Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 3? Zaterdag* 7 September. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. A. M. Ketting de Koningh» FEUILLETON. Uittreksel uit het reisverhaal van een emigrant naar Noord-Amerika. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het gcheele Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7V<j Cent. Bockhandelaren en Postdirecteuren nemen hestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regels0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0.25. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.37, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 81/,, n. aank. d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam iy2 uur nam.van Soestdijk 2y3 uvan Baarn 3 u.Eemnes 31/,, u. aankomst te Amsterdam 6 u. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provinci alen Inspecteur van 's rijks directe belastin gen enz. in Noord-Holland en Utrecht exe- cutoor verklaard kohier van het PATENT RECHT over het dienstjaar 1872/73 aan den Ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort,.den 31 Augustus 1872. De Burgemeester voornoemd A. G. WIJERS. AMERSFOORT, 6 SEPTEMBER. De 32ste veijaardag van Z. K. H. den Prins van Oranje, werd Woensdag 11. alhier op de gebruikelijke wijze gevierd, door het uitsteken der vlaggen van particuliere en publieke gebouwen, en het bespelen van het carillon. Als wethouder dezer gemeente is op Dins dag 11. herkozen de Heer D. Scheerenberg met 11 van de 14 stemmen, terwijl de H.H. van Burgsteden en W. A. Croockewit elk eene stem verkregen. Maandag 9 Sept. te half twee zal de Ge meenteraad van Amersfoort vergaderen ter benoeming van een leeraar in de Natuur wetenschappen aan de Hoogere Burger school. De, in overleg met den inspekteur van M. O. opgemaakte aanbevelingslijst luidt aldus 1°. Dr. J. Nieuwenliuijzen Kruseman, te Haarlem. 2°. Dr. W. Kapteijn, te Barneveld. 3°. B. C. Goutsmit, phil.nat. doctorandus, te Leiden. 4°. V. A. Julius, phil. nat. doctorandus, te Utrecht. In eene openbare en plechtige zitting van de Arr. Rechtbank te Amersfoort had Don derdag 11. de installatie plaats van den Heer Mr. C. A. van der Leeuw, als griffier, en van Mr. C. F. A. Knijff als substituut-griffier dier Rechtbank. De uitslag der op Maandag 2 Sept. ge houden examens en herexamens der Hoo gere Burgerschool alhier is de volgende Na herexamen zijn bevorderd de leerlingen: C. M. Manger Cats naar de 2e klasse. W. van Eden W. de Villeneuve J. van Vlissingen 3e 3e 3e 4e 4e J. A. de Lorraine Holling» Na herexamen zijn toegelaten tot de le kl. A. Fröger. Y. H. Klijnsma. W. F. D. Schroder. G. J. Slothouwer. L. Gérard van Sijsen. Bij het September-.admissie-examen zijn toegelaten tot de le klasse G. J. Schuuring. J. A. Ruijs. W. J. Ruijs; terwijl J. de Ridder, met een di ploma lsten graad van de le tot de 2e kl. toegelaten, hier zonder examen in de 2e kl. is geplaatst. Neemt men in aanmerking, dat bij het admissie-examen in Juli één aspirant is af gewezen, terwijl één die herexamen had moeten doen en één die geslaagd was niet zijn opgekomendat twee leerlingendie niet bevorderd waren, en 'één, die reeds in maatschappelijke betrekking is geplaatst, de school hebben verlaten, dan telt de H. B. S. nu 57 leerlingen, waarvan 20 in de eerste, 19 in de tweede, 15 in de derde en 3 in de 4e klasse, tegen 37 leerlingen bjj het einde van het vorige jaar. Tevens worden de lessen in de Gymnastiek door verscheiden leerlingen van het Gymnasium, die in de Physica door een toehoorder bijgewoond. Zondag 8 Sept. zal de predikbeurt in de Luthersche Kerk worden gehouden door Dr. A. D. Loman, Hoogl. te Amsterdam, Dingsdag 3 Sept. hield de Gemeenteraad van Amersfoort weder eene zitting. Tegenw. waren 14 leden en afwezig, met kennisg. de Heer Scheltus. Aan de orde is eerst het voorstel van den Heer van Bel tot aanbieding van een adres aan de Prov. Staten, tot wijziging van het reglement voor het heemraadschap de Een c. s., strekkende hiertoe, dat de eigendom men van zed. ligchamen als grondbezit wor den toegekend aan hunne besturen, ten be hoeve van een hunner leden, opdat ook de Burgemeester of een der Wethouders van de Gem. Amersfoort verkiesbaar zijn tot Hoofd ingeland. Eene uitvoerige memorie van toelichtingdaartoe betrekkelijkwordt voorgelezen en de HH. van Wasberen Croockewit, L. E. Lagerwey, van Bel en de Voorzitter spreken naar aanleiding van het onderwerp. De Heer Croockewit stelt eene motie van orde ten einde deze zaak in de raadsafdee- lingen nader te onderzoeken; doch deze wordt met 8 tegen 6 stemmen verworpen. Hierna wordt het voorstel van den Fleer van Bel met 11 tegen 3 stemmen (de HH. van Walcheren, Scheerenberg en van Beek). Ook zal uitvoering worden gegeven aan het voorstel van de Yoorzitter, om aan Bur gemeester en Wethouders op te dragen het genoemde adres namens den Gemeenteraad in te dienen. Punt 2 betreft de benoeming van een Wethouder, in de plaats van den Heer Scheerenberg die aftreedt. De Heer Scheerenberg bekomt 11, van Burgsteden en Croockewit ieder 1 stem ter wijl 1 briefje in blanco was. De Voorzitter vraagt den herkozen Heer Scheerenberg of deze zijn herbenoeming aanneemt. Toestemmend antwoordt deze hierop, met betuiging van gevoel voor dit Aan boord. Harlinger boot naar Huil 1872. En wat ik ook aan d' andre zij moog zoeken 't Zij rijkdomvrijheidroem of eer Het komt niet in mij op mijn Vaderland te vloeken, Al spoort men nu tot 's aardrijks vaste hoeken Op 't wereldrond vindt men geen Neerland weer. Hiermede nam ik afscheid, wie weet voor hoe lang, van mijn geboorteland en van alle leed en vreugde, die het in zich sloot, en vormde tevens het besluit, na dit stuk mij nen te veel op een hobbelpaard gelijkenden Pegasus voortaan in rust te laten en geen trekos weer voor een rijdier te gebruiken. Om één uur verlieten wij Harlingen, staken de Zuiderzee over en stoomden om 6 uur 'smorgens door het gat van Texel, waarbij in de verte een schemerachtig iets den Helder aanduidde. Het was het laatste dat ik van mijn vaderland zag. Tot zoo lang was ik opgebleven, een bijna onweerstaanbare aandrang had er mij toe gedreven. Na echter a la Childe Harold mijn fare thee ivell gezongen te hebben, draaide ik Holland mijn rug toe en heb sedert dien tijd mijn neus steeds West gehouden, waarbij een zakkompas in Harlingen aangeschaft, mij uitmuntende diensten bewees. De wind was ondertusschen veel feller ge worden, en daar het mij boven wel wat koud werd, giug ik eens een kijkje in de kajuit nemendat viel mij niet meê, want de meeste passagiers waren daar druk bezig den vloer met den inhoud hunner maag in een riool te veranderen; de lucht die er heerschte was dan ook onbegrijpelijk vuil en er niets meê op hebbend om daar werkend compagnon te worden, bracht ik mij met ongeloofelij ke krachtsinspanning tot den trap en dankte mijn geluk toen ik zonder eene onwillekeu rige afdaling boven op het dek kwam. Ik zette mij bij het kompas op de bank en niettegenstaande den hevigen wind en het zeer gure weder bleef ik boven. Als ik daar golf op golf zoo heen zag rollen, dacht ik dikwijls aan huis en het ongelukkige idéé van Oost West thuis best won meer en meer voet. Ik doorliep mijn geheele loopbaan van mijne kindscliheid af aan en dacht bij mij zelf, dat ik toch zeer vele dingen anders had kunnen doen. Het scheen dat mijne ge dachten stormachtiger werden, naarmate de wind meer opstak. Ik herdacht al de trouwe liefde, die ik ondervonden had; alle de wel-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1