Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 68. Zaterdag- 12 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De zaken van het publiek moeten publiek behandeld worden. Tot die hoogte hebben de Amersfoortsche WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0,75. Franco door het gebeele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/^ Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatemimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 "Win. ter dienst aangevangen 1 November 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 b 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DEUGENCED LENST J. FLOOB OP AMSTEEDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorrn., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DELIGENCEDIENST OP BAENEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDEBLANDSCHE CENTBAAI-SPOOBWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1.34 b 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10,—. 9,nun 8,25, 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAAESBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 urn) eu van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Is het in het staatkundig leven van onze dagen verstandig, dat de kiezer den man zijner persoonlijke sympathiën voorstaat, of moet hij er zich mede tevreden stellen, ie mand van zijne richting te stemmen? Wie ooit ernstig over deze en dergelijke vragen heeft nagedacht, moet wel tot het besluit zijn gekomen, dat bij het zoo gewich tige verkieziugswerk persoonlijke sympa thiën en antipathiën huiten spel dienen te blijven; want als dit niet geschiedt, bezor gen kiezers, die dezelfde richting zijn toege daan, eene gemakkelijke overwinning aan de tegenpartij. Waren alle kiezers doordrongen van de waarheid, dat zij hun waarachtig belang het meest bevorderen, door, bij de verkiezing van een lid voor eenig regeeringscollege, uitslui tend het algemeen welzijn voor oogen te houden, dan zouden zich allerwegen kies verenigingen vormen uit personen eener zelfde richting, die zich dan tevens verbon den, den caudidaat der meerderheid te kie zen. In plaatsen, waar meer staatkundig leven heerscht dan te Amersfoort, geschiedt dit dan ook werkelijk. »Maar", zoo roept men uit, »indien ik ge dwongen ben A. te kiezen, terwijl B. de man mijner keuze is, dan word ik in mijne indivi- dueele vrijheid gekrenkt! Mag men vrije mannen in het vrije Nederland aan zulke banden leggen Voorzeker wordt in onze dagen geen naam meer ijdel gebruikt dan die der vrijheid. Ieder roept om vrijheid, en menigeen denkt daarbij aan niets, dan aan het recht om zijn haan koning te doen kraaien. Maar de plicht onder te doen voor heter inzicht, de plicht, een beginsel boven eigen opvattingen en luimen te stellen, wordt eenvoudig vergeten. En zoo staan vele vrijheidskraaiers op het standpunt der meest onbeschaafde volken macht is recht. Zij begrijpen er niets van, dat zelfopoffering eene onmisbare deugd in den modernen staat is. Zij jagen slechts één doel nain alles hun zin te hebben. Dit doel is verderfelijk bij eene vrije staats inrichting als de onze, die op samenwerking gegrond is. De vrije Nederlander moet niet slechts weten te nemen ook te geven. Hij moet het algemeen belang hoven wat hem persoonlijk aangenaam is weten te stellen, en hij heeft het volle genot der vrijheid, wanneer hij voor zijne richting kan strijden, al kan hij in de bijzonderheden zijn zin niet kijjgen. kiesvereenigingen het nog niet gebracht. Men noemt ze kleurloos. Eigenlijk zijn ze zoo bont als de regenboog, waarmede zij nog in wel meer overeenkomen. Het hangt van de somtijds toevallige opkomst der leden op de vergaderingen af, of een liberaal of een conservatief tot candidaat wordt gesteld. Zeer wijselijk is dan ook, althans bij eene der kiesvereenigiugen, niet voorgeschreven, dat een lid verplicht is den candidaat der veree- niging te kiezen.. En heeft men daardoor niet het toppunt der individueele vrijheid bereikt? Wel zeker, dezelfde vrijheid, die bij den mensch in den zoogenaamden natuurstaat wordt aangetrof fen. Niets verhindert hem, in een vlaag van toorn zijn naaste te mishandelen of zelfs te dooden, als hij er de kracht maar voor heeft. Wat beteekent eene kiesvereeniging, wier leden elkander met hunne briefjes in de stembus bestrijden? En toch beteekent zulk eene kiesvereeni- giug nog iets. Er zitten immers eenige in vloedrijke mannen in? Eilieve, wat zijn invloedrijke mannen? Zijn zij het, wier meerdere ontwikkeling op verstandelijk en zedelijk gebied zoo erkend wordt, dat anderen hen, vol vertrouwen, bij de verkiezingen tot richtsnoer nemen Zijn zij het, wier maatschappelijke positie hun tot zekere hoogte het stoffelijk welzijn in handen geeft van eenige kiezers, die, niet omdat daar misbruik van zou worden ge maakt, maar toch uit zekere voorzichtigheid, eene stem uitbrengen met het oog op hun bestaan Wat men ook door een invloedrijk per soon moge verstaan, hij werkt altijd schade lijk, wanneer hij niet anders te weeg brengt, dan dat sommige kiezers op eene bepaalde wijze stemmen, omdat hij het ook doet. Al dus wordt een man van invloed eene belem mering voor de ontwikkeling van het staat kundig leven des volks, dat er zooveel moge lijk toe gebracht moet worden uit eigen oogen te zien. Wie zijne stem op iemand uitbrengt, omdat een ander van wien hij afhankelijk is, of wier meerdere ontwikke ling hij hoog schat, het ook doet, brengt het niet verder dan tot stemmachine. In vele opzichten wordt dit anders, zoodra er kiesvereenigingen zijn met politieke kleur, omdat dan de kwestie van personen in eene kwestie van beginsel verandert. Gelijk reeds in Nr. 48 van dit Weekblad is uiteen gezet, kan er dan eene bespreking plaats hebben, die niet kwetsend is. Om daarbij invloed uit te oefenen, moet men met kracht van argu menten, en niet met zijne maatschappelijke positie voor den dag komen, en wie dat kan, werkt ontwikkelend op zoo vele kiezers, die aan ontwikkeling nog wel behoefte hebben. Bovendien zal dan menigeen leeren begrij pen, dat het lidmaatschap van den gemeen teraad heel wat meer is dan een eerepost, zoo begeerlijk in het oog van verscheidene gezeten burgers. Nu en dan zal van dezen en genen candidaat eene verklaring van zijne- beginselen worden gevraagd, en bij de po gingen om die vraag te beantwoorden, zal het iemand met natuurlijk verstand begaafd, maar ontbloot van de noodige kennis voor de zoo moeilijke regeerkunst, duidelijk wor den, dat aan de groene tafel in de raadszaal zijne plaats niet is. Of zou er niet hier of daar een enkele zijn aan te wijzen, die zich verkneutert in de eer, lid van den raad te zijn; maar zich nooit ernstig heeft afgevraagd of hij werkelijk de geschiktheid en de kunde heeft, over het welzijn van duizenden, hoven en beneden hem geplaatst, mede te beslissen? Te veel kiezers brengen hunne stem uit om den persoon; zij moesten het doen om de zaak. Verschillende zaken, die tegenwoor dig alleen in vriendenkringen worden be sproken, moeten voor het groote publiek be pleit worden. Er bestaat bij de leden van den gemeenteraad verschil van zienswijze omtrent de finantiën der stad. Sommigen stellen op den voorgrond, dat in geen geval verhooging van belastingen mag plaats heb ben en de uitgaven naar de inkomsten gere geld moeten worden; anderen zijn van ge voelen, dat de belastingen wel verhoogd moeten worden, wanneer de belangen der gemeente het vorderen; door nog anderen wordt de meening voorgestaan, dat de ge meente finantiën op een goeden voet zijn te brengen, indien er slechts verbetering wordt gebracht in de wijze van de belastingen te heffen. Of het eene of het andere stelsel in den gemeenteraad zal bovendrijven, moet van grooten invloed ziju op de toekomst van Amersfoort. Mogelijk is deze kwestie door gelijkgezinde vrienden onder een bittertje of een glas wijn bepraat; maar zeer zeker heeft de meerderheid der kiezers er bij de laatste verkiezing volstrekt geen notitie van genomen. Zou het niet zeer gepast zijn ge weest, indien bij de keuze van een raadslid het véér en het tegen van ieder dezer lijn recht tegenover elkander staande stelsels was uiteengezet, en de candidaten, ook met het oog op die moeilijke kwestie, waren be sproken Met onze vrijzinnige staatsregeling moe ten wij het leven onzer vaderen niet blijven leidenkleine clubjesdie in alle stilte de-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1