Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 55. Zaterdag- 11 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Amersfoort en de Spoorweg-en. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Franco door het gehcelc Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0,50 Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. "Winterdienst aangevangen 1 November 18*72. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hagc 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 0,25, 0,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eeinnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 0 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barnevcld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 0,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,10, 9,ii a n 8,25, i, a 10,58. DILIGEN CEDIEN ST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,3p 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Ruim anderhalf jaar geleden ging in deze stad de blijde tijding van mond tot mond »de Oosterspoorwegwet is er door!" In de vorige zitting van de Tweede Kamer der. Staten-Generaal was het ontwerp dezer wet ter zijde gelegd, ten gevolge van de be zwaren, aangevoerd door het departement van Oorlog, en gegrond op het toen en zelfs nu nog niet geheel vastgestelde de fensie systeem. Na dat echter eenige kleine wijzigingen in de plannen waren gemaakt, hoofdzakelijk bestaande in eene bocht van de spoorweglijn bij de vesting Naarden waren die bezwaren weggenomen, zoodat het ontwerp werd goedgekeurd. Amersfoort kon zich dus geluk wenscheu met de zekerheid, dat te eeniger tijd de directe spoorwegverbinding met Nederlands hoofdstad zou tot stand komen. En werke lijk kan men dit eene zaak van groot belang noemen. Er was wel is waar reeds veel ge wonnen, toen onze stad door deu Centraai- spoorweg met Utrecht, en daardoor middel lijk met liet groote spoorwegnet was verbon den, maar die aanwinst was nog slechts betrekkelijk. Oudere bewoners van Amersfoort herin neren zich nog, hoe in der tijd een tocht van hier naar Utrecht en terug voor een flinke dagreis werd gehouden. Er bestond toen nog geen straatweg, maar slechts een zand spoor, zoodat men 's morgens vroeg met een rijtuig met vier paarden van hier moest vertrekken. De aanleg van den straatweg was toen een even belangrijk feit, als die van den eersten spoorweg langs Amersfoort voor weinige jaren was. Van geheel andere en veel grooter beteekenis is echter de aanleg van den Oosterspoorweg. Iu een vroeger artikel over dit onderwerp (zie No. 4 van ons blad) wezen wij er op, dat deze lijn reeds alleen als concurreerende lijn met den Rhiju- spoorweg aan vele industrieelen en hande laars zeer welkom zou zijn. Men weet, dat de Oosterspoorweg eenige onbelangrijke bochten niet medegerekend de rechte en dus de directe verbinding zal vormen tus- schen Amsterdam en Zutphen, en van daar uit over Rheine en Osnabrück naar Bremen en Hamburg. Noch belangrijker echter wordt deze lijn voor onze gemeente, omdat zij haar van een tusschenstation maakt tot een kruispunt of sKnotenpunkt" zoo als onze Duitsche naburen het noemen. En hieraan schijnt tot nog toe slechts weinig gedacht te zijn. Toch is een enkele blik op de spoorwegkaart van ons land, in verband met de bevolkings-, handels- en nijverheids statistieken, voldoende om het belang van zulk eene ligging aan te toonen. Roozen- daal, Boxtel en Tilburg in Noord-Brabant, Zutphen in Gelderland, Meppel in Drenthe hebben aan die omstandigheid een groot deel te danken van den vooruitgang, dien wij daar in de laatste jaren waarnemen. En die voorbeelden zouden met eene menigte andere uit het buitenland kunnen worden vermeerderd. Welke zal de richting van den nieuwen spoorweg wezen? Zal de lijn over mijn grond loopen? Zal een huis, een stukje grond daar toe van mij onteigend moeten worden? Zal ik bij die onteigening wel genoeg kunnen profiteeren?" Ziedaar tot op heden het refe rein van de meeste gesprekken in koffiehuis en sociëteit; ziedaar de vorm, waarmede zich de belangstelling der Amersfoorters open baart voor eene zaak, die voor hen en hunne stad eene levensquaestie mag heeten. Van het belang dezer gebeurtenis voor de geheele gemeente, voor hare ingezetenen van alle standen en rangen was tot heden toe minder sprakevan gemeenschappelijk overleg om de nieuwe onderneming zooveel mogelijk vruchtbaar te maken voor den bloei en de welvaart der stad in 't geheel niet. Ook in de genoemde plaatsen zou alles bij het oude zijn gebleven zonder energie en ondernemingsgeest van de zijde der ingeze tenen. Daarin, en daarin alleen, ligt het geheim van den bloei van menige plaats, die met natuurlijke en kunstmatige hulpbron nen niet half zoo ruim gezegend is, als de stad onzer inwoning. Over een jaar zal, naar wij hopen, de ge- wenschte spoorweg tot aan de wallen van Amersfoort zijn genaderd. Moge in het inge treden jaar de nog maar al dikwijls voor komende kleingeestige bekrompenheid die slechts naar onverstandig eigenbelang vraagt, plaats maken voor een ruimen, prac- tischen blik, voor lust en moed om te hande len Dan zal de voltooiing van dit gewich tig werk voor Amersfoort hare ware betee kenis verkrijgen, en het jaar 1873 voor onze stad een dubbel gezegend jaar zijn. KENNISGEVINGEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort Gezien de aanschrijving van den Heer Commissaris des Kouings iu de provincie Utrecht van den 27. Dec. 1872, No. 2 N. M. en S. (Provinciaalblad No. 123), Doen te wetendat art. 12 der instructie op de wer ving voor de korpsen van het leger hier te landebij Koninklijk besluit van den 16. December 1872, No. 29, in zooverre is gewijzigd dat REKRUTEN beneden den leeftijd van 18 jaren (tamboers, enz. daaronder begre pen) zich voor den tijd van vijf jajien moeten verbinden. Amersfoort, den 4. Januari 1873, Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort, Gezien art. 22 van het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht van den 8. November 1853 (Provinciaalblad No. 102), Doen te w eten, dat over deu LIENDERTSCHEN WEG eeno buitengewone Schouw zal gehouden worden op Woensdag, den 22. Januari aanstaande. Wordende bij deze de bepalingen van bovengenoemd reglemcut den belanghebbenden iu herinnering gehracht. Amersfoort, den 7. Januari 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCIIELTUS. A. G. WIJERS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort, Gezien de aanschrijving van den voormaligen Staatsraad Gouverneur der provincie Utrecht van den 27 Februari 1828, No. 8 Az. (Provinciaalblad No. 43); Herinneren den eigenaars of huurders, dat zij verplicht zijn vóór den lsten Februari aanstaande de POPPEN en andere RUPSENNESTEN uit de boomenheggen en doornbosschcn te doen halen, op de boete bij art. 471, No. 8, van het wetboek van strafrecht vastgestelden die poppen of rupsennesten dadelijk op een afstand van 195 meters van de huizen of bosschcn te doen verbranden Wordende de ingezetenen wijders opmerkzaam gemaakt, dat met het midden van opgcmelde maand Februari de opneming zal plaats hebben in hoeverre aan gedachte wetsbepaling is voldaan. Gedaan te Amersfoort, den 8. Januari 1873. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Amers foort Gelet op de aanschrijving van Hccren Gedep. Staten der provincie Utrecht van den 16. Julij 1844 (Provinciaalblad No. 53), houdende uitnoodiging om, ter voldoening aa ecu, op magtiging van Zijne Majesteit den Koning, ve ha- Z. E. den Min. van Binnenl. Zaken bij aanschrijving.».. 29 Junij 1844, No. 103, 1. afd. gedaan verzoek, jaarli= ingezetenen te herinneren aan de bepalingen der w Zorillft den 1. Maart 1815 (Staatsblad No. 21), betrekkit, r viering der ZON- en FEESTDAGEN; non ojii- Maken dientengevolge aan de ingezetenen bekend,'P UilüA voormelde wet is van den volgenden inhoudRe 'ee- Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prins van vq 1 1 Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde t> den, enz., enz., enz. GUKlGlljk Aan al degenen die deze zullen zien of hooren lezer./. Vtrlis— doen te wetenfroJJ Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodz lijkheid om, op het voetspoor onzer godsdienstige voorvA OU ren, die daarop steeds den hoogsten prijs stelden, de pl matige viering van den dag des Heeren en andere dag der openbare christelijke godsdienst toegewijd, door caent parigc voor de geheele uitgestrektheid der Vereenigde 1\ derlanden algemeen werkende maatregelen te verzekeren. Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met U gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en ver staan bij deze 1. Dat op zondagen en op zoodanige godsdienstige feest dagen, als door de kerkgenootschappen van de Christclijki godsdienst dezer landen algemeen erkend en gevierd wor den, niet alleen gcene beroepsbezigheden zullen mogen ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1