Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 33. Zaterdag-10 Augustus. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Wilt ge den vrede, zoo rust u ten strijde! WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het geheele Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vg Cent. loekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regel9 ƒ0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in ■persoon bezorgd 0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.87, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 8l/„ n. aank. d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam ll/2 uur nam.van Soestdijk 2x/3 uvan Baarn 3 u.Eemnes 31/i u. aankomst te Amsterdam 6 u. Het is ongeveer negenen zestig jaar ge leden dat de dichterlijke verheerlijker van Amersfoort, Pieter Pijpers, in zijn Eem- landsch Tempe, of Clio op Puntenburgh, over de stad onzer inwoning schreef OZodra we uw vesten nadren Vloeit uw balsem door onze adren Dat ik ruimer ademhaal' Hoe geopend zijn mijn longen Door uw afzijn toegedrongen Moeten we die ontboezeming toeschrijven aan 's mans welbekende hoogdravendheid of zijn de tijden werkelijk zoo veranderd? Ook nu nog hooren we dikwijls den lof van Amersfoort als een gezonde plaats ver kondigen, en toch onze oogen en ooren kunnen ons dagelijks overtuigen, dat er op dien lof nog al wat aftedingen valt. Nu zich Goddank nog in het verre Oostende vijand weer begint te vertoo- nen, wiens nadering menig hart met schrik vervult; nu de cholera in Rusland hare offers bij honderden telt, en niemand kan zeggen, of wij ditmaal het aantal dier offers zullen vergrooten, is een woord van waarschuwing over den gezondheidstoestand onzer stad ze ker niet misplaatst, en kan wellicht, dooi den vinger op de wond te leggen, grooter kwaad worden voorkomen. In het jaar '66 werd hier de cholera van buiten aangevoerd door de bemanning van leen schip. Zij vertoonde zich weldra vrij hevig, en het hevigst in die gedeelten der stad waar talrijke mesthopen zijnwaar dus het pomp- en welwater door infiltratie bedorven was. Op het kleine Spui was Markenhoef sterk aangetastverreweg het grootste deel der aangetasten bezweek daar. Dezelfde na- deelige invloed deed zich gevoelen in de Groote Haag, de Vingerhoedsteeg en de Slijkstraat. Slechts enkele meer gegoeden zijn aangetast, en daaronder, naar wij verne men, slechts één in de Langstraat. Voor eenige jaren heerschte hier eene hevige typhus-epidemie, en ditmaal niet alleen in de sloppen en stegen, maar ook in de ruimere achterbuurten, de Pothkamp, Achter de Kamp, de Koningstraat enz. In die straten woonde een groot aantal perso nen, die in den regel voor eigen gebruik mestvaalten hielden. Was de ruimte op de plaats of in het tuintje onvoldoende, dan werden daarvoor de zonderlingste berg plaatsen gezocht. Ze zijn gevonden tot op den zolder en onder de bedstede! Op den oor- sprong dier meststoffen werd natuurlijk niet gelet maar zij behoefden niet eens van cholera- of typhuslijders afkomstig te zijn om brandpunten van besmetting voor ge heele buurten te worden. En die brandpunten van besmetting be staan nog schoon het jaarverslag der ge meente vermeldt, dat er toezicht op wordt gehouden. Ieder kan er, met geringe moeite, persoonlijk de minder aangename ervaring van gaan opdoen. De spuiiug van het water in de grachten, die in hetzelfde verslag »ge- regeld" heet, geschiedt bijna altijd door de beeken langs het plantsoen, en niet door de stadsgrachten met hare talrijke riolen, die het toch waarlijk vrij wat meer noodig heb ben De laatste bijzonder lage waterstand bij gelegenheid der schouw heeft den jam merlijken toestand der grachten op vele plaatsen duidelijk doen uitkomen; het helpt weinig, of men de tamelijk onschadelijke, en slechts voor de scheepvaart hinderlijke Elo- dea Canadensis (de zoogenaamde waterpest) al uit de grachten haalt, zoo als thans ge schiedt; het water zal daardoor niet zuiverder worden. Voegen we bij dit'alles nog de aan wezigheid van groote mesthoopen buiten de Bloemendaalsche poort, en de gevaarlijke emanaties der Israëlitische begraafplaats, die niet, zoo als de algemeene begraafplaats, van tijd tot tijd geruimd wordt, dan is het geen wonder, dat onder de rubriek »heer- schende ziekten" in hetzelfde jaarverslag wordt gezegd»de gezondheidstoestand in deze gemeente ivas ongunstig." 't Is niet alleen de cholera, die bij voor keur hare offers zoekt op plaatsen waar on reinheid wordt geduld. Een tal van andere ziekten tiert op dien weligen bodem. De snelle werking der eerste echter deed velen uit hun onverschilligheid opschrikken, en gaf aanleiding tot de oprichting dier welda dige vereenigingen, die in den regel als cho- lera-commissie s bekend staan. Op vele plaat sen echter, en inzonderheid daar, waar die commissies permanent zijn, bepaalt zich haar werkkring niet tot de bestrijding der ziekte; haar te voorkomen is juist het hoofddoel dat zij zich voorstellen. Dergelijke commissies zijn onder anderen in Rotterdam, Groningen en Dordrecht sinds jaren met uitnemend gevolg werkzaam. De Plaatselijke Gezond heids-commissies kunnen, zooals de adjunct inspecteur van het geneesk. staatstoezicht Dr. van Overbeek de Meijer, nog onlans in zijn officieel rapport opmerkte, slechts wei nig invloed uitoefenen. Zij hebben slechts eene adviseerende stem, en zijn wel is waar verplicht om rapporten uittebrengen over alle onderwerpen, waarbij hare voorlichting noodig is, maar hebben niet de minste zeker heid dat die rapporten in den Raad zullen worden behandeld, en nog veel minder, dat men zich daarnaar gedragen zal. Ook in dit opzicht ontbreken in Amersfoort de voor beelden De cholera-commissies daaren tegen zijn onafhankelijk; zij werken door persoonlijken invloed, en kunnen, mits het haar aan geldelijken steun niet ontbreekt, zel ve tenuitvoerleggen, wat hun in 't belang dei- openbare gezondheid nuttig en noodig voor komt. De gezondheids-commissie kan, als officieel lichaam, zeer wel naast haar blij ven bestaan, en haar in vele opzichten ook ter zijde staan. De taak der cholera-commissie is veelom vattend. Door persoonlijk onderzoek, door huisbezoek, moet zij zich overtuigen, of niet in eenige woning de kiemen schuilen van ziekten, die voor velen gevaarlijk, ja doode- lijk kunnen worden. Zij moet aandringen op zindelijkheid en reinheid van huis en lichaam, en zoo noodig, de kosten der rei niging op zich nemen. Zij moet zorgen, dat overal goed drinkwater verkrijgbaar is en opeenhoopingen van stoffendie voor de gezondheid schadelijk zijn, voorkomen of doen wegruimen. Zij moet, in geval van epidemie, zorgen voor behoorlijke verpleging en afzondering van de lijders. Voor dit alles heeft zulk eene commissie geld, en veelgeld noodig. Maar dat is het geringste bezwaar; wie zou eene kleine bij drage weigeren, waar het de bevordering geldt van de algemeene welvaart en daardoor tevens de zorg voor eigen veiligheid Er is echter meer noodig. Er moeten ook buiten de geneeskundigen, mannen gevon den worden, die de hand aan het wérk dur ven slaan en het kwaad onder de oogen dur ven zien. Zij moeten vastheid met geduld vereenigen want er moeten verouderde vooroordeelen bestreden worden. Zij moeten zich voorbereiden op teleurstelling en mis kenning, zonder het vertrouwen te verliezen, dat het spreekwoord: »de aanhouder wint" in hunne zaak zal worden bewaarheid. Zij moeten kundig en verstandig genoeg zijn om de middelen ter bereiking van hun doel met juistheid te kiezen. Zouden er niet vele zulke mannen in onze stad zijn? We twijfelen er niet aan eu evenmin, dat er vele anderen zullen zijn, be reid om hen met raad en daad te steunen. Moge ons schrijven er iets toe bijdragen, om de vereeniging van velen onzer burgers tot dit nuttig en weldadig werk te bevorderen AMERSFOORT, 9 AUG. 1872. Donderdag 8 dezer heeft de nieuw be noemde griffier der Arrond.-Rechtbank alhier, de Heer Mr. C. A. van der Leeuw, den bij de wet gevorderden eed ter zit ting van het Prov. Gerechtshof te Utrecht afgelegd. De aanbesteding door B. en W. van Amersfoort van de vernieuwing van het houten Blaauw-brugje over den Wever- cingel is voor ƒ575 gegund aan W. van Doornik, en van het schilderen, behangen en stukadoren van de kamer voor den den burgerlijken stand ten raadhnize voor ƒ98,50 aan W. van Groenestein.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1