Amersfoort en Omstreken. 1! Pi 1S78. No. 315. VOOR d; I ïr1 Pi.aneo door het gcheele Rijk0,85. Vrijdag' 4 Januari. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. De discussie over de nieuwe Kiestabel. n. Gelijk wij in ons vorig nummer herinnerden, had de Heer Haffmans, aan wien de Kamer reeds vele vroo- lijke oogenblikken verschuldigd is, gesproken over den Minister Heems kerk in zijne tamme periode. In vroeger tijden was de Heer Heems kerk alles behalve tam; deze ge moedsstemming verkreeg eerst de bovenhand, toen zijne plaatsing te genover eene hardnekkige liberale meerderheid voor hem de politiek van schipperen tot eene quaestie van zelfbehoud maakte. Is het te vreezen, dat onze tegen woordige premier, even als zijn voorganger, water iD zijn wijn zal doen? Gesteld dat hij hiertoe latei- lust mocht gevoelen, 't geen wjj ten sterkste betwijfelen, dan heeft hij zich in de zitting van 20 December daartoe ten eenenmale den pas afge sneden. Men heeft den Minister gewaar schuwd: vertrouw niet te veel op uwe vrienden alleen! er zullen mis schien ook voor umoeielijke oogen blikken komen. Ja," antwoordt de Heer Kappeyne „zij zullen misschien komen, omdat de Re geering zelfs hare beste vrienden niet naar de oogen wil zien." Maar de minister verwacht niet, Meester Bol's g-ouden feest. dat die vrienden heul zullen zoeken bij de tegenstanders, om samen op positie te maken. Daarvoor heeft men reeds te veel moeten boeten. „In ieder geval" zoo gaat hij voort, „zal bet nimmer zoover komen, dat ik hulp zal zoeken bij hen. die wel diensten willen bewijzen, maar ze duur willen laten betalen." Men mag deze verkkiriug van den heer Kappeyne onvoorzichtig noe men eerlijkheid en flinkheid zal niemand haar ontzeggen. Onnoodig was zij evenmin. Be schuldigingen van willekeur, party zucht, overhaasting, écraseeren van minderheden en wat dies meer zq, kan men óf gemakkelijk wederleg gen, óf met stilzwijgen voorbijgaan. Maar uit het kamp der oppositie was de stem van den Heer Wint- gens tot den Minister gekomen als die des vogelaars, die lokt met zoete fluit. Eerst eene vriendelijke inlei ding. Dat de kiestabel dienstbaar gemaakt is aan de versterking van de positie der tijdelijke Regeering, vindt de Heer Wintgens hoogst verklaarbaar en natuurlijk. Maar de Regeering moet voorzichtig zijn. Wèl is er bij de begrooting geen schijn van oppositie geweest doch als men had gewild! Als de oppositie (de beruchte triple-allian- tie) zich eens had vereenigd met de enkele ontevredenen van de linker zijde! De minister moet goed begrij- pen, dat hij alles zoo maar niet voor 't zeggen heeft. Hij moet de rechten van de minderheden eerbiedigen, en vooral niet afstooten. Wat beteekent toch in 's Hemels naam dat eerbiedigen van de rech ten der minderheden? Voor een mi nisterie, dat uit de meerderheid ge vormd is en door die meerderheid gesteund wordt, is het plicht, in den geest dier meerderheid te regeeren. De minderheid kan opponeeren en tegenstemmen; dat is haar recht. En de voorzitter der Kamer en het reglement van orde zullen waken voor de eerbiediging van dat recht. Maar eene eerbiediging van de zijde des Ministers kan niets ander be- teekenen dan het doen van conces sies derhalve het verloochenen van eigen beginselen. Wij beschouwen het als een goed voorteeken voor de aanstaande Ka merzittingen, dat de Minister aan die weinig, eervolle verwachtingen voor goed den bodem heeft ingesla gen. Zoodoende bestaat er hoop, dat de aanstaande discussiën en stem mingen althans een zuiver karakter zullen dragen. Nog beter zou de toestand worden, wanneer de Standaard mocht blijken gelijk te hebben als hij schrijft|: „Onder veel tegenstand en mis kenning is één ding toch gelukt. De triple-alliantiestam ligt voor den grond, en met tak en wortel is de aanplant van '66 op onzen politie- ken akker uitgeroeid." Niet ten onrechte noemt het Wageningsch Weekblad dit „meer een wenschen dan een dade lijk geloof." Intusschen, wij helpen het wenschen! Wellicht vertoont ons het pas be gonnen jaar het zeldzaam schouw spel van twee centra, één door de Katholieken gevormd, en één naai; de bedreiging van den Heer Wint gens, uit de weinige conservatie ven met behulp van enkele libera len, die aan het remmen de voorkeur geven boven het stoken. Niets belet dan het optreden van de anti-revo-l lutionairen als uiterste rechterzijde en dan hebben wij ook een parle ment met behoorlijke nuances, in plaats van twee groepeu, waarvan de eene zich met den minder duide- lijken naam van anti-liberaal moest tevreden stellen. Onze Amersfoortsche afgevaar digden hebben ditmaal beiden aan de discussie deelgenomen. De Heer Mackay om te constateeren, dat de Vertegenwoordiging, nu de libe ralen zoo dikwijls met de kiestabel geknoeid hebben, niet langer is de uitdrukking van den wil der kiezers, zelfs niet van den wil der natie. „Met welk recht nemen zij, die dit beweren, dan aan de discussiën de zer onwettige Vertegenwoordiging deel?" mocht de minisier wel vra- WEEKBLAD ,!l Di l jjlad verschijnt <les Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,76. Afzonderlijke uummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHagc Arnhem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Fostwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9.1 9,45 1,36 6,13 (le cn 2c kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,— 2,6 8,25 8,5 10,14 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 NaarZutphec: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 FEUILLETON. II. Mijn vader hield veel van hem, al -.vas meester wat pedant. Dominé werd altijd met respect behandeld, maar meester's ervaring van het leven en de menschen was een 25 jaar ouder, en dat drukte hij vader dikwijls op het gemoed, 't Was dan: »ja, dominé, ik met mijn ondervin ding zou.,." of: swel, dominé, moet het weten, maar mijn 80 jaren hebben me geleerdetc. De heer van het dorp woonde op een half uur afstand van ons. Anna en ik gin gen niet graag naar s de Burcht." Me vrouw was zoo afdalend vriendelijk en de baron hield ons te veel van minder fijne grapjes en van den borrel. Als er logées waren, werden we allen wel te visite ge vraagd, maar wij hadden meestal liever voor de beleefdheid bedankt. Moeder dacht er anders over, en beweerde dat wij niet bedeesd behoefden te zijn, want dat we evengoed waren opgevoed, als al Mevrouw's nichtjes en neefjes. Nooit zal ik Mevrouw's gezicht vergeten, toen we op een middag opde Burcht" dineerden en een der jongeheeren bijzonder ver maak in Anna scheen te hebben. Anna moest zingen en hij had nooit liever stem gehoord; Anna hielp theeschenken en nooit had hem de thee beter gesmaakt hij bracht ons 's avonds naar huis (wij hadden voor het rijtuig bedankt) en Me vrouw liep ons na om te zeggen dat neef keelpijn had en liever thuis moest blijvenl Later deed zij ons een omslachtig verhaal over huwelijken uit ongelijken stand en vertelde ons dat haar neefdien u hier wel ontmoet hebt" ook een aanzienlijk huwelijk zou gaan doen. waarbij ze Anna heel scherp aankeek. Mevrouw keek ver bazend op haar neus, toen moeder haar een oogenblik later meedeelde, dat Anna geëngageerd was met een jongen docter uit de buurt en dat hij morgen zou over komen. Toen maakte de deftige dame heel veel goed, door den uitverkorene te logeeren te vragen. Natuurlijk hadden we de hulp van Mevrouw noodig gehad en ingeroepen tot het organiseeren van het feest dat we Meester wilden bereiden. Daarin hielp zij ons vriendelijkzelfs betaalde de Ba ron de helft van het cadeau dat alle mo gelijke oude en jonge leerlingen zouden geven. Het kiezen van dat geschenk was een heele toer. De vrouwen in de gemeente helden over tot een kabinetde mannen tot nieuwe schoolbankende ondermees ter dacht over Prachtuitgaven van vader- landsche dichterso. a. van Tollens en hij begon, op de vergadering, dadelij een stuk van de echtscheiding" op echt rederijkersmanier te deklameeren. W hadden over -andere zaken gedacht moeder had zoo aardig slag onze pi, nen zachtjes aan voor te stellen ey-e smakelijk te maken, dat elkeen, drter vergadering was opgekomen, om epver te spreken, dien avond naar bed gjê' 111 de vaste overtuiging dat hij of n er al lang zoo over gedacht had. In onze logeerkamer stondei/nu se dert een paar weken voor Meests gou den feest klaareen heerlijk! lederen armstoel; een zilveren snujfcyos; een deftig ingebonden Statenbijbel en een hangklok. Alle dorpelingen hadden overvloedig geofferd voor Meester. Hij

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1