Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 77. Zaterdag- 14 Juni. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De afloop der verkiezingen voor de Tweede Kamer. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,73. Franco door liet geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7 Vg Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd u 0,25 Zomerdienst aangevangen 15 Mei ÏST'S. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7. tl aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 3.18 (sneltr.) 4.—, 7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eeuines 3,30 nar, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Baruevcld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1.34 u 12,45, 4,—, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7.44. 10.—, 10,—. 8,59 8,20, 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein vnn 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. De dag van den strijd is voorbijde tijden van voorbereiding en spanning, van werven en werken hebben plaats gemaakt voor die waarin ieder rustig kan terugzien op hetgeen zijne geestverwanten of zijne te genstanders hebben tot stand gebracht. Nu bet oogenblik der nabetrachting is gekomen, ligt de vraag voor de bandWat heeft ons de afgeloopen verkiezing omtrent 'den stai i der partijen geleerd? En het ant woord is Weinig nieuws geleerd maar veel bevestigd, dat wel is waar reeds vroeger opgemerkt, maar nog niet algemeen erkend was geworden. Indien wij het aantal stemmen vergelij ken, dat elk der hoofdrichtingen voor hare gezamenlijke kandidaten heeft verkregen, vinden wij, tegenover 29000 voor de libera len, 13 a 14000 voor de anti-revolutionairen, 11500 voor de ultramoutanen en 9000 voor de conservatieven. Tenzij men dus de mo gelijkheid onderstelle van eene onzes in ziens met eiken dag meer onmogelijk gewor den coalitie van de drie laatste partijen, zal men moeten erkennen dat eene liberale regeering, en eene liberale meerderheid in onze vertegenwoordiging met het oog op de duidelijk uitgedrukte meening van de meer derheid der kiezers, de eenige is, die recht van bestaan heeft. De conservatieve partij de partij der malcontentenzooals de Standaard haar noemt blijkt meer en meer een langza- men dood te sterven. Door de anti-revolu tionairen om hare lauwheid verlaten, en voor de liberalen als voor jacobijnen en com munisten vreezende, zoekt zij hare hondge- nooten bij de ultramontauen, en kan slechts met die hulp haren kandidaten een zetel in de Tweede Kamer bezorgen, of in herstem ming brengen. De ultramontaansche partij heeft in Lim burg en in Noord-Brabant een ontegenzeg gelijk succes gehad. Hare vertegenwoordi gers die goed stonden aangeteekend, werden met groote meerderheid herkozenBots moest vallen, en viel, niettegenstaande zijn 26-jarige parlementaire loopbaanLimburg isradikaal gezuiverd van liberaal-katholie ken. De ultramontaansche partij is er dus in geslaagd, om uit de streken waar zij zich te huis gevoelt, een goed afgerond geheel van kamerleden af te vaardigen. De anti-revolutionaire partij heeft eene levensvatbaarheid getoond, die niemand haar voor weinige jaren zou hebben durven toe kennen. In den verkiezingsstrijd waren hare gelederen voorbeeldig aaneengesloten; hare voorbereiding is krachtig en uitgebreid ge weest het wachtwoord, door de leidslieden gegeven, is overal met getrouwheid opge volgd. Wij hebben nu eerst hare krachten leeren kénnen, en ondervonden, dat het ge vaarlijk is, die gering te schatten. Toch wa ren voor die partij de resultaten der verkie zing weinig bevredigend. Slechts in één district zag zij haren kandidaat verkiezen, en in vijf in herstemming komen. Waarlijk eene schrale belooning v?or zooveel moeite Voor ons district heeft de verkiezing nog eene bijzondere beteekenis. Voor het eerst is de liberale partij zelfstandig opgetreden, en dat haar kandidaat niet onder de gekoze nen behoort, zal niemand verwonderen, die weet, dat de pogingen om de in ons onsa menhangend district verspreide liberale ele menten te vereenigen eerst voor weinige we ken zijn aangevangen. Wij twijfelen echter niet, of de kleine kern zal zich binnen kor ten tijd ontwikkelen, en weldra een factor worden, waarmede men genoodzaakt zal we zen rekening te houden. Dat van de beide andere kandidaten de Heer van Loon en niet de Heer van Goltstein gekozen werd, was ons in zeker opzicht aan genaam. Niet dat we den Heer van Loon een geschikt kamerlid achten integendeel, het zou ons welkom wezen indien deze Heer te eenigertijd toegaf aan hetgeen het Wage- ningsch Weekblad de begeerte zijns harten noemt.1) Maar de strijd dien wij tegen de anti-revolutionairen voeren is een strijd met open vizier, en wie kan dit van de taktiek der conservatieven beweren Heden zijn zij de hondgenoten van den eenenmorgen van den anderen. Hun kandidaat is ons aange prezen als iemand, die naar het hart van elk redelijk kiezer wasop hem eenige aanmer king te maken, vond men al te veeleischend. 't Was ook hier weer het oude argumentde Heer van Goltstein werd aangeprezen als ge legenheidskandidaat, de kans van slagen van zijne kandidatuur werd als een zijner ver diensten aangemerkt en als lokaas gebruikt om de liberale kiezers hunne onverstandige proefnemingen te doen opgeven. De uit komst heeft geleerd, dat ook de steun der li berale kiezers niet zou gebaat hebben, even min als de hulp der katholieken in staat was den conservatieven kandidaat in herstem 1) „Gaf hij toe aan de Begeerte zijns harten, dan wijdde hij zich geheel aan de prediking Tan het Evangelie der ge nade." W. Wcekbl. van 4 Juni 1872, ming te brengen. Wij gelooven, dat in ons kiesdistrict het doodvonnis der conservatieve partij is uitgesproken, en wij zullen niet tot de rouwdragenden behooren. Maar de anti-revolutionaire partij ia krachtig, en daartegen moet van liberale zijde open en eerlijk strijd gevoerd worden. En wie moedeloos de handen in den schoot legt, en zijne werkeloosheid verontschuldigt met te zeggenwij komen er toch niet werkt zijne tegenpartij, die niet stilzit, dub bel in de hand. Niet slechts in den koorts- achtigen tijd der verkiezingsdagenneen, voortdurend moet er gewerkt worden om de banden tusschen geestverwanten hechter te maken. Reeds is daarmede een begin ge maakt: de kiesvereen. Vooruitgang heeft verstandig begrepen, dat men in den wijden kring moest werken. En indien dat werk niet slechts door het bestuur, maar door elk der leden in zijne omgeving wordt verricht, mogen wij met grond verwachten, dat bij eene volgende stemming de liberale kandi daat tweemaal, wellicht driemaal meer stem men dan nu op zich zal vereenigen. Bij het schrijven van dit artikel was de uitslag der ver- kieziug tc Alkmaar nog niet hekend. KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zijne verga dering van den 28. Mei 1873, is vastgesteld do volgende Verordening voor het vervoer van lij ders aan eene besmettelijke ziekte naar een ziekenhuis of naar hunne woning. De Raad der Gemeente Amersfoort, Gezien art. 9 der wet van den 4 December 1872 (Staats blad No. 134), BESLUIT Art. 1. Het is verboden, gevallen vaü dringenden spoed uitgezonderd, lijders aan eene besmettelijke ziekte naar een ziekenhuis of naar hunne woning te vervoeren, zonder van het voornemen daartoe aan den Burgemeester to hebben kennisgegeven. Art. 2. Het vervoer moet geschieden langs den door den. Burgemeester aantewijzen weg en zonder onuoodig opont houd, en voorts op alle door hem te geven bevelen. Art. 8. Het vervoer moet alleen geschieden in vervoer middelen die van buiten duidelijk zichtbaar het in art. 20 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134) bedoeld kentceken dragen. Art. 4. Het in het vorig artikel bedoeld kenteeken moet aan het vervoermiddel gehecht blijven totdat de ontsmetting ingevolge alinea 4 van art. 9 der voormelde wet heeft plaat3 gehad. Art. 5. Zoolang het vervoermiddel niet is outsmet, mogen daarin op den terugtocht gcene persoueu plaats nemen, of opgenomen worden die niet tot het transport hebben behoord. Art. 6. De overtreding van een der artikelen dezer ver ordening wordt gestraft met eene boete van vijf tot vijf en twintig gulden cn met gevangenis van een tot drie dagen, te zamen of afzonderlijk. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Amers foort, in zijne openbare vergadering van den 28. Mei 1873. Dc Secretaris, De Voorzitter, W. L. SCIIELTUS. A. G. WIJERS.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1