Amersfoort en Omstreken 1878. No. 316. VOOR Vrijdag-11 Januari. U itgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek dei" algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October .1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. M eester JBol's gouden feest, lil. WEEKBLAD Dit I lad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het geheelc Kijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B 'ekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan tb Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnhem 7,10 (alleen Zat.) 8,9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nnr. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 1,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,16 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,- 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 Alleen de liberale partij kan Frankrijk weder tot een bloeienden en krachtigen staat maken. Uit de welwillende houding dus van Duitschland jegens deze partij moet dunkt ons voortvloeien dat Duitsch land een krachtig liberaal Frankrijk wenscht. De vervanging o.a. van den kuipenden Gontaut-Biron te Berlijn heeft aldaar veel genoegen gedaan. Is nu deze houding van Duitschland boven en be halve op de bestrijding der clericalen ook gericht op een latere alliantie met Frank rijk bij een eventueel vijandige houding van het triomfeerend en zich uitbreidend Rusland? Of legt zij het op een alliantie toe, ten einde een toekomstige toenade ring tusschen Frankrijk en Engeland te voorkomen en zoodoende Engeland ge heel van het vasteland te isoleeren? We zullen het niet beproeven deze problee- men der toekomst op te lossen; tusschen Frankrijk en Duitschland zit trouwens op 't oogenblik bij de bevolking nog veel kwaad bloed. Maar uit zulk een alliantie zou toch noodwendig moeten voort vloeien een eerbiediging der zelfstan- digdheid van België en Nederland. Eene annexatie en verdeeling dier twee staat kundige mondige staten zoude in stede van vrede, een voortdurende bron van ongenoegen tusschen beide groote staten worden: het voorstel door Napoleon III aan Bismarck in dezen laatsten zin ge daan was dan ook een blunder zoo grof, dat hij ongetwijfeld den Rijkskanselier FEUILLETON. Het was een heel werkje om de school een eenigzins feestelijk aanzien te geven, 't Locaal was zeer laag van verdieping. Voor de goedkoopte was de zolder zwart geverfd en de muren waren op enkele plekken hemelsblauw gewit" en op an dere plaatsen geel van rook of vochtigen uitslag. De banken en tafels waren don kerbruin, waar de leergierige jeugd er ten minste nog verf had opgelaten. De vloer was. als hij schoon was, wit ge schuurd. Er hingen natuurlijk eenige oude kaarten en een paar borden aan den wand en vroeger groene, nu bijna gele gordijnen, moesten de zon buiten houden, als ze soms pogingen waagde door de kleine leelijke ruiten te kijken. Maar toen we tal van guirlandes hadden een spotlach heeft afgedwongen. Dat er eene partij zoowel in Duitsch land als in Frankrijk bestaat, die gaarne de twee kleine staten zou inslokken, gelooven we gaarnemaar we zijn optimistisch genoeg om te vooronder stellen dat het gezond verstand in bei de groote staten de overhand zal be houden. Intusschen spreekt het van zelf dat de plicht van iederen kleinen staat medebrengt, zijn weerstandsvermogen op alle gebied zooveel mogelijk te ver sterken. Wat Frankrijk inwendig betreft ditjaar heeft het als op een vulkaan doorgebracht. Nadat het ministerie Jules Simon, tegen alle parlementaire regelen in, kort en bon dig naar huis was gezonden, juist toen het een oor begon te leenen aan de herinne ring van Gambetta dat er eene wet in Frankrijk bestaat die even goed als de Meiwetten in Duitschland aan de Jezuietenorde het recht van verblijf in het land ontzegt, traden de geweldenaars van den ióden Mei op het tooneel. Het ministerie de Brogliede Fourtou voer de een dwingelandij in, die zelfs in het ordelievend Engeland, gewis een storui van ongeregeldheden zoude hebben doen ontstaan. Zelden is in de latere tijden een staatkundige partij zoo gehoond en gesard als de republikeinsche in Frank rijk gedurende het jaar 1877. Maar de oude Thiers oefende een magnetischen invloed op zijn land uit. Nog vol dankbaarheid voor den bevrijder des lands, schaarden zich alle republi keinsche fracties om hem heen. Gretig vastgespijkerd en met haar dennengroen en bloemen de muren bedekt hadden; toen in plaats der vier hanglampen fraaie kronen hingen te schommelen van groen, bloemen en goudpapiertoen meesters versleten stoel bedekt was met linten en bloemen en onze eigen meid de schóól eens flink had opgeschrobd, kwam ieder, die eens even om het hoekje keek, den dag voor het feest, dadelijk in een ver heugde stemming en menige boeren- mond getuigde: sminsch, minsch, zoo wat heb ik nou nog nooit gezien 1'' De deur werd des avonds goed gesloten en de gordijnen waren dichtgehaald, opdat meester niet, uit pure nieuwsgierigheid, eens een kijkje kon gaan nemen. De oude man had zoo blijmoedig een gehee- len dag vacantie gegeven, om de school te laten opknappen. Een belangrijke kwestie was waar de eerepoort moest staan in het dorp, waar door de jubilaris moest gaan, als we in luisterden zij naar zijn verstandige woo rden: »au plus Sagela Victorie" en brach ten die in praktijk. Wel deed zijn plotse- lingen dood een oogenblik van verslagen heid ontstaan, maar zijn staatkundig tes tament wakkerde den moed weêr aan. Dat testament regelde hun gedragslijn. De verkiezingen, hoe ook vervalscht en tegengewerkt, brachten den vijanden van vooruitgang en orde een hevigen slag toe; de repuolikeinsche partij had geze gepraald. Een laatste poging achter de schermen bij den Senaat' beproefd om tot een tweede ontbinding vergunning te verleenen, mislukte door de houding der Orleanisten, die genoeg hadden van de huichelachtige kameraadschap der Bo- napartisten. Onbewust heeft toen Frank rijk na al de reeds geleden economische nadeelen, een oogenblik voor het drei- gendst gevaar gestaan; een deel der ar mee werd op raad der geheime rad draaiers in beweging gebracht en van één wenk van Mac-Mahon heeft het af gehangen dat Frankrijk in een zee van jammeren werd gestort. Maar hoe bereid misschien de tegenstand was hem te sterk; hij week en boog het hoofd, hij de man die zoo zeker voorspeld had van tot het uiterste te zullen gaan. Al wasook de teleurstelling, ja zelfs de woe de der avonturiers en hun handlangers zeer groot, hun spel was voor 't oogenblik verloren. Licht begint meer en meer over die beweging der armee op te gaan en in de zaak van den majoor Labordère te Li moges en van den generaal de Bressolies is ongetwijfeld het laatste woord nog niet optocht naar de kerk zouden trekken. Aan de kerkdeur? Neen, dat was te werelds. Aan de schooldeur? Dat ging ooft niet, want we zouden pas na de kerk, naar de school gaan. Aan meesters eigen deur! Ja, maar dan zou Marregien er door nioeten als ze de koe ging melken en de o ndermeester (die ook postbeambte was) als: hij de courant bracht! Na lang overlegg en werd besloten er voor te ne men een kleine brug, midden in het dorp. De leuning was meteen een goede steun. Die eerepoort zou den dag van het feest, des morgens voor dag en dauw worden vervaardigd, om haar zoo frisch en versch mogelijk te hebben. Nooit zal ik de alleraardigste scène vergeten, die ons wachtte, toen Anna en ik 's morgens om half zes bij het brugge tje kwamen- Wel twintig handen waren aan het werk, om de eerepoort op te richten, en het werk werd gepresideerd door meesteT zelf, die met de grootste gesproken. Toen eenmaal de Presi dent voor de macht van recht en wetten was geweken, gaf hij geheel toe. Uit de li n- kerfracties werd het ministerie Dufaure- Marcère gevormd en de Kamer bij mon de van hetzelve met een presidiale bood schap begroet, die helder en volledig een terugkeer tot de parlementaire usantiën en zekere waarborgen voor de toekomst beloofde. Hopen we dat de Maarschalk zijn woord getrouw blijft, maar dat hun nerzijds de republikeinen toch het spreek woord niet vergetende voorzichtigheid is de moeder der wijsheid. In Spanje is de orde niet verstoord. Wel protesteerden de Baskische provin ciën tegen de besnoeiing hunner fueros of voorrechten ter zake van conscriptie en belastingen, maar dat verzet was lijde lijk. Trouwens de regering had voldoen de militaire macht voorhanden ter be teugeling van mogelijke nieuwe onlusten; ook hebben de Basken leeren inzien wie don Carlos was, terwijl bovendien de cu rie thans geheel op de hand van Alfonso is. Kreeg Isabella van den Paus een gou den roos, de aanstaande koningin ont ving van Z. H. een diamanten. De rege ring durft dan ook de godsdienstige on verdraagzaamheid nog niet recht onder de oogen te zien, en de Protestanten heb ben het in Spanje al even verdrietig als vroeger. Scholen en kerken worden we gens gezochte redenen telkens gesloten en zoo verder. Een belachelijk conflict dreigde in het begin des jaars uit te breken tusschen Spanje en China. Door den Duitschen bedaardheid, zijn op en aanmerkingen ten beste gaf en zelf mee takken sneed. Men had hem er bij gehaald om de maat te nemen voor de hoogte I Ja, ja," zei de oude man, toen hij onze verbaasde gezichten zag, dacht je soms dat ik er ook geen verstand van had? We zullen er straks eens deftig door wandelen I" Hij bleef bij het werk tot het klaar was, ging er toen onder staan, om te laten keuren of het goed stond en was heel ver genoegd dat hij nu zelf ook mee had ge daan, om zijn eigen glorie te verhoogen. We kregen hem toch naar huis voor dat de cadeaux naar de school werden ge bracht. Of hij niet gekeken heeft door de franje van zijn gordijnen, weet ik niet. Om negen uur waren al de schoolkinde ren aanwezig, met hun ouders en ook de 1 heerschappen" van de Burcht pasten op hunnen tijd. Het feest zou beginnen met een lied, door de kinderen te zingen voor meesters huis; dan volgde de optocht

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1