Amersfoort en Omstreken 1873. No. 54. voor Zatedag' 4 Januari. Uitgever: M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeeneCommunicatie-middelen voor Amersfoort. feuilleton. rechteroog van den kommandant. in. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0,75. Franco door het geheele Eijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. 1 AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regels ƒ0,50 Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,25 Winterdienst aangehangen 1 November 18*72. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aauk. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 1.5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 2,39 3,25, 4,50, 0,25, 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 1' DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baa: uur, Eeinnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorin., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. l,3i n 12,45, a a 4,8, n 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,10, 9,a u a 8,25, u a 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAABSBERGEN. Uit Amersfoort 0,30 's morgens op dc trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) eu van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 nasi- Arnhem (aauk. 5,58.) Uit Maarsbcrgen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Bij den aanvang van het Nieuwe jaar acht de Redactie het niet ongepast, een woord tot hare lezers te richten over haar werken in het afgeloopen jaar en hare voornemens voor de toekomst. Vooraf echter wenscht zij haren dank te betuigen aan allen, die in en buiten Amersfoort hare jeugdige onder- derneming hebben ondersteund en begun stigd. Van vele zijdeu heeft zij eene zeer ge waardeerde medewerking ondervonden, die hare taak voortdurend gemakkelijker en aangenamer heeft gemaakt. Zij is voor die hulp des te meer erkentelijk, daar hare on derneming de bevordering van een beginsel, en geen winstbejag ten doel heeft, zoodat alle medewerking geheel belangeloos is ge weest. Ook den uitgever is zij dank verschul digd, daar hij de altijd wisselvallige kansen eener nieuwe onderneming, alleen ter wille van het door haar voorgestane beginsel, ge heel voor zijne rekening heeft genomen. Over hare richting zal het voor de Redac tie wel niet noodig zijn, veel te zeggen. Hare lezers weten dat zij eerlijke liberale beginselen toegedaan is, en die, in alle op zichten, en naar hare beste krachten heeft zoeken te bevorderen. Zij verheugt zich, dat hare erkenning als een onafhankelijk en j zelfstandig orgaan in Amersfoort en omstre ken algemeen is geworden; het getal en het gehalte barer abonné's wijst aan, dat hare stem niet de stem des roependen in de woes tijn is. In de tot heden verschenen drie en vijftig nummers van het Weekblad voor Amers foort en Omstreken zijn door de Redactie vijf en veertig hoofdartikels opgenomen, ge deeltelijk van algemeeneu, gedeeltelijk van meer plaatselijken aard. Aan de laatsten is, uit den aard der zaak, eene belangrijke plaats toegekend. Zij been daarbij getoond, een open oog te hebben v:>or het vele goede, in de stad onzer iuwoubig; maar zij heeft te vens niet geschroomd, !den vinger op de wonde te leggen, waaritt gold verkeerdhe den of nalatigheden ain te wijzen, die, in haar oogen, voor stad en burgerij verderfelijk waren. Rn zij heeft steels getracht de waar heid te zeggen, zonder ainzien des persoons, maar op bezadigden too) en in gematigden vorm. Heeft zij zich cesniettegenstaande vijanden gemaakt hetheeft haar niet ver- Wtmrlaril. [Lij. w«c io vo^l^cLooxcbrciagon. vftu. de waarheid der spreuk: t>il riya que la vérité qui blesseom zicbj op dit punt illu sies te maken. Zéér welkom is. het haar daarentegen geweest, dat bij herhaling per sonen, die zich met de zieliswijze der Redac tie niet konden vereenigen, dit in haar blad in ingezonden stukken lebben uitgespro ken. Zij hoopt, bij die gebjgenheden getoond te hebben, dat zij volkomen onpartijdig is, en zij herhaalt gaarne de verzekering, dat zij haar blad openstelt voor ingezonden stuk ken vau iedere richting, cok al is die met de hare in strijd. Want in hit over en weer be spreken van onderwerpen van algemeen be lang ziet zij het beste miedel ter bestrijding van lauwheid en onverschilligheid, de groot ste hinderpalen voor ontwikkeling en leven, op elk, ook op politiek gebied. Ook in het jaar 1S73 hoopt de Redactie den door haar ingeslagen weg te blijven vol gen. Maar zij bevindt ziel thans op een an der standpunt, als toen zij in Januari 1872 hare taak aanvaardde. Hiar streven is be kend geworden, en zij heeft, zooals zij met dankbaarheid erkent, vele vrienden gevon den. Op deze doet zij het allereerst een be roep: moge hunne belangelooze hulp haar nooit ontbreken! Maar zij wenscht nog meer. In een harer laatste nummers (no. 48) heeft zij de Kiesvereenigingen besproken. Zij heeft er op gewezen, hoe hier het politiek leven gering of eenzijdig is, en zij heeft de middelen aangewezenom Amersfoort uit zijn sluimering op te wekken. Met eerbiedi ging van ieders richting, wenscht zij ruime gelegenheid voor allenom openlijk voor hunne overtuiging uittekomen, waar het de keuze geldt van personen, aan wie men de hoogste telangou in stad eh land toever trouwd. Bij de tegenwoordige Amersfoorter kiesvereenigingen is de besprekingen van candidaten weinig gebruikelijk, daarom re kent de Redactie de oprichting van kiesver eenigingen met politieke kleur dringend noo dig, en neemt zich voor, zooveel haar moge lijk is, de oprichting eener liberale kiesver- eeniging te bevorderen. Zij houdt zich over tuigd, dat de elementen hiervoor geenszins ontbreken. Heeft zij op die wijze een kern gevormd, dan hoopt zij om dien kern langzamerheid hare geestverwanten in Amersfoort en om streken te kunnen bijeenbrengen. De oude en beproefde spreukEendracht maakt macht! zal ook hier bewaarheid worden. Want geen middel zal geschikter wezen, om het hoofdbeginsel der Redactie: publiciteit voor alle zaken van algemeen belangop zijne juiste waarde te doen schatten. Waar het de behartiging dier algemeene belangen geldt, heeft de pers slechts een be perkten invloed. Hare stem is uit den aard der zaak eene adviseerende, geen beslissende. Slechts daar, waar zij het orgaan wordt eener politieke richting, kan er tusschen het advies en de beslissing een nauwer verband HET Het geroffel der trom, dat den morgen van het jaar 1798 begroette, deed den kom mandant ontwaken. De storm had uitge woed en voor een vroolijken zonneschijn plaats gemaakt. Onze held richtte zich in zijn bed open begon uit gewoonte zijn linkeroog te wrijven. Langzamerhand kwa men de herinneringen aan den afgeloopen nacht terug; hij stond op en ging naar het Venster. Er was geen schip meer in de baai te zien. Maar plotseling scheen hem iets in te vallen, en hij wreef zijn beide oogen. Hier mede niet tevreden, raadpleegde hij den me talen spiegel, die naast zijn crucifix hing. Waarlijk, er viel aan geen vergissing te den ken in plaats van één enkel, had de kom mandant nu twee duidelijke oogen, het rechter even goed als het linker, behalve dat hij met het eerste niet zien kon. Wat ook de ware oorzaak van deze ge heimzinnige transformatie mocht zijn ge weest in San Carlos bestond hieromtrent geen verschil van meenijng. Hier was een van die zeldzame wonderen geschied, die voor eene Katholieke gemeente getuigenis afleggen bij de heidenen' En dit kon door tusschenkomst van niemand anders dan van den gezegenden San Carl ds zeiven geschied zijn. Dat hun beminde ko'nmandant, de we reldlijke verdediger van he t ware geloof, door dit mirakel was begenadigd, kwam allen volkomen natuurlijk en gepast voor. De kommandant zelf liet zich niet uit: liegen wilde hij niet, en de waarheid zeggen durfde hij niet. En, alles wel bedacht, als het goede volk van San Carlos werkelijk meende, dat hem een natuurlijk rechteroog was weerge geven, zou het dan verstandig en voorzich tig zijn, als hij ze uit den droom hielp. Voor het eerst in zijn leven begon de komman dant naar politieke consideraties te luisteren; voor de eerste maal troostte hij zich met den tekst, waarachter zich zoovele goedige naar gemakzuchtige Christenen verschuilen, en die ons waarschuwt om »geen dezer kleinen te ergeren." Ongelukkige Hermenegildo Salvatierra Want langzamerhand verspreidde zich

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1