Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 78. Zaterdag 21 Juni. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Het Liberalisme iu het district Amersfoort. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het gcheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer71/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. O TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,44 uank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, v 4,50. 3.18 (sneltr.) 4,7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57- 9,43 (sneltr.) 1,34 0,16 (sneltr.) 8,59 9,15, 12,45, 5,50, 8,20, 11,8, 4,—, 7,44. 10,52. 1,50, 8,50, 10,-, 1,57. 8,10. 10,—. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN, Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 'a middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. De oogeiiblikkelijke strijd der verkiezin gen is in liet district Amersfoort geëindigd, de aanhoudende strijd der beginselen begint. Die strijd is niet minder heftig, niet minder gewichtig, want deze tast de oorzaak van zijn bestaan in den hartader aan. Het is niet genoeg om te zeggendeze of gene partij heeft nu overwonnenneen wanneer de strijd in welk district ook bekroond zal kun nen heeten met den zegekrans, dan moet de triumf zijn behaald door die richting, wier beginselen ondubbelzinnig blijken de begin selen te zijn van het Nederlandsche volk, de vertegenwoordiging der nationaliteit! Vóór dien tijd geen juichkreet, geen gejubel, geen pochen. En nu gelooven wij uit volle overtuiging rondborstig te kunnen verklaren, dat het district Amersfoort nog verre, zeer verre van die toekomst verwijderd is. Voorheen dach ten wij somtijds, het oog slaande op al wat in onze onmiddellijke nabijheid voorviel, dat alleen de gemeente Amersfoort minstens een halve eeuw achteruit wasalthans dat de stad onzer inwoning, ondanks hare voor ontwikkeling en vooruitgang op elk gebied zoo gunstige ligging, in een toestand van stilstand verkeerde, die haar maar al te spoedig in het gevaar van een niet te stuiten achteruitgang zou brengen. Thans na de laatste verkiezing bemerken wij dat het he laas nog veel erger is, en dat het geheele di strict voor het grootste deel minstens twee en een halve eeuw ten achteren is. Welk een inspanning moet dat niet kos ten om uit zulk een toestand te worden ver lost! Toch wanhopen wij niet, want reeds in ons vorig nomrner meenen wij duidelijk te hebben aangetoond, welke de nationale beginselen zijn, en hebben wij aangewezen dat het liberale element deze blijft vertegen woordigen met aanzienlijke meerderheid. Strijd zal er nog wel lang blijven bestaan, ook zelfs daar waar de zege is behaald zon der vrees voor eene volgende nederlaag. Die strijd zal des te heviger zijn, hoe meer men zich achter een valsche wapenkreet ver schuilt. Maar evenmin als ooit de leugen het van de waarheid zal winnenevenmin zal de zege ooit aan de zijde van die valsche profeten kunnen zijn. De tijdgeest heeft door alle eeuwen heen bewezendat noch stilstand noch achteruit gang eenige welvaart kan aanbrengen. Steeds is die geest vooruit gegaan, ondanks alle mo kerslagen door welken invloed ook toege bracht. Hoe slim de tegenstanders het ook overleggen, onder welke leuze (van vrijheid, vooruitgang enz.) zij ook trachten hunne gevoelens te doen zegevieren, het kan niet baten, want de toepassing hunner beginse len leidt of tot stilstand (conservatisme) of tot dadelijken achteruitgang (anti-revoluti- onarisme.) De laatste is gebleken iu dit district aan wezig te zijn. Het anti-schoolwetverbond moge daartoe veel hebben bijgebracht, het is er niet de eenige oorzaak van. Het heeft o. i. een groote steun gevonden bij eene par tij, die den godsdienst gebruikt als dekman tel om hunnen haat tegen den geopenbaar- den geest van vooruitgang, een geest dien zij ten volle de kracht toekent welke hij bezit, nl. van vernietiging der gevoelens, welke zij met niet altijd even edele bedoelingen voor staat. Dit beseft die partij, en moet doch wil het niet erkennen, althans niet openlijk. En van daar hunne toenadering tot een ver bond dat slechts in één opzicht met haar overeenkomt, nl. voor zoover het betreft den wensch naar suprematie der Kerk. Wel mogen wij dus zeggen dat in dit di strict een aanhoudende strijd der beginselen zal zijn. Doch steunende op de geschiedenis, steunende op de ontwikkeling der tijden en menseken, zijn wij er zeker van, dat ook daar eenmaal het licht der nationaliteit zal door dringen door de duisternis van eeuwen gele den, die thans nog het grootste deel van dit district schijnt te beheerschen, iu weerwil van hetgeen reeds nu gebleken is de wil te zijn van het Nederlandsche volk. Eeeds anderhalf jaar geleden zijn wij be gonnen den bij enkelen sluimerenden geest van vooruitgangvan liberalisme in het openbaar optewekken door het in het leven roepen van dit Weekblad. Iedereen weet welk een tegenstand dit ondervond, ja in het eerst zelfs minachting. Maar weldra ging dit minachting over in afkeuring, van af keuring kwam belangstellingen op den huidigen dag zien wij eene vereeniging tot stand gebracht, wier zuiver liberale beginse len niet wankelen of bezwijken, eene veree niging die naast ons moedig voor haar ge voelen durft uit te komen, en daardoor de kracht in zich heeft om te blijven bestaan, en op te wassen tot een stevigen boom, die alle schokken kan trotseeren. Zoo is de toekomst ook in dit district voor ons, voorstanders van het liberalisme, vijan den van eigenbelang, stilstand en achteruit gang, weggelegd. Lang zal het duren, wjj voorzien het, want dit district is verder ach teruit dan eenig ander. Doch de natuur laat zich niet dwingen, en zoo zal ook het natio~ nale beginsel van het Nederlandsche volk, het Liberalismeeenmaal het algemeene be ginsel moeten worden van het Amersfoort- sche district. KENNISGEVINGEN. SCHUTTERIJ. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen, ten gevolge van de deswege bestaande voor schriften en ter verdere geregelde uitvoering van de door Z. M. den Koning vastgestelde reglementaire bepalingen omtrent de Schutterijen, icr kennis van de belanghebbenden, dat de alphabctische naamlijsten van de ingeschrevenen voor de Schutterij, gedurentfb acht dagen op de plaatse lijke Secretarie voor eenieder ter inzage zullen liggen, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, ten einde eenieder in staat zoude zijn, om, ingeval hein eenige personen of omstandig heden mochten bekend zijn, die daarop nog zouden behooren te worden aaugeteekeud of er van moeten worden wegge laten, zulks aan het Bestuur kenbaar te maken. Dat de Loting voor de Schutterij, tusschen de ingeschre venen van dezen jare, onder toezicht eencr Commissie uit het bestuur, ten lïaadhuize dezer gemeente zal plaats heb ben op Zaterdag, den 28. Juni aanstaande, des voormiddags te 10 uren. Wordende alzoo de belanghebbenden opgeroe pen, om ter plaatse en ure voorschreven te verscliijncn, of, bij afwezigheid, zich aldaar door een bij de voormelde Com missie bekeud pcrsooD, voorzien van behoorlijke schriftelijke volmacht, te doen vertegenwoordigen, om de bij de wet vcreischte loting naar behooren te doen; zulleudc voor hen, die persoonlijk afwezend mochten blijven en zich Diet op voorschreven wijze hebben doen vertegenwoordigen, door een der leden van de Commissie worden getrokken. Dat ten zelfden dage, op gelijke wijze, eene Naloting zal plaats hebben, ten behoeve van diegenen, welke tot de loting verplicht zijnde, buiten hun toedoen niet onder haar moch ten zijn begrepen geworden, alsmede ten behoeve van hen, die, ofschoon iu andere gemeenten reeds geloot hebbende, sedert de laatst voorgaande inschrijving, alhier zijn komen inwonen, en voor de vreemdelingen, welke sedert die in schrijving in de termen zijn gevallen om als Ingezetenen te worden aangemerkt. En dat eindelijk den belanghebbenden bij de loting dc gelegenheid zal worden opengesteld, om dc redenen van vrijstelling, waarop sommigen aanspraak zouden mogen maken, ter kennis van de genoemde Commissie te brengen, met aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel daarvan, waarop zij hunne reclame gronden. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid voor wende, zal deze worden gedrukt en aangeplakt op de daar voor gebruikelijke plaatsen. Amersfoort, den 16 Juni 1873. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De SecretarisDc Burgemeester W. L. SCUELTUS. A. G. WDERS. De Buroemeester van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Kouing9 in de provincie Utrecht van den 11. Juni 11., No. 2 Az., Brengt ter kennis van dc ingezetenen dezer gemeente, dat, aantevangen met den 20. Juni. e.k., op dc Zei ster- heide practischc oefeningen in het schieten naar de schijf worden gehouden door het detachement Veld-Artillerie, in garnizoen te Utrecht; zullende men uit getrokken geschut vuren in de richting van het Iluis ter Heide naar den toren van Ond-Leusden, welke door het plaatsen van paaltjes en kielspittingcn duidelijk zal aangegeven worden terwijl gedurende het vuren het onveilig terrein door een zestal vlaggen zal worden aangeduid. Met het oog op de omstandigheid dat bij het het schieten eenige projectielen somwijlen niet springen, worden dc

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1