Amersfoort en Omstreken 1873. No. 99. Zaterdag- 15 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. IETS VOOR HET VOLK. De dief in het Himalaya gebergte. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het gehcele Kijk0,85. Afzonderlijke nnminer7 Vn Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advcrtentiën van 15 regels ƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. "Winterdienst aangevangen 1 November 18T3. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDERLANDSCHE CENTRAA1-SPOORWEG. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 10,25 12,— lr 12,15 12,25. 11,32 3,2 9 12,30 12,40 12,50. O 4,25 9 4,35 4,45. 5,— II 7,35 9 7,45 7,55. 8,50 n 10,— 9 10,15 10,20. 7 55 (Zaterdags) aank. Utrecht 8,30 Amsterdam 9,35, Rotterdam 9,50, 's Hage 9,55. 9,45 11,4 (sneltr.) 2.17 4.18 8,12 DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,41 naar Arnhem (aank. 9,50) en trein 7,51 naar Utrecht (aank. S,35) en Amsterdam (aank. 9,33), Voorts 'snam. 2,30 op trein 4,9 naar Arnhem (aank. 5,15). Uit Maarsbergen 10,16 's morgens na aank. der trein die 9,25 en 8,16 's avonds na aank. der trein die 7,25 uit Arnhem vertrekt. 9,1 vertr. v. Utrecht 8,25 aank. Zwolle 10,55 Groningen 1,50 Leeuwarden 1.57. 9,47 (sneltr.) 9,20 11,8 1,50 1,57. 1,34 12,45 4,10 8,50 8,25. 6,11 (sneltr.) a 5,45 7,40 10,— 10, 8,56 8,15 10,50 DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Socstdijk 2,30 uur, van Baarn 8 uur, Eernncs 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7,45 's morgeus op trein ,9,45 naar Utrecht en trein 9,47 naar Zwolle. Uit Amersfoort vertrek 6,30 's avonds na aank. der trein 6,11 uit Utrecht. Verwacht niet, gij, die dit opschrift ziet, een uitnemend populair geschreven stukje te zullen lezen. Och neen, dat is volstrekt ons plan niet, en ligt ook buiten ons vermo gen. Wij willen alleen maar eenige regelen wijden aan zaken die uitsluitend voor »het volk" zijn in het leven geroepen, om te ein digen met ééne zaak, waarvan zhet volk" ook hier ter stede kan gebruik maken. Onder die uitdrukking »het volk" ver staan wij dat gedeelte der arbeidende klasse, hetwelk prijs stelt op ontwikkeling, wel vaart en voortuitgang, en begrijpt, dat alleen door verhooging van het verstandelijk en zedelijk peil der zoogenaamd mindere klasse op den duur het welzijn van een ieder, en daardoor tevens de bloei van elke ge meente en eiken staat, ja van de geheele maatschappij wordt bevorderd. Want juist die zoogenaamd geringere of mindere klasse is het, die het grootste ge deelte van een geheel volk uitmaakt, en mis schien daarom juist niet oneigenaardig met den naam van »het volk" wordt bestempeld. Wanneer nu dit grootste deel als proletariërs van den eenen dag op den anderen voort leefde, zonder naar iets verder of meer om te zien dan wat strekken moet om hunne be hoeften tot onderhoud van hun lichaam voor iederen dag, dien zij beleven, te vervullen en te bevredigen, dan zou zulk een toestand on- middelijk terugwerken op het geheele volk, en nooit een volkomen beschaving en wel vaart kunnen worden verwacht. Die be- FEUILLETON. I. Tien of twaalf jaar geleden had zekere Heer Frederick Wilsow, een welbekend jager in bet Himalaya gebergte, een contract gesloten met de Calcutta en Delhi spoorweg-maat schappij voor de levering van eenc belangrijke hoeveelheid dwarsleggers. Om hieraan te voldoen, velde hij eenc me nigte pijn- en cederhoomen op de heuvelachtige oevers van den Ganges, dicht bij de bronnen der rivier, welke daar door de inboorlingen Baghirati genoemd wordt. Deze hoornen, die men in het water liet rollen, werden door den wilden en bruisenden stroom medegevoerd over een afstand van honderdvijftig mijlen, en opgcvischt en aan land gebracht te Hurdwar een bekoorlijk plaatsje, waar de Ganges plotseling van een onstuimigen bergstroom in eene brecde cn statige rivier overgaat. Vele van de boomen, die in het water werden geworpen, werden tegen de steenen en rots punten van de rivier tot splinters gestooten, maar het ge tal dat onbeschadigd aankwam was toch nog aanzjenlijk ge- Inoeg om de znak tot eene goede speculatie te maken. Het grootste gedeelte van het hout was afkomstig van eene plaats, die op ongeveer vijftien dagreizen afstand lag van Mussouri, het naaste Engelsche stationde weg daarheen was niets dan een smal voetpad. De Heer Wilsow had vcr- schaving en welvaart zullen eerst dan kun nen worden bereikt, wanneer ook »het volk" bekend wordt gemaakt met hetgeen er om* gaat in de maatschappij, en ook nog andere belangen leert kennen dan die van voorzie ning in hunne eigene nooddruft. Gij begrijpt dus al dadelijk, waarom ook het andere gedeelte van het geheele volk, hetwelk niet tot het door ons bedoelde »volk" behoort, er steeds en overal oj> uit is, om die ontwikkeling en veredeling der ar beidende klasse in de hand te werken. Een ieder moet zorgen, dat het zijn naaste welga, wil hij kunnen verwachteif- dat het ook hem zal welgaan. Dat die ontwikkeling en veredeling ge- wenscht moeten woruen, is dan ook hoven alle bedenking verheven, maar dat zij op de meeste plaatsen van ons land nog zeer ge ring zijn, blijkt ieder oogenblik op zoo onder scheidene wijzen, en niet het minst dan, wanneer het geheele volk wordt opgeroepen om zijn nationaal gevoel lucht te geven. De meeste herinneringsfeesten van den laatsten tijd hebben over het algemeen bewezen, dat het zedelijk peil van »het volk" nog zeer laag staat, en wat het verstandelijk peil betreft, wij vragen het een ieder: is er één feest geweest met hoeveel geestdrift ook gevierd, waarop de groote menigte de ware aanleiding tot zulk een feestbetoon heeft begrepen? Im mers het is niet genoeg om huizen hoog te kunnen galmen; voorzoo en zooveel jaren hebben onze voorvaders dit of dat beroemd feit verricht, en dus: leve de pret! Neen, er komt nog wel iets meer kijken; om de scheiden honderden koelies aan het werk, om de boomen om te houwen en naar de rivier te vervoerenom hen te kunnen betalen moest hij van tijd tot tijd geld laten komen uit de bank van Mussouri. In Engelsch Indië betaalt men alles met zilver, zoodat het noodig was, vertrouwde inboor lingen de lange reis tc doen afleggen, met de zakken met rupijen op hun rug. In den regel zijn de bergbewoners van die streken eerlijke en trouwhartige lieden, zoodat de Heer Wilsow niet in het minste bezorgd was voor de veiligheid der kostbare vracht, die gedurende meer dan een jaar tel kens met de meeste regelmatigheid en promptheid was over gebracht. Op zekeren tijd had hij weder tweeduizend rnpijen noo dig. Hij koos voor het transport twee koelies uit van wel bekende eerlijkheid, tweelingbroeders, die zeer aan elkander gehecht waren, cn onder bevel gesteld werden van een soort van opzichter, in die streken chuprassie of gordelman genoemd, omdat hij een met koper beslagen gordel als tec- ken van zijne waardigheid droeg. Het geld werd to Mus souri uitbetaald, cn onmiddclijk begon de terugreis, op de volgende w ijze. Ieder bergbewoner, die een zekeren afstand moet afleggen, neemt een zak met meel mede, waarvan hij zich onderweg voedt, door het tusschen warme steenen te hakken. De zak is gewoonlijk van geitcnvel gemaakt, en in een net bevestigd, dat over de schouders heen op den rug wordt gedragen. In plaats van meel bevatten echter de geitcnvellen der koelies elk ecu zak met rupijen, die echter met meel bestrooid was, zoodat het geheel het voorkomen kracht en beteekenis van zulk een feit te be grijpen, moeten wij vooral en in de eerste plaats letten op de heilzame gevolgen, die zulk eene gebeurtenis heeft doen ontstaan. En dan gelooven wij gerustelijk te kunnen verklaren dat van die gevolgen het volk" zich nimmer een helder denkbeeld heeft gemaakt. De juistheid van het bovenstaande is nog onlangs gebleken, toen op 3 November jl. het grondwetsfeest werd gevierd. Gaat bij wien gij wilt van »het volk", en zegt hem welk herinneringsfeest dit was, gij zult al spoedig het antwoord krijgen of gekregen hebben: »is het anders niet?" Hoe komt dat? Enkel en alleen, omdat »het volk" niet begrijpt, hoe juist door onze tegenwoordige Grondwet het mogelijk is geworden, dat wij zoovele jaren lang in rust en vrede hebben doorgebracht en de weldadige vruchten van dien vrede hebben kunnen plukken. Daarom werd er ook zoo weinig geestdrift aan den dag gelegd, ofschoon het een feest van hoo- ger beteekenis was dan elk ander herinne ringsfeest. Doch er waren niet zulke dappere feiten bij te herdenken, waarbij slechts per soonlijke moed in aanmerking kwam; 3e herinnering was niet zoo tastbaar, en van daar, dat de meesten het ongemerkt lieten voorbijgaan. Zoo is het met het nationaal karakter van »het volk", zoo is het ook met zijn maat schappelijk karakter. Na het reeds gezegde behoeven wij dit laatste niet verder te ver klaren. Er moet dus veel, zeer veel gedaan worden van den gewonen reiszak had. Hun instructie verplichtte hen altijd samen te blijvensteeds op eenzame plaatsen en nooit in dorpen te overnachten was het noodig zich mond voorraad aan te schaffen, dan mocht zich daartoe slechts een man verwijderen, die do zakken onder de hoede der bei de anderen moest laten. De chuprassie was het hoofd van het escorte. Op deze wijze trokken zij verscheiden dagen voort, zon der dat hun iets bijzonders overkwam, tot zij op een avond in de onmiddclijke nabijheid van de brug van Dangal kwa men, welke zij eerst den volgenden morgen konden over trekken. Deze brug was het gevaarlijkste punt van hun tocht. De Ganges, hier slechts veertig voet breed, maar zeer diep, i3 tusschen hooge cn steile rotsen ingedrongen, cn baant zich met donderend geraas een weg door deze nauwe opening. De brug is zoo primitief mogelijk|tw ee boomstammen, slechts los door dunno takken verbonden en aan de beide uiteinden met losse steenen bezwaard, zijn over den afgrond heengclcgd. Bij dc minste beweging buigt on schudt de wankelende massa, zoodat dc beste bergbewoners zelfs wauneer zij niet beladen zijn, slechts met de uiterste voor zichtigheid den overgang wagen. Voor den belasten koelie echter is die overgang altijd zeer gevaarlijkmonig onge lukkig inboorling heeft er het leven bij verloren. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1