Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 90. VOOR Zaterdag 13 September. Uitgever; A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nog een woord in het belang der gezondheid. Inkomsten. WEEKBLAD Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheele Kijk 0,85. Afzonderlijke nummer71/» Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50' Iedere regel meer0,10" Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SPOOBWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle: aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, leeuwarden 1.57, 7,44 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 i, 3,2, 4,25, a 4,35, 4,50. 3.18 (sneltr.) 4,—, 7,35, 7,45, 7,55. 8,IS i, n 8,55, i, 10,5, 10,20, 10,25, DHJGEHCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemues 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGEHCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barnevcld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 9,43 (sneltr.) 1.34 u 6,16 (sneltr.) 8,59 n 9,15, 12,45, 5,50, 8,20, 11,8, 4,-, 7,44. 10,52. 1,50, 8,50, 10,-, 1,57. 8,10. 10,-. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank, 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6,— naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht cn 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. Gaarne erkennen -wij met dankbaarheid het goede dat in onze gemeente gedaan wordt, al rekenen wij ons meestal verplicht om op misbruiken te wijzen en verbeterin gen te vragen van toestanden die in onze oogen herziening eischen. Wij grijpen dan ook met beide handen de gelegenheid aan om de eerste stappen toetejuichen, die er ge daan zijn in de richting die wij in vorisre nummers aanwezen. W ij zijn er trotscn op te kunnen constateeren dat Amersfoort, wakker geworden op het punt van volksge zondheid, begonnen is met twee maatregelen tot verbetering van een slechten toestand. Wij bedoelen de daarstelling van drie open bare drinkwaterputten en den politiemaat regel met betrekking tot de mestvaalten. Beide deze maatregelen zijn, nu ze genomen zijn, voor dat het te laat was, van onbere kenbaar nut en men kan hen die ze in het leven riepen daarvoor geen lof genoeg toe zwaaien. En al moge nu ook het verbod omtrent de mestvaalten voor velen ongerie felijk zijn, ja hen zelfs eenigermate in hun bedrijf hinderen, toch moeten wij er dank baar voor zijn, dat zij nu door de noodzake lijkheid daartoe gedwongen worden, hunne aendacht te vestigen op een onderwerp dat te lang daarop heeft gewacht. Dat daardoor onoverkomelijke bezwaren zouden ontstaan is ook niet aan te nemen in de meeste groote steden is het aanleggen en hebben van mestvaalten binnen de be bouwde kom der gemeente sedert tijden ver boden en vindt men dan ook maatregelen genomen om in die bezwaren te voorzien. Mest is geen artikel dat in eene stad te huis behoort of noodig is, en het is geene onmo gelijkheid om, terwijl ze tot dusverre in de stad werd bewaard om later naar het veld te worden vervoerd, voortaan in kleinere hoe veelheden dagelijks ter plaatse te brengen waar men ze noodig heeft. Door aan den gemelden politie-maatregel uitbreiding te geven en dien streng te hand haven wordt een groote dienst gedaan aan de algemeene gezondheid. Hetgeen wij in ons No. van 2 Augustus, over vervuiling van den bodem door menschelijke uitwerp selen, gezegd hebben geldt nog veel meer van de meststoffen afkomstig van paarden, koeien en varkens. Terwijl toch de eerstge noemde in zoogenaamde waterdichte beer putten worden bewaard die ze langzaam doorlaten, wordt bij het gebruik van mest vaalten niet de minste voorzorg gebruikt en zonder er aan te denken dat daardoor een aanzienlijk gedeelte der waarde verloren gaat, laat men ze in de open lucht, aan zon neschijn en regen blootgesteld, op den zoo doordringbaren zandgrond liggen. De zon newarmte bevordert de gisting der stoffen, maar veroorzaakt tevens de verdamping van een aantal der rottingsprodukten. De stank naar ammonia, die prikkelende lucht, die men bij een mesthoop steeds waarneemt ^Torniige^ ESëltand vêftf^hVn kerbruin bij zwart af gekleurde vloeistoi u»^ steeds van een mesthoop afdruipt en den om ringenden bodem doordringt, zou niet zoo donker gekleurd zijn, wanneer het niet was ten gevolge van het daarin opgelost zijn van een aantal stoffen, die natuurlijk een gedeelte der waarde van den mest vertegenwoordigen en verloren gaanHet is daarom niet te ver wonderen dat bij het onderzoek der drink wateren steeds blijkt dat deze wanneer er een mesthoop in de nabijheid ligt, zelfs op be trekkelijk grooten afstand, daardoor geïn fecteerd en geheel onbruikbaar zijn gewor den. Het gebeurt menigmaal dat men dan bij zulk drinkwater denzelfden muskusachtigen geur waarneemt, die men steeds in koeien stallen bespeurt. Wat nu van de mesthoo- pen van paarden en koeien geldt, is evenzeer het geval bij de verblijven der varkens, die tot dusverre met weinige uitzonderingen in mesthoopen worden gemest. Daargelaten nog of het voor die dieren gezond zijn kan om voortdurend in drek te wentelen, afge zien van het onsmakelijke gezicht om een dier, dat later tot voedsel dienen moet, aldus te zien behandeld, blijft een varkenskot een mesthoop, en zouden wij derhalve zeer wen- schen dat de politie-bepaling op het houden van mestvaalten ook werd toegepast op var kenskotten en dat deze uit de bebouwde kom der gemeente werden verbannen. Dat ook deze bepaling geene onoverkomelijke bezwaren zou ontmoeten blijkt uit hetgeen in eene andere gemeente van ons land is ge schied, waar namelijk door de ingezetenen gezamenlijk buiten de gemeentekom op be hoorlijken afstand, zoodat daarvan geene schadelijke uitwasemingen behoeven te wor den gevreesd, een soort varkensdorp is aan gelegd, eene verzameling van varkenskotten, waar elk zijne varkens kan opkweeken en mesten. Hetgeen daar mogelijk was zal hier ook wel doenlijk zijn, te meer daar er in de onmiddellijke nabijheid der stad terreinen genoeg voorhanden zijn waar dit op behoor lijke schaal zou kunnen worden uitgevoerd. Desnoods zou een dergelijk varkensdorp van gemeentewege kunnen worden aangelegd en tegen vergoeding van een kleine som aan de houders van varkens worden verhuurd. Wij hebben deze zaak besproken niet om de middelen voor te schrijven, maar enkel in de overtuiging dat de verblijven der varkens evenveel schade aanbrengen aan den alge- meenen gezondheidstoestand als alle andere mesthoopen, en dat, wanneer men van den genomen maatregel goede vruchten plukken wil, het noodig is de algemeen in gebruik verbannen. ~"J" "omooTitp te In ons laatste nommer beloofden wij uit voeriger mededeeling der begrooting van plaatselijke inkomsten en uitgaven van de gemeente Amersfoort over het dienstjaar 1874. Deze is door Burgemeester en Wet houders geraamd als volgt Batig saldo der rekening van 1872 10477,595 4/j opbrengst person, belasting 1874/75 - 13600, 40 opcenten grondbelasting geb. eigendommen - 5330, 10 i, ongeb. 532, 70 a person, belasting 1873/74/75 -17580, Hoofdelijke Omslag - 22900, Pacht van de sluis aan bet Spui - 147, Keur-, baven- en tongeld - 6500, Weegloon - 200, Jaarmarkt - 100, Keurloon van het vleesch - 200, Begrafenisrechten - 775, leges ter secretarie - 100, Schoolgeld van de Tusscbenschool - 1250, id. H: Burgerschool m. o. - 2200, id. n Burgeravondschool - 75, Belasting op de honden - 410, Renten van kapitalenAandeelen in de maat schappij van Gemeente-krediet - 120, Huur van huizen 863, Huur van landerijen - 6612, Opbrengst grasgewas van het plantsoen - 50, ,1 II H jaagpad - 121,— van het riet aan zee - 220, Pacht straatvuilnis - 252, Opbrengst hakhout in de Vlasakkers, in het groote galgenvak en in het plantsoen - 200, Jacht op gemeentegronden - 69, Vergunning tot het steken van plaggen en zoden, het maaien en beweiden vanheide - 230, Opbrengst scheepstimmerwerf - 450, Gronden en erfpachten - 230, Verkoop van iepenboomen - 600, Opbrengst van de tertiën der vicariën in de St. Joris-kerk - 700, Boeten en politie-zakcn - 100,— Teruggave wegens voor het Rijk verstrekte vervoermiddelen 50, Subsidiën van het rijk en de provincie in verpleging van arme krankzinnigen - 1510, Afkoop van dienstpl. bij de brandweer - 150, Bijdragen van gemeenten tot bezoldiging van den cipier der kantonn. gevangenis - 32,945 Achterstand Hoofdei. Omslag 225, Transporteeren ƒ95161,54

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1