Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 73. Zaterdag* 17 Mei. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst aangevangen 15 Mei ÏST'S. Aanteekeningen en Opmerkingen Amersfoort over het jaar 1872. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het gehecle Rijk0,85. Afzonderlijke nummer71 /o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtcnticn van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,44 aauk. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40,'s Hage 9,45. fl AQ 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 3,2, 4,25, u 4,35, 4,50. 4,—, 7,35, 7,45, 7,55. m 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. - Amersfoort 1,30 uur nam., vau Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemues 3,30 uur, aauk. Amsterdam 0 uur. Vertrek ran Amsterdam 8,30 uur voorm., aauk. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 2.17 3.18 (sneltr.) 8,18 Vertrek van naar aanleiding van het Verslag van den toestand der Gemeente Het heeft ons tot nog toe aaa plaats ruimte ontbroken, om het jaarlijksche ver- slncr van den toestand der gemeente Amers- 4... T-11 .ci 1,1 la van Amersioort naar Zwolle 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) u 9,15, n 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 12,45, 4,—, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. 10,—, 10,—. 8,59 m 8,20, 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op do trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. 6lao foort te bespreken. Ook nu moeten wj"ër ons toe bepalen, om met dit vers] ons, enkele punten aan te stippen, die ons bij nauwkeurige lezing, minder duidelijk of Uc^veTj&n "uupei^^^StkVmzoEaèrüjK en meer uitvoerig te behandelen. Op blz. 7 van het verslag vinden we ver melding van het besluit tot verkoop der ijze ren hekkeu aan de Utrechtsclie, de Bloemen- dalsche en de Kamppoort, aau welk besluit reeds sedert geruimen tijd gevolg is gegeven. Is dit niet een halve maatregel? Zoolang de toegang tot de stad niet verbeterd, vooral de brug aan de Utrechtsche poort niet verbreed wordt, zal de gemeente door de opruiming dier bekken weinig gebaat worden. Blz. 10. »Met het oog op de finantiën der gemeente werd de ontginning van heide gronden niet voortgezet." Zou bet, met het oog op die finantiën en op bet moeielijke der controle op het werkvolk, niet beter en te vens voordeeliger voor de Gemeente zijn, zoo zij die gronden verkocht en daardoor ge legenheid gaf tot eigen ontginning Op dezelfde blz. lezen wij: »Aan 61 per sonen werd vergunning gegeven tot bet ste ken van plaggen en zoden, bet maaien van beide en het weiden van schapen op heide gronden, tegen eene gezamenlijke retributie van f234.10." Het steken van plaggen en zoden en het maaien van beide is op den duur zeker niet geschikt om den grond beter te maken. Blz. 11. »Het opwinden van bet uur werk in den Lievevrouwe toren en het La- tijntje werd den 16. December 1872 in het openbaar aanbesteed aan W. Elbersen, voor f175 in bet jaar." Hier wordt alleen van opwinden, niet van regelen en onderhouden van bet uurwerk gesproken. Is dit laatste er niet bij bedoeld, dan wordt het opwinden bijzonder duur betaald. Zoo ja, dan laten onderhoud en regeling zooveel mogelijk te wenscben over. Blz. 12. »Het ophalen van straatvuilnis werd den 23 September 1872 in bet open baar verpacht voor den tijd van 3 jaren aan A. de Bree, voor f252 per jaar." Eene geringe som in vergelijking van andere plaatsen. Waarom geschiedt dit ophalen iet van stadswege, even als in vele andere steden, en met gunstige resultaten Op dezelfde blz. »De riolen verkeeren in onguns igen toestand enz." - ReeSTeer- bet sLhf 1 Sez°odkeidscommissie op het hechte stelsel van rioleering gewezen doch tot nu toe zonder resultaat. 3 en 14. Onderhoud van jaagpad en vaarwater vau de Eem, zeeweringen enz rivfer^n 1 g ?U de uit°aven ™or deze rivier en de werken aan baren mond, voor de haven enz.en ynn j LQeia, neooen wij ons een vraag gesteiu, waarop wij het antwoord moeten schuldig blijven. De inkomsten tot die rubriek be- boorende zijn: Vuur-, haven- en tongeld f6730.475; sluisgeld f147; opbrengst der pacht van bet grasgewas f121, dus sameu f Ö998.475. De uitgavenonderhoud paal werk aan zee enz. f 3353.46baggeren in de Eem f925.65, en, als men dit nog wil meerekenen, baggeren en uitgraven in de stad f429.135; samen dus f4708.245. Er is dus een surplus ontvangst van f2290.23. Nu lezen wij in art. 254 der Gemeentewet, in verband met de artt. 240 en 238: »De weg-, straat-, brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom- en veergelden worden tot geen booger bedrag geheven, dan noodig is te achten, om den betaler, naar evenredig- beid van het gebruik of genot, dat hij beeft, in de kosten van aanleg, onderhoud of ver strekking van bet door hem gebruikte of genotene te doen dragen." Wij vragen nu: is dit surplus van bijua 2300 gulden te rij men met bet begrip eener billijke en wet tige belasting Blz. 15. »Voor bet opruimen van mest vaalten werd zooveel mogelijk gezorgd." Wij zouden geneigd zijn bier een vraagtee- ken te plaatsen, en gelooven, dat bet aantal der mestvaalten, bij nauwkeurige opname, eer zou blijken te vermeerderen, dan te ver minderen. Men wacbte toch niet met krach tige maatregelen op de ernstige waarschu wingen eener epidemie De op dezelfde bladzijde gegeven staat van de koepokinenting is zeer onvolkomen. Yaccinatiëen en revaccinatiën hadden af zonderlijk moeten opgegeven worden en daarenboven bet aantal particuliere vacci- natiëen vermeld moeten worden. Blz. 16. »In het algemeen is bet drink water, pomp- of welwater van goede hoeda nigheid." Hoe weet men dit? de ervaring van zeer velen leert juist bet tegendeel. Wel laat bet verslag hierop volgenahet onder zoek wordt door de Gezondheidscommissie bewerkstelligd", maar volgens eigen mede- deeling van deze commissie (blz. 35) is al leen bet water uit de pomp in de Hoogere Burgerschool volledig, en het water van de pomp aan bet Liefdebuis azeer oppervlak kig" onderzocht. Het komt ons gewaagd voor, uit zoo weinig gegevens tot de deug delijkheid van ons drinkwater te conclu- deeren. C l Cli. veranderd agenteu bleefon" zoowel van tiet per^^êl1 als (van) dat der nachtwakers wenscbelijk mag worden geacht, is het evenwel te ver wachten, dat met eenigen ijver door bet thans bestaand personeel -eene voldoende surveillance tot handhaving van openbare orde en veiligheid kan worden uitgeoefend." Deze redeneering is ons duister. Indien men erkent, dat bet personeel der politie vermeer derd moet worden en dit is dringend noodzakelijkbegrijpen wij nietboe men tevens verwachten kan, dat bet tegen woordige personeel, zelfs met grooten ijver in plaats van eenigen ijver, in de dienst zal kunnen voorzien. Blz. 23. Het beheer der bank van leening gaf bij de door ons gedane opnemingen geene aanleiding tot aanmerkingen." Zouden bij die gelegenheid ook de bezwaren in aanmer king gekomen zijn, door ons in der tijd te gen dat beheer ingebracht? Wij hebben na bet door ons medegedeelde noch ophelde ring, noch démenti ontvangen. Blz. 24. »De finantiën van bet gesticht der armen Potb waren zóó gunstig, dat enz." Eene verrassende mededeeling! Velen, die tot nu toe »de Potb" van al te mysterieuze geslotenheid beschuldigden, zullen volko men gerustgesteld, maar tevens beschaamd zijn, nu bet blijkt, dat bet gemeentebestuur in haar officieel verslag den toestand van die inrichting gunstig kan noemen Aangenaam zou bet <yis wezen, zoo de bier medegedeelde opmerkingen aanleiding kon den geven tot bet bespreken der aangegeven punten door allen, die belangstellen in de publieke zaak, en in de eerste plaats door personen, die meer dan wij in staat zijn, op bet lot onzer gemeente invloed uitteoefenen. KENNISGEVINGEN. Besmettelijke Ziekten. De Burgemeestee en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, van den 1. Mei 1873, (Provinciaal blad No. 55),

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1