Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 32. Zaterdag 3 Augustus. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. De Gemeenteraad tegenover de Plaatselijke Schoolcommissie. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het geheele Rijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen deor den belanghebbende in persoon bezorgd 0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maaesbeegen en Barnbveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.87, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. Sx/s n. aank, d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam V/2 uur nam.van Soestdijk 2x/2 uvan Baarn 3 u.Eemnes 31/2 u. aankomst te Amsterdam 6 u. Wij wenschen de aandacht van onze lezers te vestigen op een incident in de ver gadering van den Gemeenteraad van 23 Juli 11., dat ons ten hoogste heeft bevreemd. Daar in de notulen dier vergaderingen wel de namen der sprekersmaar niet het door hen gesprokene wordt opgenomen, ontleenen we de feiten waarop we doelen aan het nommer van 26 Juli der van wege de gemeente gesubsidieerde Amersfoorter Courant. Wij doen dit met des te meer vertrouwen omdat in het volgend nommer van dit blad ■een® kleine rectificatie voorkwam van het door den Hr. Herschel gesprokene, zoodat we mogen aannemen, dat de leden dier verga dering de juistheid van het verslag aan een nauwkeurige kritiek onderwerpen. Men herinnert zich, dat het verzoek van den hulponderw. A. Jansen om verhooging van tractement, door Burg. en Weth. was gesteld in handen van de PI. Schoolcommis sie, ten eindehierover rapport uit te brengen. Schoon de verdiensten en aanspraken van den rekwestrant erkend werden, luidde dit rap port ongunstig en wel om de volgende rede nen: (zie ons nommer van 27 Juli) j dat rekwestrant het maximum der jaarwed de geniet voor hulponderwijzers aan de open bare scholen in deze gemeente vastgesteld 1 dat de verhooging dus een antecedent zou geven, dat zeer waarschijnlijk zou ten gevolge hebben, dat alle overige hulponderwijzers die eenige jaren alhier werkzaam zijn, en over wie niet te klagen valt, met hetzelfde recht om vermeerdering van hun salaris zou den vragen dat echter geen hooger jaarwedde voor de hulponderwijzers in deze gemeente bestaat zoodat het nu eenmaal bereikte maximum niet mag worden overschreden. De commissie voegde daarbij, het in 'tal- gemeen zeer wenschelijk te achten, dat het bestaande maximum van f400 worde ver hoogd en meer in evenredigheid worde ge bracht met het maximum in andere gemeen ten, opdat deze gemeente niet zoo spoedig gevaar kunne loopen, verdienstelijke hulp onderwijzers, waaronder de commissie vol gaarne den rekwestrant rangschikt, van hare scholen te zien vertrekken, alleen omdat elders de jaarwedde beter is. Hierop merkt de Voorzitter op, dat de Commissie zich naar zijn oordeel op een ver keerd standpunt geplaatst heeft, nl. dat van Burgemeester en Wethouders. En de Hr. L. E. Lagerwey kan niet ont kennen, dat de commissie zich eenigzins op verkeerd terrein heeft geplaatst, en dat hare leden meer als leden van den gemeenteraad hebben gesproken. Beide opmerkingen zijn ons volkomen onverklaarbaar. Aan de comm. is een advies gevraagd, en zij heeft het gegeven. Zij doet geen voorsteldat laat ^ij aan B. en W. over. Nog minder neemt zij een besluitwel wetende dat dit tot de bevoegdheid van den Raad behoort. Zij drukt slechts een wensch uit, die, als nadere verklaring van de redenen waarom zij onder de gegevenomstandigheden ongunstig meent te moeten adviseeren, vol komen op zijn plaats is. Of duidt men wellicht der commissie hare stellige uitspraak »het eenmaal bereikte maximum mag niet worden overschreden" ten kwade »De plaatselijke schoolcommissiën" zoo lezen we in art. 64 der Wet op het Lager Onderwijs, »zorgen, dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt nagekomen worden En volgens de artt. 73 en 70 derzelfde wet behooren de voorschriften betrekkelijk de jaarwedden en andere voordeelen der hoofd en hulponderwijzers tot plaatselijke veror deningen op het lager onderwijs. De commissie zou dus onwettig gehandeld hebben, indien ze een maatregel had aange raden, die in strijd was met de bestaande wet, en handelde onzes inziens zeer juist toen zij er op wees, dat de eenmaal aangeno men plaatselijke verordening omtrent het maximum der jaarwedde, haar een ander advies onmogelijk maakte. Wij verheugen ons, dat de meerderheid der vergadering vrijheid heeft gevonden, om den verdienstelijken rekwestrant eene ver hooging toe te staan, schoon wij niet be grijpen, hoe dit met de bestaande maximums bepaling te rijmen is, en we zouden die hoog noodige verbetering langs wettigen weg, d.i. door verhooging van het maximum van f400, op vele anderen willen zien toepassen. Maar wij betreuren het, dat in de raads vergadering van 23 Juli aan de PI. School commissie de belangrijke beschuldiging is toegevoegd, van hare bevoegdheid te hebben overschreden, zonder, dat een enkel woord gesproken is, om die beschuldiging te moti- veeren. KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gezien art. 219 der wet van den 29. Juni 1851 Staatsblad no. 85); Doen te weten, dat de Rekening van de ontvangsten en uitgaven der gemeente over het jaar 1871, door hen aan den Ge meenteraad aangeboden, gedurende veertien dagen, te rekenen van heden, alle werkda gen van 10 tot 1 uur, op de plaatselijke Se cretarie voor eenieder ter lezing zal liggen; en dat men van voorzegde rekening afschrift kan bekomen, tegen betaling der kosten. Amersfoort, den 1. Aug. 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. GOLFERS. AMERSFOORT, 2 AUG. 1872. Z. M. heeft hij besluit van 26 Juli 1872, no. 59, benoemd hij het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs tot len luitenant (naar ouderdom van rang) den 2en luitenant van dat korps, G. J. Collard, thans krachtens punt 4 van art. 38 der wet van 28 Augustus 1851 (Sb. no. 128) op non-activiteit. Volgens het Utr. Dagblad van 1 Aug. jl. zou hierdoor de betrekking van leeraar in de kosmografienatuur- en werktuigkunde (jaarwedde ƒ1600) aan de Hoogere Burger school te dezer stede opengevallen zijn. Officieel is daarvan nog niets bekend, daal de Heer C. geen ontslag heeft aangevraagd en ook nog niet in actieven dienst is hersteld. De rekening der Gemeente Amersfoort over het jaar 1871 bedraagt aan Ontvangsten 168533,371/, Uitgaven 163379,85 Voordeelig saldo 5153,521/» De laatst afgesloten rekening over 1870 bedroeg aan ontvangsten 113982,03x/2 uitgaven 105895,211/s Voordeelig saldo 8086,82 Het verschil in die bedragen van heide rekeningen is blijkens het jaarverslag over 1871 een gevolg van het leeningscoatract met de Maatschappij van gemeente-crediet gesloten voor een bedrag van ƒ58000, tot daarstelling en inrichting van de hoogere burgerschool en tot aflossing der gemeente schuld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1