Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 56. Zaterdag- 18 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Louis Napoléon Bonaparta. rechteroog van den kommandant. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7 Uj Cent. Boekhandelaren cn Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels ƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Grooto letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,25. "Winterdienst aangevarigen. 1 November 18*72. NEDERLANDSCHE CENTEAAL-SPOORWEG, Vertrek van Amersfoort naar Zwolle: 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,10, 9,- 8,25, 10,58. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barncveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aauk. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53. naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem cn 8,25 uit Utrecht cn 8,15 uur 's avonds na aank. der trciu van 7,25 uit Arnhem. De eerste dag van liet jaar 1859 is aange broken. Er is receptie op het paleis der Tui- leriën, en een breede stroom van gezanten en diplomaten uit alle oorden van Europa is samengekomen, om den Keizer der Fran- schen eerbiedige verzekeringen over te bren gen van gehechtheid en trouw. Met angstige spanning worden de antwoorden opgevan gen, die de kleine man, met de scherpe, iet wat vermoeide trekken, met sobere bedacht zaamheid aan zijne woordenrijke gasten geeft. Daar nadert de Oostenrijksclie gezant, en met ingehouden adem luistert men naar liet autwoord op zijne offieieele phrase, 't Is hoffelijk, maar kort: »Ik betreur het, dat onze betrekkingen niet zoo goed zijn, als ik wel wensckte, maar ik verzoek u den Keizer te melden, dat mijne persoonlijke gevoelens voor hem altijd dezelfde blijven." Als een vonk in een kruitmagazijn werken die een- rudige schijnbaar gematigde woorden. "Wie den spreker kent, weet, dat zij eene oorlogsverklaring behelzen, en tevens, dat weinige uren later de telegraaf door de en kele mededeeling Europa in rep en roer zal hebben gebracht. Eenige jaren zijn voorbijgegaan. Napo- poleon bezoekt de provinciën van zijn rijk. In een landstadje, op eenigen afstand ter uiauwemood bij naam bekend, ontvangt hem FEUILLETON. HET (Slot.) Het spreekt wel van zelf dat deze veranderingen niet aan het waakzame oog van de Paters ontsnapten. Zij, die het rechteroog van Salvatierra hadden toegeschreven aan een wonderdadigen invloed en aan de bijzondere genade van den gezegenden San Carlos, spraken nu openlijk van tooverij en van de listen van Beëlzebul, den Booze. Het zou met Her - uienegildo Salvatierra slecht zijn afgeloopen, als hij geen kommandant geweest was, en te recht had moeten staan voor de plaatselijke overheid. Maar de eerwaarde Pater, Manuel de Cortes had geen wereldlijke macht, en alle pogin gen tot geestelijke tusschenkomst mislukten hem volkomen. Hij kwam verbluft en verlegen terug van zijn eerste onder houd met den kommandant, die nu een boosaardig genot scheen te hebben in de noodlottige macht van zijn blik. De Pater raakte er zóó door in de war, dat hij zich zelf telkens tegensprak, de zwakheid zijner eigen argumenten deed uit komen en, naar het gerucht zegt, zich tot vreeselijke kette rijen liet verlijden. Wanneer de kommandant onder de mis opstond en de dienstdoende priester zijn kouden, doordrin genden blik opving, liep de dienst geheel in de war. De heilige Kerk scheen haar macht geheel te hebben verloren cn hiermee verdwenen goede orde en tucht uit San Carlos. Toen de lange, droogt zomer zijn einde naderde, hadden de lage heuvelen, die de witte muren van het Presidio om ringen, langzamerhand den tint aangenomen van liet lcêren wambuis, dat de kommandant droeg, cn de natuur scheen de maire met eene deputatie van de aanzien lijkste gemeenteleden. Maar niet alleen de landelijke bevolking verdringt zicb om 's Keizers rijtuig. Een leger van journalis ten en verslaggevers volgt al zijne schreden. Want, mocht de Keizer soms spreker, dan mag geen woord verloren gaan. Een enkele uitdrukking immers in het antwoord aan den niets kwaad vermoedenden maire is ge noeg, om den politieken horizont van Eu ropa met donkere wolken te bedekken. De lotgevallen van déï taan, voor wien in Europa achttien jaren lang ieder 't zij goedschiks, 't zij kwaadschiks het hooid boog, zijn van te algemeen bekendheid, om ze aan onze lezers op nieuw te herinneren. Sedert twee jaren heeft die Sphinx gezwegen: als handelend persoon was Napoleon bijna uit de geschiedenis verdwenen. Toch heeft de tijding van zijnen dood op ons, en zeker op velen met ons, een diepen indruk gemaakt. Er zal een geruime tijd moeten verloopen, eer men zich gewend heeft aan de gedachte, dat de man, die zoolang eene hoofdrol in ons werelddeel heeft gespeeld, thans voor goed van het tooneel is verwijderd. De dagbladpers is bij de doodstijding van den balling van Chislehurst minder uiteen loopend in hare beoordeeling geweest, dan men voor weinige jaren zou hebben kunnen zijn droogen, harden blik over te nemen. De aarde was dor en door de droogte gespleten. Er scheen een vloek gevallen te zijn op vruchtboom en wijnstok, en de lang verwachte en afgebeden regen kwam niet. De hemel en het oog van den kommandant wedijverden in droogte. Geruchten van onte vredenheid, insubordinatie en samenzweeringen onder de Indianen bereikten zijn oor. Hij zette zijn tanden des te vaster op elkaar, haalde den knoop van zijn zwart zijden das steviger aan en bekeek zijn Toledokliug met onhcilspellen- den blik. Op den laatsten dag van het jaar 1798 zat de kommandant gedurende de vespes, alleen in de wachtkamer. Hij woonde de kerkelijke plechtigheden niet meer bij, maar verborg zich onderwijl op een eenzame plek, waar hij den tijd in stille overpeinzing doorbracht. Het vlammende vuur ver lichtte alleen de vuurplaat, maar liet de gebogeue gestalte van Salvatierra in het donker. Daar voelt hij op zijn arm een kleine hand cn ontdekt het gezichtje van Paqnita, zijn kleine Indiaansche leerling. „Lief klein schepseltje" zei de kommandant bijna op zijn oude zachte manier, wat doet gij hier? zijt gij niet bang voor den man, dien iedereen ver mijdt „Neen", antwoorde het kleine Indiaantje, „in het duister niet. Ik hoor uw stem als van ouds; ik voel u zooals vroegermaar uw oog zie ik gelukkig niet, Senor Coman- dante. Daarvoor alleen ben ik bang en dat oog, o! Senor, o! mijn lieve vader", riep het kind, terwijl zij haar kleine armpjes naar hem uitstak, „dat oog is uw eigen niet!" De kommandant huiverde en zweeg. Toen herstelde hij zich, kustte Paquita ernstig op het voorhoofd en liet haar gaan. Toen een paar uren later het geheele Presidio stil was geworden, ging hij naar bed cn sliep rustig in. Omstreeks middernacht klom een donkere gestalte door het lage venster in de kamer van den kommandant. Eene verwachten. De meeste bladen beginnen of besluiten hunne artikelen met de opmer king, dat eene billijke waardeering van den overleden vorst van het nageslacht, niet van den tijdgenoot moet verwacht worden. Bij de meesten straalt eene zekere piëteit door voor den doode, wien, bij zijne vele slechte eigenschappen, toch ook veel goeds niet kou worden ontzegd. Enkele Fransche organen maken hierop eene uitzonderinghet was zeker eene dwaze affectatie en eene klein geestige wraakneming van het Journal des Débats, om de tijding Napoléon vient de mourirmet kleine letters in een verborgen hoekje van zijn blad te laten drukken. In den regel was de toon der Fransche bladen bezadigdslechts een enkel spreekt van »le grand coupalle de 1851 et 1870." In Italië werden de verdiensten van den overledene met dankbaarheid erkend; de minister Lanza sprak in dien geest in het Parlement, cn in Milaan wil men zelfs een standbeeld oprich ten voor den man, die in 1859 de stad van de Oostenrijksche heerschappij bevrijdde. De Duitsche pers spreekt op bezadigder, toon, en verbergt haar medelijden niet voor den man, dien de wisseling der fortuin zoo diep vernederd heeft. In Engeland is het oordeel der pers zeer optimistischde artikels van de Times en de Daily News kunnen het be wijzen. De laatste trekt zelfs eene parallel menigte van andere zwarte gedaanten verspreidde zich naar alle kanten, en de kommandant zou ze ondekt hebben, als hij zoo rustig niet had geslapen. De indringer sloop naar zijn bed en luisterde naar zijn geregelde ademhaling. Er schitterde iets gelijk het weerlicht in de opgeheven hand van den Indiaan; nog één oogenblik en het zou gedaan zijn met al de droevige ervaringen van Hcrmcncgildo Salvatierra toen plotseling de wilde als door een adder gestoken op sprong en terugdeinsde, bevangen door een hevigen angst. De kommandant sliep rustig, maar zijn rechteroog stond wijd open en staarde den moordenaar onversaagd en koud aan. De man viel bewusteloos op den grond, en wekte daar door den slapende. In één oogenblik was deze uit zijn bed, en deelde een; hagelbui van slagen uit onder de talrijke wilden, die nu kwamen aanrukken. Gelukkig kwam er spoedig hulp opda gen en de ongeoefende Indianen werden met weinig moeite hui ten de wallen gejaagd; maar de kommandant ontving in de worsteling een slag op zijn rechteroog, cn toen hij er met de hand naar voelde was dat geheimzinnige orgaan verdwe nen. Het zij tot zijn geluk, het zij tot ongeluk nooit heeft het weer de rechteroogholte van den kommandant versierd, want het was weg en bleef weg. Met dit oog verdween ook de vloek, die op San Carlos gevallen was. De regen viel in milden overvloed op den verdroogden bodem; de vrede tus- schen priester en leek was hersteld; het groene gras versierde weer de verkleurde heuvels; de kinderen verzamelden zich weer rondom hun krijgshaftigen onderwijzer; een Tc Deurn. werd in de kerk van de Missie gezongen; en kalme tevreden heid heerschte weer in de lachende valleien van San Carlos. Intusschen stevende de schoener langzaam zuidwaarts, ver kwanselde kapitein Peleg Scuddcr kralen en pelterijen aan de Indianen en verheugde de inlandsche hoofden met glazen oogen, houten bcenen en andere Bostonschc nieuwigheden-.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1