Amersfoort en Omstreken. isrs. No. 70. Zaterdag- 26 April. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De Verkiezing op Dinsdag 8 April. Anti-schoolwetverbond. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verscliijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het gchcele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/2 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende iu perscon bezorgd0,8» "Winterdienst aangevangen 1 November 18-73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aank. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,S. 11,2 (ineltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, f, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 3 anr, Eemncs 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle: 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 8. 1,34 12,45, 4,8, 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, 0 10,—, 10.—. 0,— 8,25, 0 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 'a middags op de trein van 4,58 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der troiu ven 7,25 uit Arnhem. Bij de laatste verkiezing voor den gemeen teraad heeft de anti-revolutionaire partij eene schitterende overwinning behaald. Wie er aan mocht twijfelen, leze het strooibiljet van den volgenden inhoud: Het praatje, of ons mede-lid de candida- tuur voor 't lidmaatschap van den «gemeen teraad" al of niet zal aannemen, brenge toch niemand onzer leden in de war! De Heer ff». E. VA* ITTERSUM is door de Kiesvereeniging Amersfoort" tot candidaat gesteld; dus géén uwer, die kiezer is, blijve thans weg van de stembus op Dinsdag 8 April e.k. ('s morg. 9 ure tot smidd. 4 ure) (get.) De Secretaris P. C. Mondriaan. Of alle leden van de kiesvereeniging Amersfoort tot de anti-revolutionaire partij behooren, is minstens zeer twijfelachtig; maar, dat de Hr. Van Ittersum de candidaat was der anti-revolutionairen, is ontegenzeg gelijk. Alle lof komt dan ook aan die partij toe voor den ijver en de kracht, waarmede zij aan den verkiezingsstrijd heeft deelgenomen. Hare belangstelling en eensgezindheid heb ben haar eene welverdiende overwinning ge schonken, en steken gunstig af bij hetgeen door de andere staatkundige partpen is ver richt. Maar zijn er in Amersfoort wel andere staatkundige partijen behalve de anti-revo lutionairen? Deze vraag is voorzeker wel een onderzoek waardig. De kiesvereeniging Amersfoort stelt den Hr V. I. candidaat, iemand van eene geheel andere richting dan vroegere candidaten dierzelfde vereeaiging. Men zou kunnen vragen, of die vereeniging dan zelve niet weet, wat zij wil, en zoo maar op goed geluk af, dan den een en den ander tot can didaat stelt? Op zulk eene wijze zou van het gewichtige verkiezingswerk een spelletje wordpn gemaakt, en dit mogen wij niet ver onderstellen. Liever nemen wij aan, dat de uiteenloopende opkomst der leden de schuld dezer inconsequentie draagt, en dezen keer de anti-revolutionaire leden trouw ter ver gadering zijn gekomen. Er was hun dan ook veel aan gelegen, een lid van het anti-school wetverbond in den gemeenteraad te hebben. Nog onlangs is op de alhier gehouden mee- gebleken, hoe heftig de anti-revoluti onairen tegen de staatsscholen gekant zijn, i en hoedanig de onderwijswetten van '57 en '63 worden uitgevoerd, hangt van de samen stelling van den gemeenteraad af. Niet minder merkwaardig is de werking geweest van de kiesvereeniging Eendracht. Óp haar candidatengros kwamen drie perso nen voor, die in zooverre althans met elkan der overeenstemmen, dat geen hunner tot de anti-revolutionairen behoort. De gekozene bedankte voor de candidatuur, en nu werd drie dagen vóór den April op nieuw eene vergadering belegd, om een anderen candi daat te kiezen. Daar een tweede van het vermelde drietal officieus te kennen had gegeven, dat hij niet in aanmerking wenschte te komen, lag het voor de hand nu den overschietende tot can didaat te proclaineeren, te meer, daar hij op de kiesvereeniging Amersfoort ook reeds in aanmerking was gekomen, en nog van ande re zijden was aanbevolen. In plaats daarvan werd een candidaat, die nog niet was ge noemd, geproclameerd, een candidaat, dien men evenals hem, die nu voorbij werd ge gaan, tot de liberalen kan rekenen. Waar om dit geschiedde, is moeilijk uit te maken; maar dat door die handelwijze de anti-revo- lutioiiaire partij sterk bevoordeeld werd, is duidelijk in te zien. Eene verdeeling van stemmen onder hen, die hunne stem op een liberalen candidaat uitbrachten, kon niet uitblijven, terwijl bovendien velen, nu in de war gebracht, het besluit namen niet te gaan stemmen. Men zou kunnen vragen, of die verdeeldheid te weeg was gebracht door voorstanders der secte-scholendoch wij meenen hierop geen bevestigend antwoord te moeten geven. Eerder houden wij het er voor, dat hier persoonlijke sympathiën en antipathiën in 't spel waren. Hoe gevaarlijk het is die te laten gelden boven de belangen van de richting, die men voorstaat, is dus op nieuw gebleken. Het anti-revolutionaire element is nog niet sterk vertegenwoordigd in den gemeen teraad, maar dit kan mettertijd komen. Men heeft nu gezien, hoe krachtig aaneengeslo ten die partij werkt. Vormen zich tegen over haar geene andere staatkundige par tijen, dan moet zij hier op den duur zege vieren, want zij, die uit persoonlijke neiging kiezen, zullen altijd verdeeld zijn. Uit het bovenstaande blijkt, dat hier ter stede tegenover flink aaneengesloten anti revolutionairen nog geene staatkundige par tij is gevormd. Dat het hier aan liberale ele menten zou ontbreken om, als zij zich ver eenigen, aan de mannen van het anti-school wetverbond het hoofd te kunnen bieden, is ondenkbaar, zoodat men als van zelf tot de vraag wordt gebracht: waarom heeft die vereeniging dan nog niet plaats gehad? Het antwoord is niet moeilijk te vinden. Gaat men na, wat er hier alzoo bij de ver kiezingen pleegt te geschieden, dan valt het terstond in 't oog, dat men zich meer volgens stand, dan volgens overtuiging aaneensluit. Men wil, zeer terecht, niet gaarne niet zijne kennissen in onmin geraken, en schippert en plooit nu zoo wat, om maar niet genood zaakt te zijn voor zijne overtuiging uit te komen. Hadden daartoe allen, die eene ei gene overtuiging kunnen hebben, slechts den moed, dan kon er op staatkundig gebied eene scheiding plaats hebben, zonder af breuk te doen aan de maatschappelijke ver houdingen. Naar alle waarschijnlijkheid zouden deze er wel bij varen. Geen welden kende zal een ander minder achten, omdat hij conservatief, liberaal of anti-revolutio nair is. Door flink uit te komen voor zijue overtuiging zou dus een eindè gemaakt wor den aan dat eeuwige gemodder, waarbij de oprechtheid altijd een veertje verliest. De een zou weten, wat hij aan den ander had; men zou tegenover elkander op een zuiver standpunt komen. De verkiezing op den 8en April heeft een helder licht geworpen op den staatkundigen toestand van Amersfoort. Mocht men er zijn voordeel mee doen. AMERSFOORT 25 APRIL 1873. Naar wij vernemen zal de 3e batterij van het Reg. Rijd. Artillerie (kommandant de- kapitein Bn. Bentinck, officier de le luit. Bierman en de 2e luit. Jhr. v. d. Bosch) Maandag 28 e.k. van hier naar Roermond vertrekken, en de 2e batterij (onder kapt. Jhr. V. A. de Pesters) uit Venlo herwaarts terugkeeren. De Heer Jhr. Mr. L. H. van Asch van Wijckonlang3 herbenoemd als Kanton rechter te Wijle bij Duurstede, legde als zoo danig ter zitting der Arr. Rechtbank van 23 dezer den bij de wet gevorderden eed af. Iu diezelfde zitting werd bij vonnis der Rechtbank het aanbod der Holl. IJz. Spoor weg Maatschappij in de onteigeningsproce dure tegen J. Copijn te Maartensdijk onvol doende verklaard en die Maatschappij in de kosten veroordeeld, terwijl het O. M. in de onteigeningsprocedure tegen de wed. van Beek geb. Lagerweij en den heer P. Met horst Sz. evenzeer tot ongenoegzaamheid van dat aanbod concludeerde. De uitspraak

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1