijvere Twen the beeft dit dan ook reeds begrepen, want de katoenweverijen wedijveren op overzeescbe markten reeds met de Engelscbe. Voor baar is Java niet meer uitsluitend de stapelplaats van bare fabri katen, ontelbare verzendingen gaan reeds naar de onbeschermde markten in China, Japan, Engelsch-Indië en Zuid-Amerika. Wie zou baar ook beletten bare goederen derwaarts te zenden, waar zij daarvoor den boogsten prijs kunnen bedingen? De tariefwet is een struikelblok om ook Java tot eene concurreerende markt te maken. Zoolang men op de goederen uit den vreem de aangebracht meer recht zal beffen dan op die uit Nederland, zoolang men door die verschillende rechten zal beletten de gun stigste scheepsgelegenheid te zoeken voor den uitvoer der producten, zoolang zal de Javaanscbe markt voor die vreemde goede ren gesloten blijven, en ook de Nederlandsche kooplieden zullen aldaar verminderen (ge tuige Twentbe), omdat zij door concurrentie, die zij op Java vinden, op onbescberde mark ten voordeeliger handel kunnen drijven. Er zal op Java weinig, ja boe langer boe minder aanbod zijn, zoolang de tegenwoordige tarief wet van 3 Juli 1865 (Sb. no. 76) blijft be staan, en de arme Javaan moet er onder lijden, omdat de prijzen voor hem booger worden, terwijl ook onze schatkist op gevoe lige wjjze den nadeeligen invloed van dezen onboudbaren toestand zal moeten onder vinden. Zoodra mogelijk dus die toestand veran derd, geen uitstel meer gegeven, wie weet wat reeds dit jaar zal geschieden Wij hopen bet beste, want anders zou bet uitstel wel eens afstel kunnen medebrengen. Moge ons vaderlaud daarvoor gespaard blijven, en bet bovenstaande er bet zijne toe bijgebracht hebben om den onverhoopten tegenstand bij de behandeling van bet verschoven wetsont werp te verkleinen. SCHUTTERIJ. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort Brengen, tengevolge van de deswege bestaande voor schriften en ter verdere geregelde uitvoering van de door Z. M. den Koning vastgestelde reglementaire bepalingen om trent de Schutterijen, ter kennis van de belanghebbenden dat de alphabetische naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Schutterij, gedurende acht dagen op de plaatsslijke Secretarie voor eenieder ter inzage liggen, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, ten einde eenieder in staat zoude zijn, om, ingeval hem eenige personen of omstandigheden inogtcn be kend zijn, die daarop nog zouden behooren te worden aan- geteekend of er van moeten worden weggelaten, zulks aan het Bestuur kenbaar te maken. Dat de loting voor de Schutterij, tusschen de ingeschre venen van dit jaar, onder toezicht eener Gommis sic uit het Bestuur, ten raadhuize dezer gemeente zal plaats hebben op Zaterdag, den 29. Juni aanstaande, des voormiddags te 10 uren. Wordende alzoo de belanghebbenden opgeroepen, om ter plaatse en ure voorschreven te verschijnen, of, bij afwe zigheid, zich aldaar door ecu bij de voormelde Commissie bekend persoon, voorzien van behoorlijke schriftelijke vol macht, te doen vertegenwoordigen, om de hij de wet ver- eischte loting naar behooren te doenzullende voor hen, die persoonlijk afwezend mochten blijven en zich niet op voor schreven wijze hebben doen vertegenwoordigen, door een der leden van de Commissie worden getrokken. Dat ten zelfden dage, op gelijke wijze, eene naloting zal plaats hebben, ten behoeve van diegenen, welke tot dc lo ting verplicht zijnde, huiten hun toedoen niet onder haar mochten zijn begrepen geworden, alsmede ten behoeve van hen, die, ofschoon in andere gemeenten reeds geloot heb bende, sedert de laatstvoorgaande inschrijving, alhier zijn komen inwonen, en voor de vreemdelingen, welke sedert die inschrijving in de termen zijn gevallen, om als ingezetenen te worden aangemerkt. En dat eindelijk den belanghebbenden bij de loting dc ge legenheid zal worden opengesteld, om de redenen van vrij stelling, w aarop sommigen aanspraak zonden mogen maken, ter kennis van dc genoemde Commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel daar van, waarop zij hunne reclame gronden. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid voor wende, zal deze worden gedrukt en aangeplakt op de daar voor gebruikelijke plaatseu. Amersfoort, den 17. Juni 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Gezien de aanschrijvingen van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht van den 1113 Juni 11.nos. 1 en 6 Az. Brengt ter kennis van de ingezetcnenen dezer gemeente, dat gedurende de loopende maand, aanvangende met den 24. Juni, op de Zeisterheide practische oefeningen in het schieten naar de schijf worden gehouden door het de tachement Veldartilleriein garnizoen te Utrecht, zul lende men met getrokken geschut vuren in de richting van het Huis ter Heide naar den toren van Ond-Leusden, welke door het plaatsen van paaltjes cu kielspittingen duidelijk zal aangegeven wordenterwijl gedurende het vuren het onveilig terrein door vloggcn zal worden aan geduid.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1