Amersfoort en Omstreken 1873. No. 97. Zaterdag- 1 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. De jongste raadszitting te Amersfoort. FEUILLETON. De geschiedenis van het Spookschip. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer71/" Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,S5. Winterdienst aangevangen 1 November ÏÖT'S. NEDERLANDSCHE CENTRAAL-SP00RWEG. Vertrek Tan Amersfoort naar Utrecht: 7 55 (Zaterdags) aank. Utrecht 8,30 Amsterdam 9,35, Rotterdam 9,50, 9,45 10,25 12,— 12,15 11,4 (sneltr.) 11,32 12,30 *"^9 2.17 3.2 4'25 4.18 5,— 7,35 7,45 8,12 8,50 10,- 10,15 DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,41 naar Arnhem (aank. 9,50) en trein 7^51 naar Utrecht (aank. 8,35) en Amsterdam (aank. 9,35). Voorts 'snam. 2,30 op trein 4,9 naar Arnhem (aank. 5,15). Uit Maarsbergen 10,16 's morgens na aank. der trein die 9,2o en 8,16 s avonds na aank. der trein die 7,25 uit Arnhem vertrekt. sHage 9,55. 12,25. 12,50. 4,45. u i,o5. 10,20. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle: 9,1 vertr. v. Utrecht 8,25 aank. Zwolle 10,55 Groningen 1,50 Leeuwarden 1.57. 9,47 (sneltr.) 9,20 11,8 1,50 1,57. d.34 12,45 4,10 8,50 8,25. 6,1.1 (sneltr.) 5,45 7,40 10,— 10,—. 8,56 8,15 10,50 DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn 3 uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7,45 's morgens op trein 9,45 naar Utrecht en trein 9,47 naar Zwolle. Uit Amersfoort vertrek 6,30 's avonds na aank. der trein 6,11 uit Utrecht. De vergadering van den gemeenteraad van 21 October was in meer dan een opzicht belangrijkwegens het gewicht der behan delde onderwerpen is het gelukkig te achten dat alle leden in de gelegenheid waren om tegenwoordig te kunnen zijn. De begrooting voor het jaar 1874 werd, met uitzondering van eenige aangevraagde verhoogingen van iractementen van ge meente-ambtenaren, met 10 tegen ééne stem aangenomen. Gaarne hadden wij gezien dat die ééne stem, afwijkende van het gevoelen van alle overige leden, ware gemotiveerd ge worden. Ofschoon wij in het algemeen eene ver meerdering der jaarwedden van vele ambte naren zeer wenschelijk achten, kunnen wij ons met de niet toekenning der thans ge vraagde verhoogingen wel vereenigen, om dat wij het onbillijk achten dat zoodanige maatregel bij uitzondering op enkelen zou worden toegepast, en anderen nog daarvan blijven uitgesloten. Ali voorbeeld willen wij hier alleen aan halen de tractementen der heeren docenten van de latynsche school, en, tot staving van onze bewering dat deze in eene eerste plaats verhooging behoevendie bezoldigingen in vergelijking brengen met de jaarwedden der heeren leeraren der hoogere burgerschool. Wij meenen, dat deze vergelijking allezins juist is, daar toch niemand zal durven aan voeren, dat leeraren aan eene inrichting voor hooger ouderwijs op een lager stand punt beliooren geplaatst te worden dan die bij het middelbaar onderwijs. Wanneer wij nu herinneren dat het trac- tement van den rector der latijnsche school bedraagt f 900.en van den conrec tor en lector f700.en dat de minerva- lia of schoolgelden, van betrekkelijk gering belang onder de beide eerstgenoemden wor den verdeeld, zoodat de lector niets meer geniet dan het genoemde salaris, zal het wel niet verder noodig zijn aan te tooDen, dat, wanneer van tractemeutsverhoogingen spra ke is, gemelde ambtenaren bovenal in aan merking zouden dienen te komen. Onder de geraamde gemeente-uitgaven voor het aanstaande jaar is begrepen eene som van f 44,000 voor nieuwe bestrating. Na hetgeen wij in ons blad vroeger over dit onderwerp hebben gezegd, juichen wij de goedkeuring van die aangevraagde gelden zéér toe. Wij doen dit te meer, omdat daar mede is in verband gebracht de verkoop van eenige gemeente-eigendommen en wel van die, welke betrekkelijk geen voordeel voor de gemeente opleveren, zoodat door dien ver koop de gemeente-inkomsten niet belang rijk zullen verminderenen eene leening van f12000; zooals is voorgesteld, dejaar- lijkscke uitgaven niet veel zal verhoogen. De kracht der opmerking van den voor zitter (die overigens ook het plan der nieuwe bestrating goedkeurde) dat hij zich niet met den verkoop der bedoelde gronden konde vereenigen omdat hij eene verwisseling van vast goed in keien niet wenschelijk achtte, kunnen wij niet vatten; naar onze zienswijze bestaat alleen de vraag of die gemeente eigendommen meerdere of mindere op brengst hebben, dan de som der renten van kapitaal, gelijkstaande met de verkoopwaarde dier goederen, welk kapitaal door leening zou moeten worden verkregen. Nadat het belangrijk besluit van den raad omtrent de bestrating is gevallen, worden onderscheidene stemmen gehoord van per- souen die de bestaande keien verdedigen tegenover een vlak plaveisel. De voornaam ste grond, welke tegen eene nieuwe bestra ting wordt aangevoerd, is de mindere zinde lijkheid der laatste bij aanhoudend nat we der. Ofschoon wij, bij eene doelmatige legging der nieuwe vlakke keien, van dit bezwaar niet overtuigd zijn, zoo achten wij dit ongerief in tegenoverstelling van de vele voordeelen daardoor verkregen gering; en de eenige kwestie moet alleen zijn of de voor deelen de nadeelen overtreffen. Het voor beeld van alle groote steden moet ten deze afdoende zijn, want men kan toch niet aan nemen dat die besturen allen in strijd met de belangen der ingezetenen zouden hebben gehandeld, toen zij de vroegere keibestrating, zooals die bijkans alleen nog in Amersfoort wordt gevonden, door eene van behakte steenen hebben vervangen. De meeste der bedoelde personen behooren tot de meer be jaarde burgers, die van hunne jeugd af in deze stad hebben gewoond. Onwillekeurig hecht ieder aan toestanden en zaken zooals men die zijn geheele leven heeft gekend, en krijgt zAvak voor dingen die men zoo langen Naar W. H a u f f. II. Wij verkwikten ons met dc spijzen en dranken, die wij in overvloed vonden, en klommen eindelijk weder naar het dek. Maar hier rezen ons op nieuw de haren te berge bij het zien van de akelige lijkeu. Wij besloten, ons er van te ontdoen door ze over boord te w erpen. Maar hoe groot was onze ontzetting, toen wij bemerkten, dat ze niet van hun plaats te brengen waren. Zij lagen als door betoovcring onwrikbaar aan den grond vast; en men zon de planken uit bet dek hebben moeten breken, om ze te verwijderen, en daartoe ontbrak het ons aan gereedschap. Ook de kapitein was niet van den mast los te krijgenwij konden zelfs den sabel niet aan zijn verstijfde hand ontwringen. Wij brachten den dag verder door met over onzen treu- rigen toestand na te denken, en toen dc nacht begon te vallen, liet ik den ouden Ibrahim zich te slapen leggen maar ik zelf wilde op bet dek blijven waken, om naar red dingsmiddelen uit te zien. Toen echter dc maan opkwam, en ik uit den stand der sterren opmaakte dat bet omstreeks bet elfde uur was, overviel mij een zoo onwederstaanbare slaap, dat ik, ondanks mijn voornemen, achter een vat, dat op bet dek stond, ineenzakte. Het was evenwel meer een soort van verdooving dan wel slaap; want ik hoorde dui delijk de golven tegen bet schip aanklotsen enden wind door het tuig gieren. Op eens meende ik stemmen en voet stappen op het dek te booren. Ik wilde opstaan, om tc zien wat bet was. Maar ecu onzichtbare macht hield mijne lede maten gekluisterdik kon zelfs mijne oogen niet opslaan. Eu steeds werden dc stemmen duidelijker; het was alsof luidruchtig scheepsvolk op bet dek bezig was. Soms meende ik de krachtige stem van een gezagvoerder te hoorenook hoorde ik duidelijk touwen en zeilen op en neer bijscben. Langzamerhand echter verloor ik mijn bew ustzijn en ik viel in een dicpcren slaap, w aarin ik nog slechts een verwarden indruk kreeg van wapengekletter, en ik ontwaakte eerst toen de zou reeds hoog aan den hemel stond en mij in het aan gezicht scheen. A'crwonderd keek ik rond; de storm, het schip, de lijkenen wat ik in den nacht gehoord had, alles kwam mij als een droom voor; en toen ik dc oogen op sloeg, vond ik alles zooals den vorigen dag. Onbewegelijk lagen de dooden, onbewegelijk stond de kapitein aan den mast genageld. Ik lachte over mijn droom en stond op om mijn ouden getrouwen te zoeken. Deze zat peinzend in dc kajuit. „O Meesterriep hij uit, toen ik binnen trad, „ik wil liever in den diepsten kolk der zee liggen, dan nog een nacht op dit betooverde schip door tc brengen." Ik vroeg hem naar de reden van zijn angst, en hij ant woordde mij„Toen ik eenige uren geslapen had, werd ik wakker en hoorde, hoe men boven mijn hoofd heen en weer liep. lkdaehtccrst.dat gij het waart; tnaar er waren er minstens twintig, die boven rondliepenook hoorde ik roepen en schreeuwen. Eindelijk hoorde ik zware schreden op den trap. Toen werd ik bewusteloosen slechts nu en dan was ik even hij kennis, en zag dan denzclfden man, die boven aan den mast vastgespijkerd isaan dien tafel daar zitten ziDgen en drinken; en die andere, die in een scharlakeuroodeu wambuis niet ver van hem af op den grond ligt, zat naast hem, cn hielp hem drinken." Zoo verhaalde mij mijn oude knecht. Gij kunt denken, vrienden, dat het mij alles behalve aangenaam te moede was, want het was geen verbeelding; ik had immers zelf de dooden maar al te goed gehoord. In zulk gezelschap te varen, was mij een vloek. Mijn Ibrahim verzonk weder in diep gepeins. „Nu heb ik het!" riep hij eindelijk uit; cr schoot hem namelijk een tooverspreuk tc binnen, die zijn grootvader, een wijs en bereisd man, hem geleerd had, en die volgens licm tegen alle geesten cu spoken moest helper; ook beweerde hij, dat hij den volgenden nacht dien onna- tuurlijkcn slaap zoude kunnen overwinnen door vlijtig spreuken uit den Koran tc bidden. Ilet plan van den ouden nian beviel mij. In bange verwachting zagen wij den nacht te gcinoet. Naust dc kajuit was eeu klein kamertje, daarin wilden wij ons verschuilen. Wij boorden verscheiden gaten

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1