Amersfoort en Omstreken. 1873. No. 103. VOOR Zaterdag* 13 December. Uitgever: A. M. SLOTHOUWER, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. WEEKBLAD Kt Blad verschijnt des Zaterdags namiddag. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden ƒ0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummer7Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. TE AMERSFOORT. Advertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,10. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. "Winterdienst aangevangen 1 November 18*73. Vertrek van Amersfoort naar Utrecht: NEDEBLANDSCHE CENTR AAL-SPOOR WEG. 7,55 (Zaterdags) aank. Utrecht 8,30 Amsterdam 9,35, Rotterdam 9,50, 's Hage 9,55. i ct ÏO IE ÏO (1: Vertrek van Amersfoort naar Zwolle 9,45 11,4 (sueltr.) 2.17 4.18 8,12 10,25 11,32 3,2 5,— 8,50 12,— a 12,15 0 12,25, 12,30 0 12,40 0 12,50. 4,25 r 4,35 0 4,45. 7,35 n 7.45 n 7,55. 10,- w 10,15 V 10,20. DILIGENCEDIEKST OP MAABSBEBGEN. Uit Amersfoort 6,30 's morgens op de trein van 8,41 naar Arnhem (aank. 9,50) en trein 7,51 naar Utrecht (aank. 8,35) en Amsterdam (aank. 9,35). Voort3 'snam. 2,30 op trein 4,9 naar Arnhem (aank. 5,15). Uit Maarsbergen 10,10 's morgens na aank. der trein die 9,25 en 8,16 s avonds na aank. der trein die 7,25 uit Arnhem vertrekt. 9,1 vertr. v. Utrecht 8,25 aank. Zwolle 10,55 Groningen 1,50 Leeuwarden 1.57. 9,47 (sneltr.) 9,20 11,8 1,50 1,57. 1.34 j, 12,45 4,10 8,50 8,25. 6,11 (sneltr.) 5,45 7.40 10,- 10,—. 8.56 0 8,15 10,50 DILIGENCEDIENST J. FLOOR OP AMSTERDAM. Vertrek van Amersfoort 1,30 our nam., van Soestdijk 2,30 uur, van Baarn S uur, Eemnes 3,30 uur, aank. Amsterdam 6 uur. Vertrek van Amsterdam 8,30 uur voorm., aank. te Amersfoort 1 uur nam. DILIGENCEDIENST OP BARNEVELD. Uit Barneveld vertrek 7,45 's morgens op trein |9,45 naar Utrecht en trein 9,47 naar Zwolle. Uit Amersfoort vertrek 6,30 's avonds na aank. der trein 6,11 uit Utrecht. LOOS ÜLÜRIM. Terwijl in de vorige week de geest van St. Nikolaas veler harten en beurzen opende voor de hoop des vaderlands, is ook die geest van den ouden bisschop vaardig geworden over den Heer van Nispen. Hij heeft ook eens .gereden"; maar daarbij het voorbeeld gevolgd van den patroon van het feest, die, alvorens te geven, eerst onderzoekt >wie de koek verdient en wie de gard." Wie nu de koek van den Heer van Nispen gekregen heeft weten wij niet, maar wel, dat de gard is ten deel gevallen aan de leerlingen van onze middelbare scholeu. Arme jongens! Te vergeefs heeft de heer Fabius een lans voor u gebroken; te vergeefs is zijn hartelijk woord even hartelijk toege juicht. Onverbiddelijk blijft de uitspraak: Gij zijt een ordelooze immorele troep. Ja, als hij wilde of durfde of mocht, zou de heer van Nispen nog wel een ander boekje van u kunnen open doen; dan zou hij ook bewijzen wat hij zegt en man en paard noemen. Troost u evenwel hiermede, dat de schuld ook volgens uw gestrengen tuchtmeester niet aan u ligt. Gij zijt bedorven door uw leeraren, zij door den verpestenden geest van onze eeuw, enten slotte is eigenlijk die leelijke Darwin van alles de schuld. Maar in ernst, want de zaak verdient ern stig behandeld te worden; zelden heeft in ons parlement de bekrompenheid en de on kunde zich zoo naakt vertoond als geduren de het debat over de begrooting van Binn. zaken, afdeeling onderwijs. Daar staat de heer van Nispen: Na zich zeiven welwillend een brevet van zedelijken ernst en vaderlandsliefde uitgereikt, en zich, daarmede gewapend, op een positief-christe- lijk voetstuk geplaatst te hebben, slingert hij zijn banvloek tegen het miudelb. onderwijs. »De Hoogere Burgerscholen zijn bezig deugnieten te vormen; haar leerlingen zijn een ordelooze immorele troep." Alzoo de heer van Nispen. En waarop steunt die be schuldiging? Natuurlijk op feiten. Ziehier een kort résumé. 1°. De heer van der Kulk heeft ergens in den Tjjdspiegel gezegd, dat het modernisme in het onderwijs is doorgedrongen. 2°. De heer Limburg Brouwer (die er ze ker nooit vaa gedroomd heeft, dat er van die zjjde tegen hem geknipoogd zou worden) heeft in deji Spectator aangetoond, dat de moderne richting veld wint tot ondermij- mjjning van Godsdienst en Kerk. 3°. De boeken, die op de scholen gebruikt wordenhebben een anti-godsdienstige strekking. En 4°. (last not least) De heer van Nispen is in het bezit van 30 brieven (hij zal noch schrijver noch plaats aanduiden; dat ware schending van vertrouwen)vol met klach ten over de ongodsdienstige strekking van het staatsonderwijs. Zoo schijnt o. a. uit die brieven te blijken, dat de jongens der H. Burgerscholen vloeken en elkander schuine aardigheden vertellen. Het spreekt van zelf, dat het ons doel niet zijn kan deze zoogenaamde feiten te weer leggen. De opsomming er van is trouwens welsprekend genoeg. Natuurlijk werd de heer v. N. bij het de bat, dat over zijn thesis" ontstond, door de vrienden niet in den steek gelatenzoo ook niet door onzen afgevaardigde van Loon. Wij moeten erkenneu, dat de rede van dien heer nog de kroon spant boven die van van Nispen. De heer van Loon is der weten schap niet ongenegen. (Hoe goedig van zulk een groot man, om de wetenschap eerst wat tegenover hem op haar gemak te zetten, voor hij met haar afrekend!). En dus gaat ook het ouderwijs hem ter harte. Alleeu het na tuurkundig onderwijs is hem een steen des aanstoots. Om dit punt draait nu verder voor een gedeelte het debat, en is vooral merkwaar dig daar, waar Darwins leer door de hoofden der ckristelijk-nationalen spookt. En juist die deelen van het debat, meer nog dan de hardhandige aanval van v. Nispen, lokken bij ons de beweering uit, dat het clericale kamp in de Kamer zelden jammerlijker ver tooning heeft opgeleverd. Het is treurig in 'slands vergaderzaal een afgevaardigde een groot deel van onze jongelingschap te hoo- ren lastereu om de, nog onbewezen, schuld van enkelenmaar het is droeviger mannen met bet hoogste mandaat bekleed de meest doorslaande bewijzen te hooren geven van onkunde; hen op een toon van gezag den staf te hooren breken over een wetenschap pelijk stelsel, waarvan enkele slecht begre pen brokstukken hun schrik hebben aange jaagd. Yelen weten van Darwin weinig meer, dan dat hij leeraart dat de mensch van den aap afstamt; en dat is hun niet euvel te duiden, wanneer zij in woord en schrift herhaalde lijk op tegenstellingen onthaald worden als deze»Met Christus uit God of met Darwin uit een aap!" (Zoo en vast) of deze: »De opleiding tot aapmenschen is niet te veree nigen met die tot zedelijke menschen" (van Nispen). Maar vertegenwoordigers des lands moesten beter weten; weten, dat een leven van rustelooze studie en waarneming recht geeft op iets beters dan een beoordeeling uit de hoogte, die eenvoudig de resultaten van die studie als .onbekookt" kenschetst of met een halm »Het Darwinisme vernedert de wetenschap" haar den rug toewendt. Zij moesten daarenboven weten, dat het niet de leer van Darwin is, dat de mensch van den aap afstamt, en dat, al ware dat zoo, het on ridderlijk is de goê gemeente te leeren een kruis te slaan bij het hooren van den naam eens mans, wiens genie zij zei ven niet in staat zijn te begrijpen, veel minder te waardeeren. En onze jongens? Zal de Christelijke geest, die er volgens van Nispen uitgedoceerd werd, door zijn terechtwijzing in hen weêr- keeren? Als het de geest van liefde en ver draagzaamheid is, die hij aankweekt, geloo- ven en hopen wij het niet. Laten de HH. clericalen, positief-christe- lijken, of hoe zij zich noemen mogen, niet vergeten, dat hun plaatsen eenmaal door an deren zullen bezet worden, dat er onder de jongelieden, die door hen verguisd worden, stellig en zeker aanstaande staatslieden schuilen (en dat zelfs Amersfoort niet altijd van Loon's naar de Kamer zal zenden). Hoe zullen zij dan eerbied kunnen verwachten voor beginselen, die zij zeiven hatelijk ge maakt hebben. De gard, het St. Nicolaasgescbenk van den heer v. Nispen, kon voor onze jongens wel eens bet vaandel worden, waaronder zij eenmaal in het veld zullen verschijnen. Denkt aan de geuzen! KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op art. 265 der gemeentewet, Doen te weten, dat het 2de aanvullings kohier der plaatselijke directe belasting (Hoofdelijke Omslag) over het dienstjaar 1873 door den Raad is vastgesteld en gedu rende acht dagen, te rekenen van heden, alle werkdagen 'svoormiddags van 10 tot 1 uur des namiddags, op de Secretarie der gemeen te voor eenieder ter lezing zal liggen. Amersfoort, den 10. December 1873. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris De Burgemeeter, W. L. SCHELTUS. A. G. WIJERS. AMERSFOORT, 12 DECEMBER 1873. De Minister van Oorlog heeft het onder- Bcheidingsteeken van XVjarige getrouwe dienstvervulliug als officier bij het Ned, leger

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1873 | | pagina 1