Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 61. Zaterdag' 22 Februari. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. SPANJE. REACTIONAIRE PLANNEN. WEEKBLAD VOOR Jit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag, abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden /0,75. Tranco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vo Cent. 'ockhaudelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels.ƒ0,50 Iedere regel meer0,10 Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 ~Winterdienst aangevangen 1 November ÏST'S. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1.34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,IC (sncltr.) 5,50, 7,48, 10,10, 2, a h a 8,25, H J, 10,58. NVertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 11,2 (sncltr.) 2,39 8,18 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. n a 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. a n 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Ecmnes 3,30 uur, aauk. Amsterdam 6 uur. Vertrek vau Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgeus op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein vau 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein vau 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. I. Zal de republiek aan Spanje rust en wel vaart schenken? Het antwoord op deze vraag is niet zoo moeilijk, als het schijnt; doch om het te vinden is een overzicht van Spanje's geschiedenis onmisbaar. Zal zulk een overzicht tot het doel leiden, dan moeten daarbij geen vorsten of staatslieden op den voorgrond staan, omdat hun invloed op de ontwikkeling der volken veel geringer is ™eweest, dan vroeger algemeen geloofd werd; aar men vestige in de eerste plaats de aan lacht op de denkbeelden, waardoor het volk .s beheerscht. Zoolang eene natie beneden zeker peil van beschaving is, is zij in hare denkbeelden afhankelijk van de gesteldheid des bodems, waarop zij woont. Groote rampen leiden, zooals gemakkelijk te verklaren is, tot bijge loof. De bewoners van Spanje hebben te allen tijde zeer veel te lijden gehad van hon gersnood, besmettelijke ziekten en aardbe vingen. Het is dus niet te verwonderen, dat het bijgelijf met buitengewone kracht onder hen heeft gewoed. De West-Gothen, die zich in 415 van Spanje begonnen meester te maken, waren Ariaansche, hunne naburen, de Franken, Katholieke Christenen. De Frankische ko ning Clovis, die als kampioen voor het ware geloof werd beschouwd, gebruikte de kerk als dekmantel om zijne en zijner Franken veroveringszucht te bevredigen, en verdreef de West-Gothen uit Gallië. Deze strijd, die voor de West-Gothen een geloofsstrijd was, bevorderde onder hen bijgeloof en priester heerschappij. Tegen het einde der zesde eeuw gelukte het aan de Latijnsche geeste lijkheid de West-Gotheu tot het Katholi cisme te bekeeren, en, gelijk dat met bekeer lingen gaat, in de vreugde van hunne ver lossing uit de oude dwaling, hechten zij zich met buitengewone verkleefdheid aan de nieuwe leer en bare priesters. Dientenge volge bezat de kerk reeds in de zevende eeuw eeu iuvloed in Spanje, als in geen ander land van Europa. Na in 't begin der achtste eeuw door de Mooren in de Asturische bergeu terug te zijn gedrongen, begonnen de West-Gothen den harduekkigen strijd voor onafhankelijk heid en geloof, waaraan meer dan twintig geslachten deelnamen, en die met de verove ring van Grenada in 1492 zegevierend ten einde werd gebracht. Daar de strijd niet slechts herovering van grondgebied, maar ook uitbreiding der kerk beoogde, en dus in de oogen der Spanjaarden een heilige strijd was, werd het billijk geacht een grooten in vloed toe te kennen aan de geestelijken, die van zoo nabij in de zaak betrokken waren. Zoowel in de legerplaats als in de raadkamer werd dan ook de stem der geestelijken ge hoord, en hunne meening als bevel van God opgevolgd. Hoe dapper en volhardend de Spanjaarden ook streden, het bijgeloof, door de telkens wederkeerende gevaren aange wakkerd, bracht er hen toe hunne zekerste veiligheid te zoeken in het bezit van eene kist met reliquiën van heiligen, die op den terugtocht naar Asturië was medegenomen. Die kist was de nationale standaard, waarom zij zich vereenigden, en met wier hulp zij wondervolle overwinningen op de ongeloo- vigen behaalden. Zich als krijgers van God beschouwende, dwaalden hunne denkbeelden voortdurend in het bovennatuurlijke rond op eene wijze, als wij ons nauwlijks kunnen voorstellen. Jongelingen hadden visioenen, ouden droomden droomen, waardoor de wil des Hemels werd geopenbaard; op den avond voor den slag werden geheimzinnige voor teekenen waargenomen, en men merkte op, dat, wanneer de ongeloovigen het graf van een heilige schonden, de Hemel hen met donder en bliksem verschrikte of doodde. Behalve de bijgeloovigheid deed de lang durige strijd tegen de Mooren eene andere eigenschap der Spanjaarden met buitenge wone kracht ontwikkelende loyauteit. Slechts de gestrengste discipline, de meest onbepaalde gehoorzaamheid aan de aan voerders kan de Spanjaarden het hoofd doen bieden aau hunne machtige vijanden. Trouw aan den koning was een noodzakelijk ver- eischte tot zelfbehoud. Eu daar de langdu rige oorlog zoowel staatkundig als kerkelijk was, ontstond er eene nauwe aaneensluiting tusschen koning en geestelijkheid: beiden hadden er hetzelfde belang bij de Mooren uit Spanje te verdrijven. Talloos zijn de bewijzen voor de loyauteit der Spanjaarden. In geen land zijn de oude balladen zoo talrijk en zoo innig met de nationale geschiedenis verbon den, en trouw en verkleefdheid aan den vorst zijn er de heerscbende gedachte van. Zijn leven op te offeren om dat van zijn vorst te redden is de eerste plicht van een strijder. Maar niet alleen bij de krijgslieden, zelfs in de vergaderingen der geestelijken en in de burgerlijke wetten werkte dat beginsel der loyauteit. Op een concilie te Toledo, werden de koningen vicarissen van God en van Christus genoemd, en telkens vermaanden de geestelijken tot trouw en gehoorzaamheid aan den koning. In eene oude wet komt voor, dat ieder, die openlijk deu dood des konings wenscht, ter dood zal worden ge bracht en zijne goederen verbeurd verklaard; konden er verzachtende omstandigheden in aanmerking worden genomen, dan werden den misdadiger alleen de oogen uitgestoken,, opdat hij de vervulling vau zijn wensch nooit zou zien. Deu koning te belasteren werd gelijk gesteld met hem te dooden, en insgelijks met verlies van leven eu goederen gestraft: de hoogste genade, die hierbij kou bewezen worden, was den lasteraar de tong uit te snijden. Het voorgaande heldert voldoende op, dat de Spanjaarden eeuwen lang hunne beste krachten uitsluitend aan twee zaken wijd den: de kerk en den krijgsdienst; en dat bij geloof en loyauteit hun door merg en been zaten. Wordt vervolgd.) Wat kan een rnensck toch lang in eene dwaling verkeeren en haar onbewust voort planten als waarheidZoo meende ik tot nog toe altijd, dat het inderdaad vooruitgang mocht worden genoemd, dat in de verschil lende landen den Israëlieten gelijkheid van- rechten voor de staatswetten werd toege staan en tevens, dat dit een overwinning was van het kristelijk beginsel om in ieder mensch, onverschillig welke godsdienst hij belijdt, allereerst een mw/e-niensch te zien van den regel»wat gij wilt, dat de men- schen u doen, doet hun ook alzoo." Toch is ook dit weer mis en alleen de vrucht van een «ongoddelijk liberalisme." De positief kristelijke liever dogmati sche partij verzekerd bij monde van het Wageningsch Weekblad: »het is ongepast, dat de Israëlieten gelijke rechten hebben als de andere Nederlaudscke burgers." Wat meer is, dat is in strijd met het «objectief en dus goddelijk recht." Vrijheid mogen ze wel genieten, waarom niet? Doch 't blijve gast vrijheid. In goed Hollandsch vertolkt heet dit«vrijheid met een paar boeieu om han den en voeten." Als we een weinig verder zijn, dan komt er wie weet al zeer spoedig van die zijde eenAnti gelijke rechten van Israël- bond. Eu als dat nu «positïef-kristelijk" is, dau heb ik vau Jezus' godsdienst, als die dei- liefde, nooit iets begrepen. Een dergelijke prediking als van bet Wageningsche Week blad heeft veel van twist stoken en haat zaaien, ze zal dau ook wel vooralsnog

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1