Amersfoort en Omstreken. 187-2. No. 49. VOOR Zaterdag- 30 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. "Winterdienst aangevangen 1 November 1&72. GAAT ZOO VOORT. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer71/» Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0,50. Iedere regel meer«0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,—, 's Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTBAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) n n tt 5,50, 7,48, n 10,n 10, 9,a n a 8,25, 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN, Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbcrgen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 nit Arnhem. Hoeveel fraai's en lekkers het aanstaande Sint Nicolaasfeest ook te zien en te proeven geeft, hoevele prettige of minder aangename verrassingen aan verschillende personen hier en elders dan ook worden bereid, geene betere viering van dat feest voorzeker geschiedt er, dan die, welke wij in de Dagbladen der ge meente Amersfoort als van het Bestuur der Afdeeling van het Schoolverbond aldaar uit gaande hebben zien aangekondigd. Dat Be stuur wil er in den volsten zin des woords een kinderfeest van maken, en reeds in ons vorig nommer juichten wij dat besluit van harte toe. Waarom? Behoeven wij dit te zeggen of te herhalen? Eigenlijk is dit over bodig, want een goed doel prijst zich zelf aan, en niemand zal, na de opmerking door ods bij het medegedeelde bericht van de voorgenomen tombola gevoegd, dit goede doel betwijfelen. Toch willen wij er op terug komen, omdat wij daarin eene geschikte aan leiding meenen te vinden tot aanbeveling van die afdeeling van het verbond. Het is slechts een kort woord, waarin wij geene uitgebreide vertoogen zullen houden over vraagpunten omtrent de wenschelijkheid van afscheiding van Hoofdbestuur en diergelijke, maar ons zullen bepalen tot bestrijding van enkele wanbegrippen, die ook hier nog om trent den werkkring en het doel van het Schoolverbond bestaan. Geregeld schoolbezoek te bevorderen door het nemen of ondersteunen van gepaste maatregelen tot bestrijding van het school verzuim, en door het inroepen van de hulp en medewerking van allen, die geacht kun nen worden invloed te kunnen uitoefenen op de verschillende klassen der maatschappij ziet daar in hoofdzaak de werkzaamheid, die de Amersfoortsche Afdeeling zich ten doel stelt. Maar hoe is het mogelijk, zoo hoor ik u vragen, dat niet iedereen, die eenig- zins belang stelt in den vooruitgang van ont wikkeling en beschaving, daartoe wil mede werken en zich aansluit bij die Afdeeling? De bijdrage, die jaarlijks wordt gevorderd, is waarlijk niet hoog te noemen, want door twee kwartjes per jaar in de kas der Afdee ling te storten, is men lid. Tcch onttrekken zich velen, niet alleen uit onverschilligheid, maar zelfs uit overtuiging. De onverschilligen laten wij ter zijde, met hen is toch niets aantevangen. Wie niets voor zijn evenmensch over heeft, is niet waard dat hij leeft. Maar zij die uit overtui ging hunne deelname weigeren, vreezen wij dat het zooeven vermelde eenvoudige doel der Afdeeling: bevordering van geregeld schoolbezoek, niet of niet willen begrijpen. Tot hen dus een paar woorden, hopende dat daardoor ook de onverschilligen uit hunnen egoïstischen slaap kunnen worden gewekt. »Ik wordt geen lid der Afdeeling, voordat de Bijbel op iedere school wordt gevonden," zeggen eenigen. Weêr anderen werpen u tegen: schaf de verplichte koepokinenting der schoolkinderen af, en ik zal u helpen." »Dank u," zegt een baas, »mijne knechts weten toch al te veel, door al dat onderwijs kunnen zij mij te veel op de vingers zien." Deze en soortgelijke opmerkingen voert men aan om zijn onwil te verontschuldi gen! Ware het niet, dat wij te zeer ieders overtuiging willen eerbiedigen, wij zouden zeggen: welk eene bekrompenheid! Maar het is als zijn de raenschen met blindheid gesla gen. Wat toch, zoo vragen wij, heeft de werkzaamheid van het Schoolverbond uitte- staan met het aanwezig zijn van een Bijbel op de school, met het inenten der kinderen Niet het minste. Het schoolverbond, en de Amersfoortsche Afdeeling in het bizonder, laat vrijheid van keuze der school, maar ver langt alleen een getrouw bezoek van de school die gekozen ia. Wilt gij eene open bare, eene Katholieke, eene Hervormde, eene Christelijk Nationale, eene Israëlitische, eene gesubsidieerde of niet gesubsidieerde, welke school ook kiezen voor uwe kinderen, goed, het schoolverbond vraagt niet daarnaar, het eischt enkel, dat uwe kinderen geregeld de school uwer keuze zullen bezoeken. Het laat zich niet in met quaesties over het al of niet zoogenaamd godsdienstlooze eener school, deze ééne vraag wordt slechts tot. u gerieht: gaat uw kind school? Zoo ja, bezoekt uw kind de school trouw? Op iedere school toch, hoe men ze ook beschouwe, is wat te leeren, en geregeld schoolbezoek alleen is in staat zooveel kennis aan te kweeken als op elke school wordt geeischt. Verplichte inenting staat evenzeer buiten de bevoegdheid van het verbond en deszelfs Afdeelingen. Het heeft er niets mede te maken. Andere besturen houden daarover het toezicht. Maar wanneer er eene school mocht bestaan waar die inenting niet werd gevorderd, en wilt gij uwe kinderen daarheen zenden, best, doe het, maar doe het dan ook geregeld en laten uwe kinderen zich niet zonder wettige redenen aan schoolverzuim schuldig maken. Dat toch zult gij niet wil len, welke beginselen gij ook moogt toege daan wezen. Waartoe u dan te onttrekken En wat zullen wij zeggen tot dien baas, die liever met domme knechts werkt, dan met mannen, die in hunne jeugd althans hebben leeren lezen, schrijven en rekenenNiets dan vrees voor zich zelve, een verachtelijk egoïs me straalt daarbij door. Bedacht de man slechts, dat alleen door ontwikkeling en ar beid welvaart in de geheele maatschappij en dus ook voor hem is te verwachten, en dat een baas met één knappen knecht, die op de school reeds heeft geleerd zijne gedachten te gebruiken, veel meer is aantevangen, dan met tien anderen, die geen A van een B we ten te onderscheiden! Het onderwijs uit angst voor eigen welzijn met voeten te willen treden en te willen onderdrukken, bewijst slechts eene allergeringste mate van zelfont wikkeling. Zulk een baas heeft zeker nooit trouw de school bezocht, en denkende zijn eigen voordeel te behartigen, ziet hij het na deel, de winstderving niet in, die hij door deze handelwijze moet lijden, zoo hij al niet achteruitgaat Zulke begrippen zullen en moeten ver dwijnen zoodra de scholen maar trouw wor den bezocht, en dit geregeld schoolbezoek is het eenige wat het Schoolverbond vordert. Dat het verbond en zijne afdeelingen al het mogelijke in het werk stelt om school verzuim te keeren, en daartoe den zedelijken weg inslaat, door aanmoediging van den ijver en lust der leerlingen, wie zal dit niet toejuichen? Gelukkig achten wij daarom het voornemen, om op 6 December eene Tombola te doen houden. Jammer slechts, dat niet meer dan 2 scholen in die vreugde kunnen deelen. Doch zoovelen zijn er nog, die, zooals wij zagen, om verschillende rede nen weigeren toe te treden tot het lidmaat schap der Afdeeling, en daardoor zijn hare fondsen ook nog niet toereikend genoeg om haar goede doel ook op andere scholen te be hartigen. De Afdeeling doet echter reeds veel met hare bekrompen middelen; reeds voor eenigen tijd vermeldden wij een aardig kersenfeest aan de trouwe schoolbezoekers van diezelfde scholen gegeven, bovendien vinden er herhaaldelijk prijsuitdeelingen plaats, en nu bekostigt het eene Tombola. Gaat zoo voort, het aantal uwer leden zal dan klimmen, en uwe flinke werkzaamheid zich kunnen uitstrekken ook tot de andere scholen. KENNISGEVING. Dc Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, doen te weten, dat de processen-verbaal van inlevering eD opening der stembriefjes ter verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad in afschrift aan het raadhuis zijn aange plakt en gedurende veertien dagen op de Secretarie voor eenieder ter inzage liggen, alle werkdagen van 10 tot 1 uur. Amersfoort, den 27 November 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd De SecretarisDe Burgemeester W. L. SCHELTUS. A. G. W1JERS.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1872 | | pagina 1