Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 69. Zaterdag* 19 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. «a WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Franco door het geheele Eijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,25. "Winterdienst aangevangen 1 November 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sneltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek vau Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BABNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1:34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 10,—, 10, 9, una 6,25, n 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arifhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aauk. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. KENNISGEVING. Personeele Belasting en Patentrecht. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien het besluit van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht van den 25. Maart 1S73, No. 2 Az. (Proviuciaalblad no. 38), houdende bepaling van den tijd en de wijze der beschrijving voor de personeele belasting en het patentrecht over het dienstjaar 1873/74; Brengen ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat de uitreiking der beschrijvingsbiljetten voor de perso neele belasting en der gewone patentdeclaratooren een aan vang zal nemen op Vrijdag den 2. Mei e.k. en de weder-iu- zameling der ingevulde verklaringen op Vrijdag, den 16. dier maand; terwijl de patentdeclaratooren voor de slijters, tappers, kroeg- en koffiehuishouders afzonderlijk, zoodra mogelijk na den ingang van het dienstjaar, aan hunne hui zen bezorgd en binnen drie dagen na de bezorging terugge haald worden. Wordende wijders aan de ingezetenen herinnerd: a. Dat het hun vrijstaat zich betrekkelijk de drie eerste grondslagen te gedragen aan den aanslag van het vorig jaar, immers voor zoover iu geen dier grondslagen eenige veran dering is voorgevallen, en zonder dat zulks zal kunnen ver- hiudcren het gelasten vau eene herziening volgens art. 32 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad No. 4). Dat echter eenieder ten ernstigste aangemaand wordt, om, door eene nauwkeurige en juiste opgave van de huur waarde, van het getal deuren, vensters en haardsteden, mits gaders van dienst- en werkboden en paarden, en de klasse waartoe zij werkelijk behooren, de kosten en beboetingen te voorkomen, waaraan men zich anderzins zal blootstellen. b. Dat eenieder gehouden is de vragen in de biljetten vermeld, onverwijld stellig, duidelijk en zonder eenige voor- bchouding te beantwoorden; zullende diensvolgens geeue latere reclamation, gevolg van dubbelzinnige antwoorden, in aanmerking komen en zelfs zoodanige antwoorden als niet gedaan kunnen aangemerkt worden. Indien de biljetten niet op het tijdstip der ophaling aan wezig of niet behoorlijk ingevuld zijn, vervallen de ingeze tenen in de verplichting om deze zelveu ten kantore te brengen, bij gebreke waarvan zij zich blootstellen aan de boete van achtmaal het bedrag der belasting bij art. 35 4 der wet vastgesteld. c. Dat niemand zich op verzuim in de uitreiking of terug haling van het biljet kan beroepen, daar diegene, welke in zoodanig mogelijk doch hoogst onwaarschijnlijk geval mocht verkeeren, verplicht is zijne opgave vóór of op den 31. Mei 1873 ten kantore van den Ontvanger iutcdienen, bij wien de inschrijringsbiljetten, ter invulling, kosteloos verkrijgbaar zijn. d. Dat, ingeval de bewoners van het hnis niet kunnen schrijven, de Ontvanger of zijn gemachtigde, des gevraagd de invulling zal doen in des bewoners naam, „zonder daar voor eenige betaling te kunnen eiscbcn," met vermelding van de reden waarom; zullende zoodanige aangifte door den Ontvanger of door zijnen gemachtigde in tegenwoordigheid van een derden persoon, en met en benevens dezen worden geteekend, na voorafgaande voorlezing. e. Dat van de terughaling der biljetten aan de ingezete nen een behoorlijk bewijs zal worden gelaten. Dat bij de wet van 9 April 1869 (Staatsblad no. 59) onder anderen de navolgende bepalingen zijn gemaakt „Wegens vrouwelijke dienstboden die, op den 1. Mei des „jaars waarover de belasting loopt, ouder dan 18 en jonger „dan 21 jaren zijn, bedraagt de belasting f5 (voor iedere) „zonder toepassing van het opklimmend tarief. „Geene belasting is verschuldigd voor de éénige vrouwe lijke bediende, overigens naar de 1ste, 3de of 4de klasse „belastbaar, in dienst van den belastingschuldige welke „geene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aan gehuwde kinderen, kindskinderen of pupillen bij zich heeft „inwonen, die op den 1Mei des jaars waarover de belasting „loopt, jonger dan 21 jaar zijn. „Die na den 15. Mei een perceel in gebruik neemt, is „voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grond slagen voor den tijd des dienstjaars die nog over is, ver schuldigd. „Aan de belastingschuldige die in den loop des dienst baars een perceel verlaat, zonder daarin eenige roerende „goederen of iemand in zijnen dienst achtertelaten, wordt „ontheffing verleend van zijnen aanslag naar de vier eerste „grondslagen voor den tijd des dienstjaars die nog over is, „indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand „volgendë op die waarin hij het perceel verliet, tegen bewijs „schriftelijk aaDgil'te is gedaan ten kantore des ontvangers „op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. „De ontheffing wordt ook verleend over het driemaande- „lijksch tijdvak waarin het perceel werd verlaten, indien de „belastingschuldige daarna, doch in den loop vau datzelfde „tijdvak, een ander perceel, waarvoor hij belastingplichtig „is, in gebruik neemt. „Bij overlijden van den belastingplichtige treden zijne „erfgenamen iu dezelfde rechten en verplichtingen." ff. Dat zij die in de bezorging der verklaringen of aangif ten voor het patentrecht mochtep zijn voorbijgezien, zich daarop niet kunnen beroepen, maar de verklaringen, ver krijgbaar bij den rijks-ontvanger, in persoon of door een ge volmachtigde moeten indienen. h. Dat alle schippers en eigenaars van vaartuigen, de ge delegeerden van de tweede klasse der Staats-loterij en de kramers, welke het patent bij den aanvang van het dienst jaar iu hun bezit moeten hebben, gehouden zijn daartoe de noodige aanvragen te doen; wordende dezen verzocht hun patent over het vorig jaar en de schippers om tevens hun nen meetbrief medetebrengen. En worden wijders de belanghebbenden herinnerd, dat volgens de wet alle vaartuigen en schepen, welke hun op den eersten Mei aanstaande toebehooren, moeten worden aange geven, al is het dat daarvan geen gebruik mocht zijn of worden gemaakt. i. Dat zij die een bezwaarschrift indienen, ingevolge art. 1 der wet van den 4. April 1870 (Staatsblad no. 60) ver plicht zijn tot de overlegging van een duplicaat-aanslagbil jet, tegen betaling van 5 cents bij den ontvanger verkrijgbaar. Wordende al verder kenbaar gemaakt, dat, naar aanlei ding van art. 29 2 der wet op de personeele belasting van 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4), tot tcgenschatters voor de gemeente Amersfoort zijn benoemd: W. VAN DOORNIK, timmerman, en W. STOL, bode, wonende beiden alhier. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze w orden gedrukt en aangeplakt op de daarvoor gebrui kelijke plaatsen. Amersfoort, den 17. April 1S73. Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SUHELTUS. A. G. WIJERS. BURGERLIJKE STAND AMERSFOORT. Bevallen: 9 April. Johanna Hillcgonda Verhoef, geb. Kortrijk, d. 10. Hermina Mater, geb. Doesburg, z. Hanua van Moorselaar, geb. Arlar, z. Gerritje van de Vuurst, geb. Wolfswinkel, z. 11. Hendrika van Oven, geb. Gouw, d. 13. Maria Steenbeek, z. 14. Hendrika Bredana van Mourik, d. Margrietha van Diemen, geb. Jagtenberg, z. Ondertrouwd: 10 April. Hendrikus Gerardus Aarts met Barbara Johanna de Haan. Hermanus Kraan met Hanna Snijders. Dirk Beek met Stephani Bostcrdijk. Gehuwd: 16 April. Lambertus Welling met Willemina Gouw. Overleden: 10 April. Jan van Vulpen, 80 jr., wedr. van Hendrika Peterse van de Crift. 11. Wilhelmina Johanna Petronella Reijn13 md. 12. Arie Hage- doorn, 3 wk. Johannes van der Meulen, 78 jr., wedr. van Maria Elisabeth Schilling. 14. Simon van Gelder; 71 jr. Frederik Heere, 4 md. 16. Maria Elisa beth de Conijn, 5 md. MARKTBERICHT VAN AMERSFOORT. Tarwe 13,00 a 14,25. Rogge 7,30 a 7,90. Boekweit 7,50 a f 8,20. Aard appelen/2,00 a 2,30. Boter 1,15 a 1,35 per kilogr. Eijeren 3 a 10 cent. AMERSFOORT 18 APRIL 1873. Het nieuw benoemde raadslid, de Heer P. E. van Ittersum, beeft die benoeming aan genomen. Bij de Zaterdag 12 dezer door het Bestuur der Amersfoortsche Beiersch-Bierbrouwerij gehouden aanbesteding voor het bouwen eener bierbrouwerjj, met mouterij en kelders, waren zeven inschrijvingen gedaan, te weten door de HH. J. Kooij te Amsterdam voor f 134,850, de Zwaan Jr. Koper te Amster dam voor f 138,847, W. A. Jansen te Utrecht voor f 145,000, M. Doetichem te Amsterdam voor f146,000, D. Lümper te Amsterdam, voor f 148,500, L. E. Scbaade te Amsterdam voor f154,975, en Gebr. Schoonebeek te Amsterdam voor f179,000, en werd het werk aan den eerstgenoemde als minsten inschrijver gegund. Naar men verneemt hebben zich voor de vacante betrekking van Hulponderwijzer aan de Stads- Tusschenscbool alhier slechts twee- sollicitanten aangemeld, de Heeren Boode en Ahlricks, wier ouders alhier woonachtig zijn. Zal de Raad nu, overeenkomstig art. .22 der wet op het Lagerwijs onderwijs, een drietal kunnen formeeren? Het gebrek aan Hulponderwijzend perso neel doet zich dus ook te dezer stede bij. aauvang kennen. Bij gelegenheid van de verkiezing van een Hoofdingeland voor het 2e district van het Heemraadschap de Eembeken enz. te Amersfoort werden uitgebracht 449 geldige stemmen, zoodat de volstrekte meerderheid, was 225. Hiervan verkreeg Reijer van de Hoef te Leusden 175 stemmen, en Bart van Zijl te Stoutenhurg 116 stemmen, zijnde de overige stemmen, zoodat tusschen deze bei den eene herstemming moet plaats hebben, welke is bepaald op Maandag 5 Mei e.k. van des voormiddags 10 uur tot des namiddags 1 uur in het gebouw Amicitia te Amersfoort. De bode van het Eemcollege W. Stol te Amersfoort herdenkt Zondag 20 dezer den dag, waarop hij vóór 25 jaren in die functie werd aangesteld. De directeur van het Groot Amerikaansch circus J. W. Mijers zal niet, zooals wij vroeger in een bericht aan het Utrechtsen Dagblad ontleend mededeelden,, de stad Amersfoort bezoeken, maar 1, 2 en 3 Mei e.k. te Utrecht voorstellingen geven. Deze circus moet wel onderscheiden worden van den.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1