A.M. SLOTHOUWER. EEKE POORTERSDOCHTER J. VAK ALPEK, TWEE OF DRIE PHOTOCRAAF s?/« ROTTERDAMSCHE VEER. AANBEVOLEN. Imutnituufé. Keurig net uitgevoerd, zeer voorcleelig-en prijs, A. M. SLOTHOUWER. Geene onzekerheid. eene geschiedkundige roman uit de jaren 1671 en 1672, UIT DE ZEVENTIENDE EEUW. J. M. E. DERCKSEN. Staalwijneen aangenaam en gemakkelijk in te nemen ijzerpra?paraat, door alle geneesheeren aanbevolen, omdat hij ligt te verteren is en volledig in de sappen des lig- chaams overgaat. De Staalwijn wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt hij bleekzucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij begin nende longteriug. De flesch a fl. 1. Engelsche Bruischpoeijers. Soda-Limonade powders.) In elegante dozen in houdende 24 en 12 poeijers a 60 en 35 Cts. Anatherin-Monchvater, een voortreffelijk praeparaat tegen alle ziekten van den mond, tegen licht bloedend tandvleesch, losse tanden en scorbuut. Het is het eenvou digste zuiveringsmiddel voor de tanden, daar het de slijmen oplost, dus de vorming van wijnsteen voorkomt. Het werkt verfrisschend in den mond, zuivert den smaak en ver drijft den onaangenamen reuk, welke door holle tanden, door overblijfsels van spijzen of tahakrooken ontstaat. De flac. van 100 Gr. a 75 Cts. Engelsch Tandpoeder eenen ververschenden reuk hebbende en vrij van bijtende zelfstandigheden in elegante dozen van 100 en van 50 gramnen a 45 en 25 Cts. Zuiver Malz-Extract motetstroopuit 7 0 pCt. moutsuiker dextrine, eiwitachtige stoffen en phosphoorzure zouten zamengesteld, wordt door prof. von Liebig, door Dr. Bock en alle geneeskundige autoriteiten als een ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen hij hoest, schorheid, horstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scorphu- leuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smokenden levertraan. De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts. Dr. Romershausens Oogwater tot behoud, herstel en versterking van het ge zicht, aan een ieder, wiens oogen door inspannende bezigheden, door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zijn, ten zeerste aautebevelen. Groote flacons a fl. 1, en kleine (1/B fl.) a 30 Cts. Origineelflesschen van Apoth. Geiss a fl. 1,50. (Origineelprijs). Haarbalsem(Eau de cologne philocöme) zuivert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uitvallen der haren, en brengt in eenen korten tijd eenen geheel nieuwen groei te voorschijn. Hij is verfrisschend, van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haarolien en pomaden geheel onnoodig. Groote fl. a 90 en kleine a 45 Cts. te Amersfoort: Ph. M e ij e r s. Kabinet- en Albumportretten LANDSCHAPPEN, ENZ. MARKTBERICHTEN. Beursnoteering-en. ney, Vertrek van Amersfoort'. Maandag avond 26 Aug. over HaarlemLeiden 's HageDelftSchiedam naar Rotterdam. Vertrek van RotterdamDingsdag 3 Sept. over Gouda naar Amersfoort. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het Wachtkantoor aan de Groote Koppel. De Veerschipper J. L. VAN OOTMARSUM. Alle soorten van worden in korten tijd tot door relatiën met de grootste drukkerijen, afgeleverd door VLUGGE JONGENS kunnen geplaatst worden bij den Boekhandelaar Onzuiver bloed of onvoldoende werking van 't een of ander orgaan veroorzaakt ziekte; zuivert het eerste, en brengt het laatste weder in order, zoo verwijdert zich de ziekte en keert de goede gezondheid terug. In het uitoefenen van deze heelkracht hebben Hollcway's Pillen zich een wereld- beroemenden naam verworven, en de juitstheid van den grondslag, waar door zij de ziekte verdrijven cn de gezond heid herstellen is dooreen onveranderlijk goeden uitslag van ruim dertig jaar bewezen geworden. Een paar pillen voor men naar bed gaat ingenomen, wanneer lusteloosheid of zwaarmoedigheid ons overvallen, zullen delever tot kracht dadige afscheiding aansporen en een vrolijk humeur herstel len. Als Pil na het eten is Holleway's artsenij zonder weder ga. Zij verdrijft dadelijk al de lastige opgeblazenheid, vol heid en onpleizierighcid na het eten, welke de meest verve lende teckenen eencr slechte spijsvertering zijn. Doosjes Pillen eu Potjes zalf, f 0.80. f 1,85, f3.—, f6,75, f 13,50, f20.50 zijn op franco aanvrage a contant te hekomen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holleway's Etablissement te Londen, 533 Oxford Street, vroeger 244 Strand. Bij de BREUK SMITS te Leyden komt van de Pers DE LAATSTE LEVENSJAREN DER DE WITTEN getiteld i door Twee deelen586 blz. royaal-octavo. Prijs 5,75. Driebergen A. v. Slooten; Ede Henri Thomas; Harderwijk E. J. Fijnvandraat; Hil versum E. M. de ZoeteMuiden J. P. RichmondNijkerk J. H. Nijland, Apoth. Rlienen; C. G. J. Wolters; Yeenendaal Wed. J. Klomp; Weesp H. van Bikken- berg; Zeist G. D. Elfrink. En in de andere plaatsen in de bekende dépots. Bij elk artikel is een gébndksaanivijzing. Emmerik, H. VOM GIA1BORW, Apotheker en Fabrikant van chemisch-technischc Praparaten. recommandeert zich tot het vervaardigen VAN De prijzen zijn matig gesteld. Proeven worden gratis geleverd. Atelier buiten de Utreclitsche poort naast den Heer Biezenbos. Adres den Heer Maijwald Krommestraat. Nij k e r k, 19 Aug. Tarwe ƒ12,50 a 13,50. Rogge ƒ7,50 a ƒ7,75. Boekweit 7,30 a 7,80. Gerst 5,75 a 6,50. Haver" 4,a 4,75 Runderen. Aangevoerd 77 stuks, prijs f75 a ƒ260. Schrammen 15,a 25, Biggen 7,a 10,Boter 1,10 a 1,20 het kilogr. Eijeren 3 stuks 10 cents. Bamevelil, 22 Augustns. Rogge 7,40 a 7,80. Boekweit 7,20 7,60. Boter ƒ1,03 a 1,14 per kilo. Eijeren 5 a 20 ct. Aardappelen 2,a 2,20. Biggen 6,— a 10,—. Veenendaal, 20 Aug. Rogge 7,50 a 8,25. Boekweit 7,50 a ƒ8,50 Haver ƒ3,75 a ƒ4,25. Paardenboo- nen ƒ8,a ƒ8,25. Boter 0,98 a 1,02. Eijeren ƒ3,35 a 3,50 de 100 stuks. Biggen 7,a 12,Jonge Varkens 16, a 21,—. Nederl. Werkel. Schuld. pCt. 2% 3 4 3 3 3 3 3 3 Loten Rotterdam. Spanje, Obligatiën. Dito Buitenl. 1867. Portugal, Obligatiën 1853. Dito 1856—1863. Dito 1867. Rusland, Obl. Hope 1798 en 1816 Dito Hope, 5de Serie. Dito dito 6de Serie. Obl.-leening 1864 a ƒ1000 Dito Dito Dito 1866 a 1000. 5 1860 2de leen. 41/, 1867/1869. 4 Aand. 1864 5 pet. Rs. 100. Dito dito 1866. Oostenr., Obl. pap. Mei-Nov. 5 Dito dito Febr.-Aug. 5 Dito in zilver, Jan.-Juli. 5 Dito dito April-Oct. 5 Aand. 5 pet. fl. 500 1860. Dito fl. 100 1864. Italië Cert. en insch. 5 Turkije, Oblig. Alg. Sch. 5 Egypte Obl. p.st. 100 1. 1868 7 N.-Amerika, Obl. V. St. 1882 6 Dito dito 1885 6 Brazilië Obl. 1865. 5 Gr. Russ. spoorw. 5 pet. aand. Russ. Spoorw. (Jelez). 5 Russ. Poti Tiflis a 1000. 5 Russ. spoorw. Jelez-Orel 1868 5 Dito Kursk Charkow. 5 Dito Charkow-Azow p st 100 5 Dito Moskou-Smolensk 1869 5 Aand. Oostenr. nat. bank. 3 ïllin., Centr. Spoorw. cert. Aand. dito constr. oblig. 7 Dito dito Debentures. Obl. St. Paul Pac. Ie sectie. 7 Dito dito 2e sectie. 7 Dito dito 1869. 7 Zuid-Ital. Spoorw. Oblig. 3 22 Aug. 55%16 657, 88 89 25% 30 41% 41% 41% 98% 74 86% 97% 97% 897/8 75% 248 251 60%fi 60% 65 %6 64% 570 161% 64% 5271 98% 997^ 967» 228% 226% 93% 937; 93Vl 91 93%5 965 49% 75% 75% 101% Gedrukt bij G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 4