Amersfoort en Omstreken. 1873.' No. 59. Zaterdag 8 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Amer sf o ort in het laatst der vorige eeuw. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden0,75. Franco door het geheelc Rijk«0,85. Afzonderlijke nummer7Vn Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën Tan 15 regelsƒ0,50 Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 "Winterdienst aangevangen 1 November 18"72. NVertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barncvcld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 fsneltr.) 5,50, 7,48, 10,10, 9,8,25, 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 nur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 nit Arnhem. De Noord-Amerikaansche onafhanke- lijksoorlog, onder de leiding van den edelen Washington, had de zucht naar volksvrijheid naar Europa overgebracht. Vooral in Frank rijk werden de nieuwe denkbeelden omtrent de rechten des volks toegejuicht, doch ook in ons vaderland vonden die spoedig ingang. De door onzen staat gevolgde politiek tegen over Engeland en de vriendschappelijke verstandhouding, welke tusschen de in op stand zijude Amerikaansche Staten en onze kooplieden bleef bestaan, haalde ons de vij andschap van eerstgemeld land op den hals en wikkelde ons in een oorlog, den noodlot- tigsten dien onze republiek ooit heeft ge voerd. De nadeelige gevolgen, welke die strijd op alle takken van bestaan uitoefende, deden vele misnoegden ontstaan die, zooals gewoonlijk, de schuld der rampspoeden ge heel op de regeering wierpen, en, al was het ook om andere redenen, de pogingen der volksleiders, die eene verandering van ons staatsbestuur beoogden, ondersteunden. Aan de woelingen, die van af 1783 in ons land plaats hadden, en eindelijk de omwen- teling van 1795 te weeg brachten, heeft Amersfoort een niet onbelangrijk deel ge nomen. Gelijk overal, werd de burgerij ook alhier verdeeld tusschen zoogenaamde prinsgezin- den en patriotten, van welke de eerste de rechten des stadhouders erkenden en hand haafden, terwijl de laatste eene beperking van het stadhouderlijk gezag en vermeerde ring der rechten van het volk verlangden. Tot de laatsten behoorde ook dat gedeelte der aristocratie, hetwelk de rechten der oude regenten in hun geheel hoopte hersteld te zien. De lagere klasse van het volk, ofschoon indedaad Oranjesgezind, was echter het meest op de hand dergenen, die hen onthaal den en opruiden. Er bestond sedert vele jaren een gebruik om, bij de verkiezingen van Burgemeesters en Schepenen, van den stadhouder te ver nemen welke personen dezen het meest aan genaam zouden wezen, ten einde, naar aan leiding daarvan, de aanbevelingslijsten op te maken. In vele plaatsen werd, door den invloed der patriotten, bepaald, dat voortaan die aanprijzing van den stadhouder niet meer zou worden gevraagd; in Amersfoort echter werden in 1783, zonder dat daaromtrent een formeel besluit was genomen, de aanbe velingslijsten vervaardigd en dadelijk aan den stadhouder toegezonden om, overeen komstig het regeeringsreglement, daaruit de verkiezing te doen. Verder werd alhier, op het voorbeeld van andere steden, ook een genootschap tot oefening in den wapenhan del opgericht, in welks vergaderingen de nieuwe denkbeelden omtrent de vermeerde ring der rechten van het volk werden be sproken, en men verkreeg van de regeering nieuwe wapenrustingen en trachtte een be paald vrijkorps te vormen. Zouden die gewapende genootschappen, in de verschillende provinciën verspreid, voor het vaderland van algemeen nut kun nen zijn, dan diende eene geregelde verstand houding en samenwerking te worden ver kregen, en van daar dat, op aandrang van het patriotsehe gezelschap te Alkmaar, onder de zinspreuk »Het burgerhart aan deugd verpand, klopt voor zijn stad en vaderland," eene algemeene vergadering werd belegd die in December 1784 te Utrecht werd gehouden. Meer en meer werd het duidelijk dat die genootschappen, ofschoon de oefening in den wapenhandel de leuze was, voornamelijk met een staatkundig doel waren opgericht, en dit bleek dan ook geheel uit eene oproe ping, ook in Amersfoort, aan den burgers gedaan om hunne bezwaren tegen de staats- en stadsregeeringen in te brengen. Het ontbrak alhier niet aan onderteeke naren van een daanoe strekkend adres, doch de regeering, die geenzins een zoo vrijheid- minnendeu geest als de burgerij ademde, werkte de zaak tegen en vaardigde een ver bod uit tegen het oproepen der burgers bui ten voorkennis van den raad. Hiermede was echter de beweging niet ten einde en, in de maand Maart 1785, ver zocht een aantal van zeventien geconstitu- eerden, uit de burgerij verkozen, door vijf gecommitteerden bij de regeering erkend te worden, en met dezelve in onderhandeling te treden, tot het vereffenen van bezwaren bij een concept-reglement opgegeven. De regeering evenwel weigerde die toelating, beweerende zelve representanten der burge rij te wezen. Dit antwoord strekte niet om de gemoe deren te bedaren en hoewel de burgerij vooreerst rustig bleef, verzamelde zich, op zekeren dag in de maand Augustus, terwijl de raad vergaderd was, eene menigte burgers voor het stadhuis, ten einde op nieuw op toelating der gecommitteerden aan te drin gen. Het daartoe strekkend verzoek, eenige keeren herhaald, werd steeds van de hand gewezen. Den volgenden dag verzamelden zich de burgers terzelfder plaatse en eischten, dat op nieuw eene raadsvergadering zou worden belegd. Slechts één der burgemeesters was hiertoe genegen. De RaadCjaroér ontbood daarop twee deurwaardei^en beval hun de vroedschap bijeen te roepen; negen leden gaven daaraan gehoor, en deze hielden eene vergadering, in welke het volgende raadsbe sluit werd genomen»Op het instantelijk en herhaald verzoek van een groot aantal burgers en inwoners dezer stad, thans voor den Raadhuize vergaderd, hebben de regeer ders der stad Amersfoort, na rijpe delibera tie en voorafgaande informatie van de voor den Raadhuize dezer stad vergaderde bur gers en ingezetenen, naar derzelver begeerte goedgevonden en verstaan, de personen van Hendrik van EemderenBartholomeus de Wijs, Willem van Eeden Jz., Justus Johan nes Terschouw, en Christiaan Johannes van Rootselaar te erkennen als burgers gecom mitteerden, en de personen van Gerrit Vo gelzang, Steven Camp, Justus Hoofd van Huisduinen, Mr. Hendrik Bor, G. C. Met horst, Jan van Dashorst, Jan van Ling, Dirk Lagerweij, Frans ten Horst, Abraham Lagerweij, W. Pannekoek, S. van Straal- zond, Nicolaas van Derwerden, W. van Geen huizen, J. H. Roozeu, M. Dreijer en Corne- lis Warneks Az. als geconstitueerden van een aautal van 625 burgers en ingezetenen dezer staderkennende dezelve in voorzegde qualiteit bij deze; en zal deze zonder resump- tie worden uitgegeven." Men verwachtte van dit raadsbesluit veel heil, en hoopte dat daarom aan eene lang gekoesterde begeerte zou worden voldaan. De voorzittende burgemeester echter deed terstond, nadat dit besluit was genomen, eene buitengewone vergadering vau den raad beleggen, iu welke werd besloten, ter wijl de voormelde negen leden zich daarte gen verklaarden, om bij voorraad alle ge wone vergaderingen op te schorten, het on- langsgenomen besluit, wegens het erkennen der gecommitteerden en geconstitueerden, als onwettig te verwerpen, en, met kennis geving aan Gedeputeerde Staten van den toedracht der zaken binnen de stad, deze te verzoeken om ten spoedigste zoodanig be sluit te nemen, als zij het meest geschikt oordeelden om de regeering in haar wettig gezag te handhaven en in staat te stellen om vrij en ongedwongen zoodanig te handelen,.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1