Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 57. Zaterdag* 25 Januari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nationale Militie. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0.75. Franco door het gehccle Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/o Cent. Bockhaudelaren cn Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 1 November ÏST'S. "Winterdienst aangevangen Vertrek van Amersfoort na^a Utrecht 9,1 aank. Utrecht O*, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hagc 12,5.^ 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,^0 uur iia'm.,-.yan Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Ecmne%uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8*30 uur voorm., aauk. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10,—. V, i, 8,25, 10,58. Uit Amersfoort md's -na aank. der laatste treinen. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op dc trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aauk. 5,58.) Uit Maarsbergcn 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Mijnheer de Redacteur! In den mooien tijd, dien we beleven, schijnt ieder zich de vrijheid te permitteeren om ongegeneerd met zijn opinie voor den dag te komen; ik zal ook eens van die vrijheid gebruik maken, en vertellen wat ik alzoo op 't hart heb. Mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader hebben altijd in Amersfoort gewoond, en al heb ik geen vroe gere familiepapieren kunnen vinden, toch heb ik me laten vertellen, dat er zoo om en bij de 1650 al een burger van mijn naam is geweest, die kerkeknecht was in de St. Jo- riskerk, en die met de gewezen keukenmeid van den oudsten burgemeester getrouwd was. Ziet ge, dat geeft recht van spreken, als men zoo van ouder tot ouder een echte Amersfoorter is. En als we dat hier allemaal nog maar waren, dan zou 't er hier heel wat beter uitzien. Maar ja wel, kom daar nu eens om! De eerste de beste vreemde stoethaspel, die hier maar een huis koopt of huurt, kan tegenwoordig de hoogste plaatsen krijgen, en net zoo goed in den raad op 't kussen komen, als een deftige oud-Amersfoorter, wiens voorvaders altijd leden van de vroedschap zijn geweest. Dat hebben ons die ellendige Franschen gebakken, toen ze ons met hun malle praatjes van vrijheid, gelijkheid en broederschap aan boord zijn gekomen. 't Schijnt wel mode te wezen, dat Jan en alleman tegenwoordig over de zaken van stad en land moet meepraten. Eer ze nog droog achter de ooren zijn, beginnen onze jonge heertjes al om 't hardst te schreeuwen van vooruitgang en liberalisme en onafhan kelijkheid, en de hemel weet wat nog meer! Ik zeg, dat ze den boel maar overhoop willen halen, om hun eigen schrale beurzen met de stukken en brokken te vulleu. En ik wou maar, dat we weer een goede honderd of honderd en vijftig jaar terug konden gaan, dan waren we van al dat oproerig misbaar verlost. Ja, die goede oude tijd er had een wet van Perzen en Meden moeten wezen, om te maken, dat al dat tornen en plukken aan goede en beproefde oude instelliugen, al dat invoeren van nieuwerwetsche fraaighe- den voor altijd verboden was. Dc houd het bij het oude, en ik bedenk, dat het spreek woord eerst zegt: hebben is hebben, en dan pas: krijgen is de kunst. En die kunst zou den we niet noodig hebben als we nog maar hadden wat we eens hadden. Kijk er van Bemmel maar eens op na die kon over al die dingen meepraten, want zijn familie was een deftige, ouderwetsche Amersfoortsche, die altijd zitting had gehad in den Raad en in 't Kerkbestuur, 't Is niet moeielijk, om dan te zien, dat we met de post zijn achter uitgegaan. Bijvoorbeeld: in plaats van die honderd en zóóveel bierbrouwerijen hebben we er nu maar één; en al zetten ze nu paaltjes voor een nieuwe, die natuurlijk geen goed echt Amersfoortschmaar nieuwerwetsch Beiersch bier zal brouwen 'k geloof niet, dat die historie behoorlijk in orde zal komen; er zit immers geen enkel oud Amersfoorter in? En wat hebben we in ruil gekregen voor al die verloren grootheid? Een spoorweg, over een paar jaar zelfs twee spoorwegen, en wat fabrieken. Ja, daar wordt heel wat spek takel overgemaakt, maar wat blijft er van over, als men 't op de keper bekijkt? Dat gemakkelijke reizen maakt de menschen maar onhuiselijk en ongezellig, en brengt ze in verzoeking, om naar andere plaatsen of zelfs landen heen te gaan, waar ze allerlei verderfelijke begrippen van meebrengen. Fa briekwerk is natuurlijk lang zoo soliede niet als deugdelijk handenwerk. En dan blijft het toch zeker, dat elke machine stellig twin tig arbeiders, en elke spoorweg honderden scnippers, vrachtrijders, boodschaploopers, rijtuigverhuurders enz. overbodig maakt, en dat het zondig is om iemands kostwinning te bederven. Ik spreek nu nog niet eens van al de ongelukken op de spoorwegen en van al de stoomketels, die in de fabrieken springen. Maar als dat het ergste was, zou ik mij maar stilgehouden hebben; want al mag ik die spoorwegen en fabrieken eigenlijk niet lijden ik moet toch erkennen, dat ze bei den goedkoope waar geven, en dat is veel waard, nu alles zoo schandelijk en peperduur is, dat een fatsoenlijk huishouden voor een honderd jaar of daaromtrent haast zou heb ben kunnen leven van 't geld, dat nu alleen aan den slachter gaat. Ik geloof, dat er een erger kwaal is. De leer dat we de van God ingezette overheid moeten eeren en gehoorzamen, wordt niet meer opgevolgd. Want het hoort nu eens bij die liberale beginselen, dat we altijd een woordje mogen en moeten meepraten, als er behandeld wordt, wat er met ons of met ons geld zal gebeuren. Allerlei burgerlui, waar vroeger niemand naar omkijken zou, en erger nog allerlei vreemde lieden, als ze hier maar een jaar gewoond hebben, mogen nu ook hun loodje in 't zakje leggen. Sints de kiezers de macht in handen hebben, is het met den invloed van de aanzienlijke ge slachten zoo goed als gedaan. Ik wou wel eens willen wetenhoe die kiezers aan 't verstand kwamen, om leden voor den Raad, de Provinciale Staten en de Tweede Kamer te kiezen. Ze zullen in de laatste jaren wel zoo veel wijzer niet gewor den zijn maar vroeger was de keuze een geheel andere, en alles ging veel gemakke lijker in zijn werk. 'tls immers duidelijk, dat een langdurige waarneming van belangrijke ambten en betrekkingen bij vele families een bijzonderen aanleg daarvoor zal doen ontstaan, die even goed erfelijk kan zijn als de aanleg voor het pootje of voor rood haar. Maar daar stoort men zich tegenwoordig niet o o aan. De kiezers zijn vrij, en als ze nu weer precies dezelfden kozen, die hun vaders en grootvaders ook al op 't kussen hadden ge zien, zou immers niemand iets van die vrij heid merken En nu zou men nog denken, dat de kie zers op de personen, die zij zelfgekozen hebben, vertrouwen stelden? In het minst niet. Ze zijn onbeschaamd genoeg, om altijd hun neus overal in te blijven steken en van alles rekenschap en verantwoording te vra gen. Ze moeten nauwkeurig weten, wat er in den Raad wordt gesproken; ze moeten elke cent op de begrooting der gemeente uitga ven kunnen narekenen. Welk een onder scheid bij vroegerToen had men de hoffe lijkheid om in de wettige overheid een ver trouwen te stellen, dat door deze natuurlijk nooit misbruikt werd nu worden de re genten en bestuurders aan controle onder worpen, hun handelingen en woorden door de pers bekend gemaakt en daardoor bloot gesteld aan de kritiek van een onbevoegd publiek Onze voorvaderlijke instellingen zijn afge schaft; onze muren zijn geslecht; onze zelf standigheid wordt door vermenging met vreemde elementen bedreigd. Onze kei is- begraven wie zal den vreemdeling logen straffen die beweertdat wij, vrome en vroede voorstanders van het oude en be proefde, er een splinter van in ons voorhoofd ronddragen Laudator temporis acti. KENNISGEVING. Dc Bürgemeerter en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den Heer Commissaris des Konings in dc provincie Utrecht van 16 Januari 1873, No. 2 N. M. cn S. (Provinciaalblad No. 12); Gelet op de artt. 27 en 28 der wet van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad No. 72); benevens artt. 20 en 21 van het koninklijk besluit d.d. 8 Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Doen te weten, dat dc loting der in het vorig jaar voor dc militie ingeschrevenen, behoorende tot de lichting van. 1873, in het gebouw Amicitia, aan het Plantsoen, tus- schen de Utrcchtsche en Slijkpoorten alhier gelegenzal

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1