Amersfoort en Omstreken. M'.J. Cock Blomhof?. 1873. No. 80. Zaterdag* 5 Juli. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De verkiezing voor de Prov. Staten. De Gemeenteraads-verkiezing. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Franco door het gehcele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7Vo Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regehƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,35. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. 7,41 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sueltr.) u 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 v 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 8.18 (sneltr.) 4,—, 7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM, Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdjjk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aauk. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 V 's avonds na aank. der laatste treinen. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 12,45, jj 4,—, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) u u u 5,50, 7,44. 10,10,—. 8,59 vut/ 8,20, 10,53. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 'a morgens op de trein van 8,31 naar .Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. Waar twee honden vechten om een been, loopt de derde er meê heen. De kiesvereeniging Amersfoort heeft in hare laatste vergadering den Heer W. A. Croockewit candidaat gesteld voor het lid maatschap der Provinciale Staten. Wij heb ben die candidatuur met verwondering ver nomen, en niet weinigen hebben voorzeker onze verbazing gedeeld. Want er zijn slechts twee oorzaken denk baar voor dit verrassend verschijnsel: öf de kiesvereeniging Amersfoort heeft zich een nieuw brevet gegeven van politieke on- beduidendheid, door in April met een anti revolutionairen, in Juni met een conserva tieven, en in Juli meteen liberalen candi daat voor den dag te komenof hare meerderheid is in die drie maanden van anti-revolutionair conservatief en van con servatief liberaal geworden, zoodat wij hier voor het feit staan van eene plotselinge po litieke bekeering. Nemen wij voor het oogenblik het laatste geval aan schoon wij van de juistheid dier opvatting niet heel zeker ziju! dan moe ten wij ons natuurlijk gelukwenschen met de aanwinst van nieuwe bondgenoten. Maar ook aan onze bondgenooten stellen wij zekere eischen, en deze wenschen wij onder het oog te brengen van de leden der kiesvereeniging Amersfoortindien zij ten minste niet, op den weg der politieke hervormingen voort gaande bij eene volgende verkiezing gea vanceerd, en een paar maanden later radi- kaal worden. Want in dat geval zouden we hen in hunne snelle vaart niet kunnen bij houden. Onze politieke tegenstanders, tot welke wij nog voor eenige dagen de leden der kies vereeniging Amersfoort rekenden, vormen in den regel twee goed aaneengesloten par- tjjen. Onze eigene richting daarentegen heeft voor weinige maanden de eerste stap pen gedaan, om' zich tot eene politieke partij te organiseeren. Wij weten dat hiertoe sa menwerking eendrachtige samenwerking een eerste vereischte is, dat eigen zin en lust, persoonlijke sympathie en antipathie moet worden ter zijde gesteldwaar het geldt de belangen der richting te bevorderen. »De vrije Nederlander" zoo schreven wij in ons nummer van 12 April smoet weten te nemen en te geven. Hij moet het algemeen belang boven wat hem persoonlijk aange naam is weten te stellen, en hij heeft het volle genot der vrijheid wanneer hij voor zijne richting kan strijden, al kan hij in de bijzonderheden zijn zin niet krijgen." De vrijzinnige kiesvereeniging Vooruit gang heeft den Heer Cock BlomhofF can didaat gesteld en aanbevolen, en rekende daarbij op de hulp van hare geestverwanten, ook van die, welke niet tot hare leden be- hooren. De kiesvereeniging Amersfoort eenige dagen later vergaderende en (tijde lijk?) met vrijzinnigen geest bezield, stelt niet den Heer Cock Blomlioff, maar een ander liberaal, den Heer Croockewit candi daat. Zoo iets, dan zou ons deze maatregel doen twijfelen aan de echtheid van de nieuw bakken liberaliteit der vereeniging. Wordt niet op deze wijze aan de party van het anti schoolwet-verbond, die ook haren candidaat heeft gesteld, vrij spel gegeven, en de keuze van iederen anderen candidaat ook die van den Heer Croockewit hoogst twijfelach tig gemaakt? Ware die candidatuur aan die van den Heer C. BI. voorafgegaan, of uitge steld tot de verkiezingen van 1874, dan zou den wij die met ingenomenheid hebben on dersteund. Beide candidaten achten wij uit nemend geschikt voor het lidmaatschap der Provinciale Staten, maar juist daarom is het even dwaas als onvoorzichtig hen tegenover elkander te stellen, en daarom hun beider kansen te verminderen. De gewoonte brengt mede, dat geen offi- cieele candidatuur wordt geproclameerd zon der toestemming van den betrokken candi daat. Wij hoopten en verwachtten dat de Heer Croockewit zich niet tegenover den Heer Cock Blomhof? zou willen stellen,, maar wij zijn in deze hoop zeer teleurgesteld. Yan een liberaal man verwondert ons dit, omdat hij zeer goed moet inzien, dat slechts een gemeenschappelijke vijand met deze op positie zijn voordeel kan doen. Meer nog van den oprichter der kiesvereeniging Vooruit gang, die zijn eigen werk helpt afbreken. Wij wijzen nog eens met ernst en aan drang op hetgeen wij in ons vorig nomrner over Mr. J. Cock BlomhofF schreven. Wij waardeeren de verdiensten en den ijver van den Heer Croockewit als wethouder en raadslid, en hopen hem die betrekkingen langen tijd te zien vervullen. Maar ook de talenten van den Heer Cock Blonihoff wenschen wij ten dienste van onze provincie en onze stad werkzaam te zien. En daarom nog eens: geen betere keuze voor het lidmaat- maatschap der Provi?iciale Staten dan die van den Heer Dinsdag 15 Juli e.k. moeten de kiezers voor den Gemeenteraad van Amersfoort hun burgerplicht vervullen en uitmaken in hoe verre de in September aftredende leden hun mandaat kunnen hervatten. Die verkiezing zal dan het oordeel vellen over de Heeren E. E. Visser, B. E. Herschel, Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt, J. T. Lagerweij en P. E. van Ittersum, die allen aan de beurt van aftreding zijn. Steeds zal het moeielijk zijn, zoolang het stelsel van herkiesbaarheid wordt gehuldigd in de wet, na verloop van elke zes jaren in het openbaar de alsdan aftredende leden te bespreken. Zoo ligt toch zou deze of gene persoon, die minder geschikt wordt bevon den maar reeds zoovele jaren zitting heeft, zich gekrenkt kunnen gevoelen door zooda nige openhartigheid. Maar wij gelooven dat juist die bepaling der wet»dat de leden van den raad gedurende zes jaren zitting heb ben" den wil des wetgevers uitdrukt, om na dien tijd te beoordeelen of de gekozenen nog wakker genoeg zijn om weder verkozen te worden. Dat die beoordeeling het liefst in het openbaar geschiedt, zal niemand voor zeker ons, vrienden der publiciteit, ten kwa-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1