Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 101. Zaterdag- 29 November. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. NOG BETER DAN NIEUWE KEIEN! DE APOLLO-CLUB. WEEKBLAD VOOR Dit Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden/0,75. Franco door liet geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7 '/o Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertenticn van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Winterdienst aangevang-en 1 November lö'T'S. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDEELANDSCHE CENTRAAL-SPOORWEG. 7,55 (Zaterdags) aank. Utrecht 8,30 Amsterdam 9,35, Rotterdam 9,50, 's Hage 9,55, 9,45 p p 10,25 p 12,p 12,15 12,25. 11,4 (sncltr.) p p 11,32 B 12,30 p ^'£9 12,50. 2.17 pp 3,2 p 4,25 4,35 p 4,45. 4.18 p p 5,p 7,35 p 7,45 7,55. 8,13 p 8,50 10,— 10,15 10,20. DILIGENCEDIENST OP MAARSBERGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,41 naar Arnhem (aank. 9,50) en trein 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en Amsterdam (aank. 9,35). Voorts 'snam. 2,30 op trein 4,9 naar Arnhem (aank. 5,15). Uit Maarsbcrgcn 10,10 's morgens na aank. der trein die 9,25 en 8,16 's nvonds na aank. der trein die 7,25 uit Arnhem vertrekt. Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,1 vertr. v. Utrecht 8,25 aank. Zwolle 10,55 Groningen 1,50 Leeuwarden 1.57. 9,47 (sneltr.) 9,20 11,8 1,50 1,57. 1.34 p 12,45 p 4,10 p 8,50 8,25. 6,11 (sncltr.) 0 5,45 p 7,40 10,— 10,—. 8,56 S,15 p 10,50 DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 uur nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn S uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BAENEVELD. Uit Barneveld vertrek 7,45 's morgens op trein j9,43 naar Utrecht en trein 9,47 naar Zwolle. Uit Amersfoort vertrek 6,30 's avonds na aank. der trein 6,11 uit Utrecht. De gemeenteraad lieeft onlangs het besluit genomen, om de goede stad onzer inwoning te voorzien van nieuwe straatsteenen, en be paald, tot dit doel te verkoopen een deel der gronden toebeboorende aan de stad, en gele gen op den berg, ter waarde van 44.000 gul den, benevens voor het nog ontbrekende een lecniug te sluiten van 12.000 gulden, en met een en ander onder meer ook deze uitgaven te dekken! Stappen op den goeden weg van vooruitgang," heeft men dat genoemd, en wij zullen bet niet ontkennen, in 't minst niet, ook al oordeelen anderen anders, die bet gevaarlijk achten de gronden der ge meente te vervreemden en bet gelddat bier voor ontvangen wordt, om te zetten in straatsteenen. Toch behooren wij nog niet tot de onverdeelde bewonderaars van dat be sluit, al stellen wij belang in den bloei der stad, en al is het ons niet onverschillig, of wij op effen dan wel op zeer hobbelige paden onzen weg alhier moeten bewandelen. Men versta ons nu wel! Veroordeeld wordt bier volstrekt niet de genomen beslissing, om ongeveer 50 duizend gulden ten behoeve der gemeente te besteden ter barer verbetering, en evenmin, zoo het niet anders kan, die som te verkrijgen door den verkoop van een ei gendom; maar gevraagd wordt, of er niet nog andere zeer nuttige dingen, die ook dringend voorziening eiscben, eerder voor de band lagen, dan het verwisselen der oude, puntige, met meer nieuw modisehe, gecivi- FETJILLETON. «Praten en breien tegelijk" zeggen de ware buismoeders, en zij hebben gelijk ook. Wij kunnen allen het een doen en het andere niet nalaten, en daarom kan ik mij ook best voorstellen, boe het mogelijk is, dat school jongens tegelijk comedianten zijn. Niet co- medianten van beroep, dat bedoel ik niet, want dan zou de school op den achtergrond geraken, neen, zoo maar uit liefhebberij, zóó, dat alleen bun vrije tjjd voor zulk eene uit spanning wordt besteed. Waar dit het geval is, daar zie ik er niets geen kwaad in, dat schooljongens samen een comedie vertoonen willen. Ik zal bier natuurlijk niet behoeven uit te wijden over het goede of slechte van bet Hollandsch tooneel, en evenmin ben behoeven te bestrijden, die uit een godsdien stig oogpunt elke publieke vermakelijkheid liseerde en platte straatsteenen? Beweerd wordt volstrekt nietdat een nieuwe bestrating luxe, overtollige luxe is, dat het aangenamer zal zijn door de stad te wandelen, als men niet telkens gevaar loopt zijn voeten te bezeeren; evenmin, dat ons schoeisel minder te lijden zal hebbenmaar gevraagd al weer, of niet de algemeene ge zondheid van lichaam en geest moet gesteld worden boven luxe, boven aangename wan delingen, boven schoenzolen? Betwist eindelij k volstrekt niet bet gezag en het recht onzer overheid om, zoo ze dit noodig oordeelt, bet geld der stad in keien omtezetten; maar geoordeelddat bet toch wenschelijker ware er eenig ander soort van steen en en verder bouwmateriaal voor te koopen, ten einde zoodoende een paar inrich tingen te doen verrijzen, waaraan, zoolang als Amersfoort staat, reeds groote behoefte is, en toch ook tot verfraaing der stad zou den kunnen dienen. «Welke inrichtingen bedoelt ge?" Wij bedoelen een goede bewaarschool en een be hoorlijk ziekenhuis, of zoo de som niet toe reikend is voor beide, dan een van beide. Telkens toch booren we klagen over het gemis aan een goede bewaarschool, en reeds van verschillende ouders hebben wij geboord, dat ze bepaald niet weten, waarbeen bun kinderen, die den leeftijd om op een school van lager onderwijs te gaan, nog niet hebben bereikt, te moeten zenden. Let wel! Wie zoo spreken, hebben niet zoozeer bet oog op de methode, daar in zwang, evenmin op de verderfelijk gelieven te vinden. Hetgeen hier besproken wordt, valt niet onder die rubriek, want wij hebben bier noch te maken met acteurs in den eigenlijken zin van bet woord, noch met eene uitspanning, die voor het publiek toegankelijk is. Het betreft en kel een gezelligen avond, waarbij de gasten aangenaam door hunne gastheeren worden bezig gehouden. Niets anders, en daarom zal ik mij ook niet vermeten een bepaalde kri tiek te leveren van betgeen ik als gast heb mogen zien. Ik heb mij best geamuseerd, en ik geloof, velen met mij, en wanneer iemand soms zou willen zeggendat boe men bet ook be- scbouwdt, een schooljongenscomedie niet te pas komt, dan zou ik de eerste zijn om dit ten sterkste tegen te spreken. Wat zeggen de tegenstanders? Dat de hersenen der jon gens al vol genoeg worden opgepropt met lessen leeren, dat bet comediespel den bo ventoon zal krijgen en de plichten door de meerdere of mindere geschiktheid van ben, die er aan het hoofd staan, maar veeleer op den bepaald betreurenswaardigen staat, waar in de localen, tot dit doel afgezonderd, zich bevinden, en die, naar wij booren, voor de gezondheid zeer schadelijk, althans niet be vorderlijk zijn. Zou nu, wanneer biertoe eene som ware afgezonderd, niet de sympathie van allen en met recht! verworven zijn? Voorts een ziekenhuis, ook al een nood zakelijk kwaad in een stad van dertien dui zend inwoners. Het bestaande toch is een particuliere inrichting en biedt hoogstens logies aan 12 of 13 personen, die 't moet worden gezegd er voortreffelijke "verple ging hebben; maar voor besmettelijke ziek ten is de toegang, bij gebrek aan ruimte, ge sloten. Wat dunkt u, zou, waar deze twee zoo nuttige inrichtingen verrezen waren, zou dan niet ieder zich verheugd hebben over het gebruik van een som, verkregen uit de verkooping van de eene bezitting, maar aan gewend om eene of twee anderen er voor terug te ontvangenen zouden we niet allen bet zeer gaarne nog eenigen tijd niet de oude keien gewoonte doet bier veel gedaan hebben Ons dunkt, ook dan zou buiten af de lof niet onthouden zijn aan den vooruitstreven- den geest in Amersfoort, die, naar we verne men, nu wordt vermeld; ook dan getuigd, dat er leven in de doode veste men zegt dat Amersfoort voor zeer achterlijk door gaat komt. jongens op school te vervullen daardoor zul len worden verwaarloosd, dat zij eene groote mate van eigenwaan zullen krijgen door den lof bun op zulk een avond van alle zijden toegezwaaiddat het fatsoenlijke jongens niet past zich op de planken te vertoonen, dat zij bun tijd en geld wel beter kunnen be steden, en weet ik wat al meer! Doch hebben zij die zoo praten, dan niet begrepen, dat de geheele tooneelvoorstelling der jongens enkel geschiedt uit liefhebberij? Eu wat is liefhebberij anders als uitspanning, ontspaning na den arbeid? Om goed te kan nen werken, moet ieder eenigen tijd hebben waarin bij niet werkt, en die ledige, die vrije tijd zal verschillend worden doorgebracht. Sommigen zullen dan in het geheel niets doen, en lui en gemakkelijk nederliggen in een dolce far niente. Anderen zoeken de een of andere bezigheid louter uit amusement. Een flinke jongen nu zal niet ligt de eerste wijze kiezen; een jongen vadsig en lui in den

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1