Amersfoort en Omstreken 18 72. No. 30. Zaterdag' 20 Juli. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. DE NUTSCHOOL. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. Franco door het geheelc Rijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtcntiën van 15 regels0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd „0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar. Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.37, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld Zwolle 8.411.515.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 81/;, n. aank. d. laatstentr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam V/„ uur nam.van Soestdijk 2y2 uvan Baarn 3 u.Eemnes 31/* u. aankomst te Amsterdam 6 u. In de vergadering der Afdeeling Amers foort van de Maatschappij tot Nut vau 't Algemeeu van Donderdag 4 Juli jl. werd eene Commissie van vijf leden benoemd, om te onderzoeken of men in de Departementale Nutschool alhier aan wijziging of opheffing der bestaande inrichting de voorkeur moest geven. Dit voorstel werd gedaan ingevolge den sterken achteruitgang van het aantal leerlingen in de twee laatste jaren, welk aan tal, wat de jongens betreft, gedurende dien tijd tot ongeveer op de helft is verminderd alsmede ten gevolge van ingekomen klachten over het op die school gegeven onderricht. Wij achten die vraag, tot onderzoek ge steld, van genoegzaam gewicht om in het openhaar te bespreken, want het geldt hier niet meer en niet minder dan het bestaan van eene nuttige inrichting. Beschouwen wij daartoe de zaak van wat meer nabij, en onderzoeken wij in de eerste plaats de vraag: waartoe opheffing f Wij antwoorden volgaarne het niet te weten en ook niet te hopen. De Departe mentale School, zoowel hier als elders geves tigd, maakt een hoofdbestanddeel uit van het groote doel, hetwelk de Maatschappij van 't Nut, blijkens art. 1 van hare wet van 1864, beoogt, nl. om door bevordering van Godsvrucht en goede zeden, overeenkomstig de beginselen der Christelijke Godsdienst, en door het voortplanten van nuttige kun digheden, voornamelijk onder mingeoefen- den, algemeen volksgeluk te verspreiden. Werd nu de school opgeheven, dan zou het belangrijkste middel om de bedoelde kundig heden bij mingeoefenden aantekweeken, ter stond worden gemist, en het doel der Maat schappij hierterstede althans nooit geheel kunnen worden bereikt. Bovendien zou daardoor in deze gemeente de eenige gelegen- o o o o heid worden ontnomen aan kinderen uit den gegoeden stand van 6 tot 10 jarigen leeftijd tot het verkrijgen van lager onder wijs. Ook zou er eene gelegenheid te minder zijn opengesteld voor diezelfde kinderen ook na 10 jarigen leeftijd, om opleiding te ont vangen tot het bijwonen der lessen aan de nog jeugdige Hoogere Burgerschool. Het onlangs plaats gehad hebbend toelatings examen op deze laatste, waarbij al de opge geven leerlingen der Nutschool geheel zijn geslaagd, levert o. i. het bewijs, dat de be staande klachten over het onderwijs aan die school minder gegrond zijn, en dat deze inrichting dus wel degelijk ook als eene voorbereidende voor de H. Burgerschool kan aangemerkt worden. Hoe meer gelegenheid er tot zulk onder wijs bestaat, des te meer aanvraag zal er misschien bestaan of komen. Hoe het zij, opheffing beneemt die gelegenheid, en zal de aanvraag al dadelijk doen verminderen. Niet alleen dus zou het doel der Maatschappij van 't Nut, maar ook het belang der H. Burgerschool daaronder lijden, en daardoor tevens het belang der Gemeente. De bloei der H. Burgerschool wordt gerekend te be staan in het aantal leerlingen; hoe grooter dit is, hoe meer ingezetenen ook de Gemeente telt, en vermeerdering van bevolking leidt tot vermeerdering van welvaart, vooral wan neer die bevolking bestaat uit de meer ge goede en ontwikkelde klasse, welke ontwik keling alleen kan verkregen worden door onderwijs. Alzoo keeren wij van zelf terug tot het punt, waarvan wij uitgingen, n.l. dat men doen moet wat men kan om dit onder wijs te bevorderen, hetgeen zeker niet kan geschieden door opheffing van bestaande scholen. Integendeel, verbetering, uitbrei ding of vermeerdering is ook met het oog op onze Gemeente, steeds wepschelijk. Daarbij komt nog het persoonlijk belang van den hoofdonderwijzer Versloot, hetwelk door die opheffing zeer zou worden gekreukt. Nu mag zulks wel geen overwegend bezwaar zijn, indien de opheffing bovendien was aan- tebevelen; maar, nu dit het geval niet is, zou het toch hard zijn den man, die meer dan 40 jaren met ijver zijn plicht heeft vervuld, en die hij zijn veertigjarig jubilé zoovele dub belzinnige blijken van achting en toegene genheid van zijne oud-leerlingen heeft ont- ontvangen, thans op eenmaal die broodwin ning te ontnemen, misschien zelfs zonder eeuige geldelijke tegemoetkoming voor dit verlies. Alzoo ook dit, gevoegd hij onze overige bezwaren tegen de opheffing der be staande departementale school, doet ons be sluiten om elk plan van opheffing aftekeuren. Maar wijziging dan? Ja, dat is iets anders. Verbetering is steeds wenschelijk, waar die ook wordt aangebracht. En dat de Nutschool alhier voor verbetering vatbaar is, houden wij voor zeker. Vooreerst vragen wij: welk mandaat heeft de hoofdonderwijzer, en welk de hulp onderwijzers van dit Departement ontvan gen? Is dit, zoo als wij gelooven, voor allen hetzelfde, dan beklagen wij den hoofdonder wijzer, die daardoor alle gezag over zijne hulponderwijzers mist. Deze laatsten gevoe len zich op gelijke lijn te staan met den eersten, en verlangen van hem geene voor schriften, die zij alleen van het Departement behoeven te verwachten. Onmin tusschen het onderwijzend personeel moet daarvan het gevolg zijn, hetgeen natuurlijk verder felijk op de leerlingen moet werken. Voorts is wijziging of voorziening noodzakelijk, nu heide hulponderwijzers hebben bedankt en de hoofdonderwijzer letterlijk voor alles al leen staat. Vermindering van het schoolgeld, zou naar wij meenen, het aantal scholieren doen klimmen en de school in bloei doen toene men, terwijl daarentegen de onderwijzers beter moesten worden beloond, wilde men den besten waarborg verkrijgen voor het ge halte van het personeel. Verbetering van het schoollokaal en den toegang daartoe, o. i. zoo dringend noodzakelijk, zou het verblijf op de school veraangenamen en discipels trekken. Aanleg van eene speelplaats voor zulke jeugdige kinderen komt ons ook hoogst aanbevelingswaardig voor. En zooveel meer, dat wij thans niet zullen opsommen, ten einde ook der Commissie de handen vrij te laten, en omdat wij overtuigd zijn dat, wanneer in het opgenoemde vol doende wijziging kon worden gebracht, ook de andere gebreken van zelve zouden ver dwijnen. De vraag zou dan ook niet licht meer behoeven te worden gesteld, of wijzi ging dan wel opheffing verkiesselijk ware? Integendeel, niemand zou aarzelen een goede Nutschool eene onmisbare inrichting voor deze Gemeente te noemen. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort, Gezien de aanschrijving van Hcercn Gedeputeerde Staten der provincie LTtrecht van den 11. Januari 1872, No. 17 (Provinciaalblad No. 6); Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de HERIJK der maten en gewichten voor het dienstjaar 1S72 door den ar- rondissements-ijker, in het gebouw de Waag op de Appel markt alhier zal geschieden van Dinsdag, den 30. Juli tot en met Vrijdag, den 9den Augustus aanstaandedagelijks (de intevallen Zaterdag en Zondag uitgezonderd) 's voor middags van 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot 5 uren dat de letter Din den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is tot jaarletter, zoowel van den ijk als van den herijk dat de belanghebbenden verplicht zijn hunne maten cn gewichten, behoorlijk schoongemaakt, bij den IJker, tijdens zijn verblijf in deze gemeente, tot het ondergaan van den herijk te bezorgendat zij die zulks verzuimen of daarin op de hiervoor aangewezen dagen verhinderd worden, dc voormelde maten en gewichten vóór den lsten October a.s. nog aan den IJker ter standplaats van het ijkkantoor (Utrecht) ter herijking moeten aanbieden; dat na het eindigen van den termijn voor den herijk ge steld, cn alzoo van af den lsten October e. k.het gebrui ken of voorhanden hebben van maten en gewichten, niet voorzien van dc vereischte stempelmerkcn, volgens art. 29 der wet van den 7. April 1869 (Staatsblad No. 57) verbo den en strafbaar is. En opdat niemand hiervan ecnige onwetendheid voor wende, zal deze worden gedrukt, cn aangeplakt op dc daar voor gebruikelijke plaatsen. Wordende de ingezetenen aangemaand, zich getrouwelijk van hunne verplichtingen ten deze te kwijten, teneinde be waard te blijven voor de onaangename gevolgen en boeten, tegen nalatigen vastgesteld. Amersfoort, den 15. Juli 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van Amersfoort Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provincialen Inspecteur van 's rijks directe belastingen in Noord-Holland en Utrecht cxecu- toor verklaard kohier No. 3 van de PERSONEELE BELASTING over het dienstjaar 1872/73 (Buitenwijken fe, H cn I) aan den Ontvanger van 's rijks directe be lastingen alhier is ter hand gesteid, aan wieu ieder ver plicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aan geplakt te Amersfoort, den 15, Juli 1872. De Burgemeester voornoemd A. G. WIJERS.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1