Amersfoort en Omstreken 1873. No. 87. Zaterdag* 23 Augustus. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. WDÏKELVEREENIGINGEN. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.73. Franco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummer7'/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zomerdienst aangevangen 15 Mei ÏÖT'S. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,44 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 a a 3,2, a 4,25, a 4,354,50. 3.18 (sneltr.) 4,7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55; 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Ecmncs 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorn., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 9 uur 's morgeus op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 12,45, 4,-, 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. t, 10,10, 8,59 a a a 8,20, ,i a 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht eu 8,30 uur 's avonds na aank. der trciu van 8,15 uit Arnhem. Het Dut vaD deze soort van vereenigingen voor den werkman meer in 't bijzonder en ook voor den kleinen burgerstand in liet algemeen is genoegzaam erkend en behoeft niet meer te worden bewezen, in Duitsch- land bestaan er reeds houderden, en in Enge land, alwaar zij het eerst zijn ontstaan, is haar aantal nog veel grooter. Ook in ons land zijn er reeds enkelen opge richt, zoodat op het eerste coöperatief con gres, dat dezen zomer te Utrecht gehouden werd, er uit verschillende plaatsen van ons vaderland afgevaardigden van zulke vereeni- giugen bijeen waren gekomen om hunne belangen te bespreken en maatregelen te be ramen, waardoor zij elkander nuttig konden zijn. Op dit congres werd ook eene commis sie benoemd om de zaak der winkelvereeni- gingen bevorderlijk te zijn en de oprichting van meer dergelijke inrichtingen zooveel mogelijk in de hand te werken, door het ver strekken van inlichtingen en het geven van de noodige aanwijzingen. Hoe zulke veree nigingen zijn ingericht, en hoe zij werkzaam ziju, kunnen wij het beste duidelijk maken door te beschrijven, hoe meu daartoe in Delft is te werk gegaan en hoe de vereeniging al daar ontstaan is. FEUILLETON. DE KOMEET. I. In 't vorige jaar, juist voor de carncvalsfeêstcn ver spreidde zich in Huneburg het gerucht, dat de wereld zou vergaan. Doctor Zacharias Piper uit Colmar was de eerste, die dit onpleizierigc bericht verspreiddehet stond te le zen in „de kreupele bode", in „de volmaakte Christen" cn in wel vijftig andere almanakken. Zacharias Piper had berekend, dat op Vastenavond een komeet uit den hemel zou neêrkomcn, met een staart van vijf en dertig millioen mijlen langdat die staart uit ko kend water zou bestaan en zich over de aarde zou uitstor ten, zoodat de sneeuw van de hoogste bergen zou smelten, de boomen zouden verzengen cn de menschen zouden ver branden. 't Is waar dat een brave Parijzer geleerde Popinot heette hij naderhand schreef, dat de komeet ongetwij feld zou komen, maar dat haar staart uit zulke ijle dampen zou bestaan, dat niemand er eeuigen hinder van zou heb ben; dat dus iedereen zich maar rustig met zijn eigen za ken moest bemoeien, en dat hij voor alles instond. Heel wat menschen lieten zich door die verzekering ge ruststellen. Maar ongelukkig hebben we in Huneburg eene oude spin ster, die Maria Finck heet, cn die in het Drie-Potten- straatje woont, 't Is een klein, oud vrouwtje, met witte haren en een erg gerimpeld gezicht, en de menschen hebben de gewoonte, haar in lastige omstandigheden om raad te vragen. Ze huist in een laag kamertje, waarvan de zolder versierd is met beschilderde eieren, roode en blauwe linten, vergulde noten en duizend andere zonderlinge voorwerpen. Ze draagt zelve een ouderwetsche japon met groote plooien Er bestond aldaar eene werkmansvereeni- ging, opgericht in het jaar 1870, en voorna melijk bestemd om aan de werklieden eene aangename gelegenheid tot uitspanning en tevens tot ontwikkeling van den geest te verschaffen. Deze vereeniging houdt eiken Zaterdag avond eene gezellige bijeenkomst, alwaar van tijd tot tijd voordrachten door onderscheidene sprekers over verschillende onderwerpen worden gehouden. In het laatst van het voorjaar werd op een dezer avonden eene voordracht over winkel- vereenigingen gehouden door Mr. A. Kerdijk, die dit jaar het groote coöperatieve congres te Newcastle in Engeland had bijgewoond en zich opgewekt gevoelde om deze zoo nut tige inrichtingen ook hier te lande door woord en daad te bevorderen. Deze voordracht werd met veel belang stelling aangehoord en maakte de aanwe zigen bekend met de ware grondslagen voor zulk eene vereeniging. Deze komen hierop neer Elk die lid wordt brengt in wekelijksche bijdragen van f 0.25 eene som van f 5 bijeen, die hij in de kas der vereeniging stort. Hij wordt daardoor aandeelhouder en verkrijgt aanspraak op een gedeelte van de winst, die de vereeniging behaalt door een winkel van grutters- en kruidenierswaren, welken zij en eet niets dan krakelingen, hetgeen haar in den omtrek een groot gezag geeft. Maria Finck kon zich volstrekt niet vercenigen met de meening van den braven en eerlijken Heer Popinot. Zij hield het integendeel met Zacharias Piper en zeide „Bekeert u en bidtdoet boete over uwe zonden, en doet wel aan de kerk, w ant het einde is nabij, het einde is nabij!" Achter in haar kamertje was een prent te zien van de hel, waarheen de menschen afdaalden langs* een met rozen be strooid paddansende gingen zij daarheen, de een met een flcsch, de ander met een ham, een derde met een rist worst jes in de hand. Een muziekant met linten op zijn hoed speelde op de klarinet om hen onderweg op te vroolijken niet weinigen omhelsden hun buurmeisjes, en al die onge- lukkigen naderden zorgeloos een vlammenden oven, waar reeds de eersten hals over kop in neertuimelden. Stel u de gedachten voor van elk fatsoenlijk mensch, bij het zien vau die prent I Niemand is zóó braaf, of hij heeft toch een zeker aantal zonden op ziju geweten, cn niemand kan zich vleien, zoo maar dadelijk aan |de rechterhand des Hecren te mogen zitten. Neen, men moest al erg verwaand wezen, om zich te verbeelden, dat de zaken zulk een loop zouden nemen, dat zou een tceken van een zeer verdoe melijke hoovaardigheid zijn geweest. En daarom zeiden de mcesten „Wij zullen aan den carneval niet meedoenwij zullen den vastenavond boetedoende doorbrengen." Nooit van zijn leven had men zoo iets gezien. De kapi- tein-plaatskommandaut cn zijn adjudant eu al de onderoffi cieren van de derde compagnie van het regiment, dat in Huneburg lag, waren volkomen wanhopig. Met alle voor bereidselen voor het feest, de groote zaal van 't gemeente huis, die zij met mos en wapentrophaeën hadden versierd, het orchest, dat zij hadden opgeslagen, het bier, het kirsch- wasser en de bisschop die zij besteld hadden en alle verver- schingen zouden zij voor niets blijven zitten, omdat de da- zal openen, zoodra de genoegzame gelden zijn bijeengebracht. In dien winkel wordt enkel a contant geld verkocht, en ieder die aandeelhouder der vereeniging is, krijgt aan het einde van het jaar een aandeel in de winst van dien winkel naar evenredigheid van het geen hij heeft gekocht. Ieder aandeelhouder heeft dus belang om in den winkel van zijne vereeniging te komen 1° omdat hij dan zeker is goede en zuivere waar te krijgen, 2° om dat hij dan nimmer in schuld geraakt, 3° omdat hij aan het einde van het jaar nog een deel van de winst krijgt, die door den winkel is behaald. In den winkel wordt verkocht tegen de gewone prijzen, en zij die geen aan deelhouders zijn kunnen daar even zoo koo- pen maar krijgen natuurlijk geen aandeel in de winst. Ook in Amersfoort zoude zulk een winkel zeker voor velen eene groote weldaad zijn. Velen toch die thans gewend zijn om te bor gen, en daardoor altijd meer achteruitgaan, zouden, wanneer zij eenmaal aandeelhouders van zulk eene vereeniging zijn geworden, voortaan in den winkel hunner vereeniging gaan koopen, en daardoor tevens de kans krijgen van aan het einde van het jaar nog een kleine winst te behalen, des te grooter, naarmate zij in dien winkel hebben gekocht. Er zijn natuurlijk voor zulk eene vereeni- mes van de stad van dansen zelfs niets meer wilden hooren spreken. „Ik ben niet kwaad van natuur," zei de sergeant Du- chêne, „maar als ik jelui Zacharias Piper te pakken kreeg zou hij er van lusten Met dat al waren toch Daniël Spitz, de gemeentesecreta ris, Jéröme Bertha, de zoon van den postdirecteur, Dnjar- din, de gemeente-ontvanger, en ik het ergst teleurgesteld van allen. Acht dagen van te voren waren wc naar Straatsburg gereisd, om ons costumes te huren. Oom Tobias had mij zelfs vijftig francs uit zijn zak gegeven, opdat ik niets zou behoeven te ontzien. Ik had daarvan bij jufvronw Dardenai, onder de kleine arcades, een pierrot costuum uit gezocht. Dat is een soort van wit hemd, met breede plooien en lange armen, met knoopen in den vorm van uien, en zoo groot als een vuist, die van de kin tot aan de knieën door- loopen. Men draagt daarbij een zwart calotje, en als men zijn gezicht met blom wit maakt, een langen neus, holle wangen en llinke open oogen heeft, ziet het er prachtig uit. Dujardin had, omdat hij zoo 'n dikken buik heeft, het kostuum van een Turk genomen, dat van boven tot onderen geborduurd wasSpitz had een Polichinel-pak, van duizend roode, groene cn geele lappen, met één bult van voren en één van achteren, en een grootcn gendarmensteck achter op zijn hoofd't was onmogelijk iets mooiers te bedenken Jerome Bertha moest een wildeman verbeelden, met papc- gaaienveeren op zijn hoofd. Wc waren vooruit zeker, dat al de meisjes haar sergeanten zouden laten loopen, om met ons te komen dansen. En als men nu zulke onkosten gemaakt geeft, aan te zien, dat alles naar den duivel gaat door de schuld van een mal oud wijf of van een Zacharias Piper is dat niet genoeg om aan het hcele menschdom een hekel te krijgen Maar wat zullen we er aan doen? De menschen blijven altijd dezelfden cn de gekken zullen all ijd de kaart krijgen. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1