Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 75. Zaterdag- 31 Mei. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De verkiezing op 10 Juni e.k. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0,75. Franco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,25 Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle t 7,44 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hagc 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 8.18 (sneltr.) 4,—, 7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OF AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 8 uur, Eemncs 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OF BARNEVELD. Uit Barnevcld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1.34 bom 12,45, 4,—, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. 10,-. 10,-. 8,59 bob 8,20, 10,52. DUIGENCEDIENST OP HAAKSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. Een welkomstgroet werd reeds vroeger door ons gebracht aan de kiesvereeniging Vooruitgangdie te Amersfoort werd opge richt en wij herhalen dit welkom want voortgaande op den ingeslagen weg zal de kleine schare zich vormen tot een geduchte macht, die ook in dat kiesdistrict den geest des tijds zal weten te doen doordringen. Dan zal die geest ook daar zegevieren, even als in de overige politiek meer ontwikkelde gedeelten vaD ons vaderland. Doch ééne voorwaarde is daartoe onmisbaar, en moet daarbij op den voorgrond staan namelijk dezedat de nieuw opgerichte vereeniging in geen enkel opzicht transigneert met haar beginselen en zich niet laat medeslepen of verlokkeu door verdraaiingen van woord of zin barer statuten of door mogelijk tijdelijk belang in strijd met haar doelal mocht daardoor ook voor het oogenblik de zege zijn weggelegd voor hare tegenstandersja, wij durven zelfs zeggen, al werd daardoor de man herkozendie slechts bij ééne partij zijne voorstanders vindt en tot nog toe heeft getoond nagenoeg de ongeschikste van alle ongeschikten te zijn voor het lidmaatschap der Tweede Kamer. Men zal ons verwijzen, dat door zoo iets van de nieuwe Kiesvereeniging- Vooruitgang te verlangen en te verwachten, eer kwaad zal worden gesticht, dan goed tot stand ge bracht. s. Wij antwoorden: misschien, maar dan ook niet langer dan voor hét oogenblik. Of moeten wij nog wijzen op hetgeen nog onlangs hier ter stede heeft plaats gehad Met twee derden der stemmen verklaar den de ter vergadering aanwezige leden de zestien jaren alhier bestaan hebbende veree- nigiDg de Eendracht odtbonden. Zij heeft een langen doodstrijd gestreden, maar moest eindelijk sterven, want hare kwaal was on geneeslijk. Wie toch kan blijven leven waar het merg der gezonde beginselen plaats maakt voor den modder der schipperzuchtMaar bedenken wij de spreuk: >de martuis nil nise bene." De Vooruitgang heeft in hare laatste vergaderingen getoond niet met zulk een geest bezield te zijn, en liever te willen vasthouden aan hare beginselen, hoe weinig vertegenwoordigd die ook mogen schijnen te midden van de zoo verschillende bestand- deelen waaruit de kiezers van dit district zijn samengesteld. Al wie dit niet met ons eens is, kan in gemoede en oprechtheid geen lid van die vereeniging blijven of worden. Hare beginselen zijn zuiver, en dulden geen mengsel van welke andere kleur ook dan de hare. Daarin ligt hare kracht, hare levensvat baarheid. Al wilde zij ook erkennen dat thans misschien de Heer van Goltstein de gelegenheidsman zou zijn om van Loon te verdringen, zij zou door die candidatuur te steunen hare vrijzinnige kleur hebben prijs gegeven en eenmaal een twijfelachtige kleur aangenomen hebbende ook later op nieuw, wie weet hoeveel verder, afwijken van haar doel, en steeds den gelegenheidsman steunen ongeacht eenig principeja misschien ten slotte uit beleefdheid! Waar zou dit heen moetenNeen dan liever van den beginne af aan vastgehouden aan het doel* hetwelk zij zich voor oogen stelde, geen haar breed daarvan afgeweken, en alle krachten in het geheele district vereenigd, hoe weinig ook in den beginne in aantal. Hunne volharding die Vooruitgang tot leuze heeft, hun beginsel, dat den geest des tijds en den loop der ontwikkeling en be schaving volgtmoet eenmaal zegevieren ook in dit district. Wat zou het ook baten, indien thans de liberalen zich aansloten aan de conservatie ven en alzoo hunne stemmen uitbrachten op baron van Goltstein? Dat Jhr. van Loon niet werd gekozen? Vooreerst is dit nog zoo zeker niet, maar ten anderen, al werd v. Loon gekozen, zou dit van het liberale standpunt beschouwd zooveel erger zijn? Beiden, èn van Loon, èn van Goltstein zijn niet liberaal, en kunnen dus geen steun vin den bij de vrijzinnige kiezers, of steun ge ven aan de liberale partij in de Kamer. Verleenden die kiezers thans hunne hulp, welke waarborg is er, dat zij om dezelfde re den een volgende keer niet hetzelfde zouden moeten doen? De voorstanders van v. Golt stein trachten de liberalen honig om den mond te smeeren door uitzicht te geven voor het vervolg. Alsof ook dan niet wederom op nieuw de langdurige parlementaire loopbaan van dezen zou worden gesteld tegenover het gemis aan parlementaire ondervinding van den candidaat der liberale partij Indien de Heer van Goltstein dan waarlijk zoo uitmuntend is (en wij willen daarop niets afdingen), waarom hem dan niet gela ten waar hij is Waarlijk in de Eerste Ka mer zijn uitmuntende menschen ook niet overbodig Zij die van Goltstein voorspreken, zijn niet liberaal en behooren niet in eene liberale kiesvereeniging. Al dat spreken van gema tigd liberalisme is een onding. Wij achten het zelfs gevaarlijkwant het is de eerste schrede om aftewijken van het pad der vrij zinnigheid. Wie liberaal is, moet het dur ven uitspreken, en is dus per se gepronon ceerd liberaal, zonder nog radicaal te zijn. En nu de kiesvereeniging Vooruitgang in hare statuten heeft uitgesproken te willen werken in vrijzinnigen geest, nu is het ook onmogelijk dat een conservatief als van Golt stein zich met dat beginsel kan vereenigen. De overgroote meerderheid van de leden dier vereeniging heeft dit dan ook ten volle begrepen, en met ingenomenheid zagen wij hunne keuze gevestigd op mannen als Mr. W. R. Boer en Lodewijk Mulder. Daarom kunnen ook wij niet nalaten, nu de eerste wegens voor hem overwegende (doch niet openbaar gemaakte) redenen voor de candi datuur heeft bedankt, de candidatuur van den laatsten zooveel in ons is te bevorderen en aantebevelen. Lodewijk Mulder is een bekend man, be kend vooral in ons district. Hij is der vrij zinnige richting met hart en ziel toegedaan, en aarzelde niet de candidatuur der jeugdige vereeniging te aanvaarden, zelfs toen hem de mogelijkheid van niet te slagen werd voor gespiegeld. Hij toil dan wel de speelbal zijn der liberale partij, zooals wij in die bezadig de artikelen tot aanbeveling van v. Golt stein hebben gelezen. Lodewijk Mulder is een flink, cordaat man, een oud soldaat. Wetenschappelijk ontwik keld, met een helder verstand begaafd, en grondig bekend met het krijgswezen werd hij gedurende zijn militaire loopbaan als instru- teur aan de Militaire Academie te Breda ge plaatst, en was later werkzaam aan het De partement van Oorlog. Daarna verzocht en verkreeg hij eervol ontslag uit 's lands dienst met den rang van Majoor, met dankzegging voor de vele bewezen diensten. Hij zocht een anderen werkkring, en wijd de zich geheel aan het schoolwezen. Welke verdiensten hij daarin heeft, getuige de twee jarige vervulling der betrekking van Inspec teur van het lager onderwijs in de provincie Utrecht. Geheel die provincie heeft hem op dat gebied leeren waardeeren en hoogschat ten. Degelijke kennis, gepaard met groote humaniteit, maakte hem bemind bij allen. Hij was een wakker voorstander van het on derwijs, en aan zijne zorg is het bestaan der zoo nuttige schoolbibliotheken aan de open bare scholen te danken. Bovendien is Lodewijk Mulder een be kwaam schrijveren heeft zijne heldere denkbeelden over krijgswezen en onderwijs in onderscheidene geschriften openbaar ge maakt, Zoo weten ook zjj, die hem niet per-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1