mersfoort en Omstreken 1872. No. 40. Zaterdag* 28 September. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. Merlandsch Arcadia. Nieuw Arcadia van Nederland, Nieuwe parel aan de Kroon van iïet Huis van Oranje. WEEKBLAD VOOR it Blad verschijnt des Zaterdags namiddag, onnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0.75. nco door het gcheclc Rijk0.S5. znnderlijke nummers7Vg Cent. -ekhandclarcn en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer O.'iO. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld* krtrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.37, 8.6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld Zwolle 8.41, 1.51, 5.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 8l/„ n. aank. d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam l1/» uur nam.van Soestdijk 21/» uvan Baarn 3 u.Eemnes 3l/2 u. aankomst te Amsterdam 6 u. Het oude Griekenland telde in de dagen an zijnen bloei onder zijne talrijke provin- iën eene, die uitmuntte door schoonheid en ruchtbaarheid. Zij heette Arcaca, en wie ot op den huidigeu dag eere heerlijke land- treek hij eene vergelijkende benaming wil anduiden, noemt terstond datzeiide woord rcadia. Drie groote steden: CoLnthe 'parta en Olympia begrensden dit lustoord en Oosten, Zuiden en Westen, en slechts "en smalle strook gronds scheidde het ten Toorden van den Corinthischen zeeboezem. Ook in ons land bestaat zulk eene land streek met bijna gelijke geographische lig ging. In de nabijheid der zee vindt men daar vruchtbare akkers, glooiende velden, prachtige bosschen en hee l'jke vergezich ten, die eiken bezoeker met bewondering vervullen Geen zomer gaat voorbij, waarin niet duizenden derwaarts worden gelokt door het genot, hetwelk de natuur ahlaar in zoo ruime mate aanbiedt. Bovendien stort de gezonde lucht als het ware een nieuw leven in hem, die in deze streken eenigen tijd ver toeft. Geen wonder dus, dat wij zulk een lustoord het Nederlandsch A rcadia hooren noemen. Toch behoeft gijAmersfoorthet niet verre te zoeken. Even als Corinthe, Sparta en Olympia het oude Arcadia begrensden zoo ligt het nieuw Arcadia, het Gooiland be sloten tusschen Amersfoort, Utrecht en Am sterdam, en geen inwoner van deze drie ge meenten, of hij heeft, durven wij wedden, dat naburige Gooiland bezocht of althans er met lof van hooren spreken. Welnu, is het dan te verwonderen, dat wij elke poging om die landstreek vooruit te doen gaan en te doen toenemen in bloei, niet alleen prijzen, maar ook willen onder steunen? Immers neen. Weldra zal de ijze ren haan dwars door het geheele Gooiland zijn aangelegd en Amsterdam met Amers foort verbinden. Welk eene heerlijke ge dachte nietwaar? de groote hoofdstad van ons land onmiddellijk verbonden aan de plaats onzer inwoning, tot nog toe van zoo weinig beteekenis. Maar Amersfoort gaat eene sckoone toekomst te gemoet, dat het partij trekke van het aangeboden voordeel In ons vorige nommer zagen wij reeds, hoe de gemeenschap te water door de verbetering van de Eem heilrijke gevolgen op onze ge meente kan te weeg brengenen van harte hopen wij dat het daartoe strekkende voor stel van den Heer Huët ingang zal vinden. Maar ook de gemeenschap te land zal die schoone toekomst niet doen uitblijven, in dien Amersfoort slechts wil medewerken. Groot belang heeft die gemeente er bij, dat het Gooiland, hetwelk door den aanleggen- den spoorweg zoo onmiddellijk aan haar wordt vereenigd, den weg van vooruitgang bewandelt, want dit moet zijn terugslag ge ven op Amersfoort en omstreken. Geheel in den geest van iet bovenstaande is het navolgend schijven, dat de Redactie ontving van den Hee Uieud'uné, ontwer pei van de Bouw en hnigiunings-Maat schappij voor Gooiland ,e Hilversum. WeVhdMó Heer! fc Naar aanleiding "*u het schrijven van den Heer Huët in uw nomine* tan 21 dezer op genomen, heb ik aan dien Heer eene circu laire gezonden, waarvan ik u een viertal on der kruisband adresseer, met verzoek die zoo mogelijk nuttig te verspreiden. De Bouw- en Ontginnings-Maatschappij voor Gooiland, kan ook voor Amersfoort, gunstige resultaten in de toekomst opleve ren, en daar ik geen esprit de clocker bezit zou het mij zeer aangenaam zijn, Aniers- foortsche élementen daarin te mogen op nemen. Ik beu het met de zienswijze van den Heer A. Iluët volkomen eens dat bevorde ring van handel en nijverheid het vertier in Amersfooj t kunnen verlevendigen; dat land bouw in Gooi- en Eemland door gepaste middelen kan worden uitgc-bie'd behoeft wel geen betoog, en dat die uitbreiding gunstig terug zal werken op het nijvere Amersfoort is zonneklaar. Indien dus aan de wenscben van den Heer A. Huët, verbetering van de gemeenschap te water door de Eem, door het vormen van een comité, mag worden te gemoel gekomen, dan zou, he.i dunkt mij, niet oneigenaardig zijn dat ook industrieë- len in dat comité werden opgenomen, die de algemeene vooruitgang van den nijveren arbeidenden stand ter harte gaat, waardoor zeer zeker het aantal bedeelden minder groot zou wordenten voordeele der nijverheid en de daarmede in verband staande land bouw en handel. Ik heb de eer enz. De in dat schrijven bedoelde circulaire luidt in hoofdzaak als volgt De Ooster-Spoorweg van Amsterdam tot Hilversum is aanbesteed; de opening van die Lijn, mag dus ir den loop van 1873 worden tegemoet gezien. Hilversum, de slagader van het heerlijke Gooiland, bekend en beroemd als gezonde ligging en bodem, met de bekoorlijkste ver gezichten, wordt het Hoofdstation van de Lij ïen c3 Amsterdam, Zutphen, Duitschland, 1 S2 Utrecht, I Amsterdam, Utrecht, Belgie, Frankrijk, j ,j§ Hilversum, de Hoofd-gemeente van Gooi land, het centraal punt van den Ooster- Spoorweg, omgeven door Naarden, Valken- veen, Huizen, Blaricum, Bussum, Laren, Eemnes, Baarn, Soest, Amersfoort, Soestdijk, 's Graveland enz., gaat een nieuw leven tege moet, eene herschepping, die onberekenbare welvaart kan verzekeren aan de nijvere be woners vr.n Gooiland, die, helaa-! re lang versioken zijn gebleven van de versnelde middelen van communicatie dezer eeuw en van hunnen wilna lmen invloed. Gooiland wordt den onmr'ceiijk aar Arj^nha grenzenden Lustho'' van N< dorlnndJ r icn lusthof kunnen vnoi den nmoenimv;o den koopman, voor den ambtenaar, voer 1 :n geëmployeerden, woonhuizen -ornh" <iie mót heerlijke lucht en bloedende omg-, ring, aan hunne gezinner, betere huis jejting tegen ijker voorwoiqrdev, ^eizab rit Het 73D- ri „t te ontkenr.~p, dit in de wijze waarop tot heder ii Jc hekmes'ing van den huig jr, van den mi den n var der minde ren stand wordt voorz* .vér be s algen .on, voel meer op dc belar gen v n c .rt ok.y raar dan op die van den K-wont word1-, geatten deerd! en doelmatige- 'rai?vesting ie voor allen die werken moeten, toch een welver diend toevlugtsoord van iust en verpoosing. In die leemte kan door Gooiland, ook met bet oog op de strengste eischen van de ge zondheidsleer, bij uistek gurrtig morden voorzien. De ligging is boog le grond is droog en vast, die behoeft geen heipalen, den Amsterdammer overbekend. Hef heer lijkste bron- of welwater wordt als rots water aan den grond in leer.ö. op al de bouwterreinen die men in exploitatie wenscht te brengen. Die bouwterreinen steigen wel is waar in waarde, maar zijn heden nog tot niet overdreven prijzen te verkrijgen. Wij hebben ons daarvan verze kerd door den aankoop van oenige bouwter reinen, welke wij onder goedkeuring van mede-vennooten en nader te benoemen Be» stuur wenschen in te brengen en over te dragen aan eene vennootschap, welke sich ten doel zal stellen, het programma waar onder de Bouw- en Ontginning-Maatschap pij voor Gooiland is ontworpen^ te verwezen lijken en tot een goed einde te brengen. Dat programma is »de ontginning, de ontwikkeling van de gronden van liet heer lijke Gooiland, door den Ooster-Spoorweg allernaauwst aan Amsterdam verbonden, zóó te bevordendat datzelfde heerlijke Gooiland moge worden N. M. DIEUDONNÉ, Ontwerper. G. DE GRAVE, Architect. G. MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT, Architect, Civiel Ingenieur. Yeel willen wij hier niet bijvoegen. Alleen nog dit, dat in de Vergadering der Maat schappij op 22 Augustus jl. besloten is tot de oprichting met een aanvankelijk kapitaal van f50,000, verdeeld in aandeelen van f 400, splitsbaar in halve en kwart aandeelen, gevende uit de zuivere winsten eene vaste rente van 6°/o en daarenboven aan de aan-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1