Amersfoort en Omstreken. Mr. J. Cock Blomhoff. 1873. No. 79. Zaterdag- 28 Juni. Uitgever: A. M. SL0TH0UWT2B, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De vacature in de Provinciale Staten. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/2 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regels ƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTEAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7 44 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11.30, 12,30, 13,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 8.18 (sneltr.) 4,v 7,35, 7,45, 7,55. 8*18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baam 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 12,45, 4,—, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. 10,10,—. 8,59 v h 8,20, tf y 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 8 uur 's middags op de trein van 0, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. Wij kunnen niet ontveinzen met genoe gen de candidatuur te hebben gezien, door de kiesvereeniging Vooruitgang gesteld voor het lidmaatschap der Provinciale Staten uit het hoofdkiesdistrict Amersfoort, ter ver vulling van de vacature ontstaan door het overlijden van den Heer Mr. J. C. Cr. C. Laan. Naar ons inzien toch zijn er bij de tegenwoordige samenstelling der Staten weinig menschen beter in het gewestelijk bestuur op hunne plaats dan juist de verko zen candidaat, de Heer Mr. J. Clock Blom- hoff te Baarn. Zooals uit het hierachter voorkomende verslag van de vergadering der kiesvereeni ging blijkt, is het in de eerste plaats wen- schelijk dat iemand gekozen wordt uit een van de plaatsen in dat verslag als te weinig vertegenwoordigd opgenoemd. De Heer Cock Blomhoff vervult dien wensch als wo nende te Baarn het middenpunt van de Noordelijke helft van het kiesdistrict. Daar bij komt dat het zoowel voor den Heer Cock Blomhoff als voor den Heer baron Mollerus, die reeds lid der Provinciale Staten is en ook te Baarn woont, zeer van belang is elkander ten allen tijde te kunnen consulteeren, waar de provinciale aangelegenheden dat moch ten vereischen. Doch dit is niet het eenige. De Provin ciale Staten zijn vooral belast met het bij zondere bestuur van den waterstaat, voor zoover hij niet van rijkswege wordt ingericht en bekostigd, en oefenen het toezicht uit over alle wegen, wateren, waterwerken, wa terschappen, droogmakingen en indijkingen in de Provincie voorkomende, terwijl zij bovendien de daartoe noodige instructien en verordeningen maken. Op dit gebied is er naar onze meening moeielijk geschikter per soon aan te wijzen. De Heer Cock Blomhoff is als heemraad en hoofdingeland van het Heemraadschap de rivier de Eem, Beken en aankleve van dien volkomen bekend met al de belangen van dat waterschap, en dus ook door den aard van die betrekking en de uit gebreidheid van het gebied van dit Heem raadschap ten volle vertrouwd met den toe stand der wegen en wateren in dit gewest. Het Heemraadschap strekt zich uit over do districten Woudenberg, Amersfoort, Hoog land en Baarn, en begrijpt dus alle plaatsen in zich die tot het district behooren waaruit het gewestelijk bestuur moet worden geko zen van den oorsprong der rivier de Eem af tot aan de Zuiderzee toe. Nu derhalve de persoon is gevonden, die de belangen van dit district ook op dat gebied met kennis van zaken in de Staten kan voorstaan, en daar door in dat lichaam den watergraaf, den Heer Mr. Kien Eltzman, met kracht kan ter zijde staan, nu kunnen wij ook verwachten, dat door zulk eene keuze die belangen zoo goed mogelijk zullen worden behartigd. Maar niet alleen zijne tegenwoordige be trekking van Heemraad en Hoofdingeland sterkt ons in onze verwachting. Wij wijzen ook op de vroegere werkzaamheid van den Heer Cock Blomhoff, toen hij nog aan de Provinciale Griffie van Utrecht was verbon den. Die werkzaamheid stelde hem in staat zich volkomen op de hoogte te stellen van alles wat de Provinciale huishouding in ge heel Utrecht betreft, en dat hij zijn tijd daar mede nuttig heeft besteed, blijkt uit het feit, dat aan hem voornamelijk de zorg werd op gedragen tot het samenstellen van eenige provinciale verordeningen en van het pro vinciaal reglement voor de waterschappen. Zijne keuze strekt zich dus nog verder uit, ook tot datgene waartoe ieder lid van de Provinciale Staten is geroepen op ander ge bied. En eindelijk. Hoe vreemd het ook zij maar toch is het waar, de Provinciale Sta ten kiezen de leden der Eerste Kamer. Wij noemen dit vreemd, omdat die bevoegdheid zoo ten eenenmale afwijkt van den aard der overige werkzaamheden aan de Staten opge dragen. Doch nu eenmaal de wet zich hier omtrent ondubbelzinnig heeft verklaard, en er nog geene verandering in dit opzicht is te voorzien, nu moeten wij ook het gewicht van die bevoegdheid met het oog op den te verkiezen persoon wel degelijk in de schaal leggen. En dan gelooven wij ons gerustelijk te kunnen en mogen vereenigen met de be ginselen door den Heer Cock Blomhoff voor gestaan. Elke arbeid door hem verricht ademt een vrijzinnigen geest, doet ons hem kennen als een man die den weg van kalmen vooruitgang bewandelt. Hij is dus een man naar onze hand, en waar de keuze van een lid der Eerste Kamer noodig mocht zijn durven wij met vertrouwen die zaak in han den geven van den Heer Cock Blomhoff, overtuigd zijnde dat door hem geen ander ooit zal worden verlangd daar die ook onze politieke richting is toegedaan. Deze laatste reden van aanbeveling is niet de minste. Want, als wij goed zijn ingelicht dan wil ook het Anti-Schoolwetverbond zich in deze verkiezing mengen, en een can didaat op den voorgrond stellen die in ge schiktheid voor het lidmaatschap der Pro vinciale Staten niet in de schaduw kan staan van den Heer Cock Blomhoff. Doch zulks vraagt dat verbond ook niet, geschiktheid doet er minder toe, het is alleen de vraag: zijt gij het met ons eens nl. de kerk no. 1 en daaronder de staat? zoo ja, dan zijt gij onze man. En aangezien die vraag alleen te pas komt op politiek terrein, en het lidmaatschap der Provinciale Staten juist een politiek ka rakter verkrijgt door de vreemdsoortige be voegdheid om leden van de Eerste Kamer te kunnen kiezen, zoo is het begrijpelijk waarom ook het Anti-Schoolwetverbond zich met deze verkiezing wil inlaten. Wij echter stellen de geschiktheid van een candidaat voorop, vooral waar hij zoo weinig politiek terrein behoeft te betreden als in de Provinciale Staten, en zooveel kennis van locale aangelegenheden moet aan den dag leggen, en daarom gelooven wij dat de kie zers op 8 Juli e.k. geen betere keuze voor het lidmaatschap der Provinciale Staten kunnen doen dan die van den Heer

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1