mersfoorten Omstreken 1873. No. 88. Zaterdag 30 Augustus. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Het verslag over de toestand dei- Provincie Utrecht in 1872. WEEKBLAD VOOR D [Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. [franco door het geheelc Kijk0,85. [Afzonderlijke nummer7J/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. Advertentiën van 15 regels Iedere regel meer ƒ0,50. 0,10. TE AMERSFOORT. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,25. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAi-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,44 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, 4,25, 4,35, 4,50. 3.18 (sneltr.) 4,7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FIOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barnevcld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 ff f, 12,45, 4,ft 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. 10,—, 10,—. 8,59 8,20, 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6,— naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 nit Arnhem en 8,25 nit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. I. Volgens voorschrift van art. 162 der Pro vinciale Wet werd in de zomervergadering der Staten van Utrecht weder het jaarlijk- sche uitvoerige en beredeneerde verslag over den toestand der Provincie uitgebracht en algemeen verkrijgbaar gesteld. Wij hebben dit verslag, hetwelk blijk baai- met veel zorg en oordeelkundig is samenge steld, met genoegen ingezien, en ineenen dat het niet ondienstig kan zijn eenige resulta ten, die wij uit de vergelijking der statistie ke opgaven van verschillende gemeenten vooral met het oog op Amersfoort, hebben verkregen, mede te doelen, daar zulks wel licht zal kunnen leiden om den toestand en de huishouding van de stad onzer inwoning in sommige opzichten nader te leeren ken nen. Zeer waar toch zijn de woorden door Mr. de Bruyn Kops op den omslag der afle veringen van zijn bekend tijdschrift »de Economist" geplaatstStatistiek (d.i.) Kent u z e 1 v e n. Bij de opgaven omtrent de geboorten en sterftenwaarmede het verslag aanvangt, heeft ons terstond getroffen de ongunstige verhouding, in welke Amersfoort ten op- FJEUILLETON. DE KOMEET. n. Vastenavond is gekomen. Den geheelen dag was de lucht vol sneeuw. Men kijkt rechts en links, naar boven en naar beneden geen komeetDe jonge dames schijuen geheel in de war te zijn; de jongelieden loopen bij hun nichten hun tantes, hun peettantes, in alle huizen aan„Nn ziet ge toch wel, dat de oude vrouw Finck gek isal die ko- metenpraatjes zijn klaar onzin. Komen de kometen ooit in den winter? Komen zij niet altijd in den tijd van deu wijn oogst? Kom, kom, 't is hoog tijd om tot een besluit te komenWat duivel! ge kunt u immers nog bedenken? enz." De onderofficieren gingen van hun kant de keukens rond, en praatten met de dienstmeisjes, waarbij zij noch verma ningen, noch verwijten spaarden. Velen vatten weer moed. De oudjes kwamen arm in arm de groote zaal van het ge meentehuis bekijken, waar de zonnen van sabels en dolken en de kleine driekleurige vlaggetjes tusschen de vensters algemeene bewondering opwekten. Alles verandert nu: men herinnert zich weer, dat het vastenavond is; en de juffer tjes haasten zich om de kleêren uit de kast te krijgen en de dansschoentjes te poetsen. Om tien uur was de groote zaal van het gemeentehuis vol mcnschenwij hadden den slag gewonnengeen enkele Huneburgsche schoone ontbrak op het appèl. Luid klonken de klarinetten, de schuiftrompetten en de turksche trom de hooge vensters straalden in de duisternisde walsen draaiden als wervelwinden en de contredanscn hielden niet op de jongelieden verkeerden in een onuitsprekelijke op gewondenheid, en de oude grootmoedertjes, die prettig tus schen de guirlanders zatenhadden van ganscher harte schik. Men verdrong elkaar in het buffetmen kon nau- zichte van het getal overledenen staat tegen over andere groote gemeenten in de Provin cie. De gemeente Utrecht, alwaar de gezond heidstoestand altijd veel te wenschen over laat, worde hiervan uitgezonderd. Terwijl over 1872 het sterftecijfer voor Amersfoort bedraagt 361, of 1 op de 36.57 inwoners, is dit cijfer voor Zeist slechts 98, of 1 op de 55.3 inwoners, voor Rhenen 86, of 1 op de 48 inwoners en voor Veenendaal 64, of 1 op de 59,3 inwoners. Voor zooveel bekend hebben in geene der genoemde ge meenten in 1872 epidemische ziekten ge- heerscht, welke op het getal overledenen van eenigeu invloed zijn geweest. Ouder de kleinere gemeenten verdient vooral opmerking Renswoude, met 1121 in woners, alwaar in het geheele jaar slechts 8 sterftegevalleu plaats hadden, of 1 op de 141 inwoners. Zal men nu uit die cijfers de gevolgtrek king maken, dat de gezondheidstoestand te Amersfoort zooveel ongunstiger zoude wezen dan in andere gemeenten? Wij gelooven niet, dat de genoemde cijfers daartoe reeds voldoenden grond gaven, tegenover de alge meene bekendheid, dat juist Amersfoort on der de meest gezonde plaatsen van ons vader land kan worden gerekend. Zoo dikwijls wij de wekelijksche sterfte- welijks genoeg ververscliiugen aandragen, en vader Ziunncr, die de leverantie voor dien avond als meestbiedende had ge kregen, kau zich beroemen, dat hij er dien avond zijde bij gesponnen heeft. Op den buitentrap kwam men op elke trede waggelende lieden tegen, die zich wat al te veel vcrfrischt hadden. En buileu sneeuwde het maar steeds d oor. Oom Tobias had mij den huissleutel gegeven, zoodat ik zoo laat als ik wilde kon terugkomen. Tot twee uur sloeg ik geen dans over, maar toen kreeg ik er genoeg van, de ver- verschingen begonnen mij wat duizelig te maken. Ik ging naar buiten. Toen ik maar eens buiten was, voelde ik mij weer beter en begon te overleggen of ik weer naar boven of wel stil naar huis zou gaan. Aan den eenen kant had ik nog wel wat willen dansen, maar aan den anderen kant voelde ik mij erg slaperig. Eindelijk neem ik het besluit om naar huis te gaan, en sla den weg in naar de St. Sylvester straat, de ellebogen aan den muur houdende en allerlei zaken bij mij zelvcn overleggende. Sedert tien minuten wandelde ik zoo in het donker voort, en juist zou ik bij de fontein den hoek omslaan; daar zie ik, toevallig in de hoogte kijkend, achter de boomen van den wal een maan, rood als gloeiende kolen, die zich door de lucht bewoog. Zij was nog zeker op duizende mijlen af- stands, maar zij ging zoo snel vooruit, dat zij binnen een kwartier bij ons moest wezen. Op dit gezicht kreeg ik kip- pevcl van top tot teenik voelde mijn haren te berge rijzen en zei bij mij zeiven ,,'t Is de komeetZacharias Piper had gelijk En zonder te weten wat ik deed, holde ik hals over kop naar 't gemeentehuis terug, sprong den trap op, allen die er afkwamen omverloopendcen met een vrceselijkc stem schreeuwende „De komeet! De komeet!" Het bal was juist op zijn schitterendstde turksche trom lijsten alhier nagingen, heeft het ons getrof fen, dat het getal jonge kinderen daarop voorkomende steeds bijzonder groot is, en meenen wij de gissing te mogen maken, dat het hooge sterftecijfer in deze gemeente in zonderheid aan de vele gevallen van overlij den op zeer jeugdigen leeftijd is toeteschrij- veu, en dat die gevallen alhier, naar even redigheid, veel talrijker zijn dan in andere gemeenten. Gaarne hadden wij de juistheid van onze gissing bevestigd gevonden door een staat van den leeftijd der overledenen in de verschillende gemeenten der provincie, doch zoodanigen staat hebben wij in het ver slag niet aangetroffen. Dat de vele sterfgevallen van jonge kinde ren niet alleen van de meerdere of mindere gezondheid eener plaats afhankelijk zijn, zal wel niet noodig zijn aantetoonen. Zeer uitvoerig is de afdeeling van het ver- O O slag omtrent de financien der gemeenten. En kele cijfers hebben in die afdeeling onze aan dacht getrokken. Onder het hoofd »uitgaven" worden onder ééne rubriek gebracht die voor verkiezingen kadastrale stukken, burgerlijke stand en bevol kingregisters. Men zou kunnen aannemen, dat deze uit gaven voor de verschillende gemeenten zich naar het getal inwoners regelen, en dan wil donderde, de dansers stampten met de bakken, en sloegen bij het draaien met de bcenen achteruitde meisjes hadden kleuren als klaprozenmaar toen men die woorden door de zaal hoorde galmen: „de komeet! de komeet!" ontstond er een doodelijke stiltede lieden keerden zich om, werden bleek, kregen lange wangen en spitse neuzen. Sergeant Duchcnc sprong naar de deurhield mij tegen en lei de hand op mijn mond, met de woorden Zijt ge gek Wilt ge uw mond wel houden Maar ik rukte mij los, en riep zonder ophouden op wan- liopigeutoon: „de komeet! de komeet!" En men hoorde reeds de lieden als een onweer den trap afstormen en naar buiten stroomende vrouwen jammerden kortom't was een akelig rumoer. Enkele oude vrouwtjes, die zich door den Vastenavond hadden laten verlokken, hieven de handen ten hemel en stamelden„Jezus! Maria! Jozef!" In een oogenblik was de zaal leeg. Duchêne liet mij los, en ik zag ademloos, mij uit het venster buigende, de men- schen na, die zoo hard zij konden de straat opliepen toen ging ik ook weg, half gek van wanhoop. Toen ik langs het buffet kwam, zag ik de marketentster Catherine Lagoutte met korporaal Bouquet, die samen de rest van cene kom punch uitdronken en zeiden„Als er nu toch een eind aan komt, laat het dau een vroolijk eind zijn!" Beneden op den trap zaten er velen op de tredenen biechten elkanderde een zei„Ik heb woeker gedreven de ander: „Ik heb valsch gewicht gebruikteen derde: Ik heb bij het spelen bedrogen I" Allen praatten door elk ander, en van tijd tot tijd hielden zij op om samen te roe pen: „Heerc! erbarm u onzer!" Ik herkende daar den ouden bakker Fèvre en moeder Lauritz. Zij sloegen als ongelukkigcn op hun borst. Maar- dat alles giug mij weinig aanik had genoeg zouden op mijn eigen rekening. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1