Uitgaven, BINNENLAND. Transport ƒ95161,54 TJitkccring opbrengst der person, belasting, achterstand van 1873/74 -10510, Rijkssubsidie in de kosten van onderhoud der hoogerc Burgerschool - 7000, Totaal der Inkomsten ƒ112671,54 Jaarwedde Burgemeester, wcth., secret, en amb tenaren ter secretarie 6755, Reis- en verblijfkosten gemeente-bestuur - 20, Bureaubehoeften, advertent., licht cn brandstof - 850, Drukwerk - 275, Kosten voor onderhoud van het raadhuis - 865,— Kosten aanleggen en bijhouden registers van den Burgerlijken Stand - 1275, Kosten van het aanleggen en bijhouden van ka- dast. registers en plans 50, Kosten van het aanleggen en bijhouden bevol kingsregister - 425, Kiesverrichting - 50, Staats- en provinciaalblad 10,— Materieel en verdere kosten voor militie en schutterij - 140, Kosten van aanplakken en omroepen - 75, Kosten v. commissiën uit het gemeentebestuur - 30, Traktement ontvanger cn bureaubehoeften - 1300, Vervolgings- cn proceskosten - 60, 21 /o pet. ontvangloon aan het Rijk voor het heffen van gem. opc.grondbel. 1874 en pers. belasting 1873/74 - 590, Aandeel d. gem. in kwade posten op de grond belasting 1871 - 25, Idem 4/- opbr. aand. gem. pers. bel. 1871/72 - 1200, Idem t, opc. pers. belasting 1871/72 - 875, Traktement enz.vuur-, haven-en tongeld - 130, weegloon - 125, dc begrafenisrechten 355. van den marktmeester. - 50, Aandeel d. gemeente afschrijving van 4/5 op brengst pers. belasting 1871/72 - 590. Idem opc. pers. belasting 1871/72 - 430, IVcring van epidemische en besmettelijke ziek ten cn bevordering van koepokinenting - 290, Traktement keurmeester van het vlcesch - 200, van den veearts - 200, commiss., ageutcn, veldwachters - 35S5, Licht, brand, bureaubehoeften 525, Uitrusting politiebeambten - 300, Traktement voor nachtwakers - 1S74, Brandweer - 1080, Gasverlichting - 5000, Kosten der huizen van bewaring in de gemeente of in het kanton - 180, Justeerloon van gewichten - 10, Traktein. architect, opzichters, havenmeester, klokkenist en torenwachter - 2300, Onderhoud van straten, wegen cn pleinen - 6325, Uitdiepen en schoonhouden van havens, grach ten en vaarten - 500, Onderhoud vau veercu, schuiten, walsmuren cn rasterwerken 515, Idem van waterleidingen en bruggen - 910, Idem van sluizen cn andere waterkcer. werken - 80, Txrjui ui—^-1—- 560, Idem van het trekpad en de zeeweringen - 3030,— Idem van werven, riolen, steigers enz. - 2005, Idem van toren en klokken - 2430, Kosten voor de scheepstimmerwerf - 350,— Kosten uitbaggeren der verzanding aan den mond der rivier de Eem 50, Opbouw of vernieuwing van eenc inrichting tot verpleging der zieken - 3500, Onderhoud van gebouwen - 1234, Kosten v. het verwerken der rietgronden a. zee - 110, Onderhoud van bosschen - 350, Grondbelasting - 650, Uitgangen en contributien - 294,755 Dijk- eu polderlasten - 100, Brandwaarborg der gemeente-gebouwen 170,— Toelage kamer van koophandeï en fabrieken - 150, Trakteui. rector, conrector, de praeceptorcn en andere onderwijzers der lat. scholen en an dere benoodigdheden - 2475, Traktem. ouderwijzers cn verdere kosten van middelbaar onderwijs 16450, Bureaubehoeften, commissiën van toezicht - 50, Traktem. ouderw. voor openb. scholen (1. ond.) - 7300, Toelagen voor bijzondere scholen - 1400, voor opleiding van onderwijzers - 100, Bureaubehoeften, plaatselijke schoolcomm. en verdere kosten voor het ouderwijs - 83,50 Gemeente-archief 60, Verpleegkosten voor arme kraukzinnigen - 3560. Subsidie aan het Burgerweeshuis - 1809,645 Traktem. genees-, heel- en vcrlosk. en daarbij behoorende uitgaven - 4509, Toelage aan het Burgerlijk armbestuur, verple ging van arme passanten - 7663,28 Kosten van het begraven van lijken van armen - 150, 5 pet. intr. der gcldleening van f 58000 (15 Mei 15 Nov. 1874) 2900, Pensioenen en gratificatiën 990, Kosten der dd. schutterij 2043,70 Renten aan het Burgerweeshuis toek. van het convent van Mariënhof - 800, Kosten vervoermiddelen ten behoeve v. h. Rijk - 50, Kosten der inkwartieringen - 40, Eem- cn Slaperdijkslasten voor geb. eigendom. in de gemeente 80, 11e toelage aan dc Ned. Centraal-spoorwcgm. - 2500, Onvoorziene uitgaven - 1658,66 Totaal der Uitgaven ƒ112671,54 AMERSFOORT, 12 SEPTEMBER 1873. Z. M. heeft bij besluit van 5 September 1873 no. 5 op verzoek eervol ontslag ver leend aan P. Ledeboer als tweede luitenant bij de dienstdoende schutterij te Amersfoort, en voorts bij de d.d. schutterij te Nijkerk benoemd tot 2en luitenant a la Suite R. G. S. baron van Rhemen van Rhemeshuizen, thans schutter. De opbrengst van den Nederlandschen Centraal-Spoorweg over de maand Augustus jl. was f 64,690,19, tegen f 61,976,27 in die maand van 1872. Van lo. Januari tot ultimo Augustus jongstl. werd ontvangen f424,552,30, of f54,738,16 meer dan in 1872. Dinsdag morgen is de 3e batterij van het reg. rijdende artillerie (Kapt. B. Dutry van Haeften) weder van hier naar Roermond op marsch gegaan, en Woensdag voormiddag keerde de le batterij (Kapt. J. W. L. Gerard van Sijsen) weder uit het kamp van Milligen in haar garnizoen alhier terug. Dienzelfden dag trokken ook de batterijen veldartillerie en de hussaren, die in dat kamp hebben ge kampeerd, door deze stad. De batterij veld artillerie transporttrein nam hare route over Barneveld en Woudenberg naar Utrecht. Dinsdag stond voor het Hof van Utrecht terecht de persoon van M. O. M. v. R. van Amersfoort, die in appèl was gekomen van een vonnis der Amersfoortsche Rechtbank ten vorigen jare gewezeD, waarbij hij tot 4 jaren tuchthuisstraf was verwezen wegens het stelen van waschgoed. De eisch van het O. M. was dezelfde straf. Dinsdag a. s. uit spraak. Gaarne vestigen wij de aandacht der be woners van Amersfoort en omstreken op de Humoristische, Muziekale en Declamatori sche Soiree, Dinsdag 16 dezer des avonds ten 8 ure door den Heer Max Reichmann in het lokaal Amicitia alhier te geven, tegen beta ling van f 1.de persoon. De twaalf nom- mers van het programma zijn voor het mee- rendeel bekend aan hen, die hem reeds een maal hebben gehoord, doch dit neemt niet weg, dat dit juist een spoorslag voor hen is, om den zeldzamen virtuoos nog eens te hoo- ren, ten einde op nieuw een allerarausant- sten avond te hebben. Hoeveel reden te meer voor hen, die den Kunstenaar nog nooit heb- bet) OPfllArtwl rvrn o rrrnwAn Woensdeg en Donderdag waren voor de kampeerende troepen van het kamp bij Mil ligen blijde dagen. Zij mochten opbreken. De Arrondissements-Rechtbank te Lei den, heeft op de lijst van aanbeveling voor de betrekicing van kantonrechter te Woer den geplaatst de Mrs. J. W. Mouton, J. W. van Oosterzee en J. G. A. van Zijst, griffiers bij de kantongerechten te Zaandam, Noord- wijk en Wijk-bij-Duurstede. Op nieuw is het voornemen opgevat om de gemeenten Zeist, Driebergen en Utrecht door een paardenspoor te verbinden. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eenc commis sie uit het Bestuur op MAANDAG, den 15. SEPT. aan staande 's namiddags van halftwce tot halfdrie, zitting houden in een der localen van het Raadhuis, alwaar de be langhebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteckenden. en bij de verdere leden van het Bestuur, de hceren B. E. Herschel, W. A. Croockewit, Jhr. Mr. H. J. L. van Sassc van Ysselt cn W. Maas Geesteranus. Mr. J. VAN DER LEEUW, President. M. VAN BEEK, Penningmeester. J. C. TEIN w EBER, Secretaris. BURGERLIJKE STAND AMERSFOORT. Bevallen 8 Sept. Helena Maria van Keken, geb. Bos, d. Overleden 3 Sept. Wilhelmus Hol, 8 md. - 8 Sept. Clasina Groenestein, 23 jr., geh. mot Dirk de Wit. - Karei Marinus Boode, 9 md. - Jan Wijnands, 9 md. - Wilhelmina van Ruitenbeek, 6 md. - Lena Cohen, 15 dg. - Hendrik Gerrit van Beek, 2 jr. - Hendrik Koekebakker, 2 md. 6. Johannes Geijtenbeek, 8 md. - Elisabeth Welling, 67 jr., wed. van Jan Bilders. - 7. Alnoldus Hendrik van Ruijven, ruim 74jr., wedr. van Hendrika Masselink. - 9. Jacoha Vaneveld, 6 jr. 9 md. - Hora van Geens, 3 md. - Maria van Ekeren, 69 jr., wed. van Joost van Nijkerk. MARKTBERICHT VAN AMERSFOORT. Tarwe/13,50 a 16,Rogge ƒ8,75 a f 9,50. Boekweit ƒ9,a 9,75. Aard appelen/2,— a 2,25. Boter 1,25 a 1,35 per kilogr. Eijeren 4 cents per stuk. H. M. de Koningin zal zich den 27n dezer naar het buitenland begeven. De Staats- Ct. behelst het Kom besluit, waarbij de Minister van Binnenl. Zaken wordt gemachtigd om zich, op Zaterdag 13 Sept. des namiddags ten 2 ure, te begeven in de Vergadering der Staten-Generaal, ten einde in de vereenigde zitting der beide ka mers de Vergadering, in 's Konings naam te sluiten. Volgens het Vaderland zou de heer van Lijnden slechts de opdracht tot samen stelling van een kabinet hebben aanvaard onder voorwaarde, dat hem daarvoor ruim schoots tijd zou worden gelaten. Er zou zelfs van vier weken sprake zijn. Tevens zou aan den heer van Lijnden de formatie van een gematigd Kabinet zijn opgedragen. Gematigd" is de politieke stofjas die ieder over zijn gewaad draagttot het oogenblik komt dat men hem kan afleggen. In de Univers schrijft de nederlandsche correspondent »Allen (de ministers) moeten dus het ge zag nedderleggen, en reeds is een conserva tief lid van de Tweede Kamer, de heer baron van Lijnden, oud-minister in het conserva- tief-katholiek Kabinet van 1866/68, belast met de samenstelling van een nieuw bewind. Daar buiteneenigen twijfel de partij, die de heer van Lijnden vertegenwoordigt, met de katholieken moet rekenen, verwachten wij onze vrienden aan het bewind te zien komen. Dat is trouwens een recht, dat men ons niet zou kunnen ontzeggen." Het Vaderland verneemt met zeker heid dat de heer van den Bossche geweigerd heeft de portefeuille van Koloniën aan te ne men, en dat de heer van Lijnden er tot nog toe niet in geslaagd is éen nieuwen minister van Koloniën te vinden. Uit 's Hage wordt bericht: Na eene weigering tot het verleenen van een kort uitstel (met het oog op de op han den zijnde opening der Kamers) om in nader overleg te treden over een regeeringspro- gramma met de voor te dragen leden van een nieuw kabinet, heeft de Koning de opdracht van eene kabinets-formatie aan den heer van Lynden ingetrokken, en het ontslag der tegenwoordige ministers niet Tot rentmeester van het kroondomein te Arnhem is, ter vervanging van den heer A. baron Schimmelpenninck van der Oije, onlangs tot lid der Tweede Kamer gekozen, benoemd de heer H. W. J. baron van Tuijll van Serooskerken, secretaris bij den militie raad. Bij Koninklijk besluit van 22 Augus tus jl. is bepaald, dat het technisch personeel van den waterstaat en de burgerlijke open bare werken in Nederlandsch Indië zal zijn samengesteld als volgt: 5 hoofdingenieurs der 1ste klasse, ieder op een jaarlijksch traetement van f14,400 5 dito 2e kp, f12,000; 15 ingenieurs le kl., f9000; 25 dito 2e kl., f6000; 15 dito 3e kl., f4200; 10 adspirant-ingenieurs, f3000; 10 architecten le kl., f5400 tot 7200; 10 dito 2e kl., f3600 tot 5400; 43 opzichters le kl., f3000; 60 dito 2e kl., f2400; 43 dito 3e kl., f1800. Als een bewijs, welk een groot gebrek aan kader er is bij het leger, kan zeker die nen, dat hij het 5de reg. inf. slechts een 100- tal korporaals aanwezig zijn, terwijl dit ge tal 200 moet wezen; deze moeten nu natuur lijk dubbel dienst doen, hetgeen niet weinig den tegenzin in den dienst vermeerdert. (17. D.) Naar men ons als vrij zeker mededeelt, is de reorganisatie van den geneeskundigen dienst bij de landmacht en de daarmede in verband staande promotie ophanden. Al de daartoe noodige voorbereidende maatregelen zijn gereed en wachten nog alleen op de ver- eischte goedkeuring, om ten uitvoer te wor den gelegd. (Hbl.) De burgemeester van 's Gravenhage heeft, ingevolge artikel 24 der wet van 4 Dec. 1872, tot voorziening tegen besmette lijke ziekten, openlijk bekend gemaakt, dat .Zaterdag een geval van Aziatische cholera in de gemeente 's Hage is voorgekomen. De verpachting van het recht tot het ophalen van asch, beer, vuilnis enz. in de ge meente Zaandam is, niettegenstaande de nog

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 2