Amersfoort en Omstreken. 1872. No. 43: Zaterdag- 19 October. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie middelen voor Amersfoort. De Amersfoortsche Beierse li-Bierbro uwer ij. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TB AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Nederlandsciie Centraal-Spoorweg. Diligence-dienst naar Maarsbergen en Barneveld. Vertrek vaii Amersfoort naar Utrecht 8,5, 11,54, 2,37,8,6. Van Amersfoort naar MaarsbergenNaar Barneveld: Zwolle 8,41, 1,51, 5,54, 8,30. 's morgens 6,45, namiddag 6. des av. 81/,; n. aanb. d. laatsten tr. Diligence-dienst J. Floor, van Amersfoort naar Amsterdam iy2 uur nam., van Soestdijk 21/,, u., van Baarn 3 u., Eemnes 31/,, u., aankomst te Amsterdam 6 u. De Redactie stelt kosteloos hare kolommen open voor ingezonden stukkenin gepasten en gemagligden toon gesteldter bespreking van een candidaat voor den Gemeenteraad te Amersfoort in plaats van het afgetreden lid, den Heer Mr. A. R. van Bel. In de laatste dagen was de aan liet lioofd van dit opstel genoemde onderneming bet onderwerp van veler gesprekken, en er was letterlijk niemand, die bare oprichting niet met vreugde te gemoet zag. Steeds was Amersfoort vroeger beroemd wegens bet bier, aldaar gebrouwen, gelukkig is daarom het denkbeeld te noemen om aan de stad onzer inwoning dien alouden roem te hergeven, en dank zijn wij schuldig aan de ijverige pogin gen der Heeren W. A. Croockewit, grond eigenaar en lid van den Gemeenteraad te Amersfoort, Mr. W. H. de Beaufort, grond eigenaar te Leusden, J. D. Baron Nepveu, grondeigenaar te Amersfoort, Mr. H. Oijens, lid der firma H. Oijens en Zonen te Amster dam, en G. Vas Vissergrondeigenaar te Doorn, en lid van de Provinciale Staten van Utrechtals Commissarissenen van den Heer Paul A. Huët, thans te Amsterdam, als Directeur van die ondernemingom dat denkbeeld te verwezenlijken. Mochten zij in hunne pogingen slagen, dan zou, naar wij vernemen, weldra in de onmiddellijke nabij heid van het stationsgebouw eene brouwerij tot staud komen, die voorzeker veel zou bij brengen tot toeneming van het vertier en de bedrijvigheid in deze stad. En waarom kozen de oprichters Amers foort voor hun doel? Lees slechts hetgeen zij daaromtrent zelve zeggen in het prospec tus. Daar heet het «Dc omstandigheid dat wij te Amersfoort «een bij uitnemendheid gunstig gelegen ter- Drein kunnen bekomen; het vooruitzicht op »eene belangrijke uitbreiding van den bloei »dier stad, door de ophanden zijnde verbin- «ding met de provinciën Noord-Holland en «Gelderland door den Ooster-Spoorweg, die, terwijl zij Amersfoort tot een hoogst ge- wichtig centraalpunt maakt, ons tevens in »de gelegenheid zal stellen onze grondstoffen »en producten gemakkelijk en met geringe »kosten aan en af te voeren; de hoedanigheid «van het waterdat, door een bevoegd «scheikundige onderzocht en voor het be- reiden van bier allezins geschikt bevonden »is en in meer dan voldoende hoeveelheid en «kosteloos door den bodem wordt opgele verd, en reeds in vroegere eeuwen een der «oorzaken was van Amersfoort's vermaard sheid ten opzichte van het bier; dit alles «deed ons besluiten, onze onderneming te «Amersfoort te vestigen. Wij mogen hier «niet onopgemerkt laten, dat in de provincie «Utrecht niet alleen geene Beiersch Bier sbrouwerij van belang bestaatmaar ook «geene plaats is aan te wijzen, die, met het «oog op terrein, dat eene goedkoope daarstel- «ling toelaat, het water en de communicatie smiddelen, met Amersfoort wedijveren kan. «Ons doel is, eene Brouwerij in te richten, «om aanvankelijk circa een millioen liters «Beiersch Bier te produceren. De aanleg «van de gebouwen geschiedt zoodanig, dat «eene uitbreiding der Fabriek, door toene- «mend debiet welligt reeds spoedig noodza- «kelijk, geleidelijk en op min kostbare wijze «kan plaats vinden. Ook met het vooruit- «zicht dier waarschijnlijke uitbreiding werd «het Kapitaal der Vennootschap op f500,000 «vastgesteld, ten einde de gelden voor de «noodige vergrootingen te kunnen vinden, «zonder tot wijziging dei Statuten te behoe- «ven over te gaan. «Wij durven u derhalve deze zaak met het «volste vertrouwen als goede geldbelegging «aanbevelen." Omtrent de inrichting der onderneming bepalen wij ons tot de mededeeling van het navolgende uit de Concept-Statuten Art. 2. Het onderwerp der vennootschap is het bereiden van en het handeldrijven in Beiersch Bier en alle andere soorten van bier en daaraan verwante artikelenbenevens het verrichten van al wat daarmede in een dadelijk en on middellijk verband staat. Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het passeren der acte van oprichting. Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvanke lijk vastgesteld op f 500,000, verdeeld in twee seriën, ieder tot een bedrag vau f 250,000. Elke serie is verdeeld in honderd aandcelen, ieder groot f 2500, elk aandeel splitsbaar in twee onderdeden ad f 1250. De tijdens het passeren der acte van oprichting nog niet geplaatste aandeden der eerste serie zullen binnen vijf jaren, en de aandeden der tweede serie binnen tien jaren na het passeren der acte van oprichting moeten geplaatst zijn, tenzij in eene alge meene vergadering van deelhebbers tot verlenging van deze respectieve termijnen besloten en daartoe de Koninklijke bewilliging verleend worde. Art. 5. Tot de uitgifte der tweede serie zal op voorstel van Commissarissen en den Directeur, in eene algemeene vergadering van deelhebbers worden besloten, doch in geen geval vóór dat het volle bedrag der eerste serie zal zijn ge plaatst. Indien de uitgifte der tweede serie door openbare inschrijving plaats heeft, en de inschrijvingen het bedrag der uit te geven aandcelen overtreffen, zal de toewijzing der inschi'ijvingen pondpondsgewijze plaatshebben. Houders van aaudeclen in de. eerste serie zijn bij voorkeur gerechtigd tot deelneming in de tweede serie en wel in verhouding van het aantal aandcelen in de eerste serie in hun bezit tot het uit te geven bedrag. Art. 6. Bijaldien eene vergrooting van het maatschappe lijk kapitaal wenschelijk mocht worden geacht, kan daartoe (behoudens de Koninklijke bewilliging) op voorstel van Commissarissen en den Directeur in eene algemeene verga dering worden besloten. Art. 7. De stortingen op de aandcelen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den Directeur, na raadpleging met Commissarissen wordt vast gesteld. De eerste storting op de aandcelen der eerste serie, ten bedrage van 20 pCt. van het kapitaal dier serie heeft plaats op den dag van het passeren der acte van oprichting. Alle oproepingen tot storting geschieden door middel van circulaires, minstens vier weken vóór het tijdstip der stor ting aan de aandeelhouders te verzenden. Indien een deel hebber, na daartoe gerechtelijk te zijn aangemaandmocht verzuimen de verschuldigde stortingen biimen den daarvoor gestclden termijn te voldoen, zal hij van zijn recht tot deel neming krachtens deze statuten vervallen zijn en ophouden deelhebber in deze Vennootschap te wezen en zal, bijaldien reeds een of meer stortingen door hem zijn gedaan, het be drag daarvan ten bate der Vennootschap komen, zonder dat zoodanige nalatige deelnemer, immer cenige aanspraak op de door hem gestorte gelden, of op de baten cu winsten der Vennootschap zal kunnen maken, terwijl de Directeur de bevoegdheid zal hebben om in overleg met Commissarissen hetzij het aandeel of de aandeelen van zoodanigen nalatigen deelnemer op nieuw aan andere deelnemers a pari uittege- ven, hetzij zijn aandeel of aandeelen in hut openbaar of uit de hand te verkoopen, blijvende die nalatige deelnemer des niettemin in alleu gevalle voor het verlies in deze door de Vennootschap te lijden aansprakelijk. Art. 8. Voor elke te doene storting worden aan de deel nemers uitgereikt recepissen op naam door den Directeur en een der Commissarissen onderteekend. Art. 9. Na de laatste storting op de aandeelen van iedere serie, worden de recepissen voor vroegere stortingen inge trokken en de aandeelen uitgegeven. De aandcelen zijn op naam of in blanco ter keuze van de deelnemers, voor iedere serie döorloopcnd genommerd van nommer 1 tot en met 100 met bijvoeging der serie waartoe zij behooren, en voorzien van de handtcekeniug van den Directeur en twee der Commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividend-bewijzen dragende hetzelfde uominer als de aandeelen waartoe zij behooran. De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen. Voor aandcelen en recepissen die in het ongercede geraakt zijn kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt wan neer van de vermissing ten genoege vau Commissarissen en den Directeur blijkt. Voor beschadigde aandeelen en re cepissen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der be schadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigden met bijvoeging van het woord duplicaat, worden uitgegeven. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt kosteloos, en wel door eene schriftelijke ver klaring van den Aandeelhouder en den verkrijger. De aan- teekening welke hiervan op de aandeelen gemaakt wordt, zal door den Directeur en een der Commissarissen worden on derteekend. Op schriftelijk verzoek van den houder zullen aandeelen op naam tegen blanco aandeelen kunnen worden verwisseld. Art. 10. Het bestuur der Maatschappij is voorloopig en behoudens het hierna bepaalde opgedragen aan oenen Direc teur onder toezicht van hoogstens vijf Commissarissen. Op eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan. op voorstel van een of meer Commissarissen, tot de benoe ming van eenen tweeden Directeur worden besloten. De Directeur zal houder van ten minste twee geheele aandcelen op naam en de Commissarissen elk van ten minste een ge heel aandeel op naam iu deze maatschappij moeten zijn. De Directeuren en Commissarissen zijn niet verder aan sprakelijk dan ter zake van het behoorlijk uitvoeren van den aan hen opgedragen last; zij zijn, uit kracht der verbind- tenissen van deze vennootschap, aan derden niet persoonlijk verbonden, indien zij zich houden binnen de grenzen dezer statuten. Art. 11. De Directeur wordt door de algemeene verga dering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Hij vertegenwoordigt de Vennootschap zoo in regten als daar buiten en is belast met het beheer harer zaken. Hij moet zijn werdelijlc verblijf honden te Amersfoort. Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen van den Directeur. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij regelen het vast salaris van de Directeuren en van den brouwer der Maatschappij. Art. 15. Op den laatsten December van iedorjaar en voor de eerste maal op dien dag des jaars 1873, zullen de boeken der vennootschap gesloten en daaruit zoo spoedig doenlijk, immers biimen den tijd van drie maanden na die sluiting, door den Directeur worden opgemaakt eene balans, aanwijzende den waren staat der Vennootschap, welke ba lans door den Directeur gcteckendmet de daartoe bchoo- rende justificatoire stukken en bescheiden, uiterlijk den len April aan Commissarissen zal worden overgelegdom door dezen te worden onderzocht, met de boeken vergele ken, en ten blijke van onderzoek gcteckend, uiterlijk den 15cn April te worden aangeboden aan eene Commissie van drie leden en drie plaatsvervangende leden door de alge meene vergadering jaarlijks uit haai' midden en voor de eerste maal op eene vergadering in 1873 te houden te be noemen, welke commissie die Balans zal onderzoeken, met de boeken eu justificatoire stukken vergelijken en dezelve definitief zal goed- of afkeuren. Van deze goed- of af keu-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1