Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 76. 7 Juni. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Zaterdag Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Het Kiesdistrict Amersfoort. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Franco door het geheele Rijk„0,85. Afzonderlijke nummer7V« Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsf0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NELERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,41 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 3.18 (sneltr.) 4,7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BABNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 nur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) n 9,15, u 11,8, v 1,50, n 1,57. 1,34 a f 12,45, n a 4,8,50, n 8,10. 6,16 (sneltr.) n u a 5,50, n 7,44. 10,H 10,—. 8,59 n n 8,20, u 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAASSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 nur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarshergen 10,i5 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 nit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 nur 's avonds na aank. der trein van 8,15 uit Arnhem. Heviger dan ooit zijn de gemoederen in bewegingde hartstochten opgewekt. De groote dag is nabij, de 10de Juni, de dag waarop de teerling zal worden geworpen en het lot beslist van den vertegenwoordiger van het district Amersfoort in de Tweede Kamer. Welke naam zal uit de stembus komen? Dat is de groote en gewichtige vraag van het oogenblik, de vraag wier oplossing niet verre meer is, maar wier beantwoording thans nog in de macht ligt van de kiezers. Geen wonder dus, dat ieder kiezer, die het oprecht meent met zijne beginselen, zijne medekiezers tracht overtehalen om hunne keuze te vestigen op dien man, welke die beginselen mede oprecht is toegedaan. Van daar de strijd, van daar de agitatie, die zich in woorden en schrijven openbaart. Liberalen, conservatieven en anti-revolu tionairen zijn met alle kracht in de weêr. Allerlei machinatiën worden er uitgedacht, allerlei combinatiën gemaakt. Elk wil de zege en een ieder begrijpt dat de candidaat door zijne partij voorgestaan de beste is. Zoo althans willen wij hopen, want wij kunnen immers niet denken dat oneerlijke middelen zullen worden aangewend? Wel wordt de toestand scheef voorgesteld en verdraaid door conservatieven en anti revolutionairen, maar voor zoover wij weten, geschiedt alles in het openbaar, en kon de waarde daarvan dus door een iegelijk worden beoordeeld. Of zou bet geene verkeerde voorstelling zijn, als wij van Goltstein hebben zien aan geprezen als den man, die alle politieke en godsdienstige richtingen kan en zal voldoen, die alle kiezers zal bevredigen, die zelfs naar de eischen van den tijd en in vrijzinnigen geest de liberale richting mede zou kunnen vertegenwoordigen?! Wij hebben te veel achting voor den man, om, ofschoon zijne candidatuur niet willende voorstaan, te kun nen denken dat hij die aanprijzingen ooit zal durven onderschrijven. Hoe? Van Goltstein een om nis homo, een man van alle markten 't huis? Indien zijn langdurige parlemen taire loophaan dat aan zijne vrienden heeft doen zien, en hem als zoodanig aan hen heeft doen kennen, dan zouden wij zijne keuze uit den grond van ons hart betreuren, en de kiezers niet genoeg kunnen ontraden hunne stemmen op van Goltstein uittebrengen. Wij zouden hen zelfs rnoetm waarschuwen zich te wachten voor zulk eene keuze, want hoe kan men ooit vertrouwen stellen in iemand die met alle winden draait? Morgen liberaal, overmorgen conservatief, nu eens anti-revolutionair misschien, en dan weêr van alles wat. Welken steun zouden de kie zers, die het oprecht met hunDe beginselen meenen aan zulk een vertegenwoordiger hebben Voor den Heer van Goltstein hopen wij van harte, dat het licht waarin zijne eigene voorstanders hem plaatsen, een valsch licht zij, en wij (hoewel zijne tegenstanders) zijn oprecht genoeg, om de voorstelling die zijne vrienden van hem geven, verkeerd te achten. Wij beschouwen hem als een geprononceerd conservatief, en meenden hem in zijn lang durige parlementaire loophaan steeds als zoodanig te hebben leeren kennen. Daarom zijn wij tegen hem, en al wie met ons de li berale beginselen consequent is toegedaan, kan van Goltstein nooit stemmen, zelfs al kwam hij met een van Loon in herstem ming. Ieder liberaal, die zijne beginselen niet wil verloochenen, zou o. i. in dat geval (van herstemming nl.) t' huis moeten blij ven, want het moet hem onverschillig zijn, als er dan toch geen voorstander van zijne richting is te kiezen, wie alsdan wordt ge kozen, van Goltstein of van Loon. Wij zouden in dat geval bijna geneigd zijn om te zeggen dat wij dan nog liever van Loon zagen herkozen. Want nu van Golt- stein's eigene verdedigers hem aanbevelen op de wijze als hierboven door ons is ontwik keld, en waarvan de juistheid door de lezing der dagbladen wordt geconstateerd; als van Goltstein werkelijk is die dubbelzinnige, twee- of rneer-slachtige, twijfelachtige man, waarvoor zijne vrienden hem thans uitgeven, dan zouden wij, wanneer de liberale candi daat het ongeluk had van niet te zegevieren, nog geruster het hoofd kunnen nederleggen bij de keuze van een man, v&n wien het be kend is dat hij althans vasthoudt aan zijne beginselen, hoe verkeerd die ook zijn. Het zij echter verre van ons, een van beiden te willen stemmen, en het is daarom dat wij zeggen, dat de eerlijk consequent liberalen zich bij eventueele onverhoopte herstem ming tusschen van Goltstein en Loon moe ten onthouden van stemmen. Maar zoover is het nog niet. De stemming van 10 Juni moet nog komen. Welke naam zal uit de stembus komen wij vragen het nog eens. Van Goltstein? Wij hopen het niet, want hij is niet liberaal, en zijn conser vatisme is ons gedurende dezen verkiezings strijd gevaarlijk voorgekomen. Yan Loon? Wij verwachten het nooit. Noch liberalen, noch conservatieven, en als men de Roomsch-Katholieken daarnaast zou willen stellen, noch Roomsch-Katholieken zullen ooit één enkele stem rritbrengen op van Loon, wat dit laatste betreft, leest slechts de Tijd waar dit blad zegt: »reeds geruimen tijd hebben wij uitdrukkelijk genoeg te ver staan gegeven, dat geen Kotholiek zijn stem kan uitbrengen op den candidaat van de Standaard. Rest dus alleen de anti-revolu tionaire partij, de anti-schoolwetman. Doch het is nog zoo lang niet geleden dat wij hier in Amersfoort de voorstanders van het anti schoolwetverbond in een paar openbare ver gaderingen totaal verslagen hebben gezien, zóó zelfs, dat op eene volgende vergadering van dat verbond het woord niet meer aan de tegenpartij werd verleend. Hoe meer die richting zich openbaar heeft gemaakt, hoe meer zij hare beginselen verdedigde, des te meer kwam haar hoofdbeginsel, dat zij steeds op den bodem hield gedrukt, voor den dag de staat onder de kerk. Onder den schijn van. vrijheid, want men noemde steeds dat woord, onder de leuze van godsvrucht, want men noemde elk onderwijs godsdienstloos waar geen onderwijs in den godsdienst werd gege ven, tracht die partij den eenvoudige» burger overtehalen tot de hare. Ook zij stelt den toestand verkeerd voor, want de tijden der Dortsche Synode zijn voorbij, en wij zullen daartoe nimmer kunnen terugkeeren. De tijdgeest gaat nu eenmaal vooruitwelke hin derpalen hij op zijnen weg ook moge ont moeten En daarom is er geen vrees voor onrecht, zooals die partij het noemt. De taal, door haar in strooibiljetten (ongeteekend en te Amsterdam gedrukt) gevoerd, is door geen enkel bewijs gestaafd, en heeft niets anders ten doel dan 1°. om van Loon te herkiezen, hetgeen wij van het standpunt van die partij niet zullen misprijzen, maar 2°. om twee dracht te zaaien, en het te doen voorkomen, alsof een ieder die van Loon niet stemt, niet voor zijn God zou durven uitkomen en niet aan den geest van Christus zou vasthouden. Tegen zulk eeue valsche en verdraaide voor stelling, tegen zulk eene onwaarheid protes teeren wij uitdrukkelijk. De valschheid is dan ook zoo zonneklaar, en druischt zoo in tegen ieders gezond verstand, dat wij geen oogenblik vreezeu, dat van Loon, de voor stander van die richting, ooit in dit district zal worden herkozen, en al geschiedde het ook, dat die richting ooit de overhand zou verkrijgen in 's Lands vergaderzalen. Die richting doodt zich zelve, hoe meer zij be kend wordt want zij wil den tijdgeest tegen houden en doen terugkeeren, in één woord zij verlangt het onmogelijke. Wij vreezen haar dus niet, maar wenschen haar evenmin

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1