Amersfoort en Omstreken 1872. No. 35. B Zaterdag- 24 Augustus. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. REEST NIET, MAAR WAAKT! I BurgersDe groote raad van de Inter nationale te Londen gevestigdis voor nemens omnaar aanleiding der gebeur tenissen die in Frankrijk hebben plaats »gevonden, belangrijke wijzigingen te bren- «gen in de statuten van het verbond, en «beeft besloten alle aanhangers van het Igroote beginsel op te roepen ter vorming «van een algemeen congres in den Haag. WEEKBLAD .VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0.75. Franco door het geheele Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7'/. Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoou bezorgd0.25. Nederlandsche Centra al-Spoorweg Diligence-dienst naajb. Maaksbekgen en Barneyeld. ertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.542.37, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. Sl/„ n. aank. d. laatsten tl-. Diligence-dienst J. Floor, van Amersfoort naar Amsterdam l1/, uur nam.van Soestdijk 2l/„ uvan Baarn 3 u.Eemnes 3y2 u. aankomst te Amsterdam 6 u. Onlangs werd in de dagbladen een op- oepingsbrief tot het aanstaande congres '.der Internationale bekend gemaakt, aldus luidende «Gij wordt dus uitgenoodigd u naar die «bijeenkomst te begevenwaar burger Karl «Marx verslag zal geven van de versehil- »lende werkzaamheden der Franscbe, En- «gelsche, Duitscbe en Russische afdeelingen. «Burger Rouvier, oud-lid van de Parij- >sche Commmune, burger Andrieu, burger »Belley, Roijer enz. zullen eveneens het »woord voeren. «De zittingen zullen gehouden worden »in de zaal der Harmonie, Lombardstraat «te 's Gravenliage. 1 »De Secretarissen van den Grooten Raad: »Lemoussu, Royer en Rouvier; »voor de Franscbe Afdeeling: »Endly, Lindray en Hawe; «voor de Engelsehe Afdeeling: »De algemeene Secretaris, »Karl Marx. Terstond kwam bij ons de gedachte op, dat wie zulk een brief ontvangt of leest, nog niet veel wijzer is, want een oproe pingsbrief zonder vermelding van dag en uur kan ons niet veel verder brengen, laat staan nog de onzekerheid waarin de aldus opgeroepene »burgers" verkeeren omtrent den aard der wijzigingen in de statuten te brengen, welke van zoowel gewicht worden geacht dat daartoe een congres noodzakelijk is, en toch als bij verrassing zouden moeten worden behandeldHet duurde dan ook niet lang, of wij konden in den Times een schrijven lezen van den ouderteekenaar Karl Marx zelf, die ver klaarde dat de geheele brief onecht en van het begin tot bet einde verzonnen was, ja zelfs dat bij nooit algemeene Se- retaris is geweest of geworden! Alzoo de geheele brief is gefingeerd, be aat niet, en de angst, die misschien in de gemoederen van sommigen na het lezen zoowel daarvan als (en wel voornamelijk) van eenige hoogdravende courantenartikels mocht zijn ontstaanis ten eenemale ver dwenen. »Maar," zullen de schroomvalligeu en be vreesden nu zeggen, »als die brief «niet bestaat, als wij dus volstrekt niet »bij eenige benadering kunnen weten, wat 1«er dan wel op dat congres zal worden «behandeld, en wie de eigenlijke hoofden «(alias: raddraaiers) zijn, zoo kunnen «wij bet ergste verwachten, want bet doel «van die verfoeielijke vereeniging de Inter nationale is alom en voldoende bekend, «ja bet blijft een ongehoord iets, dat zulk «een congres niet terstond door de be- «voegde macht verboden wordt." Eilieve, waarom? Omdat de wet zoo danig verbod voorschrijft? Nergens in eenige wet, noch in de Grondwet, noch in de wet van 22 April 1855 (Sb. n°. 32) staat te lezen dat eene vereeniging als de Internationale niet het recht zou hebben bier te lande te vergaderen. Zij is eene vereeniging, in 1864 te London opgericht, en nog te London gevestigd, dus eene vreemde vereeniging. De aangehaalde wet ten regelen liet recht van vereeniging en vergadering voor ingezetenen, en zeggen alleen dat vreemdelingen, geene ingezete nen zijnde, geen deel kunnen uitmaken van staatkundige vereenigingen (u.l. bier te lande). Laat daarom de Internationale ongestoord vergaderen. Hare statuten zeg gen dat zij streven moet naar vrijmaking der arbeiders. Op zich zelf randt dit noch de openbare orde, noch de staatkunde aan. Zoodra dit desniettemin toch zou geschieden, staat de openbare macht gereed om daar tegen met alle kracht te waken, en na al betgeen van de beginselen en handelingen der Internationale bekend is, vertrouwen wij ook ten volle dat die waakzaamheid geen ijdele klank zal zijn. Wij vreezen de Internationale niet. Hoe verfoeielijk hare gedragingen ook in andere landen mogen geweest zijn, boe aanlokkelijk hare onzinnige beginselen ook mogen toe schijnen aan hen die, te lui om te werken zich zeiven geen kapitaal hebben kunnen of willen verschaffen, en daarom met baat en wrok tegen bet bestaande vervuld, plannen smeden om dat bestaande om te keeren en er liun voordeel mede te doen. Wij achten zulk een streven, zulk een dwang onmoge lijk vol te houden, en onvatbaar voor over winning. Vooral in een land als het onze, waar de klasse der eerlijke werklieden verre weg de overhand beeft boven de proletariërs, en met te veel gezond verstand is begaafd, dan dat zij zich ooit door zulke dolziiAigbe- den als de Internationale op bare vergade ringen verkondigtzal laten medeslepen. De Internationale doodt zich zelve, althans bier te lande; waar bare beginselen open baar worden, verliest zij baar krachtzegt de Werkmansvriend terecht. Noch in 1869 te Amsterdam, noch in 1871 te Utrecht vond zij gehoor, ja zelfs is in laatstgemelde plaats de flinke arbeidersvereeniging «Orde, Vrijheid, Recht" terstond daartegen georga niseerd. Laat vrij de Internationale bare te gen alle gezonde regelen van staathuishoud kunde strijdende begrippen verkondigen, de natuurlijke wetten die de maatschappij be- beerscben laten zich niet veranderen door batelijken dwang of opruiende gesprekken. Hoe meer een ieder met die wetten bekend wordt gemaakt, boe minder invloed de In ternationale zal uitoefenen, en boe heftiger men zich tegen die wetten wil verzetten, boe eerder die tegenstand zal worden gebroken-. Nochtans een oog in 't zeil, de band aan 't roer, om elk vergrijp tegen orde of recht terstond met kracht te beteugelen. Geen rechtgeaard of goedgezind werkman kan of zal die vergadering bezoeken. Dus vreest niet, maar waakt. AMERSFOORT 23 AUG. 1872. De Heer G. J. Collard, le luit. ingenieur, is geplaatst bij den staf der genie in de 3e stelling te Amsterdam. Op de te dezer stede Dingsdag 11. gehou den paardenmarkt waren 150 paarden, allen voor den landbouw bestemd, aangevoerd. De prijzen liepen tot f 300. Vreemde koop lieden waren niet aanwezig. Zondag aanstaande wordt de predikbeurt in de Remonstrantscbe kerk door Ds. van Gorkom uit Amsterdam waargenomen. De Amersfoortsche Courant van 20 dezer deelt mede dat dezer dagen aan den Minister van Justitie rapport is gemaakt vau bet ge drag van den Commissaris van Policie (zie ons vorig nommer). Het Utrechtsch Dagbl. verneemt dat er gegronde vermoedens be staan dat die betrekking eerstdaags alhier zal komen te vaceeren. Twee sectiën der 2de batterij van het Reg. Rijd. Artillerie onder commando van den kapitein Jbr. V. A. de Pesters, zijn Zaterdag 11. des namiddags ten circa 2 uur uit Venlo bier aangekomen, ten einde de oefeningen in bet vuren bij te wonen. Na afloop daar van zullen zij naar bun detachement te Venlo terugkeeren. De miliciens der lichting van dit jaar, be- hoorende tot bet Reg. Rijd. Artillerie, die in Mei 11. na hunne inlijving tot nadere oproe ping met verlof zijn gezonden, zullen den len October a.s. bij dat korps in werkelijken dienst worden gesteld, ten einde gekleed en geoefend te worden. Evenzoo de miliciens der 4 regimenten bussaren en van bet reg, veldartillerie. Dingsdag 20 Augjl. hadden des avonds onder begunstiging van heerlijk weder, in bet kamp van Zeyst eenige feestelijkheden plaats, welke met den schitterendsten uit slag werden bekroond. Nadat des daags mijn-ontploffingen en volksspelen voor en door de soldaten hadden plaats gehad, wer den des avonds in bet kamp door de muziek van bet Reg. Rijd. Artillerie eenige goed uitgevoerde concertstukken gegeven, welke afgewisseld werden door prachtig Ben-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1