KEUKENMEID B. J. VAN GELDER, LIEFDADIGHEID. Kerk- en Schoolnieuws. AD VERTENTIËN. al bezwarende voorwaarden, voorloopig met «mnstigen uitslag bekroond. De hh. K. Kaan Jr. en D. Kaan Jz. te Wieringerwaard en J. Spaans Jz. te Barsingerhorn bieden jaarlijks f500 aan de gemeente aan. Na verloop dei- eerste 7 jaren wenscben zij naar hunne ver kiezing pachters te kunnen blijven tegen vergoeding van f 1000 aan de gemeentekas. Daar zij eenige kleine wijzingen in de voorwaarden verlangen zal de Raad over het al of niet gunnen aan de inschrijvers moeten beslissen. Men meldt uit Maastricht, 8 Sept. De bedevaarten, in Frankrijk op dit oogenblik zoozeer in zwang, schijnen ook in Limburg aan de orde van den dag te komen. Nu on langs het dorpje Thorn een duizendtal pel grims in de kapel aan de Linden heeft ver- eenigd gezien, moest het verwondering wek ken, dat onze stad, die zoovele gewijde schatten en overblijfselen van Heiligen bezit, ook niet met de een of andere bedevaart werd begunstigd. Zijn wij wel ingelicht, dan moet gisteren besloten zijn, thans ook eene bedevaart te organiseeren naar het miraculeuse H. Kruis, in de parochiale kerk van St. Maarten, te Wijck. Zondag a. s. zal, naar men zegt, van den kansel het feest worden aangekondigd, en worden alsdan de vrome pelgrims van heinde en verre opgeroepen om zich op 21 dezer om het H. Kruis te dezer stede te ver gaderen. Slaagt deze proefneming, dan zal zeer stellig ook de St. Servatius-kerk spoedig hare beurt hebben. Omstreeks 4y2 jaar geleden, den 10e April 1869, had zich een oberkellner uit het logement de Munt te Amsterdam verwijderd; later bleek dat hij zich naar Londen had be geven terwijl eene som van ruim f 600 welke hij, met volmacht van zijn patroon, aan tafelrekeningen van eenige abonnenten had geïnd, niet aan dezen was verantwoord. Tegen den kellner werd een bevel tot inhech tenisneming uitgevaardigd, doch daar hij uitlandig was en bleef, werd verder niets van de zaak vernomen, totdat vóór ongeveer vier weken zich bij den officier vau justitie'aldaar twee personen aanmeldden, die verklaarden te zijn de heeren Laboyrie, zaakgelastigde van mevrouw de Salie, echtgenoot van den vroegeren hotelhouder van de Munt, en B. Brook, koopman uit Londen. Zij deelden mede dat de bewuste oberkellner de boven genoemde som met de renten volkomen had afbetaald, dat hij een flink oppassend mensch was geworden, wien het in zijne zaken wel ging, dat hij gehuwd was en nu gaarne in het vaderland wilde terugkeeren. De vraag was nu of daartegen nog bezwaar zou be staan. De officier wees toen op het bevel tot gevangenneming, hetwelk bij een terugkeer op dat oogenblik tegen den voormaligen kellner moest worden ten uitvoer gelegd; wilde deze echter toch hier terugkomen, dan zou hij het best doen zich bij hem (officier) aan te melden. Tot verbazing van den officier melde de kellner zich eenige dagen later werkelijk bij hem aan. Toen den gewezen kellner bleek dat hij moest worden gevangen genomen, verzocht hij, in gezelschap van de twee reeds genoemde heeren, naar de gevangenis te mo gen wandelen. Dit werd toegestaan, onder het op korten afstand volgend geleide van een ambtenaar der rijks-politie. De beklaagde stond nu Woensdag te recht, gedurende het verhoor ontkende hij f 600 ontvreemd te hebben, verklarende dat ze hem zeiven ontfutseld werden. Omdat hjj dat geld verloren had, durfde hij zooals hij beweerde niet naar het logement terugkeeren en vertrok naar Engeland. Ook tegen zijn te Amsterdam wonende ouders durfde hij van zijn verlies niets zeggen, om dat deze het niet zouden gelooven, maar denken zouden dat hij de som had gegeven aan het meisje waarmede hij tegen hun zin verkeerde; hij verzocht dan ook, zoo moge lijk, zijne veroordeeling tot eene geldboete. Overigens werden de gunstigste verkla ringen omtrent zijn gedrag in Londen afge legd. Het openbaar ministerie vond met het oog op de hoogst bjjzondere omstandigheden waarin, de zaak zich voordeed, aanleiding een lichte straf te eischen, en wel een cellulaire gevangenisstraf van ééne maand en eene geldboete van f 12,50. De rechtbank ver oordeelde hem tot eene cellulaire gevange nisstraf van vijftien dagen. Te Zurich worden pogingen aange wend om eene Vereeniging op te richten, wier leden zich moeten verbinden om bij testamentaire beschikking te bepalen, dat hun stoffelijk overschot niet mag worden be graven, maar moet worden verbrand. Naar men zegt, vindt het denkbeeld meer bijval dan men had vermoed. Het wordt vooral ondersteund door het dagblad te Andelfin- gen, op grond dat het in het belang der open bare gezondheid en flnantien is, de begraaf plaatsen te doen verdwijnen, en ten tweede dat het voor nagelaten betrekkingen een hoogst aanstootelijk denkbeeld blijft, dat de beenderen hunner geliefde dooden bij het ruimen der graven ergens in een afgele gen hoek op een hoop worden geworpen het blad acht het veel beter, de asch van een afgestorvene in een urn te bewaren. In de Raarlemsche Courant komt o. a. deze annonce voor»Eene omwenteling in de scheepvaart." Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat de stoom voortaan ver vangen zal worden door een beweegmiddel, dat den stoom overtreffen zal. Heeren ree- ders wordt dientengevolge bericht, dat hunne koopvaardijschepen, met betrekkelijk weinig onkosten, ingericht kunnen worden, dat zij de dienst als stoomschepen verrichten kunnen, zonder gevaar en zonder onkosten. Mededeeling kan men er, tegen overeen te komen voorwaarden, van bekomen bij den heer Couzij te Hasselt (Overijssel). NB. Geene stoomketels kunnen er door springen. Geen gevaar van brand is er van te verwachten. Geene vreemde havens be hoeven er, om gebrek aan steenkoolen, voor aangedaan te worden, en kan er mitsdien geen oponthoud in de reis plaats hebben. Geene onkosten van steenkolen heeft men. Geene plaatsruimte neemt het weg voor de steenkolen en men kan er oneindig spoedi ger de plaats zijner bestemming door berei ken. Uit Millingen aan de Waal wordt ge meld: Vrijdag laatstleden had alhier het volgen de voorval plaatsEen vreemdeling oogen- schijnlijk een Duitscher, trad een herberg binnen, verzocht een flesch jenever, die hem dan ook verstrekt werd, en liep heen zonder te betalen. Eenigen tijd later trof de veld wachter hem aan en vroeg inzage van zijne papieren,- waarop de vreemdeling hem een zakboekje overreikte, maar tevens met de andere hand een mes trok en dit den veld wachter in de borst trachtte te stooten. Ge lukkig miste de stoot, zoodat de veldwachter slechts een niet gevaarlijke wond bekwam. De aanvaller liep daarop ijlings naar den kant der rivier, bleef, aan het water geko men, even stilstaaö, sneed zich den hals af en stortte in den stroom, die het lijk mede- voerde. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Wilnis A. F. Simons, te Berg-Ambacht; te Oud-Loosdrecht F. C. Wieder, te Bunschotente Lin- schoten H. J. Baarslag, cand.; te Maarsscn M. A. Adriani, te Harlingen; te Utrecht S. S. de Koe, te Buitenpost. Toezegging van beroep naar Barneveld G. Eingnalda, te Doornspijk. Bedankt voor Overlangbroek H. J. Baarslag, candidaat, voor Heemstede H. Smeding, te Nederhorst den Berg; voor Aarlanderveen en voor Kruiningen W. van den Bijtelte Montfoort. Volgens de Schoonh. Ct. kon Vrijdagavond het kiescol- legie niet overgaan tot het vormen van een drietal voor de verkiezing van een predikant, daar de vergadering door den voorzitter wegens wanorde moest gesloten worden. Roomsch-Kath. Kerk. Z. M. heeft pensioen verleend aan G. J. Laaxberg, pastoor der K. K. parochie te Barneveld ad f 600. Oud Katholieke Kerk. Den 30en dezer zal het metropolitaan kapittel te Utrecht bijeenkomen om een nieuwen Aartsbisschop te kiezen. De Heer T. van Vlooten vertegenwoordigt de Nederl. gemeente op het congres te Constanz. Het toclatings-examen aan de Hoogeschool te Groningen zal plaats hebben 19 dezer. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden bij den pedel H. J. Kars. Prof. Donderstc Utrecht, van Regeeringswege uitge- noodigd ter harcr vertegenwoordiging op het aanstaand ge neeskundig congres te Weenen. heeft wegens ambtsbezighe den daarvoor bedankt. De Minister van Koloniën vestigt op nieuw de aandacht van de onderwijzers hier te lande er op, dat nog altijd voor den dienst in Nederlandsch Indic benoodigd zijn eenige onderwijzers, die in het bezit zijn eener akte van bekwaam heid als hoofd- of als hulponderwijzer en van eene aanteeke- ning voor eene vreemde taal, hij voorkeur de Fransche. De voordeden en verplichtingen verbonden aan eene uitzending van hier en plaatsing als onderwijzer 3e kl. in Nederlandsch Indië, zijn opgenomen in de St. Courant no. 162, van 11 Juli 1872. Benoemd tot hoofdonderwijzer aau de openb. school voor gew. 1. o. te Lunteren, E. v. Schothorst, hulpo. te Barneveld. Den Ssten dezer werd te Wageningen de Landbouwschoo 1 geopend, die verbonden is aan de bestaande Hoogerc Bur gerschool met driejarigen cursus. Het gemeentebestuur had verscheidene autoriteiten genoodigd, waarvan verreweg de moesten aan de oproeping hadden voldaan. Na de ope ningsrede van den burgemeester voerden verscheidene spre kers het woord, waaronder ook de inspecteur van het m. onderwijs, dr. M. Salverda. Met 52 discipelen begint de nieuwe cursus; 10 daarvan zullen landbouw-onderwijs ont vangen. Na bezichtiging der nieuwe, doelmatig ingerichte lokalen, werd den gasten een collation aangeboden. Ook toen werd alle hulde gebracht aan de pogingen der gemeen te, om in de dringend bestaande behoefte aan onderwijs voor a. s. landbouwers tc helpen voorzien. De provincie Gelder land mag zich nu in het bezit eener nieuwe school verheu gen. Aau de landbouwers, die hun eigen belang begrijpen, nu dc taak, en als zij nadenken, de verplichting, om hunne zoncu gebruik tc doen maken van de hun geboden gelegen heid. Het schoolgeld bedraagt slechts f 40. Dc Minister van Binnenl. Zaken heeft goedgevonden lo. tc bepalen dat dc Commissie, aan welke wordt opgedra gen het examineeren van hen, die alsnog eene akte van be kwaamheid voor het middelb. ond. in de landbouwkunde wenschen te verkrijgen, voor het jaar 1373 zitting zal houden te Arnhem op 11,12 en 13 September a.s.2o. te benoemen -. tot lid en voorzitterhooglceraar dr. M. Sal verda, inspecteur van het m. o. tc 'sGravenhage; tot leden i dr. J. M. van Bcmmelendir. der gemeentelijke hoogcre burgerschool te Arnhemdr. O. Pitsch, leeraar aan de landbouw school te "Wageningen; dr. C. Freytag, hooglecraar aan het laudhuishoudkundig instituut der hoogeschool te HallcCs. Reinders, landbouwer te WarffumG. J. van den Bosch, directeur van den Wilhelminapolder te "Wilhel- minadorp, bij Goes. Door een der leden van de Commissie ie Genemuiden uitgenoodigd medetewerken aan de inzameling van gelden, met het doel eenig middel van bestaan te verzekeren aan de met zes jeugdige kinderen belaste weduwe van den op 23 Aug. 11. jammerlijk om bet leven gekomen hoofdonderwijzer M. PON, verklaart de ondergeteekende zich gaarne bereid giften in ontvangst te nemen en aau de Commissie overtemaken. Amersfoort, J. C. LEINWEBER. 8 Sept.'73. Men vraagt zoo spoedig mogelijk eene voor NOODHULP of voor vast. Zich te adresseeren bij Mevrouw Ganderheyden in de Nieuwstraat. HOEK STOOVESTRAAT, bericht de ontvang*st eener fraaie collectie Najaarsdoe ken, N ieuw Modellen Regenmantels en Echt Waterproef in verschillende prijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 3