Amersfoort en Omstreken. D\ A. H. C. van Driel. D\ A. H. C. van Driel. 1873, No. 67. VOOR Zaterdag- 5 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfooi t per S maanden f 0,75. Franco door het geheelo Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vj Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 "Winterdienst aangevangen 1 November 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (eneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 p 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANLSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 o o it 12,45, ff ff 4,8, n 7,57, n 8,10. 6,16 (sneltr.) 6,50, 7,48, 10,—, 10,—. 9,f, p 8,25, ff 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Wien te ülezen? De verkiezingstijd is eene schrede nader gekomen bij de oplossing. Sedert ons laatste schrijven toch zijn de vergaderingen der beide kiesvereenigingen hier ter stede afgeloopen, en hebben zoowel s Amersfoort" als »de Een dracht" haar verlangen geuit en ieder een candidaat gesteld. Maar is daarmede de zaak uit, en de keuze van het nieuwe lid van den gemeenteraad beslist? Verre van daar. De gevoelens zijn meer dan ooit verdeeld, en na kalme beredeneering van hetgeen in de be doelde vergaderingen is voorgevallen, geloo- ven wij het publiek gemakkelijk te kunnen overtuigen, dat thans niemand beter de aan gewezen persoon voor Raadslid is, dan de door ons in ons vorig nommer aanbevolen Heer Keert daartoe even met ons op uwe schre den terug naar de vergadering van de kies- vereeniging Amersfoort". Slechts 18 a 19 leden waren tegenwoordig om de kiezers voor te lichten bij het doen eener keuze. Over dit aantal willen wij niet uitwijden, het is genoeg om het te noemen, ten einde de ge ringe belangstelling, en daardoor den gerin gen invloed van zulk eene vereeniging aan te toonen. Maar zelfs onder die weinigen werd ten eenenmale de zoo zeer gewenschte eenstemmigheid gemist, en kan het ver schijnsel niet uitblijven dat een groot deel der vereeniging weigert zich aantesluiten aan het andere deel, en te stemmen op den candidaat, die de vereeniging op deze wijze heeft geproclameerd. Welke die wijze was, gij weet het allen, lezers. Het lot heeft het gewild dat de Heer P. E. van Tttersum de gelukkige werd. De gelukkige? Wij durven dit niet volhouden, en veeleer van ongeluk spreken. Of is het niet ongelukkig, indien na herhaalde stemmingen de gevoelens om trent uw persoon nog zóó verdeeld zijn dat eene vergadering daardoor in twee volmaakt gelijke deelen wordt gesplitst? Is het niet ongelukkig te moeten denken dat, nu de kiesvereeniging hare banier heeft ontrold waarop uw naam te lezen staat, gij dan moet weten dat zeker de helft der leden van die vereeniging niet dan met weerzin u zal kiezen, indien zij die banier wil volgen? Is het niet ongelukkig, overtuigd te moeten zijn, dat het nagenoeg zoo goed als zeker is, dat de helft dergenen die u heeten gesteld te hebben tot candidaat, öf 't huis zal blijven bij de verkiezing, öf wel de ontplooide vaan afvallig zullen worden en hare stem zal uit brengen opeen geheel anderen? Om al die redenen vonden wij het dan ook niets be vreemdend bij geruchte te vernemen, dat de Heer v. Ittersum voor de eer der candidatuur had bedankt, gelijk hij in vroeger jaren ook al reeds eens heeft gedaan. Wij achten den Heer v. Ittersum van een te nauwgezet ge weten, om zich met zulk een candidaatschap gelukkig te rekenen. Iemand als hij, die Se cretaris is van het Bestuur der Christelijke Nationale School, van welke wij in den laat- sten tijd zoo dikwijls hebben hooren verkla ren dat zij den godsdienst overal bij en voor aan wil zien, zoo iemand zal strengere be grippen van eer, plicht en geweten hebben, dan dat wij kunnen verwachten dat hij zich eene candidatuur met ernst zal laten welge vallen die hij op die wijze heeft verkregen. Wij vertrouwen te veel op de gemoedelijk heid van den ouderling der Ned. Herv. Ge meente, den Bijbel-Commissaris, den Corres pondent der Maatschappij ter bevordering van het godsdienst-onderwijs onder de in- landsche bevolking in de Kolonie Suriname, of welke andere betrekkingen de Heer van Ittersum nog meer mocht bekleeden, om er aan te twijfelen, dat hij van zijn naam zulk een gebruik zou willen zien gemaakt. Neemt nu eens met ons een kijkje in de laatste vergadering der kiesvereeniging a>Eendracht", maar voorzichtig, gij mocht u anders te veel verbazen! Waarom? Luis tert. De Notulen worden voorgelezen van de vorige vergadering, waarin rondweg was verklaard dat het er minder toe afdeed, of eene kiesvereeniging eene kleur had (ja zelfs deze wel eens kleurloos werd genoemd) dan wel of de leden invloedrijke mannen waren Nota bene, invloedrijke mannen zonder richting of kleur! Het was in de vergadering zelve verklaard. Doch er is meer. Er zal eene keuze worden gedaan uit het candida- tengros: de HH. Mr. J. van der Leeuw, J. J. Meder en Dr. A. H. C. van Driel. 12 (slechts 12) leden waren tegenwoordig (zonder kleur, doch met invloed?!). Met groote meerder heid wordt de Heer Mr. J. van der Leeuw tot candidaat geproclameerd, en nauwelijks is de uitslag dezer stemming bekend, of de Praeses leest een reeds vóór de opening der vergadering ingekomen schrijven van den verkozene voor, waarin deze partinent verklaart noch voor de candidatuur noch voor het lidmaatschap van den Raad in aan merking te willen komen. Wat nu? Stappen doen, pogingen aanwenden om den candi daat tot andere gedachten te brengeD Maar zijn schrijven was zóó afdoende, zóó ondub belzinnig, dat zelfs de invloedrijkste leden van oordeel waren dat zulke maatregelen niet# souden baten. Hoe dan? De Heer Meder had volgens de Amersfoortsche Cou rant ook voor de eer bedankt, en de redac teur bevestigde dit ter vergadering onder zijne eigene verantwoordelijkheid. En zou men nu gedwongen zijn tegen wil en dank den overschietende van het drietal te pro- clameeren? Neen, dan liever maar stil, de Heer Meder had niet officieel, zooals de Heer v. d. Leeuw, zijn bedankje bij de kies vereeniging ingezonden. Dus het voorstel in omvraagdat uit de beide overblijvenden van het gros een candidaat zal worden geko zen! Vóór, tegen, tegen, vóór o ramp spoed! de stemmen stakenEen geval niet voorzien in het ReglementGeen nood, dan maar eene andere wet toegepast, art. 50 der Gemeentewet zegt hoe dan gehandeld moet worden nl. uitstellen tot eene volgende ver gadering. Maar daarvoor is geen tijd, en de verkiezing staat voor de deurWelnu, sluit de vergadering om ze over vijf minuten weer te openen. Aangenomen. De vergadering wordt gesloten, na vijf minuten weer geo pend in tegenwoordigheid van hetzelfde ge zelschap, en nu wordt het op nieuw gedane voorstel afgestemd, en de Heer Mr. J. v. d. Leeuw toch tot (onw illigen) candidaat gepro clameerd, en is alzoo genoodzaakt bovendien een bedankje in de courant te plaatsen. Want dat hij nu toch zijn schrijven zou terugtrek ken, kunnen wij ook zelfs met het oog op den invloed, die sommige van de invloedrijke le den der vereeniging op hem zouden willen uitoefenen, moeielijk veronderstellen. Wat staat ons, kiezers! nu te doen? De Kiesvereeniging Amersfoort" stelde een candidaat die naar eer en plicht gaande moet bedanken. De Kiesvereeniging »Een- dracht" proclameerde een candidaat, die reeds bedankt heeft. Men zal dus nu eene keuze moeten doen buiten eenige kiesveree niging om. Maar zal men nu voor een can didaat stemmen, wiens naam men wel hier en daar heeft hooren mompelen, doch wiens candidatuur zijne eigene vrienden niet schij nen te durven proclameeren Wij hopen dat het publiek voor zulk eene verrassing bewaard zal blijven, en meenen de aandacht der nog weifelende kiezers nog eens te moe ten vestigen op een man, dien wij volgens het schrijven in ons vorig nommer, in alle opzichten voor lid van den gemeenteraad ge schikt achten, een man dien wij kiezers al len door en door kennen, op den geneeskun dige Dr. van Driel. Komt daarom, Kiezers! aanstaanden Dinsdag 8 April allen trouw ter stembus, en vereenigt uwe stemmen op

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1