Amersfoort en Omstreken. Mr. F. H.van Persijn. 1872. No. 47. Zaterdag- 16 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De legende van de witte non. LANDVERHUIZING. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vj Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50 Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. "Winterdienst aangevangen 1 November 18*72. nederlandsche centraal-sp00rweg. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10, 9,bh* 8,25, fj B 10,58. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Botterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. diligencedienst j. floor op amsterdam. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. diligencedienst op barneveld. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. diligencedienst op maarsbergen. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. De Gemeente is in den staat, hetgeen de familie is in de Maatschappij, zegt Boisse- vain. Gelijk ieder huisgezin belang heeft om zijne eigene huishouding te besturen en te regelen, zoo heeft ook ieder ingezeten der gemeente belang in de verkiezing van het Gemeentebestuur, in de keuze van de Raads leden. De wijze waarop zij de belangen der ingezetenen behartigen heeft grooten in vloed op den maatschappelijken toestand. De welvaart en bloei eener gemeente hangen af van het beleid van haar bestuur. Blijft dit nalatig, onverschillig, of al te zeer aan den ouden sleur gehecht, en neemt het de bestaande misbruiken niet weg, stilstand, kwijning en achteruitgang zullen de onver mijdelijke gevolgen zijn. Daarom, mede burgers! zij uwe keuze thans eene goede keuze, nu ook de kiesvereenigingen reeds zijn voorgegaan de aandacht te vestigen op een man, die onzes inziens aan alle eischen voldoet. Wij bedoelen den Rechter hij de Arrondissements-Rechtbank Mr. Fredrik FEUILLETON. IV. Het blijkt dat De Burgh ook een man had omgekocht om zijn medeminnaar te vermoorden, wanneer hij zijne ge wone avondwandeling deed aan de oevers van het bevallige riviertje de Tawr. Door een toeval, als de Voorzienigheid dikwijls tusschenbeide laat komen, werd deze ontdekt op het oogenblik, dat hij zou toestootcn, en s.elde dus zijn voorgenomen slachtoffer in staat hem te ontwapenen en te wonden. In zijn doodstrijd ontdekte hij aan Sir Roderiek dat bij door De Burgb omgekocht was, die ook voornemens was Agues dien zelfden nacht te ontvoeren naar een verwij derd kasteel, w aar zij in" een gewelf opgesloten zoude blij ven, totdat zij toestemde zijne vrouw te worden. Eenige mannen verzameld hebbende, ijlde bij naar het klooster, in welks nabijheid bij zijn tegenstander vond. Een gevecht volgde, waarin De Burgh en verscheidene zijner medgezcllen gedood werden. Vervolgens de touwladder be klimmen, die zij aan den muur, die het balkon ondersteun de, dat naar het venster leidde, bevestigd hadden, bereikte hij in de duisternis rondtastend hare kamer, met het plan haar te bevrijden. Bij die poging had de noodlottige ver gissing plaats. Kort nadat hij w eggebracht was kwam Agnes weer eenig- zins bij, maar slechts om in een nog ergeren toestand te vervallen. In haar ijlen riep zij haren minnaar, op dezelfde wijze als ieder ander joDg meisje in dergelijke omstandig heden zoude doen. Zeer pathetisch ongetwijfeld maar daar ik van tragische tooneclen noch van tragische beschrij vingen houd, ga ik dit gedeelte mijner geschiedenis in stil zwijgen voorbij, en veroorloof u te denken wat er gebeurde. Op den derden dag harer ziekte intusschen, terwijl zij bezig was hare geschiedenis aan een lievelingszuster medetedeelen hield Zij plotseling en midden van haar verhaal op en keek strak naar het voeteneind van haar bed. Zij scheen ook te Hendrik van Persijn, die niet alleen in die betrekking groote bekwaamheid, bezadigd heid en onpart;gheid aan den dag legt, maar ook als President van het Nut van 't Alge meen, als Penningmeester van de Spaarbank, als Secretaris van de afdeeling van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen en als bestuurslid van meer andere vereenigingen steeds getoond heeft en nog toont eene.-onafhankelyklieid te kun nen bewaren, die in een Raadslid zoo zeer gewenscht is. Dellf betrekkingen door zijn tegenstander Mr. J. van der Leeuw vervuld, ofschoon de bewijzen leverende van diens ijver en kennis, kunnen ons die volstrekte onafhankelijkheid niet in alle opzichten doen verwachten. Daarom gelooven wij aan onze medebur gers geen beteren opvolger van den Heer Mr. A. R. van Bel als Raadslid te kunnen aanbevelen dan luisteren en toen, met de woorden: „Ja, ik kom," blies zij onverwacht maar rustig den laatsten adem uit. De personen, die Sir Roderick's begrafenis bijwoonden verklaarden dat zij, toen zijn lijk op het punt stond in het graf in de kerk neergelaten te worden, een witte schaduw plotseling het gebouw hadden zien binnenkomen en zich op de kist werpen. En de non verklaarde dat het juist op het oogenblik was, dat Agnes stierf I Deze zonderlinge samenloop wekte de verwondering van zijne vrienden, en daarom verhaalden zij het geval aan een monnik, die bekend was door groote geleerdheid. Hij gaf hun ten antw oord, dat de witte schaduw de geest van Ag - nes was, en dat zij, op icderen verjaardag van haars min naars dood gedoemd was, tot boete, zijn graf in wit gewaad te bezoeken De overlevering zegt, dat deze boete geregeld vervuld is dat in den nacht van den 7 November den dag waar op hij stierf zij omstreeks middernacht gezien wordt, naar zijn graf gaande met eene rozenstruik in hare hand. Een stilzwijgen van eenige minuten volgde op het ver haal van deze legende, toen Janc hare ontevredenheid te kennen gaf, over de straf, die Agnes opgelegd was. Zij ver klaarde dat het onrechtvaardig was, omdat Roderick's dood het gevolg was van eene vergissing, en in deze mccning werd zij door anderen in het vertrek bijgestaan. Ik, echter, verklaarde stout volstrekt niet aan geesten te gelooventerwijl ik terzelfder tijd Mevr. Scroggins mijn komplimcnt maakte over de welsprekende wijze (zooals de couranten zeggen) waarop zij de geschiedenis verteld had; want ofschoon onbevreesd voor spoken, was ik zeer bang voor de tong van de onde dame, en droeg daarom zorg haar toorn niet op te wekken door onbescheiden kritiek. Bob intusschen, die zich op zijne verlichte denkbeelden liet voorstaan, verklaarde bepaald dat een geloof in zulke hersenschimmen het gevolg was van een zwakken of onwe tenden geest. Mevrouw Scroggins wierp hem hierop een vcrachtelijken blik toe, maar verwaardigde zich niet te ant woorden. Mevr. Primrose schudde haar hoofd, en verklaar- Toen ons dezer dagen, ter bespreking in ons blad werd toegezonden: »De Landver huizerMaandblad ter bevordering der emi gratie naar den Noord-Amerikaanschen staat Minnesotakwam ons onwillekeurig onze oude vriend Murk, die ook voor ouze lezers geen vreemdeling is, in de gedachte. Wat al moeite is er voor hem gedaanWat al com missies hebben zich ten zijnen bate afge sloofd, en lijvige notulenboeken aan zijn stoffelijke en geestelijke belangen gewijd! Alles vergeefsMurk is de oude knech t ge bleven; dezelfde onverbeterlijke hongerlij der die maar geen plaats kan vinden aan den maatschappelijken discli. Zou het de moeite loonen op nieuw een proef met hem te nemen? Ongetwijfeldzoolang ten minste nog niet alles in beu werk is ge- O steld, wat onzen proletariër mogelijk zou kunnen opheffen uit zijne elleude; en daar zijn wij nog zeer ver van af. Daaro m verdient ook iedere poging tot geheele of gedeeltelij ke oplossing van dat sociale vraagstuk, dat zich met steeds toenemende kracht aan ons opdringt, zoo al niet ondersteuning, dan toch rijpe overweging. Zulk een poging meenden wij te zien in de uitgave van het blad, waarvan wij den Je zeer geheimzinnig, dat zij te veel van die zaken in haar leven gezien had om er niet aan te gelooven. Elizabeth zcidc niets maar scheen zeer beangst; en de heer des buizes sliep gerust. Eene dame, Baker genaamd, die tot nu toe gezwegen had, drukte nu hare mccning uit dat gewoonlijk degenen, die bet meest lachten over het geloof aan bovennatuurlijke verschijningen bij dag of in gezelschap, echter het meest bevreesd zijn ze te ontmoeten wanneer zij alleen waren op eene plaats, waar het gerucht wil, dat het spookt. Mijn vriend en ik namen dit op als eene uitdaging. In de tegenwoordigheid van hunne beminde veinzen jon gelieden altijd dapper te zijn. De bedaardste jonge ing wordt een Falstaff aan de zijde zijner liefste. Wij reken den het daarom onzen plicht onze orgeloovi, hcid met de sterkste bewoordingen te bevestigen en ons als het vereischt werd gereed te verklaren om een geheel leger van heksen, spokengeesten, kabouten of aardmannetjes tegemoet te gaan, indien er zulke diugen bestonden. Dat aanbod scheen schrik te verspreiden onder onze toe hoorders, en Elisabeth smeekte mij niets meer te zeggen. Wij gevoelden dat wij een gunstigen indruk van onzen moed achtergelaten haddenen daar het intusschen vrij laat geworden was maakten wij toebereidselen om den vol genden morgen vroeg op te staan ora te jagen, en betrok ken toen onze verschillende rustplaatsen, met een hoogcr idee van onzen moed, dan Cesar misschien toen hij Pompe- jus had overwonnen. Wij stonden omstreeks te vijf uur op, en vertrokken met onze geweren naar een onbekend jachtveld ongeveer vijf mijlen ver. Het was een koude, vorstige morgen, en met de luchthartigheid en ijver der jeugd eigen stapten wij ving voort en sprongen over de hekken en heggen, die op onzen weg lagen. Onze vangst evenaarde echter onze verwachting niet. Wij wandelden daarom twee of drie mijlen verder waar wij eenige fazanten schoten. Toen gingen wij een kennis op zoeken, bij wien wij tot den avond bleven en daar bet toen- duister begon te worden vertrokken wij. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1