Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 60. Zaterdag- 15 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Ongeregeldheden te Nijkerk. FEUILLETON. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen hestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertenticn van 15 regels Iedere regel meer Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd ƒ0,50 0,10 0,2» "Winterdienst aangevangen 1 November 1&72. NVertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIEN ST J. FLOOR OF AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nom. DUIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barncvcld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, n/ 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10,—. 9,n n n 8,25, 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 nur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 urt Arnhem. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort, Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22); Breugt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente dat tot het uitgeven van de PATENTBLADEN aan hen die in het jongstverloopen kwartaal van het dienstjaar 1872/73 deswege aangifte hebben gedaan, ten raadhuize zal worden zitting gehouden op Dinsdag, den 18. Februari aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 1 nur des namiddags, en dat de niet-afgchaalde patentbladen door den deurwaarder van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 11. Februari 1873. De Burgemeester voornoemd, A. G. WIJERS. De Nijkerksche Courant van 11 Februari jl. noemt, onder opname van het door ons in ons vorig nomrner medegedeelde bericht omtrent de te dier plaatse op 3 dezer voor gevallen ongeregeldheden, dit bericht on juist, doch ontkent niet dat er dien Maandag »een ferme kloppartij" heeft plaats gehad. Het blad zegt alleen dat van de vele verwon dingen niets bekend is, en deelt het gevecht aldus mede »De twist tusschen burgers en boeren was voornamelijk ontstaan op het ijs en werd voortgezet in een onzer straten, waar bij werd gebruik gemaakt van voorwerpen, die het eerst bij de hand wareneen kruiwagen met hout bijv. werd totaal ge plunderd om elkaar af te rossenzelfs werden voorbijgangers ook klappen toe gediend, waarvan eenigen, niet gediend Ik las onlangs van een beroemd filosoof, dat het hoofdbeginsel van zijn systeem het volgende was*Al wat er is, is goed." Of het waarheid is ik bedoel niet den zin zelf, maar den vormwaarin hij mij is meegedeeld weet ik niet. Zelf kon ik de werken van dezen wijsgeer niet; ik lees nooit filosofische boeken, mijn hoofd is hier toe te zwak, en kan dergelijken zwaren kost niet verdragen. Een wijsgeerig stelsel heeft voor mij veel van een korenveld, waarheen men ons leidt met vriendelijke uitnoodiging om nu maar genoeg te eten. Ik ontken vol strekt niet, dat in de filosofie het beste, meest gezonde en onontbeerlijkste voedsel is voor den menschelijken geest; doch het zou, mijns inziens, beleefder wezen, als onze gast- heeren ons terstond gebakken brood voor zetten. Wanneer wij voor iederen maaltijd eerst nog de maaiers, dorschers, molenaars en bakkers moesten maken, zouden we im mer veel te laat aan tafel komen. Maar hier- met die onverwachte tractatie, ook hunne handen uitstaken, zoodat de vechtende me nigte steeds aangroeide en ten laatste kolos saal werd, tot dat eindelijk de boeren er ge noeg van hadden en zich verwijderden met de belofte, bij gelegenheid van vastenavond wraak te zullen komen nemen. Dat er ook messen gebruikt werden is niets vreemds, daarmede zijn de buitenlui altijd gewapend en spoedig klaar, doch dat zij opzettelijk naar hier waren gekomen om zich te wreken is eene onwaarheid, daar vooral in den win tertijd des Maandags weinig onzer landbou wers bij den haard blijven zitten. Hoevelen onzer wakkere politieagenten er bij tegenwoordig waren, kunnen wij niet met zekerheid melden, doch gelooven dat de vechtpartij niet door hen had verhinderd kunnen worden." Derhalve het feit der grove ongeregeld heden is waar, en wij mogen zeggen beter ingelicht geweest te zijn dan het plaatselijk blad, hetwelk den dag daarna (Dinsdag 4 Februari) verschijnende, niets daarvan ver meldde. Wij nemen dan ook geen woord te rug van hetgeen wij hebben medegedeeld. Onze berichtgever was een ooggetuigeen bij nader onderzoek is ons gebleken, dat er wel degelijk vele verwondingen moeten zijn toe gebracht, want de sporen der vechtpartij waren langs den geheelen weg, welke zij door de stad heeft gevolgd, te onderkennen aan de bloedvlakken op de steenen. Voorts kunnen wij nog mededeelen dat de éénige tegenwoor- mede hebben we ons thans niet te bemoeien. Voorts vernam ik, dat er overheden waren, die met bovengenoemden wijsgeer juist om zijn stelsel, en met het stelsel zelf ook zeer ingenomen waren, daar ze meenden, dat het voor elke regeering nuttig kon werken. En dit niet zoozeer, omdat het den onderdanen allen rechtmatigen grond tot klagen ont nam, maar vooral, dewijl het hun leerde met al het bestaande tevreden te zijnimmers: ■nol wat bestaat, is goed." Of nu ook genoem de overheden dat beginsel in praktijk bren gen durf ik niet zeggen. Maar één ding weet ik wel, dat, zoo dit beginsel, gelijk bo ven gezegd, is uitgesproken ennaar ik meêdeelde in praktijk gebracht, of tot gele gener tijd bewaard wordt dat die staats lieden niet weten wat ze willen, daar er geen leer is, voor de revolutionair dan deze ■»al wat bestaat, is goed." Verbeeldt u, dat deze wijsgeer burgemees ter of zelfs minister werd; dat zijn onderge schikten klachten hadden of althans meen den te hebben, verongeljjkt waren of ten dig geweest zijnde politieagent (wiens dap perheid wij volstrekt niet betwijfeld hebben) het zóó kwaad kreeg, dat hem zijn stok is afgenomen, waarmede hem zeiven slagen zijn toegebracht. Omtrent de ons geampu teerde onwaarheid van het opzettelijk over komen der boeren om zich te wreken, mer ken wij alleen op, dat het waarschijnlijker is dat er eene aanleiding bestond, dan geene, en dat wraakneming door boeren, blijkens de Nijk. Ct. zelve, geen vreemd verschijnlijk kan geacht worden. Op Vastenavond toch zouden de landbouwers, ook zonder plannen tot wraakneming, wel niet bij den haard blij ven zitten. De door ons vermelde oorzaak der wanordelijkheden werd ons bovendien nog nader bevestigd. AMERSFOORT, 14 FEBRUARI. Bij arrest van den Hoogeu Raad van 20 Januari jl. (Kamer van Strafzaken) werd in zake F. W. en H. de Ridder Tzn. tegen een vonnis van het Kantongerecht te Rhenen dit vonnis vernietigd en de zaak, welke de ver plaatsing van een hek betreft, verwezen naar de Arr. Rechtbank te dezer stede. Aanst. Donderdag 20 Februari e.k. zal nu deze zaak ter correctioneele zitting van die Rechtbank op nieuw worden behandeld, en tegenover het openbaar Ministerie worden verdedigd door den Heer Mr. J. van der Leeuw, procu reur te Amersfoort. Verleden Zaterdag werd in Amicitia de derde volksvoordracht gehouden. De zaal minste meenden het te zijn; dat ze naar den wijsgeer-minister gingen, bij hem een voor stel indienden en om herstel van hun grie ven vroegen. Wat zou hij doen? Hij zou zich, hoewel minister, in de eerste oogen- blikken van verrassing, zelfs onwillekeurig, herinneren, vroeger wijsgeer te zijn geweest de kat houdt niet op te muizen, ook al is ze in een schoone princes veranderd en den afgevaardigden der burgerij antwoor den »Mijn goede menschen, ge weet niet, wat ge zegthoudt u toch bedaard, Al wat er is, is goed".Mooi gezegdwant men moet aan zijn beginsel getrouw blijven 1 Maar als nu de afgewezenen eens beginnen te morren, saam te spannen, bij den wijsgeer minister de glazen insloegen, de kassen en magazijnen plunderden, roofden, moorden en andere misdaden deden, die gewoonlijk met een opstand gepaard gaan wat zou dan de minister-filosoof doen? Hij zou de oproermakers trachten te sussen, hun het onwettige hunner handelingen en de nood lottige gevolgen hunner verkeerdheden on-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1