Amersfoort en Omstreken 18$ I No. 27. Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Het hotel op den Berg'. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Zldf Pl'tlno* OQ TllTIl Advertentiën van 15 regelsj 0.40. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.65. b Iedere regel meer71 /a Cent. Franco door het geheele Kijk„0.75. TTit»o™r A TW QT ftTTTfYTTOni'TJ Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke nummersCent. UltgCVCr» Jx. AU, OxiUXjAUU W HiJtDienstaanbiedingen door den belanghebbende in Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT persoon bezorgd„0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbekgen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.542.37, 8.6. Van Amersfoort naar Maarshergen: Naar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 'smorgens 6.45namiddag 6. des av. 8a/2 n. aank. d. laatstentr. »0daar is al zoo dikwijls over gepraat maar men zeidat zou hier toch niet opne men, én daarom is 't altijd maar bij praten gebleven, moet de Nieuwe Amersfoorten daar ook nog eens wat van zeggen" ja, dat wil zij, verzint eer gij begint,"'tis heel goed, maar een ander spreekwoord »tusschen doen en seggen, lange mylen leggen" duidt evenzeer aan, dat overdrevene toepas sing van het eerste eene dwaling worden kan. Heeft men dan tot nu toe gedwaald?" Men Heeft zich in allen gevalle zeer lang be zonnen. Is Beek (Berg en Dal) bij Nijmegen dan zooveel beter, is Wageningen zooveel meer dan Amersfoort? Als men nu nog geen werk van een hotel gaat maken, ja dan dwaalt men zeer. »Maar goed, hoe dan, wat wilt ge dan?" Wat wij willenhier volgt iets dat wij gaar ne ter beoordeeling, zeer gaarne ter verbete ring, maar geenzins ter verwerping geven ons doel is slechts om de aandacht op de zaak te vestigen. Er vorme zich hier eene confmissie, met het doel in deze stad en om streken aandeelen van b. v. f 100, geplaatst te krijgen voor de stichting van een hotel op den Amersfoortschen berg, een kapitaal van 25 a f30000 zou waarlijk voldoende zijn om meê te beginnen. FUEILLETOlSr. Een schat op Nimmerdor. Met groot genoegen was ik dezer dagen in staat herhaalde malen veel schoons te zien ik beken gul dat ik het van dien aard bij Amersfoort niet verwacht had. Ik bedoel de collectie Schilderijen op Nim- merdor en haast kwam ik in verzoeking Museum te schrijven, want een Heiligdom aan de schoone kunst gewijd is het in den volsten zin des woords. De hoop, dat velen dit genot met mij hebben gedeeld, is leven dig en toch vrees ik dat er zoowel in Amers foort als in de omstreken nog zeer velen zijn die nooit hunne schreden naar dien Tempel richtendie misschien zelfs geheel onbe wust zijn van het bestaan van zoovele kunst schatten in hunne onmiddelijke nabijheid. Die vrees baseerde ik eenigermate op het feitdat gedurende het tijdsverloop van mijn herhaald bezoek geen andere naam in het zoogenaamde vreemdelingenboek was geschreven, zoodat ik eenige keeren in een zaamheid mocht genieten en bewonderen; en ook, men is maar al te dikwijls een vreem deling iu zijn eigen vaderstad, waartoe de macht van het uitstel, met het idee dat het niet weg zal loopen, veel bijdraagt. Ik zeide daar bewonderenen dat is wel de zwakste term die men bij het zien van zoo veel schoons kan gebruiken. Men is let terlijk en extase voor dien Scheffer die u bij iet binnenkomen der zaal als aan de plaats 't Is wel mogelijk dat dit in onze stad niet geheel gelukken zou, maar men wendde zich ook in Amsterdam tot aannemers en werk bazen, tot andere personen, die deze zaak niet onverschillig zijn, ja zelfs de gedachte komt ons voor den geest »of niet de Hol- landsche spoorweg-maatschappij, door haren aanleg van de Ooster-spoorbaan belang bij deze zaak hebbende, haar zou kunnen onder steunen. De onderneming dadelijk op zulk eene groote schaal op te zetten, is niet noodig, neen wanneer het bouwplan voor het loge ment derwijze ontworpen wordtdat het zonder aan den eisch van doelmatigheid en schoonheid te kort te doen, voor vergrooting vatbaar is komt ons het bovengenoemd kapi taal voldoende voor. Eene conversatiezaal, eene eetzaal, vijf tien a twintig ruime luchtige logeerkamers eene woning voor den kastelein met de noo- dige bergplaatsen zijn aanvankelijk voldoen de, mits er maar op gelet worde zooveel mogelijk van de schoone ligging en het uit zicht partij te trekken. Zijn wij wel onderricht, dan gaat Wage ningen ons al voor, reeds heeft men daar f 40000 bijeengebracht tot eene zelfde onder neming zoodat het plan spoedig voortgang hebben zal. Langs Wageningen loopen geen twee spoorbanen zooals in '73 hier het geval boeit. Maar het is niet mijn doel hier een bere deneerden catalogus te gevendat zou mij te ver voeren; ik wenschte slechts ineen kort woord te wijzen op de heerlijke en be langrijke collectie in het algemeen, met aan maning om haar te gaan zien en herhaalde lijk te gaan zien. Zegt niet»Ik heb er geen verstand van." Ieder mensch heeft iu meerdere of mindere mate de kiem in zich, waaruit het gevoel de liefde tot het schoone zich kan ontwik kelen. Laten de Amersfoorters die van zulk een geprononceerden nationaliteitsgeest blijk geven, zich herinneren, hoe ons land op het gebied der schilderkunst steeds eene eerste plaats innam, hoe in de krachtige zeven tiende eeuw, toen rijkdom en macht ten top waren gestegen, die kunst gelijken tred had gehouden met de volkswelvaart, als daar mede innig verbonden, en een Rembrandt Hobbema, Jan Steen en zoo vele anderen de bewijzen gaven de onbedwingbare zelfstan digheid van een vrijgevochten volk een machtigen invloed op de kunst uitoefende. Welnu, gaat naar Nimmerdor en ziet hoe onze tegenwoordige Hollandsche schilders den naam van ons land op het gebied der kunst waardiglijk ophoudenlaten hunne stukken den Nederlandschen roem op dat gebied niet alleen aan de wanden verkondi gen Ziet hoe onze groote Roelofs in zijne prachtige landschappen zijn' beroemden zal zijn, noch is de verbinding met groote steden daar zoo gemakkelijk als bij ons. Gaan wij naar 't Hoogland, hoeveel personen b e- helpen zich daar niet om van de buiten lucht te kunnen genieten, ware er meer plaats, zeker zou men minder familiën moe ten teleurstellen. Te Berg en Dal is het jaar lijks letterlijk vol, men heeft dit hotel al moe ten vergrooten, omdat aan de vele aanvragen om kamers niet kon worden voldaan. Behalve badhuizen als te Scheveningen, te Zandvoort, te Domburg, bestaan er nog op kleinere schaal zooals die te Noordwijk en te Katwijk en, zij slagen. Zou Amersfoort nu alleen niet slagen? Trekt men naar Schevenin gen Zandvoort, Domburg, naar Katwijk en N oordwijk om zich aan de frissche zeelucht te goed te doen, men gaat nam: Berg en Dal, naar Yelp, naar Bloemendaal om geest en lichaam in de lommerrijke boschstreken te veifrisschen en te sterken, zoo zal ook Wage ningen, zoo kan ook Amersfoort door zijne prachtige [natuur de buitenplaats van ver schillende stadsfamiliën worden. Het hötel op den Berg zal zelfs voordeel en genot aan de inwoners dezer stad geven, eene wandeling derwaarts zou ze uiet aan lokkelijk zijn? Reeds in onze verbeelding zien we daar het beschaafde Amersfoort onder het genot eener keuriger muziek, dan die, welke voor de minder muzikale zinnen voorganger Hobbema nastreeft en hoe Bles als een tweede Jan Steen zijn geestigheid botviert. Bewondert ook de kunst die op vreemden bodem is gekweekt, waarbij vooral de Fransche school zoo meesterlijk eene plaats inneemt. Gelijk bij alles is ook hier iets waarin men verbetering zou wenschen. Ik bedoel de plaatsing van sommige schilderijen. Maar aan een 300-tal stukken in betrekkelijk kleine ruimte elk eene goede plaats te geven, is onmogelijk. .Echter kan ik niet nalaten te spreken van een der stukken van Roelofs, waarvan het zien de halswervelen in gevaar zou brengen, indien men zich niet op meer dan eerbiedigen afstand plaatste. Zoo ook het prachtige s>Boschgezicht bij Winter" van Koekkoek, en het juweelte van M. Ma- ris »la Blanchisseuse," die met »de Oogst" van Weber ruimschoots allen de place d'honneur Sur la rampe" waardig waren. Ten slotte een woord van dank aan de be zitster van de collectie die zoo welwillend is al dat schoons te laten bezichtigen, al zij het ook slechts 2 uur in de week (Dinsdag van 13). Zoolang de collectie op Nimmerdor blijft, zal dat landgoed steeds zijn naam met dubbel recht dragen; want de bron van schoone en hartverheffende indrukken zal steeds blijven vloeien voor een ieder, die. overtuigd is, dat liefde tot de kunst in het nauwste verband staat met en een krachtige hefboom is tot volksbeschaving en huma niteit. G. M.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1