Amersfoort en Omstreken. No. 58. Zaterdag- 1 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Handel in Titelden Ridderorden. i87a. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,73. Franco door het gcheelc Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/„ Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50 Iedere regel meern 0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 "Winterdienst aangevangen 1 November 18-72. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sueltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Ecnmes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aauk. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 n n 12,45, i, ff 4,8, 7,57, 8,10» 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10,—. 9,fj tt a 8,25, 10,58. - DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Ui® Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en vim 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,55 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. «EMLARIJI. ïBegint gij daar al weer over?" zoo vraagt wellicht een onzer lezers. »Moet gij op nieuw herhalen, wat gij reeds vroeger in uw blad onder den titel van Aalmoezen hebt medegedeeld? Is het niet genoeg ter ken- nisse van het publiek gebracht, dat "hier in Amersfoort gebedeld wordt, en hebt gij niet zelf later in uwe berichten opgenomen, dat de Rechtbank alles doet om het kwaad te be teugelen, en dat de Officier van Justitie de Burgemeesters van bsMrrondissement heeft uitgenoodigd ten strengste tegen bedelarij te waken? Wat wilt gij dan meer?" Zacht wat, mijn vriend, gij vraagt zooveel op eens, dat ik eerst ook wel eens aan het woord wil de komen. Wat ik meer wilde?" Niets meer en niets minder dan dat de bedelarij met wor tel en tak werd uitgeroeid, en dat er inrich tingen vereenigingen hier ter stede be stonden (eene of meer), die zich ten doel stelden landloopers en bedelaars te hervor men in werkzame menschen. Onmogelijk Volstrekt niet. In de eerste plaats zij hulde gebracht aan 1 de rechterlijke autoriteitdie van hare zijde met kracht de ondeugd bestrijdt, en waar ge noegzame bewijzen te vinden zijn, de schul digen straft. Wel is het aantal der laatsten nog gering te noemen in vergelijking van de zwermen havelooze bedelaars, die zich op den (erkenden?) bedeldag op de straten ver- toonen, maar wij zijn met genoegzame ze kerheid ingelicht, dat de justitie niet stil zitdat zij onderzoektopspoort en een waakzaam oog in 't zeil houdt. Zij kan ech ter slechts straffengenezen niet. Al ver mocht de rechterlijke macht op één oogen- blik al dat gespuis, hetwelk zich in lompen gekleed, met gefingeerde of werkelijke ge breken, op brutalen of klagelijken toon bij u of uwe huizen indringt, voor korteren of langeren tijd in de gevangenis te werpen, het kwaad der bedelarij zou voor dienzelfden tijd zijn beteugeld, doch daarna weêr met vernieuwde woede uitbreken. Mocht gij mij willen teger,werpen, dat dan zulk straffen al heel weinig resultaat ople vert, en het beter ware, indien de rechter lijke macht zich met andere zaken bezig hield, ik antwoord u: Niet aldus. AVan- neer de justitie voortgaat op den ingesla gen weg, dan zullen de oogen geopend wor den van hen, die zich niet ontzien voortdu rend der bedelarij nieuw voedsel te geven, in weerwil van de daartegen bestaande of toegepaste straffen. Zij alleen zijn het die het kwaad kunnen tegengaan, en nochtans zijn zij het alleen, die het het meest bevorde ren. O, weldoen is zulk een schoon woord, maar moeielijk in de praktijk. Het spreek woord zegt: wie geeft van wat hij heeft, is waard dat hij leeft," en veelbeteekenend is de spreuk»wie den arme geeft, leent den Heere!" Maar geen van deze woorden is toepasselijk op hetgeen wij hier ter stede geregeld (althans Donderdags) aanschouwen. Eerst dan wordt er een weldaad bewezen, wanneer men de eerlijke armoede, die niet vraagt, niet bedelt, zich niet aan uwe deuren vertoont, door eene milddadige gift tegemoet komt in de dagelijksche nooddruft, waarin zij ondanks al haar zwoegen en tobben niet in staat is te voorzien. Doch elke gift den als het ware gepatenteerden landlooper, die wekelijks zijn aalmoes aan uw deur komt afhalen, gedaan, is den arme ontstolen. Ja het staat wel fraai, elke week op een bepaal den dag en een bepaald uur aan uwe stadge- nooten te kunnen toonenziet, boe mild en liefderijk ik benUwe stoep, en somtijds de halve straat voor uwe woning is bevolkt met een aantal van die acbzoo armoedige men schen, die niet bedelen, maar alleen de met u gesloten overeenkomst gestand doen om op dien dag en uur te komen ontvangen het geen gij hun hebt toegezegd Toch houd ik volgij, edelmoedigen, gij besteelt uwe ware armen Niet in uiterlijk vertoon is het weldoen gelegen. Wie het aantal armen (schijnbaar of niet) in ongeloofelijk korten tijd voor zijn deur wil zien aangroeien, hij schuive zijn raam open, en deele op geregelde tijden zijne centen uit aan een ieder die zich aanmeldt. Vraagt niet, wat er met die centen gedaan wordt! üf kent gij, milde gever, ieder van die landloopers, die meestal van buiten af do stad, om zoo te spreken, overrompelen (zie vonnissen der rechtbank van 19 December jl., waarbij er 4 van de 7 verklaard werden zonder vaste luoonplaats te zijn)Ja? Nu, geluk met die kennismakingDe rechtbank zal u wel vroeg of laat doen zien, wie zij zijn. Neen, indien het u te doen is om de ar moede te beteugelen, begint dan met uwe deuren of ramen gesloten te houden voor die FEUILLETON. (Overgenomen uit het Duitsehe Weekblad „Gartenlaube"). Reeds van de tijden van Adam en Eva af werden met de ijdelheid der menscben de voordeeligstc zaken gemaakt. Geenc ijdelheid is echter zoo erg en gevaarlijk als die der mannen. De ijdelheid van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk inzonderheid het verwijt deswege wordt gemaakt., heeft slechts betrekking op het gebied der mode en brengt daardoor slechts schade toe aan de huishoudelijke kas en dikwerf ook aan den goeden smaak. De ijdelheid der vrou wen bepaalt zich bij het uiterlijke en dringt zelden diep in het karakter door. Ook hangt zij zoo geheel met den bloei tijd des levens te zamen, dat zij in den regel ook met dezen verdwijnt. De ijdelheid der mannen integendeel, blijft en w erkt des te gevaarlijker, naar mate zij in hoogere standen zijn geplaatst. Wij bedoelen daarmede natuurlijk niet de zucht om door uiterlijk het andere geslacht te behagen, want deze is ook vrouwelijke ijdelheid, die met de jaren verdwijnt, maar wij bedoelen inzonderheid de, uit den be dorven grond van eene misplaatste ambitie, voorkomende zucht naar titels en ridderorden. Wie telt de geniën die door deze even treurige als be lachelijke ziekte zijn verloren gegaan? Wie weegt de man- nenwaardc die door dit lijden reeds is vernietigd? Geene hoogte van wetenschap of beschaving baat daartegen. Zelfs de vooruitgang van den laatsten tijd heeft die ziekte niet doen verminderen. In Duitschland wordt, behalve de steeds begeerde titel van hofraad, die van doctor het meest gezocht. Ten einde de mocielijkhedcn tot het verkrijgen van dien titel uit den weg te ruimen, biedt de Hr. Helmsen, arts en docent in de medicijnen te Berlijn, openlijk zijne diensten aan, en door schriftelijke mededecling van doctorandi, heb ben w ij ook het nadere daaromtrent leereu kennen. Aan een hunner schrijft Dr. Helmsen: „Gij kunt door mijne bemiddeling het diploma van doctor in absentia verkrijgen, en wel van eene universiteit van den eersteu rang. Een eerst vereischte daartoe is de toezending van een kort levensbe richt en 6 thaler als honorarium voor te houden consult." Uit een brief aan een ander vernemen wij het volgende „De promotie heeft plaats bij de universiteit te Philadel phia, de meest beroemde van Noord Amerika. Het gezamen lijk bedrag der honoraria is 160 thaler. Dit bedrag dient vooraf te w orden toegezonden en ik garandeer u dat ge, zes weken na de toezending daarvan, uw diploma zult ontvan gen, geschreven in de latijnsehe taal en onderteekend door den deken, den secretaris en zes leden der faculteit. Zoo is dan voor hen, die veel geld doch weinig geleerd hebben, de weg geopend om den langen en schoouen titel te verkrijgen van doctor in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten. Deze speculatie blijft echter, wat het grootsche en winst gevende betreft, verre terug bij de handelsonderneming in ridderorden van een man, die het niet zal euvel duiden dat zijn adreskaart hier worde opgegeven. Deze luidt als volgt Directeur F. G. Spangenberg. Practisch landbouwkundige en chemist, stichter der nationale veiceniging voor handel, nijverheid en land huishoudkunde, bestuurder der Philadelphische maat schappij, Directeur van het pensioenfonds voor wedu wen en weezen van alle standen, lid der vereeniging van industrie en der algemeene handels- en credictver- ceniging te Dresden, gepatenteerd voor verschillende uitvindingen in Duitschland en Oostenrijk. Dresden, Antonstadt, Bon wstrasse no. 16. Spreekuren: des voormiddags van 1012; des namiddags van 47 ure. De persoon die ons voor de w aarheid van het bericht heeft ingestaan, een groot industrieel, had zich naar aanleiding der annonce tot genoemden directeur gewend en verkreeg zulke voldoende inlichtingen dat wij, ter nutte van het pu bliek, het van onzen plicht rekenen, die in haar geheel mede te deelen. Het eerste antwoord op de gedane aanvrage was het volgende „Het spreekt van zelf dat aanvragen voor titels cn ridder orden, alsmede voor consulaten, niet voor een ieder kunnen gedaan worden, maar slechts voor een of meer geachte inge zetenen op eene plaats. U dient mij derhalve op te geven, of ge voor n zeiven of voor een ander vraagt, en w elke uwe

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1