Amersfoort en Omstreken 873. No. 72. Zaterdag- 10 Mei. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. VOORUITGANG. WEEKBLAD VOOR it Blad verschijnt des Zaterdags namiddag, bonnementsprijs voor Amersfoort per 8 maanden f 0,75. nco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7 Do Cent. oekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd ti 0,25 "Winterdienst aangevangen 1 November 1&72* Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: 9,1 aauk. Utrecht 9,40, Amsterdam 11,40, Rotterdam 12,'s Hage 12,5. 11,2 (sncltr.) 11,30, 12,55, 1,30, 1,35. 2,39 3,25, 4,50, 6,25, 6,40. 8,18 8,55, 9,50, 10,20, 10,26. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemncs 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barncveld vertrek 7 uur 's morgens op de eerste treinen. AmersfiU toort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,5 vertr. v. Utrecht 8,30, aank. Zwolle 10,57, Groningen 1,50, Leeuwarden 2. 1,34 12,45, 4,8,. 7,57, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,48, n 10,10, 9,ii a n 8,25, 10,58. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGE1T. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,53 naar Arnhem (aank. 10 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 4,53 naar Arnhem (aank. 5,58.) Uit Maarsbergen 10 uur 's morgens na aank. der trein van 9,5 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,15 uur 's avonds na aank. der treiu van 7,25 uit Arnhem. Een goede genius is in het kiesdistrict Amersfoort nedergedaald en heeft ons met de zoete hoop vervuld, dat er nu weldra uit dat district iets goeds zal kunnen komen. Ons reeds meermalen uitgesproken verlan gen toch naar eene vrijzinnige, liberale kies- vereeniging is nu eindelijk vervuld, een voorloopig bestuur is aangestelden een Concept-Reglement gepubliceerd. Eindelijk zal er aan de cameleontische politiek der be staande kiesvereenijnnofen een einde kunnen o o t f worden gemaakt, en de invloed moeten wp- ken voor het inzicht. Vooruitgang! Dat is de leuze, die inde banier der nieuwe kiesvereeniging met gul den letteren staat te lezen, dat is het woord, waarnaar wij zoo lang te vergeefs in de stad onzer inwoning en hare omgeving hebben uitgezien, dat is de gedachte, die ieder onzer in den tegenwoordigen tijd moet bezielen. Vooruitgang is de eisch van den tijd, voor uitgang op elk gebied, het was steeds ons streven. Een juichtoon weerklinke daarom in ons blad, nu openlijk de behoefte aan vooruitgang zoowel hier ter stede als in den ganschen omtrek is erkend, nu er mannen zijn opgestaan die verlangen dat die vooruit gang op waardige wijze in de vergaderzalen der Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad ook voor dit kiesdistrict zal worden vertegenwoordigd. Vooruitgang! Noeme het, wie wil, een groot woord, eene machtspreuk, die alle par tijen in zich sluit, omdat iedere partij zegt en beweert op hare wijze vooruitgang te verlangen, de naam is voor deze jeugdige kiesvereeniging goed gekozen, want de na men van hen die het Concept-Reglement hebben onderteekend strekken ons tot ge- noegzamen waarborg, dat deze kiesvereeni ging den vooruitgang verlangt zooals wij die wenschen. Die vereeniging is dus in onzen geest, zouden wij haar ontstaan dan niet met vreugde begroeten Maar, zoo hooren wij dezen en genen spre ken, met den naam wordt nog weinig be wezen, de daad moet toonen wie gij zijt, wat gij wilt. Juist zoo. De naam op zich zelf beteekent niets, en daarom achten wij het voortreffelijk dat in het Concept-Regle ment het woord »liberaal", ofschoon de ver eeniging dit werkelijk is, in het geheel niet .3 genoemd. Wat toch beteekent liberaal? 'Vordt ook dit woord niet door elke partij gebezigd, schaart zich niet iedere politieke kleur bij deze zelfde vlag, zegt niet ieder, van welke richting ook, het ware liberalisme voortestaan? Het woord ^liberaal" kon dus niet in de statuten opgenomen worden, want al begrijpt een ieder wat er door bedoeld wordt, als het op stuk:'van zaken aankwam, zou elke partij van, zulk eene kiesvereeniging lid kunnen worden, en de oprichting van deze niets anders hebben bewerkt dan eene derde al te bontkleurige en daardoor kleurlooze kiesvereeniging te hebben in het leven geroepen. En daarvoor moeten wij bewaard blijven, wij hebben reeds leergeld genoeg betaald Neen, de daad heeft nu reeds getoond dat deze kiesvereeniging geene kleurlooze is, maar eene zoodanige die terstond aan eenige partijen den toegang ontzegt. Immers van de veronderstelling uitgaande, dat iedere partij waarachtig eerlijk handelt en elk lid zijne beginselen getrouw blijft, durven wij volhouden dat door de redactie van het eer ste artikel reeds terstond de anti-revolutio nairen, de ultramontauen en de orthodox conservatieven zijn uitgesloten. Of kunnen die allen met oprecht geweten de beginselen der tegenwoordige Grondwet, die o.a. staats zorg voor openbaar onderwijs, vrijheid van godsdienst en afscheiding van kerk en staat huldigt, voorstaan? Wij gelooven het niet, en zoo die partijen het tegendeel beweren, dan beschuldigen wij hen van oneerlijkheid. De beginselen der Grondwet zijn niet voor twee- of meerderlei uitlegging vatbaar, en daarom kunnen de onderscheidene politieke richtingen die niet elk naar hare zienswijze opvatten. Die beginselen ademen één geest, die van vrijzinnig liberalisme, zooals ook wij dien getoond hebben voortestaan. Artikel 1 van het Concept-Reglement bewijst dus reeds dadelijk dat deze kies vereeniging althans wèl eene kleur heeft, en wie ons dit niet mocht toegeven, wij wijzen hem opnieuw op de namen der onderteeke naars, die ons een waarborg zijn dat elke dubbelzinnige opvatting moet worden uit gelegd naar de beginselen die zijzooals iedereen bekend is, zijn toegedaan. En is men ook daarmede nog niet tevreden, wil men uit spijt over eigen kleurloosheid deze kiesvereeniging toch eene politieke kleur ontzeggen, wij weten niet beter te doen dan zoodanigen verstokten ongeloovige toete- roepen»Wacht tot het tijd is, en gij zult »haar uit hare werken leeren kennen als de verkiezingen daar zijn." Wij erkennen, het is zeer moeielijk voor eene pas opgerichte kiesvereeniging, om ter stond met bewijzen te staven, welke politieke kleur zjj is toegedaan. Het gaat niet aan in een Reglement een programma optenemen van de verschillende beginselen die zij voor staat, want dit programma zou steeds zeer gebrekkig en onvolledig zijn en tot groote moeielijkheden aanleiding kunnen geven, vooral in een kiesdistrict als dat van Amers foort, waarin geene groote steden zijn. Maar daarom achten wij het al veel, indien in zoodanig Reglement iets is opgenomen, dat de kleur aantoont aan hen, die kleuren kennen. Het overige moet blijken uit de personen, die leden zijn. En nu is het naar ons inzien ontegenzeggelijk, en wij gelooven dit te hebben aangetoond, dat de kiesveree niging Vooruitgang" wel degelijk eene kleur heeft, eene richting, waarvoor zij open lijk durft voor den dag te komen, eene rich ting die zij als voorwaarde van lidmaatschap stelt, eene richting die waarborgt tegen elke afwijking, elke tweeslachtigheid, elke kleur loosheid. Zoo is door het ontstaan van deze kiesver eeniging in eene ware leemte voorzien; er bestond groote behoefte aan, want de drijf- veeren van den invloed op de verkiezingen werden in den laatsten tijd vooral hoe langer hoe onedeler en onoprechter. Dat nu al het onkruid door deze kiesvereeniging in eens zal worden uitgeroeid, wij zijn de eerste dio dit betwijfelen; het heeft al te welig wortel geschoten. Maar hiervan zijn wij overtuigd, dat de Vooruitgang" van een teere plant zal opwassen tot een krachtigen boom, zij het ook in lengte van dagen. Genoeg is het, dat de boom is geplant. Mogen de leden der nieuwe vereeniging dit steeds bedenken, en niet weifelen of wankelen, waar zij vooral in den beginne eerder nederlaag dan over winning te verwachten hebben Van harte wenschen wij u, kiesvereeni ging Vooruitgang, het beste succes toe. Dat velen zich bij u aansluiten, en gebruik maken van de gelegenheid die daartoe reeds spoedig wordt aangeboden, namelijk op uwe tweede vergadering op Vrijdag 16 Mei e.k. des voor middags ten elf uur in het lokaal Amicitia te Amersfoort. KENNISGEVING. De Burgemeestee en Wethouders van Amersfoort, Gezien eene missive van de Districts-commissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapen- den dienstin de Nederlanden d.d. 30 April 1873 Doen te weten, dat de gewone jaarlijksche collecte aan de huizen der ingezetenen ten behoeve van h«t voormelde fonds zal plaats hehben op Maandag den 12 Mei aanstaande, des namiddags te 5 uren. Burgemeester en Wethouders meenen de ingezetenen te moeten herinneren, dat het doel der instelling niet alleen is, om hulp en bijstand te verlcenen aan de verminkten en infirmen van Waterloo, doch ook om jaarlijksche gratifica tiën te verstrekken aan Nedcrlandsche militairen, die wcr-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1