Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 93. Zaterdag* 4 October. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst aangevangen 15 Mei 18*73. FEUILLETON. WEEKBLAD VOOR BI ad verschij nt des Zaterdag9 namiddag. Abonnementsprijs TOor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het gehcele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7 Va Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertcntiën van 15 regels Iedere regel meer Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd ƒ0,50. 0,10. 0,25. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTEAAL-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 7,44 aank. Utrecht 8,20, Amsterdam 9,25, Rotterdam 9,40, 's Hage 9,45. 11,1 (sneltr.) 11,30, 12,30, 12,40, 12,50. 2.17 3,2, ,i 4,25, a 4,35, 4,50. 3.18 (sneltr.) 4,7,35, 7,45, 7,55. 8,18 8,55, 10,5, 10,20, 10,25. DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 3 unr, Eemncs 3,30 uur, aank. Amsterdam G uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorin., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barnevcld vertrek 9 uur 's morgens op de eerste treinen. Uit Amersfoort 9 's avonds na aank. der laatste treinen. 8,49 vertr. v. Utrecht 8,15, aank. Zwolle 10,38, Groningen 1,50, Leeuwarden 1.57. 9,43 (sneltr.) 9,15, 11,8, 1,50, 1,57. 1,34 ,i n 12,45, a ii 4,n 8,50, 8,10. 6,16 (sneltr.) 5,50, 7,44. 10,—, 10,—. 8,59 ,i ,i a 8,20, a n 10,52. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,45 's morgens op de trein van 8,31 naar Arnhem (aank. 9,40 uur) en van 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en 3 uur 's middags op de trein van 6, naar Arnhem (aank. 7,3.) Uit Maarsbergen 10,15 uur 's morgens na aank. der trein van 10,11 uit Arnhem en 8,25 uit Utrecht en 8,30 uur 's avonds na aank. der treiu van 8,15 uit Arnhem. SCHOUW. KENNISGEVING. De Burgemeester en IVetuoudees van Amersfoort, Gezien art. 22 van het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht, d.d. 8 Novem ber 1853 (Provinciaalblad No. 102), alsmede art. 104 van het algemeen policie-reglement voor de gemeente Amers foort Doen te weten, dat de hij voormelde artikelen bedoelde najaars-schouw over de wegen, slooten en waterleidingen, aan hun toezicht of beheer onderworpen, zal gehouden wor den op Woensdag, den 15. October aanstaande en volgende dagen. Wordende bij deze de bepalingen van bovengemelde re glementen aan de belanghebbenden in herinnering gebracht, Amersfoort, den 29. September 1873. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provincialen Inspecteur van 's rijks di recte belastiugen enz. in Noord-Holland en Utrecht exccu- toor verklaard aanvullings-kohier van het PATENTRECHT over het dienstjaar 1873/74 aan den Ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier is ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de w et bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaatsen aange plakt te Amersfoort, deu 27. September 1873. De Burgemeester voornoemd, A. G. WIJERS. AMRSFOORT, 3 OCTOBER 1873. Bij Z. M. besluit van 27 September 1873 no. 4 zijn herbenoemd tot Kantonrechter te Nijkerk, met ingang van 18 Nov. aanst., DE EIK DER KOHIi\Gl«. III. Drie dagen waren verloopen. Tegcu den stam van den ouden boom leunde de koninklijke jager. Nog was het uur der samenkomst niet verschenen, en toch rustte reeds ziju oog vol ongeduld op den weg, die van het woud naar het slot voerde. Eindelijk naderde de lang verwachte, en lieden alleen, zonder de kinderen, voor welke zij den koniug om genade had gesmeekt. Met een diepe, eerbiedige hoofdbui ging heette deze haar welkom. „Uw verzoek is venuld, Lady Elisabeth," zei hij, terwijl hij hare hand nam. „De goederen, die u ontnomen zijn, zullen u terug gegeven worden." „Dank, onuitsprekelijke dank, geëerbiedigde koning!" Dit zeggende boog ze zich over zijne hand en wilde er hare lippen op drukken, doch hij trok haar met een haastig ge baar terug. „Niet alzoo, Lady Elisabeth, niet alzoo, gij doet mij blozen. „O, weiger hem niet, den dank van een overkropt moe derhart," riep de jonge vrouw. „Uwe genade, uwe zacht moedigheid. „Houd op" zei de koning „niet zachtheid alleen heeft mij bewogen het w as geen genade neen, Lady Elisabeth, gij denkt te goed, te edel van mij. Zij sloeg den blik tot hem op, maar liet hem terstond weer zakken voor deu vurigen gloed, die haar uit de oogcu des konings tegenstraalde. „Het was een ander gevoel" vervolgde hij met meer vuur, „dat mij bewoog uw weusoh te vervulleu. Men noemt mij koning van dit eiland Engeland ligt aan mijne voeten Mr. H. P. Hoog, tot plaatsvervangend Kan tonrechter te Nijkerk, met ingang van 11 Nov. aanst., J. H. Krudop, en tot Griffier bij het Kantongerecht te Amersfoort, met in gang van 18 Nov. aanst., Jhr. Mr. E. A. P. Wittert. Tot Wethouder der gemeente Driebergen is, in de plaats van den Heer M. Koudijs, gekozen de Heer B. Meenik. Op de voordracht voor de benoeming van een hoogheemraad van den Lekdijk beneden- dams en van den IJseldam zijn geplaatst de bh.: Jhr. H. C. J. Barchpian Wuytiers van Vliet, te LopikMr. J. J. Metelerkamp, te Utrecht, en J. Morgan, te Jaarsveld. Woensdag avond jl. hebben zich voor de Burgeravondschool te Amersfoort 34 leer lingen laten inschrijven, waaronder 12, die de school nog niet vroeger hebben bezocht. Den volgenden dag meldde zich nog 1 nieu we leerling aan, die nog op de lijst der aspi ranten werd geplaatst. De 13 nieuwe leer lingen zullen nu Maandag avond admissie- examen afleggen, waarna de lessen den vol genden avond zullen beginnen. De berichten in de Amersfoortsche Cou rant omtrent het ongeval aan den persoon van Hagebeuk overkomen, die zooals wij weten in de nabijheid van het Kamp bij maar ik buig ilc knie voor u. Toen ik u den eersten keer zag, terwijl ge mij tcgentradt in al den glans uwer schoon heid naamt ge mij voor eeuwig gevangen en overwon uwe lieftalligheid den overwinnaar van Lancaster." „Geëerbiedigde koning," fluisterde Elisabeth, terwijl ze de hand afwerend naar hem uitstak„het past mij niet zulke woorden uit uwen mond aan te hooren en u niet om hen tot mij te spreken." „Ja wel staat het u vrij naar de taal der liefde te luiste ren riep de koning uitwant ik weet, dat uw hart nog niet getroffen werd door den betoovcrenden gloed van dit geluk. Het was niet uit liefde, dat ge uwen echtgenoot uwe hand gaaft, het was slechts de wenscli uws vaders, dien ge opvolgdet. Aan mij is het gegeven, de vonk te doen ontvlammen, die in uwe ziel sluimert, aau mij gegeven do maagdelijke bloem uwer liefde te ontvouwen ueen, be proef niet, mij het stilzwijgen opteleggen, tracht niet uw hart voor mij te verbergen ik zie aan den schemerglans uwer oogen, aan deu lieflijken glosd, die uwe wangen bedekt, dat reeds de onzichtbare draad geweven is, die onze harten aaneen bindt, reeds de brug gebouwd, die mijne liefde tot de uwe voert „En toch, smeek ik u om de rust mijner ziel, dat gij niet voortgaat. Is het niet wreed van u, om in de diepte mijner ziel te willen doordringen, terwijl ik haar zelve wel met een sluier zou willen bedekken? Gij zijt de vorst van dit land, ik de dochter van uw vasal." „Zal. wanneer het hart warm klopt, het koele verstand ons scheiden riep de koning, terwijl hij zich over haar heen hoog. „Wees de mijne, Elisabethik smeek er u om. „De kroon is het, die ons scheidt," antwoordde ze met cene zachte, bevende stem, „de dochter der Woodville's is te gering om met u den troon te dcelen, maar to hoog, dui zendmaal te hoog om eene andere plaats in te nemen dan Soesterberg deerlijk verwond is gevonden, hebben sommige bladen in de waan ge bracht, dat de justitie zich deze zaak heeft aangetrokken, omdat er kogels ten huize van den verwonde zijn gevonden. Die meening is verkeerden een gevolg van de onjuiste voorstelling, die de A. Ct. van het voorval heeft gegeven. De justitie toch is in deze zaak betrokken, omdat het onzeker is, waar door H. is verwond, en omdat diens perti nente verklaring, dat hij door 4 personen is aangevallen terwijl hij op wegwas naar Zeist om naar eene betrekking te zoeken, aanlei ding heeft gegeven tot het vermoeden, dat hier ecu moordaanslag zou zijn gepleegd. Tot heden heeft zich het geheimzinnige van deze gebeurtenis nog niet opgehelderd, en verkeert de gejvonde nog niet buiten gevaar. Omtrent verwonding door een kogel op on veilig terrein kan dus niets met vastheid worden geconstateerd. Laatstleden Donderdag werd op de correc tionele zitting der rechtbank alhier eene zaak behandeld, welke, vooral voor eigenaars van gronden in verschillende omliggende gemeenten, uiet onbelangrijk kan genoemd worden. In de maand October van het vorige jaar, werden eenige personen die, met schriftelijke vergunning van de eigenaars, op gronden onder de gemeente Eemnes jagende waren, die uwer gemalin." De koning zweeg, ecu donkere wolk overschaduwde zijn voorhoofd, maar de strijd duurde uiet lang, de wolk trok voorbij, een heldere zonnestraal scheen uit zijn oogen, de liefde had do overwinning behaald. Hij omarmde de slanke gestalte, trok haar, hoew el zo weerstreefde, aan zijn hart en fluisterde; terwijl hij wees op de takken van den eik, waarop zich het eerste groen der mistelplant begon te vcr- toonen „Wat gij op kerstavond ieder moet veroorloven, die u onder den mistel tegen komt, zult gij toch mij, uw toekom- stigeu echtgenoot wel niet weigeren?" Vaster en inniger omhelsde hij de schoone vrouw eu drukte den eersten kus op hare lippen. Een spookachtig suizen giug door de bladeren van den boom, maar het klonk niet vroolijk, het sprak niet van toekomstig geluk, het klonk als eeu ernstige, droevige klacht. Vermoedde wel licht de eik, dat zijn lieveling niet gelukkig zou ziju door deu glans der kroon? Vermoedde hij, dat haar echtgenoot in 's levens bloei van hare zijde zou worden gerukt, dat een zwaard door hare ziel zou gaan, zag liij de kinderen, die lieve knapen, die ze den koning zou schenken, gevangen zitten in de donkere cel van den Tower, in de eerste jeugd vermoord door de hand van den verrader Gloster Eeuwen zijn varloopen, het geslacht der Tudors heeft aan dat der Stuarts zijne plaats moeten inruimen. En ook zij slapen reeds in Windsor, in West-Menster, in St.-Germain, in Romeeen ander vorstenhuis hecrscht over Engeland, maar nog altijd verheft zich de eik en fluistert van het paar, wiens harten elkander onder ziju dak ontmoetten van Eduard IV en Elisabeth Woodwillc <len mond des volks heet hij DE EIK DER KONINGIN. M. Fir.nrs—Ebmjng.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1