Amersfoort en Omstreken. 1872. No.. 45. VOOR Zaterdag- 2 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. "Winterdienst aangevangen 1 November 18*72. FEUILLETON. De legende van de witte non. De vakature in den Gemeenteraad. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheelc Rijk0,85. Afzonderlijke nummer71/g Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels0,50' Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25.. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 0.1 aank. Utrecht 9.40, Amsterdam 11.40, Rotterdam 12.—, 's Hagc 12.5. 11.2 (sneltr.) 11.30, 12.55, 1.30, 1.35. 2.39 u 3.25, 4.50, 6.25, 6.40. 8.18 8.55, 9.50, 10.20, 10.25. DILIGENCEDIENST J, FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek vun Amsterdam 1.30 uur nam., van Soestdijk 2.30 uur, van Baarn 9 uur, Eemnes 3.30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. to Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9.5 vertr. v. Utrecht 8.30, aank. Zwollo 10.57, Groningen 1.50, Iieeuwardcn 2. 1.34 0 0 12.45, B 4.8, 7.57, u 8.10. 6.16 (sneltr.) 000 5.50, D 0 7,48, 0 10.—, o 10,—. 9.— O,» 8.25, 10.58. DILIGENCEDIENST OP HAAKSBERGEN. Uit Amersfoort 6.30 's morgens op do trein van 8.53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7.51 naar Utrecht (aank. 8.35) en 3 uur 's middags op de trein van 4.53 naar Arnhem (aank. 5.58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9.5 uit Arnhem en 8.25 uit Utrecht en 8.15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7.25 uit Arnhem Woensdag ochtend ontvingen wij het ver zoek de navolgende regelen te plaatsen De ondergeteekende Mr. C. J. KIEN ELTZMAN, Watergraaf van het heemraad schap over de rivier de Eem c.a.verklaart dat hem thans voldoende en volkomen is ge bleken, dat door Burgemeester en Wethou ders van Amersfoort geen adres is gericht aan de Ilooge Regeering, ter zake van zijne benoeming tot Watergraaf, en het bericht dienaangaande door hem verspreid, berust heeft op onjuiste mededeelingen van zijnen berichtgever uit Utrecht. De BURGEMEESTER en WETHOU DERS van AMERSFOORT verklaren van hunnen kant, dat aan hen door den heer Kien Eltzman ter kennisneming zijn overgelegd twee brieven van den bedoelden berichtge ver (wiens naam zij ter wille van zijn tegen- woordigen gezondheidstoestand verzwijgen), welke brieven, in verband met de hem nader gedane mondelinge verklaringen aan den Voorzitter van ons college medegedeeld liem voldoende aanleiding hebben gegeven tot verspreiding van bedoeld bericht. 28 October 1872. C. J. KIEN ELTZMAN. Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCIIELTUS. A. G. WIJERS. in. Zij antwoordde bevestigend, en trachtte toen hare keus to rechtvaardigen. Zij trachtte alles bij te brengen ten gunsto van hem, met wicn zij verloofd was, en ten nadcclc van zijnen mededinger. Maar deze poging wierp slechts olie in 't vuur. Hij werd tooruiger dan te voren liij overlaadde haar met verwenschingcu, dat zij iemand die hij van lage afkomst noemde, haar woord gegeven had, en dreigde hem met den dood, indien hij weêr binnen het kasteel werd ge vonden. Dan trachtte hij haar over te halen De Burgh te nemen. Hij voerde, met al de welsprekendheid, die hem ten dienste Etond, zijn rijkdom, zijn rang, zijne voorouders, zijn invloed aan maar alles te vergeefs. Ware liefde wint door tegen stand. Ieder verzoek werd beslissend afgewezen. Eindelijk dreigde hij haar naar een klooster te zuRcn zenden, indien zij in hare keus volhardde, en toen zij zag dat cr geen hoop bestond om met haren geliefde verccnigd te worden, nam zij dat aanbod aan. Zij gevoelde dat „een levende dood" ver kieslijker was dan ecu gehaat huwelijk. De bedreiging werd weldra ten uitvoer gebracht. Zij werd naar een naburig klooster gezonden, waar zij dadelijk als novice werd aangenomen. Maar zelfs daar was zij niet verschoond van de onaangename aanzoeken van De Burgh. Hij kreeg dikwijls verlof haar te bezoeken, in gezelschap van haar vader, en zijne beden werden bij ieder bezoek drin gender. Zoo leidde de arme Agnes een ellendig leven. Zij was afgesloten van hare weinige vrienden, en van alle sympathie. Zij durfde zich niet aan de zusters toevertrouwen, omdat zjj wist dat zij op de zijde van Sir Hugh waren. Zy zag Dinsdag 26 November e.k. zal de verkie zing plaats hebben van een lid voor den Ge meenteraad te Amersfoort in de plaats van den Heer Mr. A. R. van Bel, die zooals wij weten wegens vertrek naar elders zijne be trekking van raadslid heeft nedergelegd. Zoo eenvoudig deze mededeeling ook moge schijnen, zoo gewichtig is zij in hare gevolgen. Of wie beseft niet het groote be lang, dat heel de getpeente moet stellen in de samenwerking van haren Raad? Een ieder zal dit terstond erkennen, en ook het Grondwettig beginsel, waarbij al de ver- eischten om kiezer te zijn van leden voor de Tweede Ivamer en den Gemeenteraad de zelfde zijn, met uitzondering van de som welke de kiezer in de directe belastingen moet betalen, steunt op dit belang. De be lastingsom toch is, zooals bekend is, voor kiezers van leden voor den Gemeenteraad ge bracht op de helft der som, die kiezers van leden voor de Tweede Kamer moeten op brengen, en het doel van dezen verlaagden census is geen ander geweest dan dit, het kiesrecht voor de Gemeente meer algemeen te maken, en, zooals de Memorie van Toe lichting zegtvden band tusschen bestuur ders en bestuurden, die hier in meerdere aanraking komen, te nauwer aan te halen." daarom naar het tijdstip, dat haar voor altijd in hare cel zoude opsluiten, met een zekere treurige voldoening uit, als een pijnlijke verlossing. Ilaro nachten bracht zij in tra nen en gebeden door; hare gedachten waren vervuld met het voorwerp van hare genegenheid, en zoo scheen zij langza merhand weg te kwijnen, evenals cene tecdere bloem wan neer zij van zonneschijn beroofd is Roderick hoorde door een boodschapper, dien Agues hem heimelijk gezonden bad, dat hunne verloving aan Sir Hugh bekend gemaakt was, en van zijn daaropvolgende bedreiging en ongenade. Het verdriet dat deze tijding hem veroorzaakte werd nog verergerd toen hij ook vernam, dat zij naar een klooster gezonden was, en dat zijn medeminnaar De Burgh was. Zijne pleegouders werden nu met de oorzaak van zijne melancholie bekend, maar zij gevoelden dat eene persoon lijke tusschenkomst bij haren vader nutteloos zoude zijn, en dat alles wat zij kondeu doen was hem over zijn verlies te trachten te troosten. Maar medelijden is een onbekwame doctor voor wezenlijk verdriet; dat mag helpen om den patient hoop te geven, maar die verergert slechts de teleur stelling wanneer zij weêr verdwijnt. Stilte en afzondering zijn de beste balsem voor een bloedend hart. Dat het groote en meest geliefde doel zijns levens hem moest ontnomen worden op een tijdstip, dat hij dat het minst verwachtte, dat alle schijn een goeden afloop scheen te waarborgen, was inderdaad eene vrecsclijke teleurstelling. Maar met eene zelfverloochening, die men niet dikwijls bij de mcnschen opmerkt dacht hij meer aan haar lijden, dan aan z ij n verlies. Hij gevoelde, dat zijn leven rijk gekocht zoude zijn door de verzekering van haar geluk, en het cindo van haar lijden. Na eene korte inwendigen strijd haalde hij met dit doel zijn vader over Sir Hugh op te zoeken en hem de verzekering te geven dat hij alle aanspraak op Agnes zou laten varen en zich verbond om in een vreemd land te gaan wonen, mits zij verlost werd uit hare gevangenschap en van de aanzoeken van zijn mededinger. Ilct aanbod werd dien overeenkomstig gedaan en afgewezen. Die census is in de gemeente Amersfoort vijftien gulden, en op deze wijze telt men in die gemeente 550 kiezers voor den Gemeen teraad. Den 26sten November 1872 zal liet der halve de plicht zijn van 550 personen in de gemeente Amersfoort, om met elkander een ééndaagsclien strijd te strijden, welks uitslag door de stembus zal worden geopenbaard. Hoe velen hunner zullen aan dien strijd deel nemen? Wij weten het niet, maar wij ho pen en vertrouwen, dat in het laatste jaar de publieke geest in de plaats onzer inwoning wat meer is wakker geschud, de belangstel ling in de openbare zaken wat meer is opge wekt dan vroeger, toen men zich minder aan de algemeene stadsbelangen liet gelegen liggen. Het ging goed, zoo meende men, en in broederlijke eensgezindheid vertrouwde men op eldander. Doch eindelijk, o wonder boven wonder, werden ook in Amersfoort door den gezegenden vooruitgang der tijden eenige onuitbluschbare toortsen ontstoken, die weldra, naar wij met grond durven ver wachten, zullen aanwakkeren tot een heldere vlam, welke in staat zal zijn niet alleen die gemeente maar ook haren gelieelen omtrek te verlichten. Veel zal daartoe bijdragen de juiste keuze van de personen, die zitting moeten nemen in De tijd van haar noviciaat was bijna voorbij. Zij moest of De Burgh's vrouw of eene non worden. Maar daar er op. het eerste geen hoop was smeedde De Burgh een komplot om haar wegtevocren en haar met geweld te huwen. Op den nacht, die aan dien, waarin de uitvoering zou plaats hebben, voorafging, deelde een der mannen, die hij had aangenomen om hem te helpen, het plan mede aan zijne liefste, eene vroegere kamenier van Agnes, onder plechtige belofte van geheimhouding. Als cene zaak, die van zelf spreekt, had het meisje haren vreier nauwelijks geheim houding verzekerd, of zij ijlde naar Agnes om haar dit nieuws meêtedeelcn. Maar ongelukkig wilde Agnes van dergelijk opzet niets geloovcn. Zij zeide dat het ten ccDemalc onwaarschijnlijk was, dat hij zoo iets zoude beproevcu, en ,'dat hij het niet zou durven, zelfs als hij konde. Zij achtte het zoo weinig hare notitie w aard, dat zij het onnoodig oordeelde het aan de abdis bekend te maken. Toen de avond kwam begaf zij zich als gewoonlijk ter ruste, zonder eenige voorzorgen te nemen. Zij had ongeveer twee uur geslapen, toen zij gewekt werd door een gemisch op de balkon, en zij schrikte bij het zien van een man, die zonder eenige schijnbare moeite haar venster opende en om zichtig haar bed naderde. Het was donker, maar zij dacht dadelijk, dat het De Burgh was. Terwijl vrees, schaamte en toorn haar hart vervulden, greep zij een kleinen dolk, die naast het bed hing, en toen hij naderde, stiet zij hem. dien in de borst. Een kreet van smart ontsnapte zijne lip-, pen, en ontdekte haar dat het haar beminde was, en niet zijn mededinger, dien zij doorstoken had. Zij sprong het bed uit, en viel gevoelloos op den vloer I net geraas wekte de abdis en verscheidene der nonnen, die zich'op het gerucht afgaande naar hare kamer spoedden. Met afgrijzen zagen zij het schouwspel voor zich. Daarna haalden zij hulp om Roderiek naar zijne woning te brengen en lieten een geneesheer komen bij Agnes. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1