Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 41. Zaterdag- 5 October. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. De Bank van leening. Uittreksel uit het reisverhaal van een emigrant naar Noord-Amerika. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. Franco door het geheele Kijk0.85. Afzonderlijke nummers7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0.50. Iedere regel meer 0.10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0.25. Nederlandsche Centraal-Spoorweg Diligence-dienst naar Haaksbergen en Barneveld- Vertrek van Amersfoort naar Utrecht 8.5, 11.54, 2.37, 8.6. Van Amersfoort naar Maarsbergen: Naar Barneveld: Zwolle 8.411.515.54, 8.30. 's morgens 6.45namiddag 6. des av. 8T/2 n. aank. d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor van Amersfoort naar Amsterdam 11/„ uur nam.van Soestdijk 2lf2 uvan Baarn 3 u.Eemnes 31/, u. aankomst te Amsterdam 6 u. »Geen rozenzonder doornen" is een spreekwoord, dat we dagelijks hooren her halen, en geen wonderwant bij alle zaken vindt het zijne toepassing. Zoo schoon is een inrichting niet, of door een verkeerd gebruik maken daarvan kan zij van een doelmatige en nuttige worden veranderd in een nadeelige en verderfelijke; niet het minste is dit het ge val bij de inrichting, die wij aan het hoofd van dit opstel noemden, bij de Bank van leening. In het jaarverslag der gemeente Amers foort vinden wij haar opgenomen onder de Instellingen tot voorkoming van armoede; daaruit blijkt aanstonds, clat haar doel is hulp te verschaffen aan minvermogenden en dat het dus geheel buiten den aard der instel ling ligt op de eene of andere wijze jacht te maken op groote winsten, die, als zij er mochten overschieten nog ten bate komen van het Burger-Weeshuis, dus insgelijks het liefdadig doel der inrichting duidelijk doen uitkomen. We willen eens nagaan, op welke wijze zij daaraan beantwoordt. In het jaar 1871 werden er bijna 40000 panden beleend met f 90000waarvan er 1170 werden verkocht, die ongeveer f3000 opbrachten. Op welsprekende wijze duiden deze cijfers aanin welke groote mate door minvermogenden van de »Lommert" wordt gebruik gemaakt; op sommige dagen der week kunnen we ons door eigen aan schouwing daarvan overtuigen, daar het ons is gebleken, dat de betreurenswaardige ge woonte bestaat om Maandag 's morgens pan den te beleenen, en die eiken Zaterdag avond weder in te lossenin 't algemeen zijn het kleedingstukken, waarmede aldus wordt ge handeld, maar de zucht om Zondag mooi te zijn, komt den ongelukkigen duur te staan. De rentestandaard wordt telken jare door den Raad opgemaakt en aan den Koning ter goedkeuring aangeboden, thans bedraagt zij 15°/o voor panden van f 0,50 tot 160; 12°/0 en 7 Y5 °/o voor die van hoogere waarde. Beleent iemand dus zijn mooie jas met f 3 dan is de rente per maand (het zooge naamde stageld") 3 x l1/^ 33/4 of 4 Cts. Nu schijnt echter de berekening anders te zijn; hetzij dat gedeelten van maanden voor geheele maanden worden aangezien, of dat er voor kortere termijnen een nog liooger tarief bestaat; maar voor een leening ad f3 gedurende minder dan 14 dagen werd 5 Cts. berekend Maar dit is niet alles er zijn nog andere oukosten aan verbonden Een jas, waarop f 3 kan worden gegeven is te mooi om gevouwen te worden; die wordt gehangen tegen 5 Cts. «hanggeld." Wil iemand niet aan de deur van het bu reau gezien worden, dan kan hij door het huis van den Directeur toegang verkrijgen (a 5 Cts.) of wat zeer veel geschiedt, hij laat zijn pand door vaste personen wegbrengen en ophalen (5 Cts. telkens). Heeft da inlossing Zaterdag avond plaats, dan betaalt hij de verlichting van het kan toor met eenig opgeld kaarsengeld" ge- heeten. Het zal aanstonds een ieder in 't oog springen, dat hierin verandering moet ko men; de man zelf moet zich getroosten een paar Zondagen in zijn gewoon pak te blijven, om zijn te kort uit te sparen; maar ook de Bank van leening mag als instelling van liefdadigheid niet zooveel van de men- schen vorderen. We hopen ten zeerste, dat men middelen zal kunnen vinden om den nu veel te hoogen rentestandaard te verlagen en vooral, dunkt ons, zoude het wenschelijk zijn, indien de bijkomende onkosten werden verminderd, zoo niet geheel afgeschaft; mochten de men sehen, die van de inrichting moeten gebruik maken, toch hun geld niet behoeven te be- FEUILLETON. Hl. (Slot.) Het wezen aanziende, dat het diner bereidde, schoten mij onwillekeurig de woorden te binnen „Kurzum den Krieg hab ik erklart der Reinlichkcit „Und dasz ich je niich wasch, liegt nicht in der Wahrschein- lichkeit." Mijn eetlust was bedorven en ik zwoer een duren eed nimmer weer, hoe en waar ik ook aanlandde de geheimen van keuken of kelder te doorgronden. Tc drie uur begaven wij ons naar het dok en na het declareren onzer bagage naar het station. Tcrugkcerende naar het emigranten ver blijf moesten wij op den hoek eener straat een oogenblik wachten om de omnibussen te laten voorbij trekken bij welke gelegenheid ik, in den zak van mijn overjas, een derde hand voorzichtig een aanslag voelde maken, waarschijnlijk op mijn zakdoek. Onmiddellijk mijn mijn grijpende, stak ik het in de derde hand, roepende„hold the thecf", een agent schoot toe en de vogel „der Sehnsuchtstranen wollte trocknen mit den Taschentuch „den sein Nachbar bei sich trug" zal zijne ideen over algemeene eigendomsrechten en verre gaand ontwikkeld communisme waarschijnlijk wel met ge vangenis moeten boeten. Dat ik t' huis komende volgaarne aan het verzoek voldeed om een getuigschrift op te maken w aarin aan P. en Z. en hun agent S. alle mogelijke lof werd toegezwaaid, kan niemand bevreemden. Eindelijk in den trein. Hier schijnt men zich maar aan geene klassen te storen, want mijne beide medgezellen zaten met plaats voor dc derde, met mij in de tweede klasse. Het discours met ons verder reisgezelschap was interessant, want het ecnige ant woord dat wij op al onze vragen ontvingen, was niets dan „no Sir, no Sir 1" zoodat wij blijde waren toen wij aan een lusschenstation met groote gedienstigheid werden verzocht uit te stappen om een half uur later verder geholpen te wor den. Dat die hulpvaardigheid niet onbaatzuchtig was, bleek toen wij een deel van onze Hollandsche cigaren als fooi moesten afstaan, hetgeeu w ij zuchtende deden. Te Liverpool aangekomen, deed het ons goed, na van 8 tot 5 uur op de been te zijn gew eest en daarna ruim 7 uur gespoord te heb ben, in het emigranten verblijf tot zitten te komen. Wij waren de laatsten en alles was zoo vol dat er geen andere plaats was dan in de salon. Nu des te beter. De zaal was met voltaircs, sopha's en schommelstoelen luxurious gemeu bileerd, zoodat wij vol verwachting een kostelijk souper verbeidden. Helaaseen eerste blik op de schotels deed mij denken aan dc beruchte karperkruimels die F. Reuter den officier van de vesting voorzette. Het menu bestond uit gebrande aardappelen met sporadische taaiheden vleesch, maar a la guerre corume a la guerre, en met behulp van een glas porter gelukte het mij mijn geeuwhonger te overwin nen. De nachtrust deed mij goed, zoo zelfs dat, toen ik den anderen morgen ten 7V„ uur gewekt werd om te dejeune ren, ik mijn maag in de herinnering van het souper nog te edel vond om zoo iets te wagen en tot 12 uur in bed bleef. Ten vier uur voegde ik mij bij eene bende van ongeveer 70 mannen, wouwen en kinderen met een ouden daarwonenden Hannoveraan aan dc spits, en zoo bezagen wij dc stad, of liever, de stad bezag ons, want gedurende eene wandeling van 4 uren hadden wij niets merkwaardigs kunnen ontdek ken tenzij de laagst gezonken armoede en de verregaande onzedelijkheid. Zoo brak de dag aau om ons in te schepen. Reeds ten 5 uur 's morgens werden wij geroepen, doch moesten nog 2 volle uren op ons heengaan wachten. Brom mende bleef ik naar het opladen der bagage kijken die op karren naar den hock van Waterstrcet no. 27 werd ver voerd, waar zij die geen beddegoed bezaten, het voorrecht genoten voor meer dan de dubbele waarde (f 6) een stroo- zak, plaid en hoofdrol in de plaats te krijgen. Onderwijl vergasten wij ons met wat rum uit een gebarsten kommetje te drinken, en naar het razen te luisteren van een herber gier, wiens huis wij den toegang versperden. De terugkomst van onze medepassagiers met onzen cicerone maakte een einde aan dat toonecl, en voort ging het onder een fijnen motregen met eene kleine stoomboot naai- boord van dc Neordak. Aanstonds begaf ik mij naar de voor mij aangewezen hut, nadat men mij had medegedeeld dat behalve deze het voor- en middendek tot mijne dispositie was. Het gebruik van achterdek en kajuit was eene illusie, die slechts bestoud in dc verbeelding van de HH. Prins en Zwanenburg. Mijne hut was wel voorzien van eene kooi, maar in de kooi geen bed. Dank echter mijne alles vermogende cigarenslaagde ik er in ook dit te verkrijgen. Hierbij neem ik de gelegen heid waar om John Dijkstra, licensed emigrati on agent no. 50 Seclstreet Liverpool openlijk mijnen dank te betuigen wijl hij de landverhuizers niet als een voorbijtrekkende prooi beschouwt, maar hen helpt en verplicht, waar hij kan. Ik deelde de tafel met de officieren van het schip, en moet erkennen, dat men, om eens lekker te eten, het best doet met de Guion-lijn een reis van Liver pool naar New-York te doen. Spoedig had ik kennis aangeknoopt met een uit Frankrijk gedeserteerden Duitscherdie gewoonlijk 's avonds een buurpraatje bij mij kwam houden en mijne hut in een ware tabagie veranderde. Somtijds gingen wij samen naar de derde klasse, alwaar Engelschen en Ieren, Franschen en Duitschers, Zwitsers, Italianen, Hollanders, Yankees, een Zweed en twee Denen, met hunne dames, die niet van bi zonder preutschcn aard warenin bonte mengeling vercc- nigd waren. Geen wonder, dat in zulk een gezelschap de kernachtigste verwenschingen werden gehoordals dc zee wat ruw was. Bij stil weder was het er vrolijk en wel on der het genot van dans en muziek. Eens op een avond evenwel veroorloofde zich een Franschraan cenige minder gepaste vrijheden tegenover eene Lady, waardoor eene groote vechtpartij ontstond, tengevolge waarvan de scheeps officieren tusschen beiden moesten komen. De harmonie was nu voor goed verstoord, en het reizend publiek in par tijen verdeeld. Nochtans bracht men den tijd zoo aangenaam mogelijk door. Aan den Engelschen kant werden verzen voorgedragen, aan den F'ransch-Duitschen muziek gemaakt, en aan beide zijden werd gedanst, daar de Engelschen in het bezit eener clarinet waren. Als neutraal gebleven persoon voegde ik mij nu eens bij deze, dan bij gene partij, en na op een avond aan den Engelschen kant mcêgedanst te hebben moest ik bij ondervinding de hevige gevolgtrekking maken dat op deze lijn incer zorg wordt gedragen voor voeding dan voor zedelijkheid, althans in de 3c klasse. Den 8sten Maart wierpen wij het anker bij New-York en den 13den was ik op de plaats mijner bestemming in Jowa aangekomen. Zoo had ik dus een reis vol ellende doorge bracht, en trad vol hoop de nieuwe wereld in,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1